Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 2002
Перелік місць роботи
Київський університет імені Бориса Грінченка;
ПВНЗ «Економіко-технологічний університет»;
Київський національний університет культури і мистецтв;
ЗОШ I-III ст. № 10, м. Бровари.
Теми дисертацій (захищених)
Утворення Християнсько-демократичного союзу і його участь у державотворчому процесі Німеччини (1945-1950)
Громадська активність
Член громадської організації "Українська асоціація дослідників освіти"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
20 2 0 2020.01.10 09:07:00 Перейти на сторінку link

Конференції (23)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4782 Соціологічні тренди XX-XXI століття: теоретичний концепт та практика інновацій Дистанційна форма навчання у Київському уінверситеті імені Бориса Грінченка Київ document.pdf
4435 СУСПІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ У XXI СТОЛІТТІ: ЗАГРОЗИ, СПОДІВАННЯ, ВИКЛИКИ Концепція громадянської освіти і виховання в Україні: правове підґрунтя та зміст Дрогобич document
4200 Київські філософські студії - 2019 Соціологічне опитування "Викладач очима студентів" як засіб вимірювання якості освіти ЗВО Київ document
4092 Україна і світ:теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин Судетське питання 1938 року в періодиці Підкарпатської Русі Київ document.pdf
3181 Київські філософські студії - 2018 Гастрономія в особистісному, національному та глобальному соціокультурному дискурсі Київ document.pdf
2995 Міжнародна науково-практична конференція«Суспільні науки у 2018 році» ІМАГОЛОГІЧНІ ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ РОСІЯН ТА ПОЛЯКІВ) м. Краматорськ document.pdf
2462 IX Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Житомир document
1872 Національні цінності й національні інтереси в системі публічного управління Формуванні інформаційно-смислового середовища в Україні м. Київ document
1888 Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація Імагологічні образи українського суспільства (на прикладі росіян та поляків) м. Сєвєродонецьк document.pdf
1765 Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації Мова виборів: філософсько-комунікативний аспект м. Київ document
1764 Круглий стіл: "Ідеології в добу постісторії: криза сенсів" член організаційної ради м. Київ document
358 Українська жінка у національному і глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє Роль і місце жінки в політичних поглядах християнських демократів Німеччини: досвід для України м. Дрогобич document
354 Українське православ’я на шляху самовизначення, єдності та конституювання Християнська демократія в конфесійному просторі світу та України Черкаси document
357 Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі Від політики мультикультуралізму до інтеграції імігрантів в сучасній Німеччині: досвід християнських демократів м. Київ document
356 Молодіжна політика:проблеми та перспективи Соціальна афіліація студентської молоді як чинник організаційного розвитку вищої школи м. Дрогобич document
355 Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії Сучасна модель випускника приватного вищого навчального закладу України м. Рівне document
352 XII Міжнародна наукова конференція Студентоцентроване навчання як рефлексія на модернізацію ринку праці в Україні (на прикладі студентів Київського університету імені Бориса Грінченка) м. Дрогобич document
353 Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії Ризики приватної вищої освіти в контексті прийняття нового ЗУ 'Про вищу освіту' Рівне document
351 'Суспільно-політичні та соціокультурні процеси в Україні та світі' Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної політики Київ. Україна document
350 Молодіжна політика: проблеми та перспективи Ціннісно-смислові орієнтири студентської молоді щодо громадської діяльності Дрогобич. Україна document
349 Конференція у Вищій Східноєвропейській школі в Перемишлі Інформаційні виклики в контексті становлення сучасного громадянського суспільства України Перемишль. Польща document
348 'Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового опыта' Соціальна політика у сфері допомоги по догляду за дитиною уряду А. Меркель Симферополь. Украина document
347 „Шевченківська весна. Сучасний стан науки, досягнення проблеми та перспективи розвитку” Католицька партія Центру і її роль в історії Німецької імперії та Веймарської республіки Київ. Україна document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
6214 Християнсько-демократичний союз: рання історія та вплив на формування політико-економічної системи Німеччини

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
27617 Ethical-political constructs of "collective misconduct" and "collective responsibility": experience of post-National Socialistic Germany
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
9736 Філософсько-освітній аналіз ризиків та надбань приватної вищої освіти в контексті прийняття нового ЗУ «Про вищу освіту»

