Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1997 рік
Перелік місць роботи
вересень 1997 - грудень 2007 року - викладач психолого-педагогічних дисциплін Педагогічного коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
січень 2008 - серпень 2008 - викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського міського університету ім. Б.Д. Грінченка;
вересень 2008 - лютий 2014 - старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;
березень 2014 - доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук "Психологічні особливості формування самооцінки майбутніх учителів в умовах криз професійного навчання", 2012 рік

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук "Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму", 2019 рік

Громадська активність
підвищення психологічної компетентності учителів м. Києва (проведення науково-практичних семінарів)

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
178 5 3 2020.01.10 09:11:36 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
748 ІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід' Роль самосвідомості майбутнього фахівця у формуванні його професійного універсуму Україна, Харків document
747 Значимість психології в сучасному суспільстві Суб'єктність особистості студента як умова формування його професійного універсуму Одеса document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
24038 Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
30491 Роль рефлексивності майбутніх психологів у переживанні криз професійного навчання
20306 Динаміка професійної самооцінки майбутніх фахівців
20396 Динаміка та взаємодія факторів професійного становлення майбутніх фахівців соціономічної сфери
20453 Рефлексия преподавателями и студентами психологических особенностей профессионального становления будущего специалиста
20118 Діагностика схильності до жорстокого поводження з дітьми
19721 Самоактуалізація як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
11655 Роль успішності навчально-професійної діяльності у формуванні професійного універсуму майбутнього фахівця
10492 Суб'єктність особистості студента як умова формування його професійного універсуму
10403 Кореляційний аналіз вступної, навчальної та професійно орієнтованої мотивації студентів
10404 Динаміка життєвих пріоритетів студентської молоді
10402 Феномен автентичності особистості викладача психології
8751 Родинні настанови студентської молоді

Фахові видання, що затверджені МОН (24)

ID Назва Рік
30491 Роль рефлексивності майбутніх психологів у переживанні криз професійного навчання
30013 Гармонізація становлення особистості майбутнього фахівця
29174 Формування психолоічної готовності студентв до майбутньої професійної діяльності
27959 Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді
24034 Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
24751 Гармонізація становлення особистості майбутнього фахівця: прикладний аспект
24752 Рефлексивно-проектувальне навчання як засіб оптимізації становлення особистості майбутнього фахівця
24037 Динаміка професійного універсуму майбутніх фахівців
24040 Зміст і психометричні характеристики методики діагностики професійного універсуму майбутнього фахівця
18749 Опис та психометричні характеристики психодіагностичної методики "Рівень і тип професійного становлення студентів"
20306 Динаміка професійної самооцінки майбутніх фахівців
19730 Динаміка пріоритетів професійної діяльності сучасних студентів
19600 Динаміка професійного Я-образу майбутніх фахівців
19720 Криза фахового навчання як підгрунтя емоційного вигорання студентів
19560 Динаміка професійного становлення студентів
15891 Вплив мотивів навчання студентів на формування їх кар’єрних орієнтацій
15895 Психологічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ
11656 Вплив криз фахового навчання на формування професійного універсуму студентів
10403 Кореляційний аналіз вступної, навчальної та професійно орієнтованої мотивації студентів
8747 Специфіка переживання криз професійного навчання майбутніми психологами
8748 Формування психологічної компетентності майбутніх учителів
3096 Оптимізація професійної самооцінки майбутніх учителів
2832 Психологічні настанови студентів і магістрантів щодо ролі викладача у їх фаховому становленні
1174 Вплив криз фахового навчання на формування професійної самооцінки майбутніх педагогів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (19)

ID Назва Рік
19731 Динаміка рефлексивності майбутніх учителів як провідної риси їх психологічної культури
15897 Вплив батьківських настанов на успішність адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ
15899 Психологічні аспекти впровадження навчання, базованого на дослідженнях, у ВНЗ
10405 Ментальні ресурси особистості як засіб формування її професійного універсуму
10605 Роль самосвідомості майбутнього фахівця у формуванні його професійного універсуму
10492 Суб'єктність особистості студента як умова формування його професійного універсуму
10404 Динаміка життєвих пріоритетів студентської молоді
10402 Феномен автентичності особистості викладача психології
8747 Специфіка переживання криз професійного навчання майбутніми психологами
8748 Формування психологічної компетентності майбутніх учителів
3614 Професійна самооцінка як чинник і ознака професіоналізму викладача ВНЗ
2943 Вплив предметного "егоїзму" викладача на мотивацію навчання студентів
1251 Психологічні аспекти формування характеру студентів
2241 Життєве задоволення як феномен емоційної сфери юнацтва
1068 Вплив сім'ї на формування самооцінки дитини
1345 Психолого-педагогічні умови оптимізації професійної самооцінки майбутніх учителів
1383 Вплив криз професійного розвитку на самооцінку вчителя як суб’єкта праці
1384 Дослідження динаміки криз фахового навчання майбутніх учителів
1375 Феномен педагогічної майстерності викладача психології у вищій школі

