Додаткові відомості

Освіта

ДННУ
“Академія фінансового управління”
м. Київ. Відділ: теорії економіки і фінансів Науково-дослідного
фінансового інституту. Наукова галузь:
Економіка. Спеціальність:
08.00.01 – економічна теорія та
історія економічної думки. Форма
навчання:
Очна
докторантура. Науковий ступінь:
Доктор наук.

Вчене звання: Доцент. Кафедра: Економічна теорія та регіональна економіка.

Захист: ДВНЗ Київському
національному економічному університеті ім. В. Гетьмана”. Науковий ступінь:
Кандидат наук. Наукова галузь: Економіка. Спеціальність: 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Форма навчання: Очна аспірантура. 

Полтавський університет споживчої кооперації України, м.
Полтава. 
Спеціальність: Фінанси.

Перелік місць роботи


Організація: ДННУ “Академія фінансового управління”, м.
Київ, Україна. Відділ: Місцеві фінанси та міжбюджетні відносини. Посада: Старший
науковий співробітник

Організація: ВНЗ
Укоопспілки “Полтавський університет економіки та торгівлі”. Кафедра: Фінанси. Посада: Доцент.

Організація:
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. Кафедра: Економічна теорія та регіональна економіка. Посада: Доцент.

Організація:
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки та торгівлі”. Кафедра: Економічна теорія. Посада: Асистент.

Теми дисертацій (захищених)

Тема докторської дисертаційної роботи: “Інституціоналізація інноваційної економіки: глобальні та національні
тенденції”

Тема кандидатської дисертаційної роботи:
“Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і
взаємодія”

Громадська активність
Громадсько активна

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1448 18 43 2021.10.17 19:06:15 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4546 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019) Newest Digital Technology in Management of National Economic System м. Хмельницьк document
4545 Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці матеріали ІV-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY IN CONDITIONS OF INSTITUTIONAL CHANGES м. Київ document
4540 Міжнародного форуму EFBM’2019 «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БІЗНЕС. УПРАВЛІННЯ» Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху ЦИФРОВА ЕКОНОМІЧНА ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ м. Київ document
4543 Семінар НБУ для викладачів ЗВО України на тему “Впровадження європейських підходів до банківського регулювання та нагляду в Україні” Яких трансформацій очікувати в банківській сфері в найближчі роки? м. Київ document
4542 ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі» Закони та закономірності віртуально-реального економічного простору країни м. Полтава document.pdf
4544 Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ ТА УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ: МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» Цифровізація соціально-економічного середовища міста Києва на інноваційних засадах м. Київ document
4541 Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України» РУХ “ІННОВАЦІЙНИМ КОРИДОРОМ” В РАМКАХ МОДЕЛІ “14і” м. Ірпінь document
3387 Підприємництво в умовах формування нової економічної і технологічної нормальності суспільства: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні» BITCOIN ВИПЕРЕДЖАЮЧИ ЧАС: ЗМІСТ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ ЗАВТРАШНЬОГО ДНЯ м. Ірпінь : Університет ДФС України document.pdf
3367 Цифрова економіка Blockchain як комунікаційно-інформаційна фінансова новітня технологія цифровізації економіки КНЕУ document
3368 Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє Blockchain-технологія як драйвер соціально-економічного росту України в умовах нового прагматизму Чернівецький нац. ун-т document
3388 ФАХОВЕ ВИДАННЯ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ СТАТТЯ: Які зміни несе в собі «індустрія 4.0» для економіки та виробництва? м. Київ document.pdf

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
26481 Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку

Монографії (колективні) (10)

ID Назва Рік
36398 Теоретичний контент становлення та позитивні очікування функціонування smart-міста
36687 Teaching guidelines for digital entrepreneurship
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія
33977 Виклики та можливості сучасного ринку праці в умовах автоматизації виробництва і цифровізації економіки: футурологічний аспект
31524 Place and role of marketing in innovative entrepreneurial university
31434 Стратегії інноваційно-цифрового розвитку економікив умовах інформаційно-технологічних викликів
31755 The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities
27331 Теоретичні основи формування та управління венчурним капіталом як новітнім фінансовим інститутом для економіки України
28669 Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном
26412 Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (12)

ID Назва Рік
36992 Green business in blue economy: quality management and development of innovative products
36991 Information and digital development of higher education in the conditions of innovatyzation economy of Ukraine
35573 Digitalization of business processes of enterprises of the ecosystem of Industry 4.0: virtual-real aspect of economic growth reserves
36457 Innovative-digital entrepreneurship as key link of Industry X.0 formation in the conditions of virtual reality
31204 New quality of financial institutions and business management
31682 Construction Enterprises Innovating Activities on the Basis of Industry 4.0 and “Deep” Digital Transformations
32593 Digital cubic space as a new economic augmented reality
30652 University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine
31279 Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy
27884 System-forming innovative institutions of the agrarian market
28935 The features of entrepreneurial interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformations
27663 Institutional support for attracting investments in the agrarian sector of the economy in the conditions of innovative development