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
30411 Підкарпатська Русь в умовах передвоєнної міжнародної кризи 1938 року та територіальних зазіхань сусідніх держав (за матеріалами регіональної преси)
24336 Гастрономія як засіб політичного впливу
24337 Успіхи та проблеми «перевиховання»: до 70-ї річниці завершення денацифікації Німеччини
19878 Політична мова у виборчій кампанії як засіб впливу та маніпуляції
14800 Політика відкритих дверей християнських демократів в сучасній Німеччині: між молотом і наковальнею
9737 Маркери студентоцентричної філософії приватної вищої освіти Німеччини

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
28175 Історіографія розвитку вищої освіти України в 1920-х-2007-х рр.: вітчизняний історико-педагогічний аспект
30489 Історичний досвід моніторингу якості вищої освіти на прикладі соціологічного опитування «Викладач очима студентів»
30411 Підкарпатська Русь в умовах передвоєнної міжнародної кризи 1938 року та територіальних зазіхань сусідніх держав (за матеріалами регіональної преси)
26825 Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студенства
27345 Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства
29029 Українство як слов'янський феномен і частина світової цивілізації: історичні традиції та культурна спадщина
24336 Гастрономія як засіб політичного впливу
24337 Успіхи та проблеми «перевиховання»: до 70-ї річниці завершення денацифікації Німеччини
22078 Імагологічні виміри «іншого/чужого» в студентському середовищі (на матеріалах емпіричної розвідки)
19878 Політична мова у виборчій кампанії як засіб впливу та маніпуляції
14800 Політика відкритих дверей християнських демократів в сучасній Німеччині: між молотом і наковальнею
18793 Принципи та цінності християнської демократії в соціокультурному просторі світу та України
15513 Соціальна афіліація студентської молоді як чинник організаційного розвитку вищої школи
9736 Філософсько-освітній аналіз ризиків та надбань приватної вищої освіти в контексті прийняття нового ЗУ «Про вищу освіту»
6212 Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавна та магістра:філософський аспект
2490 Метафоричне мислення як ознака креативності студента
2488 Особливості мотивацій студентської молоді в умовах трансформації інформаційного суспільства
2489 Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної політики

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (28)

ID Назва Рік
29685 Дистанційна форма навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка
29170 Концепція громадянської освіти в Україні:правове підгрунтя і зміст
27501 Соціологічне опитування «Викладач очима студентів» як засіб вимірювання якості освіти ЗВО
27103 Судетське питання 1938 року в пеіодиці Підкарпатської Русі
23277 Імагологічні образи українського суспільства (на прикладі росіян та поляків)
23946 Гастрономія в особистісному, національному та глобальному соціокультурному дискурсі
20445 Від політики мультикультуралізму до інтеграції імігрантів в сучасній Німеччині: досвід християнських демократів
20765 Концептуальні засади політичної історії в міждисциплінарних дослідженнях
20472 Мова виборів: філософсько-комунікативний аспект
19910 Мова виборів: філософсько-комунікативний аспект
20421 Від політики мультикультуралізму до інтеграції іммігрантів у сучасній Німеччині: досвід християнських демократів
18072 Роль і місце жінки в політичних поглядах християнських демократів Німеччини: досвід для України
11571 Сучасна модель випускника приватного вищого навчального закладу України
11564 Концепт студентоцентроваваного навчання в Україні
9738 Філософія студентоцентрованого навчання приватної вищої освіти в Україні
9739 Студентоцентроване навчання як рефлексія на модернізацію ринку праці в Україні(на прикладі студентів Київського університету імені Бориса Грінченка)
4496 Ризики приватної вищої освіти в контексті прийняття нового ЗУ «Про вищу освіту»
4495 Структурні територіальні зрушення повоєнної Німеччини: концептуальні аспекти політики християнських демократів
2473 Державна політика в сфері стажування студентів за кордоном
2474 Практика співробітництва (стажування) українських політичних інституцій із студентами вищих навчальних закладів
2486 Ціннісно-смислові орієнтири студентської молоді щодо громадської діяльності (досвід емпіричної розвідки
1936 Есе як інноваційний метод оцінювання навчальних досягнень державних службовців під час підвищення кваліфікації
593 Реалізація соціальних молодіжних проектів у контексті Євро-2012
2157 Реалізація соціальних молодіжних проектів у контексті Євро-2012
795 Реалізація молодіжної політики в контексті Євро-2012
591 Мистецька спадщина Іванківщини – перлини Полісся
491 Соціальна політика уряду А. Меркель 2009-2011 рр.: реалізовані цілі та перспективи
493 Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
80 Кафедра філософії B-9036-2019 1 0 https://publons.com/researcher/1793492/kuprii-g-tiana/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
413 Історико-філософський факультет Кафедра філософії 0 5 11.12.2019 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Kuprii

