Додаткові відомості

Освіта
У 2008 р. закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології»)
Перелік місць роботи


• 2004 р.- за програмою обміну студентів у 2006 році проходила трьохмісячну педагогічну та мовну практику у США, м.Харісон, штат Мічиган;
• 2004-2005 рр. – вихователь, вчитель англійської мови в дошкільному навчальному закладі № 15 «Сонечко», м. Умань, Черкаської обл.;
• 2007-2008 рр. – викладач кафедри іноземних мов в Уманському державному аграрному університеті (УДАУ);
• 2008-2009 р. працювала секретарем адміністративного відділу ТОВ “ПрайсуотерхаусКуперс”;
• З 01 вересня 2011 року по червень 2012 року - викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;
• З 01 вересня 2012 року і до тепер – доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;
Громадська активність
1. В рамках співпраці кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка та Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені Василя Сухомлинського взяла участь в організації та проведенні методичного семінару "Інформаційний супровід навчально-виховного процесу в контексті сучасних тенденцій в освітній галузі України", 23 лютого 2017 року.
http://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/12740-2/

2. Виступ на третьому національному каналі радіо у передачі "Батьківська кухня" 12 грудня 2017 року 12:15-12:54. Тема "Емоційний інтелект та інтелектуальний розвиток дитини: взаємовідносини батьків і дітей".
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
69 4 0 2018.08.19 09:18:50 Перейти на сторінку link