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
36 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
82 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Olesia_Stoliarchuk

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
17 Столярчук Олеся Анатоліївна "Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму"/спеціальність 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія Докторантура Київського університету імені Бориса Грінченка, 2015-2018 н.рр., денна форма навчання Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ document 2019

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1741 Інше - document 01.03.2017
3189 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.06.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
19502 Психологія сучасної сім'ї

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
7332 Державна атестація студентів спеціяльності "Інформатика"

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
5644 Методичні вказівки з педагогічної/навчальної практики для студентів Інституту суспільства напряму підготовки 6.020301 «Філософія» (освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») за вимогами кредитно-модульної системи

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
5 Вікова психологія (2 курс) Інститут людини Бакалавр Денна 2012 459 05.10.2012
136 Психологія вищої школи (5 курс, ІС, з.ф.н.) Інститут людини Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
205 Інститут людини Психологія вищої школи (5 курс) Магістр Денна 6 5 не враховується 25.11.2016
209 Інститут людини Психологія вищої школи (6 курс) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 25.11.2016
395 Інститут людини Психологія вищої школи (5 курс, ІС, з.ф.н.) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 30.12.2016
406 Інститут людини Психологія сучасної сім'ї (з.ф.н.) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.12.2016
772 Інститут людини Психологія сучасної сім`ї (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 29.12.2017
773 Інститут людини Психологія сучасної сім`ї (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 29.12.2017
3826 Інститут людини Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс) Магістр Денна 12 10 25 28.12.2018
3903 Інститут людини Психологія сучасної сім`ї (2 курс) Бакалавр Заочна 13 10 не враховується 28.12.2018

Затверджені робочі програми (21)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1908 Психологія сучасної сім`ї Денна Бакалавр 0008 23.09.2015
1909 Етика і психологія сімейного життя Денна Бакалавр 0246 16.02.2016
3183 Психологія професійної самореалізації Денна Бакалавр 3189 27.09.2016
3184 Психологія сучасної сім`ї Денна Бакалавр 3167 27.09.2016
3212 Психологія вищої школи Денна Магістр 3231 27.09.2016
3213 Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи: Денна Магістр 3177 27.09.2016
3214 Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи: Денна Магістр 3178 27.09.2016
3221 Педагогіка і психологія вищої школи Денна Магістр 3223 27.09.2016
5194 Психологія сучасної сім`ї Денна Бакалавр 1414/17 04.09.2017
5196 Психологія професійної самореалізації Денна Бакалавр 1416/17 04.09.2017
5209 Педагогіка та психологія вищої школи Денна Магістр 1429/17 04.09.2017
5210 Педагогіка і психологія вищої школи Денна Магістр 1430/17 04.09.2017
5307 Психологія самопізнання та професійної самореалізації Денна Бакалавр 1527/17 04.09.2017
5342 Педагогіка і психологія вищої школи Денна Магістр 1562/17 04.09.2017
5343 Педагогіка і психологія вищої школи Денна Магістр 1563/17 04.09.2017
7025 Методика викладання психологічних дисциплін Денна Магістр 0460/18 08.01.2018
7026 Теорія та методика викладання у вищій школі: Педагогіка та психологія вищої школи Денна Магістр 0461/18 08.01.2018
7105 Викладання у вищій школі: Педагогіка і психологія вищої школи Денна Магістр 0540/18 08.01.2018
7106 Педагогіка і психологія вищої школи Денна Магістр 0541/18 08.01.2018
7110 Психологія самопізнання та професійної самореалізації Денна Бакалавр 0545/18 08.01.2018
7294 Психологія сучасної сім`ї Денна Бакалавр 0727/18 02.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1452 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,94 12.01.2017
2298 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,65 27.12.2018
3118 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,92 28.12.2019