Додаткові відомості

Освіта
Київське культурно -просвітнє училище. Рік закінчення 1988, спеціальність: бібліотекар-бібліограф. Київський державний інститут культури. Рік закінчення 1994, спеціальність: бібліотекар-бібліограф. Академія керівних кадрів культури та мистецтв. Рік закінчення 1999, спеціальність: економіст-організатор. Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Рік закінчення 2009, спеціальність: спеціаліст соціальної роботи та соціального управління. ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. Рік закінчення 2011, спеціальність «13.00.05 – соціальна педагогіка».
Перелік місць роботи

1988-1999 рр. – Бібліотекар 1 категорії, завідувач юнацьким сектором відділу читальних залів Державної бібліотеки України для юнацтва

1999-2001 рр. – завідуюча методичним кабінетом Українського державного центру соціальних служб для молоді

2001- 2007 рр. – завідувач навчально-тренінговим центром факультету соціального управління Академії праці і соціальних відносин

2007 р. – завідувач бібліотекою Академії праці і соціальних відносин

2008-2012 р. – завідувач науково-методичним центром соціально-психологічних тренінгів, викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (нині Інститут людини), кандидат педагогічних наук.

2012-2013 рр. – викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (нині Інститут людини), кандидат педагогічних наук.

2013 р. – старший викладач кафедри соціальної педагогіка та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

2016 р. - доцент кафедри соціальної педагогіка та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Теми дисертацій (захищених)
Професійне самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах
Громадська активність
16 травня 2015 року взяла участь у проведенні профорієнтаційного інтерактивного заходу для дітей «МІСТО ПРОФЕСІЙ-2015» під патронатом Марини Порошенко де представляли професію соціального працівника

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
43 4 0 2017.09.03 00:37:14 Перейти на сторінку link

Конференції (26)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
787 Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект Формування професійного іміджу майбутнього соціального працівника м. Київ document
788 Соціальний педагог у територіальній громаді Шляхи професійного самовдосконалення соціального педагога Запоріжжя document
790 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 'Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій' Професійне самовизначення старшокласників Полтава document
789 Рівненський інститут Університету 'Україна' Дяльність центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями щодо соціалізації дітей молодшого шкільного віку з інвалідністю Рівне/Україна document
784 “Fundamental and Applied Studies in the Modern World” The XIV International Academic Congress Самоосвіта як складова професійного самовдосконалення майбутнього соціального педагога United Kingdom, Oxford, document
786 XІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» Історичні передумови виникнення та розвитку проесії 'соціальний працівник' Переяслав-Хмельницький document
782 “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization” The XVI International Academic Congress Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників Japan, Tokyo document
785 Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» Соціально-психологічні особливості біженців Переяслав-Хмельницький document
783 “Science and Education in the Modern World” The 4th International Academic Congress Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах New Zealand, Auckland, document
781 «П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання» ПРОФЕСІЙНЕ САМОПІЗНАННЯ ТА САМОВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ Чернігів document
766 ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» Професійний саморозвиток майбутніх соціальних педагогів як соціально-педагогічна проблема ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
768 Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи освіти і науки Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-технологічного забезпечення соціально-педагогічної роботи Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка document
765 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ Минск, УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Максима Танка»
767 ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Сучасні тенденції соціально-педагогічної роботиу галузі дозвілля дітей та молоді в Україні СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ document
769 Треті Сіверянські соціально-психологічні читання Аналіз ресурсів, необхідних для забезпечення волонтерської= діяльності ЧНПУ імені Т. Шевченка document
770 Сучасна сім'я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії Фактори сімейного благополуччя Київський університет імені Бориса Грінченка document
771 Соціальна робота на межі тисячоліть: концепції, технології, стратегії Принципи організації процесу професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах НПУ імені М.П. Драгоманова document
772 Актуальні проблеми підготовки соціальних педагогів у третьому тисячолітті Соціальне партнерство як одна із педагогічних умов професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах ДВНЗ запорізький національний університет document
773 Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності Інноваційне психолого-педагогічне забезпечення професійного самовдосконалення спеціалістів Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document
774 Соціальна робота і сучасність: теорія та практика Професійне самовдосконалення особистості соціального працівника як психолого-педагогічна проблема Національний технічний університет України 'КПІ' document
775 Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ ст.: соціалізація та соціальна адаптація особистості Проблеми професійного самовдосконалення соціальних працівників Міжрегіональна Академія управління персоналом document
778 Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ ст.: європейський вектор розвитку вищої школи Проблеми забезпечення діяльності ресурсних центрів для соціальних педагогів та соціальних працівників (за результатами дослідження) ЛНУ імені Тараса Шевченка document
777 Сприяння здоров'ю дітей та молоді: теоретико-методичні аспекти Особливості формування мотивації до здорового способу життя у підлітковому віці Волинський національний університет імені Лесі Українки document
779 Розвиток творчої особистості студента як суб'єкта професійної самоактуалізації: проблеми, пошук, тенденції Капіталізація досвіду діяльності ресурсних центрів для соціальних працівників Донецький національний технічний університет document
776 Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви Методичний супровід спеціалістів соціальної сфери, які здійснюють соціальну допомогу сім'ям, що знаходяться в складних життєвих обставинах ЧНУ імені Юрія Федьковича document
780 Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Методичний супровід профілактичної роботи соціальних педагогів загальноосвітніх закладів Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
19935 Аналіз досвіду фахівців соціальної сфери у фандрайзинговій діяльності

