Додаткові відомості

Освіта
2000 р. — Запорізький державний університет, спеціальність "Історія", кваліфікація "Вчитель історії і суспільствознавства" (з відзнакою);
2003 р. — Запорізький державний університет, факультет післядипломної освіти, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", кваліфікація "Економіст-менеджер";
2004 р. — Запорізький державний університет, факультет післядипломної освіти, спеціальність "Психологія", кваліфікація "Психолог";
2000-2003 рр. — аспірантура зі спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії;
2007-2010 рр. — докторантура зі спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.
Перелік місць роботи

2003-2011 рр. — Запорізький національний університет, асистент, доцент, професор кафедри філософії; Центр досліджень проблем конкуренції — заступник директора;

з 2012-2016 рр.   — Інститут суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, професор, завідувач кафедри філософії;

2016 р. - по теперішній час. Декан Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
2004 р. — захист кандидатської дисертації на тему "Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз" (у спеціалізованій вченій раді К 52.051.01 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського);
2010 р. — достроковий захист докторської дисертації на тему "Становлення середнього класу в сучасному українському суспільстві" (у спеціалізованій вченій раді Д. 26.053.16 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова).
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
167 8 6 2021.09.18 10:50:33 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
18 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади МОН України зі спеціальності 'Філософія. Релігієзнавство' 2014/2015 н.р. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади МОН України зі спеціальності 'Філософія. Релігієзнавство' 2014/2015 н.р. м. Київ document
20 Paradigmatic Changes in the Thinking of Societry: Lithania and European Area Ukrainian Middle Class and its Value Orientations in the Context of European Integration Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania document
19 Philosophical Seminar. Ukraine in Europe. Europe in Ukraine. The Institute of Philosophy Adam Mickiewicz University in Poznan. document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
29727 Два проекти національної академії наук (До сторіччя УАН) // Nad Wіsłą i Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość.
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
26140 Патріотизм як соціокультурний феномен

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (14)

ID Назва Рік
35564 Methodical tools for security level diagnostics of the modern university’s activity
33048 Trade in the Decade Following the Collapse of the USSR
33429 Неопределенность как устойчивая черта современного украинского общества
32583 Geo-policy and Geo-psychology as Cultural Determinants of Ukrainian Religion, Mentality, and National Security
32581 Solitude as a Problem of Human’s Mature Choice
31247 Динамика проектных решений на объектах торговли в период после распада СССР (до 2000 г.)
31032 Postmajdanna Ukraina: klasa średnia w cieniu reform
31624 Розширення ЄС у 2004 році: системний аналіз переваг та втрат
29682 Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of Historical Trauma
29670 Історія русинів в творчій спадщині Володимира Вернадського
29677 Дискурсивні прийоми побудови сецесій: Досвід Донбасу та Латгалії
29133 Контроль системи забезпечення якості освіти в сучасному українському університеті
29720 Конкуренція як фактор соціального розвитку
26073 Особливості управління конкурентоспроможністю сучасного університету на засадах соціальної відповідальності

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
34050 Dialogue of Generations as Communicative Dimension of Bread Culture Semantics in the Ukrainian Sacral Tradition
32583 Geo-policy and Geo-psychology as Cultural Determinants of Ukrainian Religion, Mentality, and National Security
31067 Peace Education: Європейський досвід і національна спроможність підтримки депресивних груп
31032 Postmajdanna Ukraina: klasa średnia w cieniu reform
29682 Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of Historical Trauma
29670 Історія русинів в творчій спадщині Володимира Вернадського
29677 Дискурсивні прийоми побудови сецесій: Досвід Донбасу та Латгалії
25809 Молодіжні громадські організації в процесах європейської інтеграції України
26132 Youth Public Organizations in European Integration Processes of Ukraine
26073 Особливості управління конкурентоспроможністю сучасного університету на засадах соціальної відповідальності
839 Общественные отношения в цивилизации канибалов: балансирование над пропастью?(к проблеме соотношения конкуренции и партнерства в социуме)

