Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навчиок учнів основної школи
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
27 3 1 2019.10.10 09:46:20 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3384 Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій Урахування онтологічного, гносеологічного, методологічного, праксеологічного вчення в осмисленні педагогічних системних явищ Дніпро document.pdf
3385 Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, песпективи розвитку. "Методична система навчання мови" і "технологія навчання мови" чи "технологізована метолична систма навчання мови": модернізація системного педагогічного підходу. Переяслав-Хмельницький document.pdf
3259 Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи Ознаки і властивості методичної системи навчання мови Конін –Ужгород –Дрогобич document.pdf
2215 Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні ауково-практичні рішення та підходи Проблема знання як системи у наукових вченнях І.Канта: на перетині методики і філософії м. Ужгород document.pdf
2479 Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції Система знань як результат функціонування метоличної системи навчання: Мукачево document.pdf
1901 Українська та англійська мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання Теоретичне обгрунтування комунікативно-прагматичного аналізу простого речення як прийому навчання синтаксису студентів вищих педагогічних закладів освіти Кам`янець-Подільський document
1551 27. III International Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science" Linguistic and didactic basis of communicative and pragmatic learning system of simple sentences syntax of the future teachers of Ukrainian language and literature Dubai document.pdf
1552 ІХ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» Деякі рекомендації майбутньому вчителеві української мови і літератури у підготовці до уроку із синтаксису простого речення: функційно-прагматичний підхід Переяслав-Хмельницький document
1553 25. ХХІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» Осмислення прагматичної функції простого речення майбутніми вчителями української мови і літератури під час вивчення курсу «Культура усного і писемного мовлення» Переяслав-Хмельницький document
1522 19. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи» Трансформація простого речення як прийом формування прагматичного мовлення студентів педагогічних вишів Львів document.pdf
1521 Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical resalts Комунікативно-прагматична компетентність вчителя мови і літератури як наукове поняття Bratislava document
1519 10. Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 15-річчя заснування кафедри українознавства «Сучасна українська нація: мова, історія, культура» Формування комунікативно-прагматичної компетентності майбутнього вчителя української мови на синтаксичній основі Львів document.pdf
1902 Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи Філософські передумови розвитку метоличного поняття "система" Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
19134 Осмислення прагматичної функції простого речення майбутніми вчителями української мови і літератури під час вивчення курсу «Культура усного і писемного мовлення

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
24624 "Методична система навчання мови" і "технологія навчання мови" чи "технологізована система навчання мови"?
24207 Роль педагогічного системного підходу в оформленні поняття «методична система навчання мови"
20513 Теоретичне обгрунтування комунікативно-прагматичного аналізу простого речення як прийому навчання синтаксису студентів вищих педагогічних закладів освіти
18109 Дидактические основы формирования коммуникативно-прагматической компетентности будущего учителя украинского языка и литературы
18110 Дифференциация сегментов коммуникативно-прагматической компетентности учителя словесности
2125 Eлементи етнолінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови
24834 Навчання рідної мови як етнопедагогічна проблема

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
24209 Ознаки і властивості методичної системи навчання мови
24623 Урахування онтологічного, гносеологічного, методологічного, праксеологічного вчення в осмисленні педагогічних системних понять.
21319 Проблема знання як системи у наукових вченнях І.Канта: на перетині методики і філософії
19135 Деякі рекомендації майбутньому вчителеві української мови і літератури у підготовці до уроку із синтаксису простого речення: функційно-прагматичний підхід
19739 Ситуативні завданняяк прийом формування комунікативної компетентності учнів 8 класу на уроках із синтаксису
18105 Интеграция функционально-прагматического и этнопедагогического подходов к формированию коммуникативно-прагматической компетентности будущих учителей словесности
18112 Коммуникативно-прагматическая компетентность учителя языка и литератры как научное понятие
18106 Трансформация простого предложения как прием формирования прагматической речи студентов педагогических вузов
6630 Перспективи актуалізації комунікативно-прагматичної основи навчання української мови
2124 Використання навчальних диктантів з елементами лінгвістичного аналізу тексту у формуванні мовних та мовленнєвих умінь і навичок учнів

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
30 Сучасні підходи в шкільній мовній освіті Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 9 16.03.2016 4

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1138 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1847 Фаховий модуль (стажування) - document 20.11.2017
2131 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018
2230 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2588 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
3018 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
11959 Українська мова за професійним спрямуванням
17094 Українська мова за професійним спрямуванням

Затверджені робочі програми (11)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
4148 Українська мова Денна Бакалавр 0414/17 02.02.2017
4691 Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) Денна Бакалавр 0905/17 14.09.2017
4692 Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) Денна Бакалавр 0906/17 14.09.2017
4704 Проблеми аналізу тексту: Лінгвістичний аналіз тексту Денна Магістр 0918/17 14.09.2017
4756 Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) Денна Бакалавр 0971/17 14.09.2017
4757 Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) Денна Бакалавр 0972/17 14.09.2017
7445 Виробнича, педагогічна практика Денна Бакалавр 0878/18 16.05.2018
7446 Виробнича, педагогічна практика Денна Бакалавр 0878/18 16.05.2018
7449 Виробнича, педагогічна практика Заочна Бакалавр 0881/18 05.06.2018
7450 Виробнича, педагогічна практика Заочна Бакалавр 0881/18 05.06.2018
7451 Навчальна практика Заочна Бакалавр 0882/18 05.06.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
360 Кафедра української мови 4,36 29.12.2016
1086 Кафедра української мови 4,37 12.01.2017
1940 Кафедра української мови 4,03 26.12.2018

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету (1)

ID Шифр ради Назва спеціальностей Рік
10 Д 26.133.05 13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова) 2018