Додаткові відомості

Освіта

2010-2014 рр. - Київський університет імені Бориса Грінченка.
Спеціальність «Дошкільна освіта», спеціалізація - англійська мова. Здобула
кваліфікацію бакалавра дошкільної освіти, вихователя дітей дошкільного віку,
вчителя англійської мови у ДНЗ.

2014-2016 рр. - З відзнакою закінчила Київський університет
імені Бориса Грінченка, спеціальність «Педагогіка вищої школи». Здобула
кваліфікацію магістра педагогіки вищої школи, викладача університетів та вищих
навчальних закладів.

2016-2020 рр. - Аспірант кафедри теорії та історії педагогіки,
Педагогічного інституту Київського університету імені    Бориса Грінченка
(спеціальність 13.00.07 теорія та методика виховання). Тема дисертаційного
дослідження: «Формування корпоративної культури студентів у освітньому
середовищі університету».

Перелік місць роботи

2012-2013 рр. - ДНЗ № 53 – вихователь

2016 р. - МАУП, фахівець
кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом
Інституту міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса

2017 р. - МАУП, викладач учбово-виробничого центру «ІТА», фахівець кафедри
професійної освіти та управління навчальним закладом Навчально-наукового
інституту міжнародних відносин та соціальних наук

2018-2020 р. - асистент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

2020 р. - викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса ГрінченкаТеми дисертацій (захищених)

Формування корпоративної культури студентів у освітньому середовищі університету 10.12.2020 р.  ДР№ 000885


Громадська активність
Член ВГО "Асоціації працівників дошкільної освіти"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
50 3 1 2021.09.23 12:10:50 Перейти на сторінку link

Конференції (23)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5482 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Відеопрезентація діяльності кафедри дошкільної освіти Київ document
5500 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Світовий досвід формування корпоративної культури студентів та можливості його адаптації в освітній процес ЗВО України Київ document.pdf
5501 ХVIII Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENCE, PRACTICE, SOCIETY» Корпоративний компонент викладача університету Бостон, США document
5499 Международная научно-практическая конференция «Perspectives of world science and education», Секция 13. Педагогические науки Внеаудиторная деятельность как составляющая системы формирования корпоративной культуры студентов университета Осака (Япония) document
4188 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Особливості формування корпоративної культури студентів університету в умовах Євроінтеграції Київ document
4140 Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи: I Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція Роль спецкурсу в формуванні корпоративної культури студентів Інститут педагогіки НАПН України. м. Київ document.pdf
4158 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи: Всеукраїнська науково-практична конференція Формування лідерських якостей майбутніх фахівців дошкільної освіти Біла Церква document.pdf
4139 ІV-а Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» Роль емоційного інтелекту в формуванні корпоративної культури студентів ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Ужгород document
4138 Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології» Створення виховного середовища у студентській групі як ефективна умова формування корпоративної культури студентської молоді Інститут педагогіки НАПН України. Київ document
4137 VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» Формування корпоративної культури на засадах компетентнісного підходу Національний авіаційний університет. Київ document
4135 V International Scientific and Practical Conference «The goals of the World Science 2018» Вплив куратора академічної групи на формування корпоративної культури студентів Dubai, UAE document
4136 II Міжнародна науково-практичнаконференція «Становлення і розвиток педагогіки» Філософські аспекти формування корпоративної культури особистості Харків document
4134 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи: Міжнародна науково-практична конференція Акмеологічні аспекти формування корпоративної культури студентської молоді Київський ун-т імені Бориса Грінченка. м. Київ document
4133 II Міжнародна наук.-практ. конференція «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи» Освітнє середовище університету як чинник формування корпоративної культури студентської молоді м. Кременчуг, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського document
4130 Міжнародна наук.-практ. конференція «Topical issues of contemporary science» Формування корпоративної культури особистості: психологічні аспекти Valencia, Venezuela document
4129 Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст» Роль лідера у формуванні корпоративної культури університету м. Умань, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини document
4131 Наукова конференція «Освітологія - 2017» Основні трансформаційні зрушення вищої освіти України м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4132 Круглий стіл «Роль наукової молоді в розвитку національної освіти й науки» Досвід формування корпоративної культури в університетах Європи м. Київ, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
4128 V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» Компетентнісний підхід у формуванні корпоративної культури студентів м. Київ, НАУ document
4127 V Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» Позааудиторна діяльність університету як регулятор соціального розвитку студентської молоді м. Київ, КУ ім. Тараса Шевченка document
4126 V Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія: наука XXI століття» Суб`єкт - суб`єктні відносини у процесі виховання толерантності в сучасному освітньому середовищі м. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка document
4125 Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної системи вищої освіти України в умовах зовнішніх викликів» Сутнісні характеристики феномену корпоративна культура особистості Старобільськ, ЛНУ ім. Тараса Шевченка document
4159 Матеріали Українсько-польської міжнародної наукової конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи» Особливості формування толерантності студентів університетів м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
15454 Акмеологічний підхід виховання толерантності в міжособистісних відносинах суб"єктів освітнього процесу вищої школи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
31643 Диагностика и особенности формирования корпоративной культуры студентов в образовательной среде университета
36637 Исследование мотивов формирования корпоративной культуры студенты в контексте парадигмы когнитивной психологии