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
19935 Аналіз досвіду фахівців соціальної сфери у фандрайзинговій діяльності
19929 Сoціальнo-педагoгiчнi умови прoфесiйнoгo самoвдoсконалення майбутнiх сoцiaльних педaгoгiв у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi
14863 Професійна самоорганізація як засіб підвищення професійної компетентності соціального педагога
14353 Професійне самовизначення старшокласників (за результатами дослідження)
9000 Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрів

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
19930 Проблеми дітей які виходять з-під опіки до самостійного життя
19929 Сoціальнo-педагoгiчнi умови прoфесiйнoгo самoвдoсконалення майбутнiх сoцiaльних педaгoгiв у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi
20142 Складові формування професійного іміджу майбутнього соціального працівника
14863 Професійна самоорганізація як засіб підвищення професійної компетентності соціального педагога
14507 Професійне самовизначення особистості як психолого-педагогічна проблема
14074 Професійне самовизначення особистості як психолого-педагогічна проблема
14075 Соціалізація дітей з інвалідністю молодшого шкільного віку в умовах Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями
14366 Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах (за результатами експериментального дослідження)
15396 Специфіка формування лідерського потенціалу в майбутніх фахівців
1532 Технологія професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах
2677 Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу
1737 Професійна самореалізація як один із компонентів професійного самовдосконалення особистості
320 Умови професійного самовдосконалення спеціалістів соціальної сфери у ресурсних центрах
1452 Методичний супровід профілактичної роботи соціальних педагогів загальноосвітніх закладів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (47)

