Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Коханова Олена Петрівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психологічний супровід входження особистості в освітнє середовище
2 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні
3 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Підготовка практичного психолога на компетентнісній основі: освітні інновації
4 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Психологія vs практична психологія? Освітянський відгомін наукової дискусії
5 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
6 Сорокіна Олена Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психологічні особливості схильності до залежної поведінки студентів соціономічних напрямів підготовки
7 Сорокіна Олена Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Зміст уявлень студентів-психологів про специфіку майбутньої професійної діяльності
8 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Формування професійно-етичних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери
9 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Лідерство в місцевих громадах Сполучених Штатів Америкі
10 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини Історичний бекграунд розвитку навчання на дослідницькій основі у вітчизняній системі вищої освіти
11 Тимошенко Наталія Євгенівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Професійна самоорганізація як засіб підвищення професійної компетентності соціального педагога
12 Тимошенко Наталія Євгенівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Професійне самовизначення старшокласників (за результатами дослідження)
13 Лях Тетяна Леонідівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні
14 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання
15 Мельніченко Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Технологія визначення механізмів фонологічних помилок в учнів 5-6 класів із тяжкими мовленнєвими розладами
16 Тохтамиш Олександр Михайлович Інститут людини, Кафедра практичної психології Порівняльний аналіз характеристик творчого мислення військових та цивільних програмістів
17 Клібайс Тетяна Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Огляд методів діагностики атрибутивного стилю та навченої безпорадності
18 Луцько Катерина Василівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Розвиток акустичної складової мовлення та її проекція на попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
19 Попова Альона Олексіївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Лідерство в місцевих громадах Сполучених Штатів Америкі
20 Кібальна Катерина Олександрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Особливості діагностики міжособистісних відносин у сім`ях, які викховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
21 Краєва Оксана Анатоліївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку
22 Фурман Вікторія Вікторівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Фoрмувaння рeфлeксивнoї кoмпeтeнтнoстi мaйбутньoгo прoфесioнaлa в умoвaх сучaсного oсвiтньoгo прoстoру
23 Скрипник Тетяна Вікторівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра
24 Супрун Ганна Володимирівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Особливості вивчення міжособистісних стосунків у дошкільників з розладами аутистичного спектра
  • 1