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
134 м. Любляна, Словенія Наукове стажування 17.04.-17.05.2019 професор Правомір Сварожич Учасник програми Сертифікат_Словенія.pdf

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
95 Неурядові організації, рухи, соціальні і традиційні медіа як інструменти, що використовуються державами для здійснення зовнішнього впливу у невійськовій сфері з метою створення ситуації крихкості Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Коллективний - 2018

Словники, енциклопедії (2)

ID Назва Рік
27438 Керигма
20446 Політична лексика сучасного українського політика і громадянина: енциклопедичний словник-довідник

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
207 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
208 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
365 Лідерський модуль - document 29.04.2016
530 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
638 Фаховий модуль (стажування) - document 03.04.2017
1640 Інше - сертифікат_2017.pdf 22.05.2017
1995 Інше - document 26.12.2017
2484 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3185 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) Сертифікат_Словенія.pdf 17.05.2019
3199 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3407 ІКТ Інший модуль Сертифікат Купрій .pdf 25.06.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
535 І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР З ФІЛОСОФІЇ студентський турнір Історико-філософський факультет 28.11.2016 4

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
15180 Політологія: навч. енцикл. словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації
4497 Соціологія освіти: навчальний посібник для студентів непрофільних спеціальностей
4494 Соціологія: Схеми, таблиці, діаграми, графіки: навч. посібник

Навчальні та методичні матеріали (13)

ID Назва Рік
28366 Методичні рекомендації до виробничої (соціологічної) практики зі спеціальності 033 «Філософія»
24609 Методичні рекомендації до навчальної (логіко-герменевтичної) практики в політичних партіях та громадських організаціях зі спеціальності 033 «Філософія»
24610 Методичні рекомендації до навчальної практики в політичних партіях та громадських організаціях зі спеціальності 052 «Політологія»
18794 Методичні рекомендації до музейно-архівної практики зі спеціальності 033 "Філософія"
14321 Методичні рекомендації до навчальної /фахової ознайомчої практики (бібліотекознавство, бібліотечний фонд, аналітично-синтетична переробка інформації) для студентів І курсу навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напряму підготовки 6.020301 «Філософія»
14344 Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.
11561 Викладання філософії та філософських дисциплін у середній школі: метод. рекомендації студентам напряму підготовки 6.020301 «Філософія» під час проходження виробничої, переддипломної/педагогічної практики
15444 Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт
5644 Методичні вказівки з педагогічної/навчальної практики для студентів Інституту суспільства напряму підготовки 6.020301 «Філософія» (освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») за вимогами кредитно-модульної системи
6218 Методичні вказівки з фахової ознайомчої практики для студентів Інституту суспільства напряму підготовки 6.020301 «Філософія» (освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») за вимогами кредитно-модульної системи
7276 Освітологія: фахова підготовка
4493 Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник
792 Молодь і Євро-2012 в контексті всеукраїнської соціальної акції «Давай разом»