Конференції (40)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2475 СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИМІРАХ РОЗБУДОВИ СУСПІЛЬСТВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ФЕНОМЕН «ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ м. Київ document
2474 Формування цінностей особистості в Європейському освітньому просторі: теорія та практика ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ: ДОСВІД КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ м.Дрогобич document
2476 Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість Підходи до організації дошкільної освіти в європейських країнах м. Київ document
2477 Фестиваль освітнього лідерства учасник тренінгів м. Київ document
2472 Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації Принципи «європейського підходу в дошкільній освіті»: загальна характеристика м.Київ document
2473 Transformation in Ukrainian Education and Scientific Research: Global Context Професійна підготовка дошкільних педагогів у Країнах Західної Європи: загальні тенденціїї м.Умань document.pdf
2478 Сутність та інноваційний потенціал превентивної педагогіки та інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Особливості підготовки дошкільних педагогів до застосування превентивної педагогіки за кордоном: європейський аспект м. Умань document
1607 ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК ЕВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА ЯКІСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПІ Харків, Україна document.pdf
485 Особливості мовленнєвих вад у дітей старшого дошкільного віку, молодшого шкільного віку та їх усунення Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобами англомовних малих фольклорних жанрів Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document
490 Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology The analysis of preschool teachers training in European countries Budapest document
487 Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: teacher training in Ireland: educational policy Братислава, 18-21 січня 2016 року document
488 Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі різновікового об’єднання дошкільників Європейська практика професійної підготовки фахівці дошкільної освіти до організації освітнього процесу в різновікових групах 17 грудня 2015 р. м. Умань. document
489 Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology Perspective analysis of preschool specialists training peculiarities in France Budapest document
484 Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи Іншомовна компетентність як пріоритетний напрям у змісті професійної підготовки педагогів у країнах Європи Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, м.Київ document
486 Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку Освітня політика у сфері професійної підготовки дошкільних педагогів в Ірландії Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Кафедра дошкільної освіти, м.Ніжин document
511 Education as factor of human capital formation and economic development ANALYSIS OF EDUCATONAL QUALIFICATION GRADE OF PRESCHOOL TEACHERS IN WESTERN EUROPE: STRATAGY OF UKRAINIAN PROFESSIONAL TRAINING SYSTEM REFORMATION м.Варна, Болгарія document
507 Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін Мельник Н. І. Офіційні вимоги до професійної компетентності дошкільних педагогів у країнах Західної Європи м.Суми document
493 Педагогічні та психологічні науки : актуальні питання Мельник Н. І. Європейський концепт формування професійної компетенції педагогів дошкільної освіти м.Харків document
510 Pedagogika Projekty naukowe Мельник Н. І. Механізми адаптації національних стандартів професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи до Європейської кваліфікаційної рамки Warszawa document
508 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Мельник Н. І. Фактори ефективної трансформації національних стандартів професійної підготовки педагогів у країнах західної Європи до Європейської кваліфікаційної рамки м. Переяслав-Хмельницький document
498 Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук Мельник Н.І. Освітня політика в країнах Західної Європи у формуванні вимог до професійної підготовки дошкільних педагогів м.Київ document
509 Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору Мельник Н. І. Професійні стандарти в країнах Західної Європи : правове забезпечення, типологія, національна кваліфікаційна рамка м.Київ document
504 Science and education a new dimension Мельник Н. І. Розвиток особистості майбутнього фахівця дошкільної освіти в процесі професійної підготовки: український та зарубіжний досвід м.Будапешт document
497 Педагогіка і психологія сьогодення: теорія і практика Особливості присвоєння кваліфікації фахівцям дошкільної освіти в країнах Європи м.Одеса document
492 Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти та вищої школи Мельник Н. І. Забезпечення якості дошкільної освіти в контексті аналізу професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в країнах Західної Європи м.Одеса document
494 Науковий діалог «Схід-Захід» Мельник Н. І. Транскультурна педагогіка як умова формування міжкультурної толерантності в контексті підготовки майбутніх педагогів: українські реалії, європейський досвід м.Кам'янець-Подільський document
496 Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті Мельник Н. І. Наукові пошуки європейських досліджень організацій з проблеми вивчення феномену ключових компетентній педагогів м.Одеса document
495 Придніпровські соціально-гуманітарні читання Мельник Н. І. Вимоги до професійної компетентності педагогів дошкільної освіти в країнах Західної Європи м.Кіровоград document
491 Сучасні соціально-гуманітарні дискурси Мельник Н. І. Особливості стандартів педагогічної освіти в контексті національних систем педагогічної освіти європейських країн м. Дніпропетровськ document
503 Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології Мельник Н. І. Професійна підготовка педагогів в контексті подолання бар’єрів впровадження інклюзивної м.Ялта document
505 Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. Melnyk N. I. Peculiarities of preschool teachers’ education in Western Europe м.Будапешт document
501 Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти Мельник Н. І. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у США та Німеччині як умова творчої самореалізації у професійній діяльності м.Суми document
502 Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра Мельник Н. І. Гуманістична парадигма освіти як умова ефективної організації інклюзивної освіти в Україні м.Київ document
506 Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук : мова, освіта культура Мельник Н. І. Особливості використання комп’ютерних технологій в процесі викладання англійської мови для майбутніх спеціалістів дошкільної освіти з правом викладання англійської мови м..Умань document
500 Гуманне виховання як формуюча складова сучасного змісту освіти Мельник Н.І. Гуманістична освіта як умова реалізації ефективної організації інклюзивної освіти м.Умань document
499 Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи Мельник Н. І. Особливості підготовки науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах країн Західної Європи м..Умань document
1542 Теоретичні та прикладні дослідження в галузі педагогіки, психології та суспільних наук Центри транскультурної педагогіки як засіб професійної підготовки дошкільних педагогів до соціальної роботи: європейський досвід м. Кєльце, Республіка Польща document.pdf
1544 VIII-а Міжнародна науково-практична конференція "" Проблеми емпіричних досліджень у психології ПІСЛЯДИПЛOМНА ОСВІТА ДОШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ Київ document.pdf
1608 ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІВНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» document
1609 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ THE STEINER PERSPECTIVE PRACTICE IN MODERN EARLY YEARS ESTABLISHMENTS Барановичи Республика Беларусь document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
20972 Професійна підготовка дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: теорія і практика
9159 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
14520 Концептуальні засади професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах Західної Європи: Європейські реалії, українські перспективи
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (18)

ID Назва Рік
25055 Цінності в контексті «компетентної системи дошкільної освіти» в європейському освітньому вимірі
20975 Становлення системи дошкільної освіти у Франції
19439 Аналіз сучасних досліджень з питань професійної підготовки дошкільних педагогів у європейському освітньому вимірі
19438 Історичні передумови запровадження "Європейського підходу в дошкільній освіті": значення та перспективи для вітчизняного освітнього простору
19442 Профілі професійної компетентності та професійної підготовки фахівців дошкільної освіти у Європейських країнах
19437 Проблема запровадження стандартів педагогічної освіти як критеріїв професійної компетентності європейських педагогів
14522 Аналіз професійної підготовки дошкільних педагогів у європейських країнах
14520 Концептуальні засади професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах Західної Європи: Європейські реалії, українські перспективи
18451 Концепція дослідження професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах західної Європи: стратегічний аспект
18452 Методологічні підходи до аналізу професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи
18450 Наукові підходи до професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи
19434 Описовий аналіз професійної підготовки дошкільних педагогів в країнах Західної Європи
14524 Особливості кваліфікації та спеціальності фахівців дошкільної освіти у країнах Західної Європи
19435 Професійна підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті компетентнісної парадигми вітчизняної освіти: проблема визначення структури професійної компетентності
9156 Механізми адаптації національних стандартів професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи до Європейської кваліфікаційної рамки
10123 Організаційно педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах західної Європи
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід
11985 Перспективний аналіз особливостей підготовки фахівців дошкільної освіти Франції