ID Назва Рік
15452 Формування професійного іміджу майбутнього соціального працівника
14535 Професійне самовизначення старшокласників
14346 Діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями щодо соціалізації дітей молодшого шкільного віку з інвалідністю
14073 Соціалізації дітей з інвалідністю як соціально-педагогічна проблема
10635 Самоосвіта як складова професійного самовдосконалення майбутнього соціального педагога
13452 Самоосвіта як складова професійного самовдосконалення майбутнього соціального педагога
10601 Історичні передумови виникнення та розвитку професії «соціальний працівник»
10637 Історичні передумови виникнення та розвитку професії «соціальний працівник»
10571 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників
10572 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників
5928 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БІЖЕНЦІВ
9000 Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрів
10636 Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах
5565 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БІЖЕНЦІВ
5567 ІНТЕГРАЦІЯ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
5920 ПРОФЕСІЙНЕ САМОПІЗНАННЯ ТА САМОВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
4767 ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
5915 ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
5902 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
5898 ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
5907 Психолого-педагогічне забезпечення професійного самовдосконалення фахівців соціальної сфери
4766 ПРОФЕСІЙНЕ САМОПІЗНАННЯ ТА САМОВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
6744 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
6762 АНАЛІЗ РЕСУРСІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1259 Технологія професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах
6759 ФАКТОРИ СІМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
1252 Фактори сімейного благополуччя
1288 Аналіз ресурсів, необхідних для забезпечення волонтерської діяльності
1307 Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах
1246 Проблеми формування культури професійного самовдосконалення особистості
1250 Соціальне партнерство як одна з педагогічних умов професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах
1245 Методика організації ресурсних центрів для соціальних працівників
1404 Методика організації ресурсних центрів для соціальних працівників
1255 Методичний супровід профілактичної роботи соціальних педагогів загальноосвітніх закладів
1244 Психолого-педагогічні характеристики процесу професійного самовдосконалення
1447 Проблеми забезпечення діяльності ресурсних центрів для соціальних педагогів та соціальних працівників (за результатами дослідження)
6753 Проблеми забезпечення діяльності ресурсних центрів для соціальних педагогів та соціальних працівників (за результатами дослідження)
6750 МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД СПЕЦІАЛІСТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ СІМЯМ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ
1450 Методичний супровід спеціалістів соціальної сфери, які здійснюють соціальну допомогу сім'ям,що знаходяться в складних життєвих обставинах
6745 КАПІТАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
6752 МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
1456 Інноваційне психолого-педагогічне забезпечення професійного самовдосконалення спеціалістів соціально-педагогічної діяльності
1454 Вітчизняний та зарубіжний досвід становлення ресурсних центрів
1455 Капіталізація досвіду діяльності ресурсних центрів для соціальних працівників
1449 Організаційно-методичні умови забезпечення діяльності ресурсних та консультаційних центрів для спеціалістів соціальної сфери
1453 Особливості організації та діяльності ресурсних центрів у вищих навчальних закладах Росії
1448 Ресурсне забезпечення спеціалістів соціальної сфери

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
20 Професійне самовдосконалення фахівця соціальної сфери 1-2 рази на місяць 20 університетський 05.10.2016 2

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
156 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 23.01.2015
861 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_03_17.pdf 10.04.2017
1278 Дидактичний модуль Інший модуль document 14.12.2016
1501 Лідерський модуль Інший модуль document 21.04.2017
1525 Інше Інший модуль document 30.03.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
29 «Перші кроки в науку» Секція «Соціальна педагогіка» Студентська науково-практична конференція Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 12.05.2016 2
146 «Школа вожатих» підготовка студентів до роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку шляхом розробки та впровадження програми необхідної Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 30.05.2016 2
616 «Життєпис Бориса Грінченка» ІІ тур командної гри Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 09.12.2016 2
619 «Спікерське Бюро» Проект Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 05.12.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
15393 Професійне самовдосконалення соціального педагога
4768 Вступ до спеціальності: соціальна робота. Модуль 2

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
3491 Енциклопедія для фахівців соціальної сфери

Навчальні та методичні матеріали (8)

ID Назва Рік
9439 Профілактика ВІЛ та ризикованої поведінки серед неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом
10305 Сходинки здоров’я для батьків: просвітницько-профілактична тренінгова програма: навчально-методичний посібник для фахівців соціальної сфери щодо проведення просвітницько-профілактичних занять за програмою «Сходинки» з батьками/опікунами підлітків, які перебувають у конфлікті з законом
4959 Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки на базі професійно-технічних навчальних закладів: навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, соціальних працівників, вихователів, фахівців, які здійснюють соціальну профілактику
5003 Довідник для підлітків, які звільняються з виховних колоній щодо медико-соціальних та інших видів послуг на рівні громади
3486 Менеджмент волонтерських груп від А до Я
3490 Сходинки до здоров’я
6815 Моя перша робота: порадник для молоді
3482 Професія. Кар`єра. Успіх

