Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет
1993
Перелік місць роботи
Донецький національний університет
Теми дисертацій (захищених)
Комунікативна структура речення і тексту в сучасній українській мові
Громадська активність
заступник завідувача кафедри з навчальної роботи

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
89 5 1 2021.09.23 12:06:12 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6346 Українська мова в сучаснному науковому вимірі Новітні технології у вивченні синтаксису: стан і перспективи м.Луцьк document
6347 Лінгвалізація світу Динаміка пояснювальних конструкцій у лінгвоукраїністиці м.Черкаси document.pdf
4939 Мова як світ. Граматика і поетика текстових структур Типологія напівпредикативних конструкцій у сучасній українській мові Київ document.pdf
4946 Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Міждисциплінарні перспективи. Просте ускладнене речення всистемі синтаксичних одиниць Баку document
4947 Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів Імперативні висловлення публіцистичних текстів в аспекті актуального членування Київ document.pdf
3672 Сучасні проблеми дослідження української мови й методики її навчання в загальноосвітній та вищій школі Лексико-граматичні актуалізатори категорічності в українському політичному дискурсі Полтава document.pdf
3670 Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов'янських мов Просодичний аналіз однокомпонентних висловлень в українському політичному дискурсі Умань document.pdf
3669 Лінгвалізація світу Комунікативні вияви інфінітивних спонукальних висловлень у сучасній українській мові Черкаси document.pdf
3671 Сучасна лінгвістична освіта Конотація імператива в українському політичному дискурсі Кропивницький document.pdf
2886 ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ДИСКУРСНИЙ ПРОСТІР: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ Функційні вияви слабкого синтаксичного зв’язку на рівні словосполучення в сучасній українській мові Київ document.pdf
1591 Лексико-граматичні інновації в слов’янських та неслов’янських мовах: типологія, функції Типологія прислівних синтаксичних зв'язків Маріуполь document.pdf
1586 Науково-методичні параметри лінгвістичної освіти Прагматичний потенціал нечленованих структур в українській публіцистиці Кіровоград document.pdf
1587 Поетика художнього тексту Тенденції сучасної української літератури: синтаксична проекція Херсон document.pdf
1584 Лексико-граматичні інновації в слов’янських та неслов’янських мовах: типологія, функції 1. Синтаксичні новації в українській публіцистиці початку XXI ст.: типологійні та функційні вияви Маріуполь document
1585 Українська мова і культура: здобутки і перспективи Динаміка синтаксичних новацій літератури постмодернізму Київ document.pdf

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
33820 Структурно-семантичні типи та функції імперативних висловлень у публіцистичному й офіційно-діловому стилях
30452 Феномен синкретизму в українській лінгвістиці
25556 Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
33803 Adverbial Time Indicators of Correlation of the Event with the Actual Moment: Structure, Semantics, Functions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
29242 Просте ускладнене речення в системі синтаксичних одиниць
29243 Інтеграція інтернет-комунікацій у систему загальноосвітнього простору як один із методів поліпшення рівня освіти України
25564 Семантико-прагматичні вияви припису в офіційно-діловому дискурсі
25565 Функційно-семантичне навантаження часток у вираженні негативних емоцій у політичному дискурсі
25566 Типологійні вияви синтаксичних конкретизаторів у сучасній українській мові
19329 Частки в ідіостилі Бориса Грінченка: функційно-семантичне вираження

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
33823 Динаміка методів та напрямів синтаксичного аналізу речення
33830 Функційні вияви фонових локальних детермінантів у сучасній українській мові
29235 Проблема білінгвізму у вищих навчальних закладах Центральної та Східної України
29240 Повтор як засіб експресивізації в політичному дискурсі
23543 Функційні вияви слабкого синтаксичного зв’язку на рівні словосполучення в сучасній українській мові

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
23053 Керування як різновид прислівного синтаксичного зв’язку

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
141 Кафедра української мови - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
548 Інститут філології Кафедра української мови 0 0.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Mykhailo_Vintoniv

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
364 Minority Languages Legal Protection: European Traditions (MILAGRO) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1573 Модуль з ІКТ - наказ № 741 - ЕНК.pdf 14.11.2017
1650 Фаховий модуль (стажування) - document 03.04.2015
2582 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
4365 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.11.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
26918 Історія української літературної мови

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
17534 Синтаксис української мови: навчальний посібник

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
319 Сучасна українська мова (4 курс, ФУб, VII-IX семестр, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2017 392 12.06.2017
339 Сучасна українська літературна мова (4 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2017 741 14.11.2017

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
677 Інститут філології Сучасна українська мова (4 курс, ФУб, VIII семестр) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
3962 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (4 курс) Бакалавр Денна 6 9 25 28.12.2018
5746 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Синтаксис. Пунктуація. (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
8794 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Синтаксис. Пунктуація. (3-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
356 Кафедра української мови 4,21 29.12.2016
1009 Кафедра української мови 4,72 12.01.2017
1871 Кафедра української мови 4,28 26.12.2018
3227 Кафедра української мови 4,40 28.12.2019
3596 Кафедра української мови 4,30 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
21 Ковальська Тетяна Андріївна Факультет права та міжнародних відносин I Українська мова (за професійним спрямуванням) II document 2019

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
60 Бойко Марія Іванівна Інститут філології VI Соціолінгвістика III document 2019