Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет,
1994 рік
Перелік місць роботи
•09.1996 – 09.1997 рр. – викладач французької мови в Науково-експериментальному центрі „Дитинство" (м. Луганськ).
•10.1997 – 10.2002 рр. – викладач кафедри іноземних мов у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ).
•10.2002 – 06.2003 рр. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії, старший викладач кафедри практики мовлення Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
•06.2003 – 09.2006 рр. – доцент, завідувач кафедри романо-германської філології Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
•10.2006 – 09.2009 рр. – докторант і за сумісництвом доцент кафедри романо-германської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
•10.2009 – 06.2015 – доцент кафедри романо-германської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
•09.2015 – по теперішній час – професор кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Докторська дисертація: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ГУМАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ.
Кандидатська дисертація: ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИХОВАННІ УЧНІВ КОЛЕЖІВ І ЛІЦЕЇВ ФРАНЦІЇ.
Громадська активність
Член Спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 (13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 – соціальна педагогіка)
Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.133.05 (13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)
Голова Науково-методичної комісії вченої ради Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (2015-2021 рр.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
116 6 2 2021.09.23 10:49:02 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6554 «Teaching and Learning Excellence Forum» онлайн-участь British Council document.pdf
6227 Crises et nouveaux prophètes La table ronde: Crises et nouveaux prophètes l’Institut d’études avancées et l’Université Paris-Saclay, Paris (France) document.pdf
6225 - DIGITAL в методиці викладання іноземних мов: Поради та інструменти для організації ефективного навчання Цифрові технології в сучасній методиці навчання іноземних мов м. Дніпро document.pdf
6203 Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами Практичні аспекти розвитку іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх учителів іноземних мов: досвід Франції м.Переяслав document.pdf
5676 Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень сучасної науки Les chercheurs européens sur le développement de la compétence professionnelle dans le métier d’enseignant м.Київ document.pdf
5550 «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: (АВТО-)БІОГРАФІЯ, НАРАТИВ, ІДЕНТИЧНІСТЬ» Алгоритм роботи з відеоматеріалами в інноваційному навчанні іноземної мови (на прикладі байопіку) м.Київ document.pdf
4966 Modern methods of teaching foreign languages and translation in Ukraine and Beyond Пропозиції щодо покращення методичної підготовки майбутніх учителів і викладачів іноземної мови (на прикладі країн Західної Європи) Pereiaslav document.pdf
3734 2-ième Colloque international francophone en Ukraine: "Langues, Sciences et Pratiques" Le Cours magistral en situation Dnipro document.pdf
2150 "New concepts of teaching. Innovative european didactics" "Les didacticiens français sur la construction des situations-problèmes dans le processus d'enseignement/apprentissage des langues étrangères " Kyiv document.pdf
2138 Le 1-er Colloque international francophone en Ukraine \ Les bases philisophiques de la didactique des langues vues par les pédagogues français Kyiv document.pdf
2149 Борис Грінченко - відомий і невідомий (ІХ щорічні Грінченківські читання). Втілення ідей гуманізму Бориса Грінченка як чинник розвитку освіти (на прикладі Франції) м.Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
35362 Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов: міжнародний досвід
25899 Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик
21237 Семінари аналізу практик у професійній підготовці вчителів у країнах Західної Європи

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
35362 Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов: міжнародний досвід
35364 Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик
25899 Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик
21237 Семінари аналізу практик у професійній підготовці вчителів у країнах Західної Європи
11235 Приклади використання проблемних ситуацій у процесі навчання вчителів у Франції
11247 Проблемно-ситуативне навчання як засіб розвитку особистості вчителя у Франції

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
34968 Les chercheurs européens sur le développement de la compétence professionnelle dans le métier d’enseignant
30261 Пропозиції щодо покращення методичної підготовки майбутніх учителів і викладачів іноземної мови (на прикладі країн Західної Європи)
21238 Французькі методисти про використання проблемних ситуацій у процесі викладання / вивчення іноземних мов
21305 Французькі педагоги про філософське підгрунтя лінгводидактики у час постмодернізму
11237 Розвиток післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
188 Collegium Civitas, м.Варшава, Польща Наукове стажування 23.06.-15.07.2020 др.габ Станіслав Моцек Учасник програми стажування 2020 Варшава Харченко Т.Г..pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
17 Мовні студії у формуванні європейської ідентичності МОН України - - 2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1084 Фаховий модуль (стажування) - document 26.02.2015
1726 Інше - document 01.06.2017
3486 ІКТ Інший модуль Наказ №215_01.04.19.pdf 01.04.2019
4045 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
4169 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Warshava.pdf 15.07.2020
5256 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
33 Теоретико-методологічні засади особістісно-орієнтованого навчання європейських мов Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 4 Не зазначено 21.10.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
37051 Практикум із дисципліни «Вступ до романської філології». Навчальний посібник.
30302 Методика навчання іноземних мов у школі: збірник тестових завдань. Навчально-методичний посібник

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
423 Методика викладання іноземної мови в школі (3 курс, ФІН, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 215 01.04.2019
669 Методика викладання у вищій школі (5 курс, ФІН, денна) Інститут філології Магістр Денна 2019 902 28.12.2019

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3753 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (3 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 6 9 не враховується 28.12.2018
3960 Інститут філології Сучасна лінгвістика: основи романістики (1 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 28.12.2018
5933 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (3 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 27.12.2019
7519 Інститут філології Методика викладання у вищій школі (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7526 Інститут філології Методика навчання в середній школі (3 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7645 Інститут філології Перекладацькі країнознавчі студії: Лінгвокраїнознавство (французька мова) (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7922 Інститут філології Сучасна лінгвістика: Основи романістики (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
8382 Інститут філології Виробнича (педагогічна / безвідривна) практика (3-4 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
196 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4.7 20.05.2016
1508 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,70 12.01.2017
2345 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,39 27.12.2018
3223 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,93 28.12.2019
4128 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,89 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
97 Боцман Анна Василівна Інститут філології V Романські мови, методика викладання романо-германських мов, романо-германські літератури III 55454.pdf 2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
159 Зіх Олександра Едуардівна V Освітні, педагогічні науки I 2021