Додаткові відомості

Освіта
Закінчила з відзнакою Сімферопольський державний університет (1978-1983 рр.); навчалася в аспірантурі Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (1985-1989 рр.).
Перелік місць роботи

1983 – 1985 рр.– вчитель української мови та літератури в середній школі (м. Мелітополь),

1991 – 2000 рр. – старший науковий співробітник лабораторії шкільної психодіагностики Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (м. Київ),

2000 – 2010 рр. – доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету,

2000 – 2011 рр. – доцент кафедри зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки Києво-Могилянської академії (за сумісництвом),

з 2010 р. по теперішній час – завідувач кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічний аналіз реномінативних процесів у мовленнєвому мисленні (на матеріалі професійного мовлення вчителя)» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). У 2008 р. – докторську дисертацію на тему: «Психосемантична структура етнічної свідомості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
71 5 1 2016.12.06 16:14:11 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
412 Всеукраїнська олімпіада 'Теоретична та прикладна психологія' Участь в якості члена журі Київський національний університет ім. Тараса Шевченка document
414 ЕТНІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ТА МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та фахівців в галузі психології МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТУР СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
411 Особливості впровадження дистанційного навчання в Україні Дистанційне навчання у підготовці практичних психологів ВНЗ Університет економіки та права 'Крок' document
413 ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ Динаміка змін змістових елементів буденної свідомості особистості в умовах суспільних трансформацій Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
415 Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства Контекстний аналіз категорії «розвиток» у наукових кваліфікаційних працях Київ document

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4345 Психосемантичний зміст картини світу професій абітурієнтів психологічних спеціальностей
4346 Синергійність наукових досліджень професіогенезу психологів: компетентнісний підхід
7463 Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність
5355 Синергетична єдність етногенетичних та соціогенетичних елементів змісту свідомості українців

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
16148 Підготовка практичного психолога на компетентнісній основі: освітні інновації
16142 Психологія vs практична психологія? Освітянський відгомін наукової дискусії
10660 Контекстний аналіз вживання категорії «розвиток» у наукових кваліфікаційних працях
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4345 Психосемантичний зміст картини світу професій абітурієнтів психологічних спеціальностей
4346 Синергійність наукових досліджень професіогенезу психологів: компетентнісний підхід
7463 Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність
5355 Синергетична єдність етногенетичних та соціогенетичних елементів змісту свідомості українців

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
16142 Психологія vs практична психологія? Освітянський відгомін наукової дискусії
16144 Форми і методи розвитку професійного мислення майбутніх практичних психологів
11265 Образ дому і сім’ї у внутрішніх мігрантів України
2878 Специфіка міжмодального переносу в перцепції носіїв близькоспоріднених мов
5073 Специфіка різномодальної семантики в етнічній свідомості українців
5074 Семантика провідних екзистенційних цінностей у сучасній свідомості

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (23)

ID Назва Рік
16045 Інтеграційний потенціал професійного, свідомісного та особистісного становлення людини в умовах суспільних трансформацій
16136 Методологічний контур сучасних досліджень етнічної свідомості
12940 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
11002 Методологічні аспекти дослідження дискурсу трансформаційної свідомості у кризових умовах розвитку суспільства
10657 Міжпрофесійна диференціація психосемантичного змісту категорії «справедливість»
12979 Контекстуальна семантика концепту «Батьківщина» в діахронічному плані
8521 Семантична диференціація змісту образу професіонала у майбутніх психологів
2880 Специфіка ідентифікації псевдослів носіями близькоспоріднених мов
5064 Прояв ентокультурної толерантності у кроскультурному дослідженні перцепції
2248 Прояви етнокультурної толерантності у кроскультурному дослідженні перцепції
1162 Психосемантика етнічної свідомості: акмеологічний підхід
5005 ЕТНІЧНИЙ ГЕШТАЛЬТ-КОНТЕКСТ ЯК УМОВА СВІТОСПРИЙМАННЯ ЕТНОСУ
5008 Міф як первина метамова суспільної свідомості: огляд проблематики
5070 Психосемантичний аспект регіональних ментальностей в Україні
974 Теоретичні підстави та практика застосування техніки ініціювання смислоутворення
5066 Психосеміотичні компоненти етнічної свідомості східних слов’ян (Діахронічний підхід)
5068 Психосемантика публіцистичного тексту: етнічне і соціокультурне
5071 Свідомісні вияви мовної домінантності в україно-російському білінгвізмі
5006 ЗМІСТОВА МОДЕЛЬ ПСИХОСЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН
5072 Семантика поняття «земля» в етнічній свідомості українців
5067 Психосемантика ентнічної свідомості: проблеми й тендеції розвитку
5069 Психосемантика тексту: кроскультурний підхід
6998 Суб’єктивна семантика вчинку: віковий аспект

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
713 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.06.2013
1000 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_27_06_13_new.pdf 27.06.2013

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
359 "Теоретико-методологічні засади досліджень особистості та групи в етнічній і крос-культурній психології" Робота в якості члена організаційного комітету. Вітальне слово від Київського університету імені Бориса Грінченка. Керівництво Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 30.03.2016 2

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
5468 Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
22 Психологія ментальності клієнта (5 курс) Інститут людини Магістр Денна 2013 345 27.06.2013

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
203 Інститут людини Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, ПС) Магістр Денна 9 5 25.11.2016
212 Інститут людини Психологія ментальності клієнта (5 курс) Магістр Денна 9 5 25.11.2016
258 Інститут людини Теоретико-методологічні проблеми психології (5 курс, ПС) Бакалавр Денна 10 4 26.11.2016
393 Інститут людини Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 10 не оцінено 30.12.2016
405 Інститут людини Психологія ментальності клієнта (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не оцінено 30.12.2016
427 Інститут людини Теоретико-методологічні проблеми психології (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (5)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1938 Психолінгвістика Денна Бакалавр 0053 09.02.2016
1965 Психолінгвістика Денна Магістр 0611 23.09.2015
3226 Психолінгвістика: Лінгвістичні основи спеціальної освіти Денна Бакалавр 3163 27.09.2016
3255 Теоретико-методологічні проблеми психології Денна Магістр 3257 27.09.2016
3259 Психологія ментальності клієнта:Психологія буденної свідомості,Психологія ментальності клієнта Денна Магістр 3193 27.09.2016

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
108 Кафедра практичної психології 4.4 20.05.2016