Додаткові відомості

Освіта

Закінчила педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені
О.М.Горького (1985 р., спеціальність «Педагогіка і психологія»,
кваліфікація «Викладач-дослідник з педагогіки і психології»)

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

«Типологія особистісно-колективістського самовизначення студентів в умовах навчального процесу»

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
54 5 0 2021.09.15 12:29:58 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6067 ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Психологічний профіль фахівців як прогнозування кар’єрного успіху Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ document.pdf
5434 І Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості» Вплив освітнього середовища сучасної України на особистість студента Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Полтава document
6057 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми психології розвитку особистості» Типологія студентів за співвідношенням інтегральних властивостей особистості та індивідності Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ document.pdf
6103 ІІІ Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми» Особистість студента у сучасному освітньому середовищі України Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Київ document.pdf
6056 VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми практичної психології» Аналіз особливостей зв’язку стилю лідерства в сім’ї та мотивації досягнень студентів Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів document
4655 Міжнародний науково-практичний семінар «Система ЛЮСТРА: методологія, технологія, впровадження» участь у обговоренні Інститут обдарованої дитини НАПН України, Київ document
4656 XIX Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості» Особливості мотиваційної сфери особистості студентів-психологів (за результатами емпіричного дослідження) Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Київ document.pdf
4736 XII Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави» Адаптаційні можливості дитини раннього віку як умова розвитку її обдарованості м. Чорноморськ, Одеська область document.pdf
4657 ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні проблеми сприймання (як фундамент творчого мислення)» Особливості орієнтувально-дослідницької діяльності дітей молодшого дошкільного віку Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Київ document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
33741 Побудова типології студентів за співвідношенням естетичної чутливості та депресії
31737 Психологічна характеристика типів студентів за співвідношенням інтегральних властивостей особистості та індивідності
30778 Психолого-педагогічні засади організації орієнтувально-дослідної діяльності молодших дошкільників
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
31737 Психологічна характеристика типів студентів за співвідношенням інтегральних властивостей особистості та індивідності
31736 Особистість студента як індикатор освітнього середовища сучасної України
27910 Мотиваційна сфера сучасних студентів-психологів: теоретико-емпіричний аналіз.
28093 Особливості мотиваційної сфери особистості студентів-психолотів (за результатами емпіричного дослідження).
30793 Особистісні властивості як чинник художніх орієнтацій студентів у сприйманні творів живопису
30778 Психолого-педагогічні засади організації орієнтувально-дослідної діяльності молодших дошкільників
28090 Динаміка змін основних показників мотиваційної сфери студентів-психологів (за результатами лонгітюдного дослідження)
27987 Роль математичного методу в дослідженні філологопсихологічної реальності
28104 Типологічні особливості студентів за показником мотивації досягнення
27986 Перцептивно-мисленнєва стратегія як властивість особистості
23822 Аналіз кореляційних зв'язків показників мотиваційної сфери особистості
27970 Психологічне дослідження проявів перцептивно-мисленнєвих стратегій митця у художньому творі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
31506 Вплив освітнього середовища сучасної України на особистість студента
31558 Типологія студентів за співвідношенням інтегральних властивостей особистості та індивідності
31505 Особистість студента в освітньому середовищі сучасної України
33495 Аналіз особливостей зв’язку стилю лідерства в сім’ї та мотивації досягнень студентів
33510 Адаптаційні можливості дитини раннього віку як умова розвитку її обдарованості
13331 Психологічне забезпечення розвитку мотиваційної сфери особистості обдарованої дитини (з досвіду створення школи нового типу)
1340 Практичний досвід реалізації психологічного забезпечення розвивального навчально-виховного середовища
1343 Методологічні переваги використання аксіоматичного підходу в психологічних дослідженнях особистості
1339 Обдарованість як індивідуальна та соціальна проблема
1342 Аксіоматичний підхід як спосіб подолання понятійної невизначеності у психології

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
156 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 0 0.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Lidia_Podsivajlova

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
116 Особистісні властивості як чинник художніх орієнтацій студентів у сприйманні творів живопису фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30793/ 2020
202 Психолого-педагогічні засади організації орієнтувально-дослідної діяльності молодших дошкільників фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30778/ 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
132 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
130 Фаховий модуль (стажування) - document 16.05.2016
2327 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.05.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
17199 Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна психологія" напрям підготовки 053 «Психологія»

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
331 Інститут людини Вступ до спеціальності (1 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
6124 Інститут людини Викладання у вищій школі: Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ІНФ, МАТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6801 Інститут людини Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7006 Інститут людини Психологія (2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7007 Інститут людини Психологія (2 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7012 Інститут людини Психологія вищої школи (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7560 Педагогічний інститут Навчальна (психолого-педагогічна) практика (2 курс, ФВ) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8551 Інститут людини Науково-дослідна інфраструктура в галузі (2 курс, АСП, ПС) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8738 Інститут людини Психологія вищої школи (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
144 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4.5 20.05.2016
1597 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,59 12.01.2017
2187 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,64 27.12.2018
3125 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,40 28.12.2019
3974 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,63 28.12.2020

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету (1)

ID Шифр ради Назва спеціальностей Рік
5 К 26.133.04 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія 2019