Додаткові відомості

Освіта
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (1975 р.). Спеціальність "Біолог-біохімік". Кваліфікація "Викладач біології і хімії".
Перелік місць роботи
1993-2001 рр. – доцент Київського міського інституту удосконалення вчителів.
2002-2003 рр. – завідувач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка.
2003-2007 рр. – завідувач кафедри анатомії та вікової фізіології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка.
2008-2009 рр. – завідувач кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка.
2010-2013 рр. – завідувач кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.
2013-2016 рр. – завідувач кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.
З вересня 2016 року – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
1986 р. захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин, на тему: «Условия способствующие развитию микроспор по спорофитному пути» (Інститут фізіології рослин ім. К.А. Тімірязєва, СРСР, м. Москва).
Громадська активність
Патріотичне виховання студентів України

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
14 2 1 2018.03.16 09:10:55 Перейти на сторінку link

Конференції (24)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2996 II International Scientic and Practical Conference «Science of the XXI Century: Problems and Prospects of Researches» Сравнительный анализ цитостатической и антибактериальной активности Амброзии полыннолистной и других лекарственных растений Warsaw, Poland document
2889 International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» Проблема уваги в традиційній психофізіології Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej , Lublin, Polska document
1776 Konferencji Miedzynarodow Naukowo-Praktyczn «Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki» Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ miasto Gdańsk (Polska) document
1650 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми формування професійного іміджу педагогічних працівників і керівних кадрів освіти» Психофізіологічні аспекти формуванні позитивних емоцій в молодіжному середовищі Національний транспортний університет document
1615 VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» Алкоголізм як біопсихосоціальне захворювання Чернігівський національний технологічний університет document
1555 II Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы» Фармакогенетичні ензимопатії Национальная академия наук Азербайджана (НАНА), г. Баку document
458 VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» Мітохондріальні хвороби, як медико-генетична проблема Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди document
457 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Реалізація сучасних стандартів у розв’язанні проблеми кар’єрного зростання науково-педагогічних і педагогічних працівників" Підготовка майбутніх учителів до профілактики наркотизації у молодіжному середовищі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України document
463 VI Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми дослідження довкілля" Інтродукція рослин у столичному дендропарку Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка document
474 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» Емоції і здоров’я людини Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди document
473 Міжнародний науково-практичний семінар "Актуальні проблеми здоров’язбереження в Україні: педагогічні та медичні проблеми репродуктивного здоров’я" Репродуктивне здоров’я: шляхи формування та умови збереження ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України document
472 Міднародна конференція "Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття" Фізіологічні та генетичні проблеми алкоголізму Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка document
471 ІІ Міжнародний фестиваль «Світ психології» Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (з нагоди 150-річчя з дня народження Г.І. Челпанова) Використання електронно-інформаційних технологій в процесі навчання природничих дисциплін з погляду на Болонський процес Національна академія педагогічних наук України, м. Київ document
470 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» Негативний вплив факторів довкілля на здоров’я людини Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди document
469 IV Международная научно-практическая конференция «Человек-природа-общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии» Вплив мікроелементів рослин на здоров’я людини "Крымский инженерно-педагогический университет", республиканское высшее учебное заведение (Симферополь) document
468 Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи" Збереження психічного здоров’я студентів як показник їх безпеки життєдіяльності Переяслав-Хмельницький ДВНЗ імені Григорія Сковороди document
467 II Международная научно-прктическая конференция «Инновационные процессы в биологическом и экологическом образовании в школе и ВУЗе» Использование электронно-информационных технологий в процессе обучения естественным дисциплинам (взгляд на Болонский процесс) Московский педагогический государственный университет document
466 Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» Формування здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів Харківський Національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди document
464 III Международная научно-практическая конференция «Человек-природа-общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии» Особливості викладання безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах "Крымский инженерно-педагогический университет", республиканское высшее учебное заведение (Симферополь) document
465 III Международная научно-практическая конференция «Человек-природа-общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии» Шкідливий вплив тютюнового диму на народження здорової дитини "Крымский инженерно-педагогический университет", республиканское высшее учебное заведение (Симферополь) document
462 ІХ Міжнародна науково-методична конференція "Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика" Вплив важких металів на розвиток ембріона Львівський національний університет імені Івана Франка document
461 Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы методики преподавания биологии, географии и экологии в школе и ВУЗе: традиции и инновации" Научно-исследовательская работа студентов в условиях кредитно-модульной системы в Украине Московский государственный областной университет document
460 VIII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми екології та екологічної освіти" Вплив важких металів на здоров’я людини Криворізький державний педагогічний університет document
459 Міжнародна наукова конференція "Навколишнє середовище і здоров’я людини" Вплив факторів довкілля на здоров’я людини Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
19258 Здоров'язбережувальні методики як умова зміцнення здоров'я студентів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
23278 Сравнительный анализ цитостатической и антибактериальной активности Амброзии полыннолистной и других лекарственных растений.
19818 Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ
19258 Здоров'язбережувальні методики як умова зміцнення здоров'я студентів
21340 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
14612 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
10699 Vilosenum influence on the perfomance of the and system immune system neurodynamic functions for the people with the myopia
9564 ДОЗРІВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ І ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ
13587 Вплив мікроелементів на життя людини