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
50 Організаційно-технологічне забезпечення соціально-педагогічної роботи (6 курс) Інститут людини Магістр Денна 2013 648 16.12.2013
63 Методи соціально-виховної роботи (3 курс) Інститут людини Бакалавр Денна 2014 71 28.02.2014
286 Теорія соціальної роботи (1 курс) Інститут людини Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
300 Соціальна медіація, фасилітація та менторська підтримка (5 курс, СР) Інститут людини Магістр Денна 2016 728 30.12.2016
315 Професійне самовдосконалення соціального педагога (6 курс, СП) Інститут людини Магістр Денна 2017 249 10.04.2017

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
82 Інститут людини Деонтологія соціальної роботи (2 курс, СРб) Бакалавр Денна 9 2 25.11.2016
137 Інститут людини Організаційно-педагогічне забезпечення соціально-педагогічної роботи (6 курс, СП) Магістр Денна 10 5 25.11.2016
138 Інститут людини Організаційно-технологічне забезпечення соціально-педагогічної роботи (5 курс, СПм) Магістр Денна 9 5 25.11.2016
200 Інститут людини Професійне самовдосконалення соціального педагога (6 курс, СП) Магістр Денна 5 не оцінено 25.11.2016
225 Інститут людини Соціальна геронтологія (4 курс, СР) Бакалавр Денна 9 не оцінено 25.11.2016
227 Інститут людини Соціальна медіація, фасилітація та менторська підтримка (5 курс, СР) Магістр Денна 10 5 25.11.2016
229 Інститут людини Соціальна робота у сфері зайнятості населення (4 курс, СР) Бакалавр Денна 5 1 25.11.2016
255 Інститут людини Теорія соціальної роботи (1 курс) Бакалавр Денна 10 1 26.11.2016
355 Інститут людини Організаційно-технологічне забезпечення соціально-педагогічної роботи (6 курс, СП, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (12)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1973 Основи соціальної роботи (Ґенеза соціальної роботи,Теорія соціальної роботи,Деонтологія соціальної роботи) Денна Бакалавр 0636 23.09.2015
1981 Методи соціально-виховної роботи Денна Бакалавр 0230 17.02.2016
1985 Соціальний супровід сім`ї Денна Бакалавр 0234 17.02.2016
1990 Соціальна робота у сфері зайнятості населення Денна Бакалавр 0471 09.02.2016
1995 Тренерська студія (Тренінг комунікативності,Тренінг особистісного зростання,Тренініг з формування батьківської компетентності,Попередження професійного вигорання соціальних педагогів) Денна Магістр 0349 17.02.2016
3268 Університетські студії: Вступ до спеціальності, Я - студент, Лідерствослужіння Денна Бакалавр 3135 27.09.2016
3285 Основи соціальної роботи: Ґенеза соціальної роботи,Деонтологія соціальної роботи Денна Бакалавр 3136 27.09.2016
3293 Соціальна геронтологія Денна Бакалавр 3144 27.09.2016
3296 Сучасні стратегії надання соціальних послуг: Соціальна терапія,Мотиваційне консультування у соціальній роботі,Соціальна експертиза,Методика організації та проведення адвокаційних кампаній,Соціальні інновації,Соціальна медіація, фасилітація та менторська пі Денна Магістр 3141 27.09.2016
3298 Технології соціально-педагогічної діяльності: Основи громадського здоров`я, Розвиток волонтерських ініціатив у соціально-проектній діяльності, Підготовка батьків-вихователів до прийомних форм виховання,Організаційно-технологічне забезпечення соціально-педа Денна Магістр 3187 27.09.2016
4208 Соціальна робота у сфері зайнятості населення Денна Бакалавр 0474/17 02.02.2017
4243 Методи соціально-виховної роботи Денна Бакалавр 0509/17 02.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
677 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,62 30.12.2016

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
204 СРб-1-16-4.0д I 3 - 2016