Додаткові відомості

Освіта

1. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди, 2003 р. (спеціальність:
«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»,
кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та
українознавства). 

2. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди, 2007 р. (аспірантура). 

3. Київський університет імені Бориса Грінченка,
2018 р. (докторантура). 

4. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018 р.
(спеціальність: 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування), професійна кваліфікація: магістр з професійної освіти, викладач ЗВО з професійної освіти (сфера обслуговування), менеджер у сфері обслуговування). 

5. ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», 2018 р.
(спеціальність: 035 Філологія).

Перелік місць роботи

1. ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», викладач кафедри української лінгвістики і методики навчання,
2006−2012 рр.

 

2. ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання, заступник
декана філологічного факультету, 2012−2018 рр.

 

3. Київський
університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри української мови Інституту
філології, 2018 р. …

Теми дисертацій (захищених)

1. Дисертація
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): «Система
роботи над переказами різних типів і стилів мовлення в 5-7 класах
загальноосвітньої школи». 

2. Дисертація
на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): «Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української
мови і літератури на засадах компетентнісного підходу».

Громадська активність
Член громадських організацій у сфері захисту тварин.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
214 8 6 2021.09.20 10:52:04 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6999 "Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою" "Лідерство служіння як основна риса особистості в умовах сталого розвитку держави й суспільства" Університет імені Григорія Сковороди в Переяславі document.pdf
7001 "FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD" "Основні підходи до навчання української мови здобувачів-іномовців" Бостон, США document
7000 "THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION" "Актуальні проблеми інформатизації освітнього процесу в ЗВО" Лондон, Великобритания document
6998 "Передові технології реалізації освітніх ініціатив" Дуальна система освіти як основа підготовки висококваліфікованого фахівця в сучасних ЗВО України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" document.pdf
6402 IBIMA International Conference “Formation of the virtual educational environment of the University in the conditions of education informatization” Spain, Granada document.pdf
5528 "Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти" "Якісна освіта як основний індикатор сталого розвитку держави й суспільства" м. Дніпро, КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" ДОР" document.tif
5529 "Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою" «Потенційні можливості електронного курсу «Культура усного й писемного мовлення» ефективно формувати творчу ініціативу здобувачів вищої освіти» м. Переяслав, Університет імені Григорія Сковороди в Переясаві document.pdf
5530 "Забезпечення якості вищої освіти в країнах Європейського Союзу" "Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури в контексті інформатизації як наскрізної тенденції у розвитку вищої освіти" м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5533 "Features of the Educational Process Organization in EU Countries" «The main factors of the impact on the formation of the communicative competence of the students in Hungary in the conditions of multilingualism» Poland, Opole document.tif
5532 "Role of science and education in sustainable development" "Quality education and science as a basic component of ensuring the state sustainable development" Poland, Katowice document.pdf
6086 Science and society Text as the basis for culturological approach in teaching Ukrainian as a foreign language at modern institutions of higher education Namur, Belgium document.pdf
5531 "Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі" "Текст у комунікативному вимірі" м. Острог, Національний університет "Острозька академія" document.pdf
6085 Research and Innovation The influence of general European trends on a multilingual studying in Germany New York, USA document.pdf
5527 "Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем" "Основні причини різновекторного потрактування поняття "текст" у сучасних лінгвістичних дослідженнях" м. Запоріжжя, Класичний приватний університет document.tif
5526 "Теорія та практика сучасної науки та освіти" "Індивідуальні освітні траєкторії як основні складники процесу динамічного розвитку системи освіти в Україні" м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара document.tif
5525 "Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови" "Освітні досягнення студентів-філологів у контексті компетентнісного підходу" м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України document.tif
3982 Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії та перспективи Текстова основа формування культуромовної компетентності майбутніх журналістів м. Херсон, Україна document
3980 Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку Ігрові технології як ефективний засіб формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів м. Переяслав-Хмельницький, Україна document
3979 Science and education: trends and prospects The main problems in teaching linguistics students on the basis of competency-based approach New York, USA document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
33135 Якісна освіта й наука як основний складник забезпечення сталого розвитку держави
29826 Кoмпeтeнтнicнo cпрямoвaнa пiдгoтoвкa мaйбутнiх учитeлiв укрaїнcькoї мoви i лiтeрaтури

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
36916 Web Oriented Education Course Design Model in the Entrepreneurship Education System
29691 Entrepreneurship Education of Future Travel Managers
33152 Інструменти електронної педагогічної мови в системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи
29837 Моделі корпоративної культури в Сполучених Штатах Америки

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
37013 Подготовка будущих учителей украинского языка и литературы в контексте информатизации как сквозной тенденции в развитии высшего образования
37014 Формувальне оцінювання як ефективний інструмент навчання культури українського усного і писемного мовлення студентів
33134 Вплив загальноєвропейських тенденцій на полілінгвальне навчання в Німеччині
33113 Практикоорієнтована система вправ і завдань із вивчення української мови як іноземної в закладах вищої освіти
33133 Текст як основа культурологічного підходу до навчання української мови як іноземної в сучасних закладах вищої освіти
33106 Технологія навчання української мови як іноземної в закладах вищої освіти України
29691 Entrepreneurship Education of Future Travel Managers

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
37013 Подготовка будущих учителей украинского языка и литературы в контексте информатизации как сквозной тенденции в развитии высшего образования
37014 Формувальне оцінювання як ефективний інструмент навчання культури українського усного і писемного мовлення студентів
33113 Практикоорієнтована система вправ і завдань із вивчення української мови як іноземної в закладах вищої освіти
33106 Технологія навчання української мови як іноземної в закладах вищої освіти України
33091 Формування українськомовної комунікативної компетентності студентів-іноземців на засадах студентоцентрованого підходу (у процесі навчання української мови як іноземної)
33197 Лінгводидактичні засади навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і літератури на компетентнісній основі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
33134 Вплив загальноєвропейських тенденцій на полілінгвальне навчання в Німеччині
33133 Текст як основа культурологічного підходу до навчання української мови як іноземної в сучасних закладах вищої освіти

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
45 Entrepreneurship Education of Future Travel Managers http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29691/ 2020
66 Tools for Electronic Language Pedagogy in the Training System of a Future Primary School Teacher http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33152/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
88 Кафедра української мови 57210145569 3 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210145569&eid=2-s2.0-85069742238

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
113 Кафедра української мови - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
263 Інститут філології Кафедра української мови 1.72 10.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Ovsiienko

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
14 Овсієнко Людмила Миколаївна Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу/ 13.00.02 теорія та методика навчання ( українська мова ) Київський університет імені Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2526 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2562 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.10.2018
2604 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
3079 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
4252 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 09.07.2020
4282 Інше Інший модуль document 28.09.2020
4362 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.11.2020
4688 Цифровий модуль Інший модуль document 27.11.2020
4706 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
5410 інше Інший модуль document 07.04.2021
5411 інше Інший модуль document 08.04.2021
5412 інше Інший модуль document 18.06.2021
5413 інше Інший модуль document 13.07.2021
5414 інше Інший модуль document 14.07.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7448 Інститут філології Культура мислення та спілкування: Культура усного і писемного мовлення (українська мова) (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8001 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8832 Інститут філології Українська мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2149 Кафедра української мови 4,56 27.12.2018
2803 Кафедра української мови 4,40 28.12.2019
3933 Кафедра української мови 4,40 28.12.2020