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
14612 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
14683 Здоров’язбережувальна діяльність педагогів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України
12850 Використання електронного навчального курсу в процесі вивчення дисципліни «Психофізіологія» за кредитно-модульною системою
856 Проблема дослідження інтелекту
13279 Можливості використання рухливих ігор екологічного спрямування в оздоровчій діяльності учителів початкової школи
13284 Функціональна асиметрія півкуль головного мозку
1410 Особливості формування мотивації до здорового способу життя у студентів
13599 Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (28)

ID Назва Рік
22949 Проблема уваги в традиційній психофізіології
19818 Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ
19366 Алкоголізм як біопсихосоціальне захворювання
19064 Фармакогенетичні ензимопатії
14688 Аналіз епідеміологічної ситуації по туберкульозу в Україні
14687 Вплив водної та пектинової витяжки деяких злакових культур на умовно патогенні бактерії
14686 Мітохондріальні хвороби, як медико-генетична проблема
10779 Функції лімбічної системи у процесах навчання і пам’яті
11551 Інтродукція рослин у столичному дендропарку
13270 Дозрівання головного мозку і психічний розвиток (закінчення)
9990 ЕМОЦІЇ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
12846 Репродуктивне здоров’я: шляхи формування та умови збереження
3396 Фізіологічні та генетичні проблеми алкоголізму
3280 Залози внутрішньої секреції та їх гормони
375 Вплив мікроелементів рослин на здоров’я людини
292 Використання електронно-інформаційних технологій в процесі навчання природничих дисциплін з погляду на болонський процес
13058 Негативний вплив факторів довкілля на здоров’я людини
691 Особливості викладання безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах
13051 Збереження психічного здоров’я студентів
13066 Использование электронно-информационных технологий в процессе обучения естественных дисциплин с взгляда на Болонский процесс
13054 Формування здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів
1421 Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості
13309 Вплив важких металів на розвиток ембріона
13296 Научно-исследовательская работа студентов в условиях кредитно-модульной системы в Украине
13207 Шкідливий вплив тютюнового диму на народження здорової дитини
13597 Вплив важких металів на здоров’я людини
13598 Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку
13591 Вплив факторів довкілля на здоров’я людини

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
15 Міжвузівський клуб здоров’я Упродовж 2016 року (1 раз на 2 місяці) 20 міський 09.11.2016 3

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
133 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.12.2015
355 Дослідницький модуль Інший модуль document 20.04.2016
474 Дидактичний модуль Інший модуль document 16.02.2016
496 Лідерський модуль Інший модуль document 03.02.2016
954 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_03_17.pdf 10.04.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
330 “Вплив геопатогенних зон на здоров’я людини” спільно з Міжнародною академією культури безпеки, екології та здоров'я Засідання міжвузівського клубу “Здоров’я” Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 09.11.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
12282 Психофізіологія

Підручники, навчальні посібники (колективні) (15)

ID Назва Рік
22921 Медико-соціальні основи здоров’я
23200 Спеціальна педагогіка
15151 Медико-соціальні основи здоров’я
14968 Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
14500 Генетика з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Друге видання доопрацьоване
14499 Психогенетика
11473 МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. Навчальний посібник.
11481 Генетика людини з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
5228 Психогенетика
5241 Генетика людини з основами психогенетики
20170 Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи
5236 Медико-соціальні проблеми здоров'я
6907 Зоологія: навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
6888 БОТАНІКА: Навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
5248 Збірник задач з генетики

