Додаткові відомості

Освіта

2013-2016 рр.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, м. Київ.

Докторантура. Спеціальність – 08.09.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.


2007-2011 рр.

Британська Рада в Україні. Київська школа англійської мови. General English. Level C1 (Advanced)


2001-2004 рр.

Державна академія статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України, м. Київ. Аспірантура. Спеціальність – 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.


1999-2001 рр.

Інститут статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України, м. Київ. 

Спеціальність – облік і аудит. Кваліфікація – економіст.


1994–1997 рр.

Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінчен

Перелік місць роботи

2019 р. по нині

Київський університет імені Бориса Грінченка. 

Посада – завідувач кафедри управління


2018-2019 рр.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. 

Посада – провідний науковий співробітник відділу досліджень ризиків у сфері зайнятості населення.


2013-2018 рр.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. 

Посада – старший науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці


2007-2013 рр.

Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ. 

Посада – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.


2007-2010 рр.

Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ. 

Посада – доцент кафедри економіки підприємств.


2003-2007рр.

Державна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ. 

Посада – старший викладач кафедри економіки підприємств.


1993-2003 рр.

Димерська гімназія, Київська обл., с.м.т. Димер. Посада – вчитель.

Теми дисертацій (захищених)

15 березня 2007 року рішенням ВАК України присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 

Тема дисертації: «Трудовий потенціал України та ефективність його використання». 

Місце захисту: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, м. Київ.

 

23 грудня 2008 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента кафедри економіки підприємств. (атестат 12ДЦ № 020563).

 

5 березня 2019 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 

Тема дисертації: «Структурні трансформації транзитивного ринку праці: теорія та методологія регулювання». 

Місце захисту: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
783 10 12 2021.10.23 11:12:10 Перейти на сторінку link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6148 36st IBIMA Conference PRACTICE OF INSTITUTIONAL AUDITING WITHIN THE EDUCATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Granada, Spaine document.pdf
5456 35st IBIMA Conference Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine Seville, Spaine document.pdf
4525 Forum "New Economics - 2019" Старіння компетенцій та освітньо-кваліфікаційний дисбаланс як об’єктивна реальність сучасного ринку праці Kyiv document
4526 Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції Соціально-економічні ризики в контексті трансформацій ринку праці та асинхронності його кон’юнктури Київ document.pdf
4530 Sustainable Development as a Platform for Ukraine's European Integration Professional qualification asymmetry in the labor market in the context of sustainable development challenges Kyiv document.pdf
4343 Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості Активізація підприємницької ініціативи та самозайнятість як драйвери сталого соціально-економічного розвитку Київ document.pdf
4342 III International scientific and practical conference "Open educational e-environment of Modern University" Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives Kyiv document.pdf
4329 17th lnternational Scientific Conference on «lnternational Relations 2016: Current issues of world economy and politics» Evaluation of matching skills to job Smolenice, Slovak Republic document.pdf
4332 International and practical seminar "Cross-cultural and economic asspects of development of european integration processes" Methodological approaches to forecasting skills: EU and Ukraine experience Кosice, Slovak Republic document
4330 15th International Scientific Conference «Economic, Political and Legal Issues of Intemational Relations 2016» Европейская практика согласования компетенций рабочей силы с потребностями рынка труда Virt, Slovak Republic document
4334 ІІ International scientific and practical forum “New Economics” Employment structure in the context of globalization and economic integration Krakow, Poland document
4335 International Scientific Conference «Economics of sustainable development: theoretical approaches and practical recommendations» The practical approaches to overcome skills mismatch: international practice and Ukraine experience Kosice, Slovak Republic document
4331 Забезпечення якості у системі професійної освіти і навчання Європейські стандарти розвитку освіти та їнструменти їх реалізації в Україні Київ document
4333 15th International Scientific Conference 'Sustainable Development. Summer 2014' Development of human capital asserts for agriculture: main trends, challenges and prospects to increase the competitiveness Varna, Bulgaria document
4337 International scientific conference «Educational systems in the European Union: perspectives for cooperation and development» «Youth labor market in Ukraine: main trends, reasons of unemployment and possibilities to be employed» Prague, Czech Republic document
4336 International scientific conference «Marketing, management and organization of production in the field of education and publication in Central and Eastern Europe» Education market and educational services in the context of modern society development Prague, Czech Republic document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
27863 Структурні трансформації транзитивного ринку праці України

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці
31739 Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
31738 Economic assessment of the relationship between housing and communal infrastructure development factors and population quality of life in Ukraine
31316 Modeling of employment structural transformations
36943 Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
31316 Modeling of employment structural transformations
31307 Управління соціальною сферою в умовах прискорення реформи децентралізації
27855 Методика оцінювання конкурентоспроможності робочої сили
27864 Модернізація системи професійної орієнтації: досвід країн Скандинавії та Балтії
30541 Статистичне моделювання освітньо-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці
24222 Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці
20501 Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
31316 Modeling of employment structural transformations
31307 Управління соціальною сферою в умовах прискорення реформи децентралізації
27855 Методика оцінювання конкурентоспроможності робочої сили
27864 Модернізація системи професійної орієнтації: досвід країн Скандинавії та Балтії
30541 Статистичне моделювання освітньо-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці
24222 Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
27883 Активізація підприємницької ініціативи та самозайнятість як драйвери сталого соціально-економічного розвитку
27725 Ocena wpływu rozwoju branży ІТ na gospodarkę Ukrainy
30548 Освітньо-кваліфікаційна асиметрія ринку праці в контексті викликів сталого розвитку
30550 Соціально-економічні ризики в контексті трансформацій ринку праці та асинхронності його кон’юнктури
30553 Старіння компетенцій та освітньо-кваліфікаційний дисбаланс як об’єктивна реальність сучасного ринку праці

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
134 Учасник проекту Міжнародний фонд Відродження Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні

“Ініціатива з розвитку аналітичних центрів” міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою
відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні». 

наказ №742 (1).pdf 01.07.2020-30.10.2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
138 Кафедра управління 57218555574 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218555574&eid=2-s2.0-85089464590

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
122 Кафедра управління - 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
268 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 7.49 33.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Ilich

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
89 МЗС Естонії УС-282/20 Таллінський технологічний університет (Естонія) Консультування українських університетів щодо розробки навчальних планів магістерської роботи в електронному уряді 01.09.2019-01.03.2021 Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
391 EU human development for democracy and peace in neighboring countries Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
585 Peace education as a part of human development in EU and neighboring countries (PEHD) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
91 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf 100

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
19 Ільїч Людмила Миколаївна «Структурні трансформації транзитивного ринку праці: теорія та методологія регулювання» / 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, денна, 2013 р. – 2016 р. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України document 2019

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3568 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
3687 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4183 інше Інший модуль ЛІльїч.pdf 25.08.2020
5231 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5507 інше Інший модуль document 03.03.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
33738 Економіка праці та соціально-трудові відносини
6614 Економіка праці та соціально-трудові відносини

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6052 Факультет інформаційних технологій та управління HR-менеджмент та психологія управління (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8358 Факультет інформаційних технологій та управління HR-менеджмент в публічному управлінні (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2960 Кафедра управління 5,00 28.12.2019
3727 Кафедра управління 4,84 28.12.2020