Фахові видання, що затверджені МОН (20)

ID Назва Рік
21000 «Європейський підхід у дошкільній освіті»: основні положення та особливості впровадження
20974 Особливості становлення професійної підготовки дошкільних педагогів у Великій Британії
19437 Проблема запровадження стандартів педагогічної освіти як критеріїв професійної компетентності європейських педагогів
15230 Соціалізація дітей дошкільного віку на засадах групової взаємодії у різновікових групах
18452 Методологічні підходи до аналізу професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи
18450 Наукові підходи до професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи
14524 Особливості кваліфікації та спеціальності фахівців дошкільної освіти у країнах Західної Європи
14523 Післядиплoмна освіта дошкільних педагогів у країнах Західної Європи
19435 Професійна підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті компетентнісної парадигми вітчизняної освіти: проблема визначення структури професійної компетентності
18449 Типологія стандартів педагогічної освіти у країнах Західної Європи: особливості професійних стандартів дошкільних педагогів
10122 Принципи адаптації національних професійних стандартів педагогічної освіти до європейської кваліфікаційної рамки: досвід країн Західної Європи
10123 Організаційно педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах західної Європи
12397 Освітня політика у професійній підготовці фахівців дошкільної освіти у франції: перспективний аналіз
9155 Професійні стандарти в країнах Західної Європи: правове забезпечення, типологія, національна кваліфікаційна рамка
10224 Стратегія професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні та в країнах Західної Європи
261 Інтерактивні методи формування мовної компетенції студентів дошкільних факультетів з додатковою спеціалізацією «англійська мова» в контексті інноваційних тенденцій в системі освіти
266 Інтерактивні технології формування професійної компетентності магістрів дошкільної освіти в Німеччині
259 Концептуальні засади дошкільної освіти у США в 20-х роках ХХ століття як основа формування гуманістичної педагогіки у вітчизняній системі дошкільного виховання
264 Трансдисциплінарний підхід до формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти у США та Німеччині
265 Формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти у США

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (36)

ID Назва Рік
22705 Принципи"Європейського підходу в дошкільній освіті": загальна характеристика
19440 Вальдорфська іграшка як засіб розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку
19298 Тhe Steiner perspective practice in modern early years establishments
19441 Європейський вимір дошкільної освіти як умова якісної дошкільної освіти в Європі
19436 Центри транскультурної педагогіки як засіб професійної підготовки дошкільних педагогів до соціальної роботи: європейський досвід
14525 Професійна підготовка дошкільних педагогів у Ірландії
18453 Гуманістична концепція як основа підходів до професійної підготовки дошкільних педагогів у західноєвропейських країнах
19011 Зміст професійної підготовки фахівців дошкільної освіти як засіб забезпечення якості педагогічної освіти: європейський аспект
10960 Іншомовна компетентність як пріоритетний напрям у змісті професійної підготовки педагогів у країнах Європи
10122 Принципи адаптації національних професійних стандартів педагогічної освіти до європейської кваліфікаційної рамки: досвід країн Західної Європи
9157 Офіційні вимоги до професійної компетентності дошкільних педагогів в країнах Західної Європи
9151 Фактори ефективної трансформації національних стандартів професійної підготовки педагогів у країнах західної Європи до Європейської кваліфікаційної рамки
9152 Освітня політика в країнах Західної Європи у формуванні вимог до професійної підготовки дошкільних педагогів
9150 Особливості присвоєння кваліфікації фахівцям дошкільної освіти в країнах Європи
10225 Аналіз освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогів дошкільної освіти в країнах Західної Європи: стратегія реформування української системи професійної підготовки
9156 Механізми адаптації національних стандартів професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи до Європейської кваліфікаційної рамки
4886 Європейський концепт формування професійної компетенції педагогів дошкільної освіти
4887 Вимоги до професійної компетентності педагогів дошкільної освіти в країнах західної європи
4885 Забезпечення якісної дошкільної освіти в контексті аналізу професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в країнах західної Європи
4882 Критерії професійної та іншомовної педагогічних компетенцій майбутніх педагогів в контексті міжнародних проектів педагогічної освіти
4888 Наукові пошуки європейських досліджень організацій з проблеми вивчення феномену ключових компетенцій педагогів
4878 Особливості визначення професійної компетенції педагогів в контексті європейських наукових досліджень та міжнародних освітніх проектів
4889 Особливості стандартів педагогічної освіти в контексті національних систем педагогічної освіти європейських країн
4883 Професійна підготовка педагогів до роботи в різновікових групах у контексті компетентнісної парадигми освіти
4890 Транскультурна педагогіка як умова формування міжкультурної толерантності в контексті підготовки майбутніх педагогів : українські реалії, європейський досвід
2729 Особливості підготовки науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах країн Західної Європи
2728 Професійна підготовка педагогів в контексті подолання бар’єрів впровадження інклюзивної дошкільної освіти в Україні
2724 Особливості освіти дошкільних педагогів в країнах Західної Європи
326 Розвиток особистості майбутнього фахівця дошкільної освіти в процесі професійної підготовки: український та зарубіжний досвід
257 Концептуальні засади формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти в Німеччині
260 Порівняльний аналіз фахової підготовки кадрів дошкільної освіти у США
258 Становлення суспільного дошкільного виховання у США: освітня діяльність американських педагогів минулого
267 Фахова підготовка кадрів дошкільної освіти у США
262 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у США та Німеччині як умова творчої самореалізації у професійній діяльності
263 Формування професійної компетентності спеціалістів дошкільної освіти в організації здоров’язберігаючого педагогічного простору ДНЗ у вищих навчальних закладах Німеччини та США
2237 Формування міжнаціональної толерантності студентів у контексті вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах України