Навчальні та методичні матеріали (43)

ID Назва Рік
15679 Збірник задач з генетики людини
15076 Вікова фізіологія та валеологія
14963 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
14964 Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
15070 Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
11796 Практикум з генетики
12277 Невропатологія. Навчально-методичний посібник для практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
10593 Анатомія і фізіологія дитини. Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
12849 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
10586 Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
12859 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
10596 ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
10597 Основи медичних знань і охорони здоров’я: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.
12273 Вікова фізіологія і валеологія
11478 Психогенетика. Посібник для вищих навчальних закладів
12060 Вікова фізіологія і валеологія
13203 Організація польової практики для спеціальності 6.010102 Початкова освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») : методичні рекомендації. – 5-те вид. перероб. і доп.
12278 Психофізіологія: навчально-методичний посібник з питань проведення практичних робіт
12279 Фізіологія людини
7259 Основи біології та генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 10-те вид., перероб. і доп. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. – 68 с.
7015 Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
12274 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці.
6747 Організація польової практики
5508 Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
7013 Анатомія людини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і семінарських занять [для студ. небіол. спеціальностей вищ. навч. закл.]
5507 Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
5955 Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт
5506 Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
12994 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] – 2-ге вид. перероб. і доп.
5479 Вікова фізіологія і валеологія
5961 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт
5503 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.].
5477 Гігієна
5478 Невропатологія
5937 Основи валеології: навч-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт
5952 Основи медичних знань і охорони здоров’я: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.
5501 Основи природознавства: навч-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] / І. Д. Омері, Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко. – 3-тє вид. перероб. і доп. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. – 44 с.
5933 Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
5949 Фізіологія вищої нервової діяльності: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
5407 Фізіологія людини
12991 Безпека життєдіяльності: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
6880 Зоологія: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів
6869 Ботаніка: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
4 Психофізіологія (2 курс) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2012 459 05.10.2012
125 Основи біології та генетики (1 курс, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2014 582 24.12.2014
131 Анатомія та еволюція нервової системи (5 курс, ПП, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
132 Анатомія та еволюція нервової системи (1 курс, ПП, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2015 168 08.04.2015
306 Психофізіологія (2 курс, ПП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2017 249 10.04.2017

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
320 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія та еволюція нервової системи (1 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 8 не оцінено 30.12.2016
321 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія та еволюція нервової системи (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 3 не оцінено 30.12.2016
357 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи біології та генетики (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (18)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1876 Клініка порушень психофізичного розвитку з основами генетики Денна Бакалавр 0038 09.02.2016
1878 Медико соціальні основи здоровя :Основи психофізіології людини, Дефектологія, Збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді Денна Бакалавр 0629 23.09.2015
1880 Анатомія та фізіологія людини з основами генетики: Анатомія і фізіологія людини, Основи генетики (3,4сем) Денна Бакалавр 0655 23.09.2015
1881 Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності: (Основи генетики,Анатомія та фізіологія нервової системи,Психофіз Денна Бакалавр 0037 09.02.2016
1884 Неврологічні основи логопедії Денна Бакалавр 0033 09.02.2016
1887 Психофізіологія Денна Бакалавр 0633 23.09.2015
1889 Основи психофізіології Денна Бакалавр 0030 09.02.2016
2832 Психофізіологія Денна Бакалавр 3236 27.09.2016
3177 Медико-соціальні основи здоров'я:Психофізіологія та основи ВНД Денна Бакалавр 3255 27.09.2016
3202 Психофізіологія: Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності Денна Бакалавр 3254 27.09.2016
3386 Медико-соціальні основи здоров`я: Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я молоді Денна Бакалавр 3045 27.09.2016
4214 Основи психофізіології Денна Бакалавр 0480/17 02.02.2017
4217 Медико-соціальні основи здоров'я: Основи психофізіології людини Денна Бакалавр 0483/17 02.02.2017
4224 Психогенетика Денна Магістр 0490/17 02.02.2017
5309 Психофізіологія Денна Бакалавр 1529/17 04.09.2017
5311 Психофізіологія людини з основами генетики Денна Бакалавр 1531/17 04.09.2017
5318 Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності: Модуль 3. Психофізіологія Денна Бакалавр 1538/17 04.09.2017
5319 Психофізіологія людини з основами генетики Денна Бакалавр 1539/17 04.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
637 Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 4,60 30.12.2016
1259 Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 4,05 12.01.2017