Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, 1989
Перелік місць роботи
Із 1989 р. до 2013 р. працювала в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, з 201З р. – доцент кафедри психології Київського університету імені Бориса Грінченка, з 2014 р. – доцент кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків
Громадська активність
член спеціалізованої вченої ради К 26.133.04

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
83 4 1 2019.05.17 09:24:18 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2264 Особистісні та ситуаційні детермінанти здоров'я Аксіопсихологічні аспекти життєстійкості обдарованої особистості Донецький національний університет імені Василя Стуса document
2079 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної інтеграції» Ціннісно-мотиваційні аспекти педагогічної взаємодії викладача і студентів Київський університет імені Бориса Грінченка document
2013 Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» Педагогічна взаємодія: ціннісно-мотиваційні аспекти Київський університет імені Бориса Грінченка document
1638 Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми перспективи розвитку Педагогічна взаємодія як чинник розвитку внутрішньої мотивації навчально-професійної діяльності студентів Бердянськ document
1639 Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми Вікова динаміка референтних стосунків музично обдарованої особистості Київ document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
20317 Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості
14847 Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
19033 Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти
14847 Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
24241 Самоефективність як чинник професіоналізації студентів
24166 Смисложиттєві орієнтації та життєві цілі як чинники аксіогенезу музично обдарованих студентів
19587 Вікові аспекти розвитку референтних стосунків осіб із ознаками музичної обдарованості
22120 Ціннісно-мотиваційні аспекти педагогічної взаємодії викладача і студентів
14799 Референтні стосунки у розвитку потребово-мотиваційної сфери студентів з ознаками музичної обдарованості
15521 Референтні стосунки як ресурс духовного розвитку студентів
11647 Пустощі дітей з ознаками обдарованості як прояви суб’єктної активності
11643 Формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку засобами усної народної творчості
3597 Особливості застосування методики «Профіль латеральної організації мозку» в роботі психолога
3528 Мотивація досягнення у структурі творчої активності технічно обдарованих підлітків
14846 Мотивація творчої активності у становленні технічно обдарованої особистості
3328 Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мотивації творчості

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
19553 Педагогічна взаємодія як чинник розвитку внутрішньої мотивації навчально-професійної діяльності студентів
19266 Про непусті дитячі пустощі
19629 Професіоналізація студентів: ціннісно-мотиваційні аспекти
19279 Психологічні особливості сприймання часу дітьми дошкільного віку
16546 Психологічні особливості розвитку мотивації навчальної діяльності першокласників
16281 Референтність як чинник соціалізації обдарованої особистості
11651 Пустощі як своєрідні прояви активності дитини
7669 Індивідуально-психологічні особливості дитини-шульги: діагностика та врахування як ресурсу життєздатності
7676 Творча активність у позанавчальній діяльності як умова розвитку обдарованості
2526 Ціннісні орієнтири і психологічна підтримка обдарованих дітей
2533 Контрсоціальна мотивація у розвитку учбових здібностей студентів
2632 Підготовка студентів до роботи по запобіганню торгівлі дітьми в Україні
2527 Особливості ціннісної підтримки обдарованих підлітків, що мають прогресивний мотиваційний профіль
2631 Ціннісна підтримка творчо обдарованих підлітків з контрсоціальною мотиваційною тенденцією
2805 Соціальний статус та афіляція у мотивації творчої активності
3330 Чинники активності технічно обдарованих підлітків
3329 Вплив соціальних очікувань на розвиток технічної обдарованості в підлітковому віці
3327 Категорії активність і діяльність у дослідженні мотивації творчості

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
88 Проблемна група «Психогенез» упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 12 20.05.2017 3

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
824 Лідерський модуль - document 16.11.2016
941 Модуль з ІКТ - document 10.04.2017
1323 Дослідницький модуль - document 26.12.2016
1490 Фаховий модуль (стажування) - document 17.03.2017
1892 Інше - document 21.03.2012
1923 Інше - document 06.12.2017
2125 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018
2245 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2337 Дидактичний модуль Інший модуль Certificate_Muzyka_O.pdf 02.09.2018
2352 Інше Інший модуль Музика_О_О_Certificate.pdf 30.09.2018
2503 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3024 Лідерський модуль Інший модуль document 27.03.2019
3092 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
664 Адаптаційний тренінг для першокурсників Тренінг Педагогічний інститут 07.10.2016 2
1037 Проблеми ресоціалізації випускників інтернатних закладів Круглий стіл Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України 28.10.2016 2
1038 Вікові чинники ціннісного розвитку обдарованої особистості Науковий семінар Київський міський будинок вчителя 20.10.2016 2
1245 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
7796 Навчальна(пропедевтична) практика: методичні рекомендації

