Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького
Перелік місць роботи
з 1989р. до 2003р. - асистент кафедри психології Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту; з 2003р. до 2004р. - старший викладач кафедри психології освіти і управління Кам'янець-Подільського державного університету; з 2004 р. до 2008р. - доцент кафедри галузевої та організаційної психології Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова; з 2008р. - до тепер - доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини КУ імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
134 4 2 2017.01.16 21:33:37 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3554 Науково-практичний семінар “Психологічні особливості аксіогенезу обдарованої особистості" Специфіка прояву комунікативної обдарованості психолога м.Київ, Лабораторія психології обдарованої особистості Інституту психології імені Г.С.Костюка. document
3555 III Науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології загальної і соціальної психології і психотерапії в умовах сучасного суспільства» Цинізм як моральна дезорієнтація особистості м. Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова document
3552 III всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю \ Стратегії продуктивної міжособистісної взаємодії в освітньому просторі м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка document
3553 Науковий семінар "Аксіогенез особистості і розвиток обдарованості: теоретичні та прикладні аспекти" Духовні цінності як психологічна основа побудови гармонійних міжособистісних стосунків м. Київ, Інститут психологї імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія психології обдарованості document
1331 II науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» Корпоративна культура навчального закладу як основа гармонізації міжособистісних відносин у ньому м. Київ document
1329 Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» Технологія освітніх взаємин у студентської молоді м. Полтава document
362 1 Международная научно-практическая конференция «Национальные культуры в межкультурной коммуникации» Религиозное просвещение юношества как условие развития толерантности г. Минск. Белорусский государственный университет document
4276 2 Всеукраїнська конференція з міжнародною участю "Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освытнього простору в контексты гуманыстичноъ парадигми" Розвиток комунікативної рефлексії майбутніх психологів у практиці взаємодії суб’єктів університетського освітнього простору м. Київ, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
25210 Особливості оцінки жінками власного розлучення та досвіду вирішення його негативних наслідків
25207 Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів
8735 Психологічне здоров’я молодших школярів в контексті їх соціальної взаємодії з дорослими

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
25210 Особливості оцінки жінками власного розлучення та досвіду вирішення його негативних наслідків
25207 Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів
15946 Теоретичне обґрунтування розвитку структури самосвідомості особистості
15948 Феномен міжстатевої любові в контексті духовної парадигми психології
11896 Роль інтелектуального компоненту у становленні життєвих стратегій юнацтва
8742 Емоційне благополуччя молодших школярів в учбовому процесі як чинник збереження їх здоров’я
8741 Психологічні аспекти кар'єрного зростання жінки
5040 Духовні орієнтири становлення статевої ідентичності сучасної жінки
361 До проблеми духовного розвитку особистості психотерапевта
1084 Психологічні особливості професійної самореалізації жінки

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
25166 Цинізм як моральна дезорієнтація особистості
21598 Універсалізація гендерних уявлень подружжя про важливі риси шлюбних партнерів
21546 Психологічні основи уміння вибудовувати близькі міжстатеві відносини
21599 Тренінговий метод як технологія ресурсного розвитку духовної самосвідомості особистості
16519 Релігійне просвітництво юнацтва як умова розвитку толерантності
12392 Психологічний портрет сучасного інтелігента
11878 Психологічні особливості виникнення i подолання професійних криз педагогами та психологами
10667 Духовні цінності як ментальний ресурс лідера
11896 Роль інтелектуального компоненту у становленні життєвих стратегій юнацтва
6054 Психологічне здоров'я молодших школярів в контексті їх соціальної взаємодії з дорослими
6045 Емоційне благополуччя молодших школярів в учбовому процесі як чинник збереження їхнього здоров’я
8735 Психологічне здоров’я молодших школярів в контексті їх соціальної взаємодії з дорослими
5052 Психологічний супровід здобуття студентом особистісно-індивідуального шляху професійного становлення
5048 Професійна соціалізація студентів як шлях їх духовного розвитку
360 Інтимність як форма самопізнання та пізнання іншої людини
1530 Взаємообумовленість процесів соціалізації та індивідуалізації особистості як складових її духовного розвитку
5055 Мудрість як інтегральне особистісне новоутворення

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
15 Комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки "Практична психологія" document 2017

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
277 Разова участь 2017 1

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
747 Фаховий модуль (стажування) - document 28.11.2014
934 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1500 Лідерський модуль - document 21.04.2017
1581 Інше - document 01.03.2017
2716 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.11.2018
3311 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
216 «Любов: сучасний погляд» Психологічний кіно-клуб Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 13.04.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
5696 Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
5703 Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
13639 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломного проекту для студентів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 8.03010201 «Психологія»

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
178 Соціальна психологія (2 курс, ПП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
415 Інститут людини Соціальна психологія (2 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 7 не оцінено не оцінено 30.12.2016
3649 Інститут людини Галузі психологічної науки: Модуль 3. Соціальна психологія (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 6 не оцінено 25 28.12.2018

Затверджені робочі програми (22)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1905 Психологія міжстатевих відносин Денна Бакалавр 0237 23.09.2015
1912 Соціальна психологія Денна Бакалавр 0022 09.02.2016
3178 Психологія: Загальна психологія, Вікова психологія, Соціальна психологія, Психологія девіантної поведінки Денна Бакалавр 3216 27.09.2016
3187 Психологія соціальна Денна Бакалавр 1648 27.09.2016
3200 Соціальна психологія: Галузі психологічної науки Денна Бакалавр 3277 27.09.2016
4158 Соціальна психологія Денна Бакалавр 0424/17 02.02.2017
4159 Соціальна психологія Денна Бакалавр 0425/17 02.02.2017
4160 Психологія міжособистісного спілкування Денна Бакалавр 0426/17 02.02.2017
4216 Соціальна психологія: Соціальна психологія в системі наукового знання Денна Бакалавр 0482/17 02.02.2017
5189 Соціальна психологія: Модуль 2. Соціальна психологія особистості Денна Бакалавр 1409/17 04.09.2017
5205 Галузі психологічної науки: Модуль 3. Соціальна психологія Денна Бакалавр 1425/17 04.09.2017
5207 Психологія: Модуль 3. Соціальна психологія Денна Бакалавр 1427/17 04.09.2017
5208 Психологія: Модуль 2. Соціальна психологія Денна Бакалавр 1428/17 04.09.2017
5339 Психологія міжособистісного спілкування Денна Бакалавр 1559/17 04.09.2017
5341 Психологічна майстерня міжособистісного благополуччя Денна Магістр 1561/17 04.09.2017
6013 Виробнича, переддипломна практика Денна Бакалавр 2405/17 04.09.2017
7017 Соціальна психологія Денна Бакалавр 0452/18 08.01.2018
7018 Соціальна психологія: Модуль 4. Психологія груп Денна Бакалавр 0453/18 08.01.2018
7021 Соціальна психологія: Модуль 1. Соціальна психологія в системі наукового знання Денна Бакалавр 0456/18 08.01.2018
7033 Соціальна психологія Денна Бакалавр 0468/18 08.01.2018
7111 Соціальна психологія Денна Бакалавр 0547/18 08.01.2018
7112 Психологія міжособистісного спілкування Денна Бакалавр 0546/18 08.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
635 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,51 30.12.2016
1207 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,99 12.01.2017
2054 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,52 26.12.2018