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (43)

ID Назва Рік
37369 Цифрова інфраструктура в умовах віртуалізації та нової якості управління економічними відносинами
36991 Information and digital development of higher education in the conditions of innovatyzation economy of Ukraine
37043 Шерінгова економіка: цифрова трансформація підприємництва на шляху до індустрії 4.0
36941 Становлення Індустрії Х.0 на засадах цифрового підприємництва в умовах інноватизації економічних відносин у гіг-економіці
36874 Management of BAIS: technological trends and digital iInitiatives 4.0
36703 Чудернацькі податки в різних країнах світу: історичні традиції, тенденції і суперечності існування
36529 Індустрія Х.0 і Індустрія 4.0 в умовах цифрової трансформації та інноваційної стратегії розвитку національної економіки
35573 Digitalization of business processes of enterprises of the ecosystem of Industry 4.0: virtual-real aspect of economic growth reserves
35523 Методика викладання цифрового підприємництва в системі економічного навчання в інноваційному університеті
36321 Шерингова економіка: інституціональний модус, універсумність і новелізація розвитку підприємництва на віртуальних цифрових платформах
35531 Інституціонально-еволюційні фрейми ментальності “цифрової людини” як “генетичного коду” цифрового підприємництва
35068 Навчання цифровому підприємництву: інноваційні техніки, технології, види та методики
36457 Innovative-digital entrepreneurship as key link of Industry X.0 formation in the conditions of virtual reality
35067 Особливості навчання здобувачів економічної освіти цифровому підприємництву в інноваційному університеті
31882 Соціальні інновації підприємницьвого університету в інформаційно-цифровому просторі
31536 Financial and economic business education: current trends and innovations of entrepreneurial universities in global progress
31487 Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів
34150 Проєктна діяльність інститутами екосистеми інноваційно-підприємницького університету:проблеми, ризики, можливості
31300 Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні
31154 Цифрова економіка та інноваційно-підприємницький університет крізь призму конкурентоспроможності
31204 New quality of financial institutions and business management
31083 Інститут власності та довіри в національній економіці: пріоритезація, імпульси розвитку та кристалізація обрисів
30912 Екосистема гіг-економіки та підприємницького університету: еволюційна синергетика “вірусу інновацій” та “цифрового стрибка”
30642 Платформена економіка: наратив інновацийного становлення підприємницьких університетів та філософія розвитку на засадах цифровізації
31822 Інститут освіти в інноваційно-підприємницькому університеті крізь призму цифрового студентоцентризму
32593 Digital cubic space as a new economic augmented reality
32816 Тіньова економіка в Україні: причини, масштаби та наслідки розвитку
30652 University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine
29403 Digitalization of education in Ukraine on the basis of innovation and investment
31127 Фактори розвитку інноваційної економіки в умовах інституціональних змін
29407 Newest digital technology in management of national economic system
27884 System-forming innovative institutions of the agrarian market
28935 The features of entrepreneurial interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformations
27596 Суспільний сектор в умовах інноватизації та цифровізації економіки України
26950 Професії майбутнього, у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору
27061 Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат
26686 Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні
26948 The business system of management of innovation resources as an economic category of the institutional component of the agrarian sector
27663 Institutional support for attracting investments in the agrarian sector of the economy in the conditions of innovative development
26413 Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні
27885 Institutional framework of innovative activity in the agrarian sphere
31537 Theoretical and methodological knowledge of the information economy under the prism of innovation and digitization
24630 Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва?

Фахові видання, що затверджені МОН (23)

ID Назва Рік
37369 Цифрова інфраструктура в умовах віртуалізації та нової якості управління економічними відносинами
37043 Шерінгова економіка: цифрова трансформація підприємництва на шляху до індустрії 4.0
36941 Становлення Індустрії Х.0 на засадах цифрового підприємництва в умовах інноватизації економічних відносин у гіг-економіці
36703 Чудернацькі податки в різних країнах світу: історичні традиції, тенденції і суперечності існування
36529 Індустрія Х.0 і Індустрія 4.0 в умовах цифрової трансформації та інноваційної стратегії розвитку національної економіки
35523 Методика викладання цифрового підприємництва в системі економічного навчання в інноваційному університеті
36321 Шерингова економіка: інституціональний модус, універсумність і новелізація розвитку підприємництва на віртуальних цифрових платформах
35531 Інституціонально-еволюційні фрейми ментальності “цифрової людини” як “генетичного коду” цифрового підприємництва
35068 Навчання цифровому підприємництву: інноваційні техніки, технології, види та методики
35067 Особливості навчання здобувачів економічної освіти цифровому підприємництву в інноваційному університеті
31882 Соціальні інновації підприємницьвого університету в інформаційно-цифровому просторі
31487 Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів
34150 Проєктна діяльність інститутами екосистеми інноваційно-підприємницького університету:проблеми, ризики, можливості
31300 Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні
30912 Екосистема гіг-економіки та підприємницького університету: еволюційна синергетика “вірусу інновацій” та “цифрового стрибка”
30642 Платформена економіка: наратив інновацийного становлення підприємницьких університетів та філософія розвитку на засадах цифровізації
31127 Фактори розвитку інноваційної економіки в умовах інституціональних змін
27596 Суспільний сектор в умовах інноватизації та цифровізації економіки України
26950 Професії майбутнього, у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору
27061 Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат
26686 Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні
26413 Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні
24630 Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва?