Міжнародні науково-дослідні проекти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
32 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017
87 Учасник проекту Європейський центр імені Вергеланда Розвиток компетентностей для демократичного громадянства у системі підготовки вчителів

Керівник проекту: Ірина Сабор, Європейський центр ім. Вергеланда- 01.09.2017-31.12.2020 р.

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
46 Дослідницько-пошукова студія Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 12.10.2016 2
87 Наукова студія «Пошуково-дослідницька діяльність» упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 15 22.05.2017 3

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
48 Підготовка вчителя англійської мови майбутнього Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
12 Мельник Наталія Іванівна Теоретичні і методичні засади професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи /13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.08 – дошкільна педагогіка заочна форма Уманського державног педагогічног університету імені Павла Тичини Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document 2017

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
139 Фаховий модуль (стажування) - document 30.05.2016
448 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
485 Лідерський модуль - document 26.01.2016
556 Модуль з ІКТ - 392 від 12.06.2017.pdf 12.06.2017
1921 Інше - document 06.12.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
221 Сучасні технології в дошкільній освіті (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 574 02.12.2015
262 Наукова англійська мова (5 курс, ПОм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 347 30.06.2016
263 Теоретичні основи англійської мови Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
326 Альтернативні педагогічні технології в дошкільній освіті (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2017 392 12.06.2017

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
12 Педагогічний інститут Інноваційні технології навчання (6 курс, ДО) Магістр Денна 1 4 25.11.2016
129 Педагогічний інститут Наукова англійська мова (5 курс, ПОм) Магістр Денна 7 5 25.11.2016
201 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО) Магістр Денна 1 не оцінено 25.11.2016
260 Педагогічний інститут Теоретичні основи англійської мови Бакалавр Денна 5 5 26.11.2016

Затверджені робочі програми (13)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
813 Сучасні технології в дошкільній освіті Денна Молодший спеціаліст 0814 24.09.2015
876 Теоретичні основи англійської мови Денна Бакалавр 0840 23.09.2015
882 Теоретичні основи англійської мови Денна Бакалавр 0860 23.09.2015
886 Наукова англійська мова Денна Магістр 0844 23.09.2015
3016 Інноваційні технології навчання Денна Магістр 2620 27.09.2016
3090 Англійська мова Денна Бакалавр 1569 22.09.2016
3095 Теоретичні основи англійської мови Денна Бакалавр 1583 22.09.2016
3107 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 1585 22.09.2016
3110 Теоретичні основи англійської мови Денна Бакалавр 1594 22.09.2016
3116 Професійне спілкування іноземною мовою Денна Магістр 1567 22.09.2016
4509 Сучасні технології в дошкільній освіті Денна Магістр 2573 27.09.2016
4596 Теоретичні основи англійської мови Денна Бакалавр 0809/17 07.09.2017
4597 Професійне спілкування іноземною мовою Денна Магістр 0810/17 07.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
120 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4.9 20.05.2016
1271 Кафедра дошкільної освіти 4,88 12.01.2017

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
5 ДОб-1-16-4.0д I 1 - 2016
361 ДОб-1-16-4.0д II 5 5 2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
4 Цабій Іванна Сергіївна IV Дошкільна освіта I 2017