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
31067 Peace Education: Європейський досвід і національна спроможність підтримки депресивних груп
29172 Аксіологічний портрет інформаційного суспільства
25138 Інформаційна війна: майбутні виклики Латвії та України
2616 Середній клас як умова стабільності суспільства
481 Цінності середнього класу і сучасна концепція освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
595 Ахілесова п'ята середнього класу суспільства перехідного періоду
819 Вимоги до соціального консенсусу та основні його види
566 До проблеми визначення сутності діалогу як соціокультурного явища
830 Межі й антиподи толерантності як суперечливої суспіьної цінності
821 Ментальність як основа єдності конкуренції і партнерства в державно-суспільному розвитку України
834 Модернізація соціальної політики як фактор формування середнього класу в сучасному українському суспільстві
836 Середній клас як фактор забезпечення стабільності в сучасній Україні
837 Специфіка становлення середнього класу в сучасному українському суспільстві
829 Суспільна злагода як результат оптимальної взаємодії конкуренції та партнерства в процесі становлення середнього класу в Україні
832 Сутність, джерела і умови становлення суспільної злагоди: соціально–філософський аналіз
835 Сутність, проблеми і перспективи розвитку місцевого самоврядування в сучасній Україні: соціально-філософський аналіз
565 Сутність толерантності в сучасному суспільстві
2008 Конкуренция и партнерство - два основных способа взаимодействия субъектов экономики: философский анализ

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
35 Postmaidan Ukraine: Middle Class in the Shadow of Reforms http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31032/ 2020
52 Розширення ЄС у 2004 році: системний аналіз переваг та втрат http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31624/ 2020
93 Uncertainty as a regular feature of modern Ukrainian society https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33429/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
12 Історико-філософський факультет 57203924625 10 7 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57203924625&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
12 Кафедра філософії Y-1545-2018 9 1 https://publons.com/researcher/1812757/olena-s-aleksandrova/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
409 Історико-філософський факультет Кафедра філософії 6.43 44 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Aleksandrova2

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (4)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
10 Історико-філософський факультет Схід Зміст Головний редактор Том 1 № 1 (Філософські науки) Дотримано 2021
19 Історико-філософський факультет Схід Зміст Головний редактор Том 2 № 1 (Історичні науки) Дотримано 2021
36 Історико-філософський факультет Схід Зміст Головний редактор Том 1 № 2 (філософські науки) Дотримано 2021
37 Історико-філософський факультет Схід Зміст Головний редактор Том 2 № 2 (Історичні науки) Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
224 Peace Education: європейський досвід і національна спроможність підтримки депресивних груп фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31067/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
144 Культурний центр Сінан-Паша (Туреччина) Наукове стажуваня 01.04.-08.04.2019

Культурний центр Сінан-Паша (Туреччина)

Учасник програми -

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
65 Програма імені Жан Моне 611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE Європейська Комісія STIPENDIUM 01.09.2019-31.08.2022 Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (7)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
155 Інформаційна війна: майбутні виклики для Латвії та України Резекненська технологічна академія Коллективний - 2018
220 Центри досконалості Жана Моне «Центр європейської інформації та інтеграції» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
347 Digitalization of social work “Barriers-free Social Services” (BarFree) Erasmus+KA2 Коллективний - 2020
348 Education in Peace and Conflict Studies in Moldova and Ukraine Erasmus+KA2 Коллективний - 2020
349 Centre of Peace and reconciliation for European integration Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
507 The causes of conflicts and the situation of peace and peaceful coexistence in the Oromia National State Еразмус+ Коллективний - 2020
556 EuroMe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
224 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
225 Фаховий модуль (стажування) - document 15.11.2014
255 Модуль з ІКТ - document 14.11.2017
398 Лідерський модуль - document 20.04.2016
562 Дослідницький модуль - document 21.01.2016
1930 Інше - document 06.12.2017
2474 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
2736 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
3176 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Александрова О.С. сертифікат стажування Стамбул_2019.pdf 07.04.2019
3712 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Сертифікат Александрової О.С..pdf 13.06.2019
4332 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
531 І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР З ФІЛОСОФІЇ студентський турнір Історико-філософський факультет 28.11.2016 4
1210 ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР З ФІЛОСОФІЇ студентський турнір Історико-філософський факультет 28.10.2017 4

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
30803 Філософія права. Навчально-методичний посібник
30804 Філософські студії. Навчально-методичний посібник
14344 Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
21 Філософія (2,3 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
338 Філософські студії (2 курс, МАТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2017 741 14.11.2017
357 Філософія любові (3 курс, КВД, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
747 Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
4037 Історико-філософський факультет Філософія любові (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 4 10 25 28.12.2018
4041 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 5 10 25 28.12.2018
8193 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
529 Кафедра філософії 4,70 30.12.2016
917 Кафедра філософії 4,86 12.01.2017
1782 Кафедра філософії 4,92 26.12.2018
2525 Кафедра філософії 4,48 28.12.2019
3390 Кафедра філософії 4,71 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
131 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади МОН України зі спеціальності «Філософія. Релігієзнавство» 2015/2016 н.р Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Філософський факультет 12.04.2016