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
20 Соціологія (2 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
42 Соціологія освіти (5 курс) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2013 648 16.12.2013
92 Політологія (2 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
228 Політологія (3 курс, з.ф.н.) Історико-філософський факультет Бакалавр Заочна 2015 600 18.12.2015
371 Основи демографії (4 курс, ПП, заочна) Історико-філософський факультет Бакалавр Заочна 2018 264 16.04.2018
445 Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 322 10.05.2019
546 Філософія глобалізаційного розвитку (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
232 Історико-філософський факультет Соціологія (2 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 25.11.2016
233 Історико-філософський факультет Соціологія освіти (5 курс) Магістр Денна 9 4 не враховується 25.11.2016
416 Історико-філософський факультет Соціологія освіти (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 30.12.2016
782 Історико-філософський факультет Конституційне право: Політологія (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 29.12.2017
783 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Соціологія освіти (5 курс, УМ, заочна) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 29.12.2017
784 Історико-філософський факультет Соціологія (3 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 29.12.2017
785 Історико-філософський факультет Основи демографії (4 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 29.12.2017
786 Історико-філософський факультет Соціальні студії: Соціологія (2 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 3 не враховується не враховується 29.12.2017
787 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Соціологія освіти (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 5 не враховується не враховується 29.12.2017
788 Історико-філософський факультет Соціологія освіти (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 29.12.2017
789 Історико-філософський факультет Соціологія освіти (5 курс) Магістр Денна 4 не враховується не враховується 29.12.2017
3795 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Соціологія освіти (5 курс) Магістр Денна 14 8 25 28.12.2018
3946 Історико-філософський факультет Соціологія (1 курс) Бакалавр Денна 7 8 25 28.12.2018
5004 Історико-філософський факультет Аналітичні студії: Соціологія (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
5731 Історико-філософський факультет Соціально-політичні студії (2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
6013 Історико-філософський факультет Філософія глобалізаційного розвитку (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 10 27.12.2019
6027 Історико-філософський факультет Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна не враховується не враховується 10 27.12.2019

Затверджені робочі програми (23)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1195 Навчальна (фахова ознайомча) практика Денна Бакалавр 1230 29.01.2016
1196 Фахова ознайомча практика Денна Бакалавр 1231 29.01.2016
2665 Університетські студії: Я - студент, Вступ до спеціальності Денна Бакалавр 1236 23.04.2016
2675 Основи демографії Денна Бакалавр 0608 02.02.2016
2693 Соціологія освіти Денна Магістр 1222 02.02.2016
2751 Всесвітня історія: цивілізаційний підхід Денна Бакалавр 3368 27.09.2016
2756 Соціологія Денна Бакалавр 3326 27.09.2016
2771 Соціологія Денна Бакалавр 3335 27.09.2016
2795 Політологія Денна Бакалавр 3336 27.09.2016
2796 Соціологія Денна Бакалавр 3327 27.09.2016
2801 Соціологія освіти Денна Магістр 3353 27.09.2016
4382 Університетські студії: Вступ до спеціальності, Я - студент Денна Бакалавр 0641/17 09.02.2017
4385 Освіта як соціальне явище: Соціологія освіти Денна Магістр 0644/17 09.02.2017
4496 Навчальна (фахова ознайомча практика) Денна Бакалавр 0752/17 03.02.2017
4497 Навчальна (фахова ознайомча практика). Музейно-архівна Денна Бакалавр 0753/17 03.02.2017
6336 Освіта як соціальне явище: Соціологія освіти Денна Магістр 2562/17 21.09.2017
6343 Університетські студії Денна Бакалавр 2569/17 21.09.2017
6364 Соціальні студії: Соціологія Денна Бакалавр 2590/17 21.09.2017
6372 Конституційне право: Політологія Денна Бакалавр 2598/17 21.09.2017
6373 Основи демографії Заочна Бакалавр 2599/17 21.09.2017
6409 Виробнича, педагогічна практика Денна Бакалавр 2429/17 21.09.2017
6410 Виробнича (асистентська) практика Денна Магістр 2428/17 12.10.2017
7442 Науково-дослідна практика Денна Магістр 0875/18 05.05.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
99 Кафедра філософії 3.8 20.05.2016
1204 Кафедра філософії 4,68 12.01.2017
2051 Кафедра філософії 4,65 26.12.2018
2848 Кафедра філософії 4,40 28.12.2019

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
314 ФІЛОСб-1-17-4.0д II 5 5 2017-2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
38 Тарнавська Алла Вікторівна V Політичні науки I 2017
61 Тарнавська Алла Вікторівна I Політологія I 2018
96 Слободяник Катерина Володимирівна II Соціологія I 2019