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
31151 Сформованість рефлексивного компоненту корпоративної культури студентів університету: емпіричний аспект дослідження
27290 Технологія формування корпоративної культури студентів у освітньому середовищі університету
24419 Вплив куратора академічної групи на формування корпоративної культури студентів
24299 Вплив куратора академічної групи на формування корпоративної культури студентів
24424 Е–середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки
24300 Е–середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки
24297 Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів
24426 Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів
24298 Освітнє середовище університету ж чинник формування корпоративної культури студентської молоді
24423 Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу
22820 Формування корпоративної культури особистості: психологічні аспекти
15454 Акмеологічний підхід виховання толерантності в міжособистісних відносинах суб"єктів освітнього процесу вищої школи

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
32212 Змістові характеристики корпоративної культури студентів університету
27291 Діагностика стану сформованості корпоративної культури студентів університету
24424 Е–середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки
24300 Е–середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки
24296 Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу
24297 Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів
24426 Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів
24298 Освітнє середовище університету ж чинник формування корпоративної культури студентської молоді
24422 Освітнє середовище університету як чинник формування корпоративної культури студентської молоді
24423 Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу
24425 Феномен корпоративної культури особистості в контексті освітологічних знань
24301 Феномен корпоративної культури особистості в контексті освітологічних знань
24420 Сутнісні характеристики феномену корпоративна культура особистості

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
36718 Розвиток критичного мислення майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі вивчення іноземної мови
27292 Роль спецкурсів у формуванні корпоративної культури студентів
24429 Роль емоційного інтелекту в формуванні корпоративної культури студентів
24248 Створення виховного середовища у студентській групі як ефективна умова формування корпоративної культури студентської молоді
24431 Формування корпоративної культури студентів на засадах компетентнісного підходу
24418 Філософські аспекти формування корпоративної культури особистості
24433 Корпоративна культура сучасного університету
24427 Організаційно-педагогічні умови формування корпоративної культури студентської молоді
24430 Компетентнісний підхід у формуванні корпоративної культури студентів
24432 Позааудиторна діяльність університету як регулятор соціального розвитку студентської молоді
24428 Особливості формування толерантності студентів університетів

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
84 Research of motives for formation of corporate culture of students in the context of the paradigm of cognitive psychology http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34427/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
137 Кафедра дошкільної освіти 57218517075 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218517075&eid=2-s2.0-85089390448

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
152 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 0 1.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Katya_Brovko

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
75

Тернопільська
Валентина Іванівна, доктор
педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та технології  соціальної роботи  Національного педагогічного університету
імені   М. П. Драгоманова

Формування корпоративної культури студентів у освітньому середовищі університету/ 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки) Аспірантура 2016-2020 р. Київський університет імені Бориса Грінченка Бровко.pdf 2021

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4492 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
5089 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5327 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6321 Педагогічний інститут Здоров`язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6323 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6325 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8620 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8632 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1838 Кафедра дошкільної освіти 4,42 26.12.2018
3066 Кафедра дошкільної освіти 4,85 28.12.2019
3512 Кафедра дошкільної освіти 4,73 28.12.2020