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
19545 Практика з додаткової спеціалізації «Практична психологія»: методичні рекомендації
19546 Курсові роботи з педагогіки та психології: методичні рекомендації
16025 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»
18580 Навчальна та виробнича практика з психології: методичні рекомендації
7796 Навчальна(пропедевтична) практика: методичні рекомендації
2853 Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Загальна психологія”
2806 Особливості рефлексії здібностей технічно обдарованих підлітків

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
186 Загальна психологія (1 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
308 Психологія (1 курс, ХКСб) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
347 Психологія (1 курс, ММ, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2017 846 28.12.2017
387 Психологія (1 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2018 549 04.09.2018
388 Психологія (2 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2018 549 04.09.2018
397 Психологія (2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2018 736 13.11.2018

Використання ЕНК (20)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
343 Інститут людини Загальна психологія (1 курс, ДО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не оцінено не оцінено 30.12.2016
403 Інститут людини Психологія загальна та вікова (1 курс, ПО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не оцінено не оцінено 30.12.2016
585 Педагогічний інститут Вікова психологія (3 курс, ПО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 5 не оцінено 29.12.2017
586 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ОМб) Бакалавр Денна 5 5 не оцінено 29.12.2017
587 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 4 5 не оцінено 29.12.2017
588 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ХКСб) Бакалавр Денна 5 5 не оцінено 29.12.2017
589 Педагогічний інститут Психологія загальна та вікова (1 курс, ПО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 5 не оцінено 29.12.2017
590 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 4 5 не оцінено 29.12.2017
591 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (6 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 3 5 не оцінено 29.12.2017
592 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (6 курс, ММ(СС), заочна) Магістр Заочна 3 5 не оцінено 29.12.2017
593 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 3 5 не оцінено 29.12.2017
594 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 4 5 не оцінено 29.12.2017
595 Педагогічний інститут Психологія (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 4 5 не оцінено 29.12.2017
596 Педагогічний інститут Психологія (1 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 3 5 не оцінено 29.12.2017
597 Педагогічний інститут Психологія (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 3 5 не оцінено 29.12.2017
722 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 2 5 не оцінено 29.12.2017
3824 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс) Магістр Денна 5 10 не оцінено 28.12.2018
3880 Педагогічний інститут Психологія (1 курс) Бакалавр Денна 9 10 25 28.12.2018
3886 Педагогічний інститут Психологія (2 курс) Бакалавр Заочна 12 10 25 28.12.2018
3905 Педагогічний інститут Психологія: Вікова психологія (1 курс) Бакалавр Заочна 7 10 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (12)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
820 Психологія Денна Бакалавр 0869 01.12.2015
823 Психологія Денна Бакалавр 0870 01.12.2015
3020 Психологія Денна Бакалавр 2993 27.09.2016
4054 Психологія Денна Бакалавр 0320/17 02.02.2017
4055 Психологія Денна Бакалавр 0321/17 02.02.2017
4676 Психологія Денна Бакалавр 0890/17 07.09.2017
5987 Педагогіка і психологія вищої школи Денна Магістр 1791/17 05.10.2017
5988 Педагогіка і психологія вищої школи Денна Магістр 1792/17 05.10.2017
6740 Психологія Денна Бакалавр 0175/18 15.01.2018
6753 Педагогіка і психологія вищої школи Денна Магістр 0188/18 15.01.2018
6754 Педагогіка і психологія вищої школи Денна Магістр 0189/18 15.01.2018
7230 Практика з додаткової спеціалізації "Практична психологія" Денна Бакалавр 0663/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
631 Кафедра педагогіки та психології 4,81 30.12.2016
1300 Кафедра педагогіки та психології 4,77 12.01.2017
2134 Кафедра педагогіки та психології 4,96 27.12.2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
6 Топольницька Ольга Олегівна Педагогічний інститут IV Початкова освіта III document 2016

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проекту тощо (5)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Документ, що засвідчує Рік
1 Топольницька Ольга Олегівна VI XI Всеукраїнський молодіжний конкурс "Новітній інтелект Украни" document 2017
2 Повисок Альона Анатоліївна VI XI Всеукраїнський молодіжний конкурс "Новітній інтелект Украни" document 2017
8 Топольницька Ольга Олегівна VI Всеукраїнський дистанційний конкурс наукових проектів "Змінити майбутнє" document 2017
16 Топольницька Ольга Олегівна VI VI Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки 2018 document 2018
17 Топольницька Ольга Олегівна VI Всеукраїнський молодіжний конкурс "Новітній інтелект" document 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
5 Повисок Альона Анатоліївна VI Дошкільна освіта I 2017