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (26)

ID Назва Рік
36704 Стиль поведінки покупців покоління бейбі-бумерів, Х, У, Z в сучасній електронній комерції
36397 Digital technologies of neural systems in bank management
36320 Практика використання збалансованої системи показників оцінки ефективності управління підприємством
35429 Закони інноваційно-цифрового розвитку економіки країни: глобалізаційний аспект
32864 Екосистема інноваційно-підприємницького університету в конкурентному освітньому просторі
31498 Цифрова трансформація бізнес-моделі роздрібної торгівлі
31398 Фінансовий аспект моделювання інноваційно-підприємницького університету
31681 Economy of Ukraine in the context of innovative-digital transformations and structural shifts
28572 Перспективні напрями формування ефективної моделі функціонування бізнес-процесів
28571 Розвиток ринку цінних паперів в Україні
29514 Factors of the development of digital economy in Ukraine and digital infrastructure components
27886 Development of innovative economy in conditions of institutional changes
27721 Трансформація банківської системи в частині її діджиталізації та детермінантів інноваційного управління
27661 Інституціоналізація інноваційної складової сфери енергозбереження на засадах цифровізації
27665 Впровадження індустрії 4.0 в діяльність будівельних підприємств
27664 Цифрова економічна доповнена реальність
27597 Закони та закономірності віртуально-реального простору країни
27067 Інноваційний ландшафт кластеру на базі інноваційного хабу
27064 Цифровізація соціально-економічного середовища міста Києва на інноваційних засадах
27293 Рух “інноваційним коридором” в рамках моделі “14і”
27885 Institutional framework of innovative activity in the agrarian sphere
26468 Як працює “вітряк інновацій”?
26467 Наукове осмислення концепції інноваційної економіки
24634 Bitcoin випереджаючи час: зміст та інноваційний базис управління фінансовою технологією завтрашнього дня
24631 Blockchain як комунікаційно-інформаційна фінансова новітня технологія цифровізації економіки
24556 Blockchain-технологія як драйвер соціально-економічного росту України в умовах нового прагматизму

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
25 University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30652/ 2020
40 Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31279/ 2020
92 Green business in blue economy: quality management and development of innovative products https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36992/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
104 57216336032 6 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216336032&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
14 Кафедра фінансів та економіки W-1814-2017 5 1 https://publons.com/researcher/1994351/nataliia-kraus/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
270 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 8.9 33.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Kraus

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
80 Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26412/ 2019
129 Фактори розвитку інноваційної економіки в умовах інституціональних змін фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31127/ 2020

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
90 Цифровізація економіки та інноваційний розвиток України в контексті інституціонально-структурних змін і нової індустріалізації Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
208 Модуль Жана Моне «Університетський інноваційний вузол як платформа для розвитку промисловості X.0» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
338 Teaching Digital Entrepreneurship Програма Еразмус+ КА203 Коллективний - 2020
390 Formation of university innovation hubs in the conditions of digitalization of economy Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
552 Online Training Digital Business Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2320 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.06.2017
2945 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
3082 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3214 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3912 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4125 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4187 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 222.pdf 07.08.2020
4974 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31134 Методика викладання фахових дисциплін

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
37044 Електронна комерція та інтернет-торгівля
31240 Фінансові інструменти економічного розвитку

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
477 Фінансові інструменти (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2019 397 03.06.2019 20/21 н.р.
612 Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2019 882 21.12.2019 20/21 н.р.
692 Інвестиційна стратегія та портфельний аналіз (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 198 19.03.2020 20/21 н.р.

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5088 Факультет інформаційних технологій та управління Інвестиційна стратегія та портфельний аналіз (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5914 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансові інструменти (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 8 4 10 27.12.2019
6337 Факультет інформаційних технологій та управління Інвестиційна стратегія та портфельний аналіз (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 7 4 10 10.12.2020
6637 Факультет інформаційних технологій та управління Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6826 Факультет інформаційних технологій та управління Підприємництво та бізнес (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
7345 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансові інструменти (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7801 Факультет інформаційних технологій та управління Провайдинг інновацій (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8517 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент і маркетинг (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2043 Кафедра фінансів та економіки 2,90 26.12.2018
2439 Кафедра фінансів та економіки 4,17 31.12.2018
2750 Кафедра фінансів та економіки 4,77 28.12.2019
3798 Кафедра фінансів та економіки 4,51 28.12.2020