Додаткові відомості

Освіта
Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Спеціальність «Фізика (теоретична ядерна фізика), фізик» (1971 р.)
Перелік місць роботи
Працювала вчителем фізики; заступником директора школи з навчально-виховної роботи; директором школи; директором Київського міського педагогічного училища №3; завідувачем кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; завідувачем лабораторії педагогіки і психології вищої школи, завідувачем відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (з 20.02.2007 р. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). З вересня 2010 року – завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічні основи координуючої діяльності директора середньої загальноосвітньої школи» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захищена у 1987 році.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти захищена у 1997 році.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
2049 21 40 2017.09.18 09:35:26 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
695 Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України Підготовка докторів філософії в галузі освіти: зарубіжний досвід і напрями його впровадження в Україні Миколаїв document
694 ІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття' Проблема формування міжкультурної толерантності Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
4040 Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури
2737 Освітологія: витоки наукового напряму

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
15356 Акме-педагогіка: інтерактивне навчання дорослих
11033 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
18862 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
11367 Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи
4993 Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія
2581 Вища освіта України: реалії сучасного розвитку

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
13018 Новий закон про вищу освіту в Україні: інновації та ризики

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (24)

ID Назва Рік
15356 Акме-педагогіка: інтерактивне навчання дорослих
15822 Досвід впровадження наукового ступеня доктора (Ed.D.) в галузі освіти у США
16339 Дослідження на здобуття наукового ступеня Ph.D. в галузі освіти у США: вимоги, структура й зміст
14741 Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку
14359 Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США
14552 Культурні проблеми освіти в педагогічних дослідженнях українських та польських вчених
15243 Наукові ступені Ph.D. та Ed.D. в галузі освіти у США: дискусійні аспекти
13018 Новий закон про вищу освіту в Україні: інновації та ризики
13012 Підготовка експертів у галузі освіти в Україні
17705 Підготовки докторів PhD в галузі освіти з методології дослідження
9706 Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України «Про вищу освіту»
11033 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
18862 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
9546 Культурологічний підхід в організації освітнього процесу
11367 Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи
10304 Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології
11783 Професійна підготовка експертів у галузі освіти в Україні: експериментальна міждисциплінарна програма
5027 Компаративістика у сфері освіти:навчальний курс для магістрів
9020 Науковий напрям інтегрованого дослідження освіти – освітологія
3874 Проблеми полікультурної освіти у педагогічних дослідженнях польських учених
9018 Інтерактивне навчання в освіті дорослих: до розвитку проблеми
9017 Освітні реформи: освітологічний контекст
2736 Інтерактивні технології в освіті дорослих
7110 Освітні реформи: освітологічний контекст

Фахові видання, що затверджені МОН (32)

ID Назва Рік
15822 Досвід впровадження наукового ступеня доктора (Ed.D.) в галузі освіти у США
16339 Дослідження на здобуття наукового ступеня Ph.D. в галузі освіти у США: вимоги, структура й зміст
14741 Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку
14359 Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США
15243 Наукові ступені Ph.D. та Ed.D. в галузі освіти у США: дискусійні аспекти
17685 Наукові ступені в галузі освіти: міжнародна практика
14881 Підготовка докторів філософії у галузі освіти: досвід провідних університетів світу
13012 Підготовка експертів у галузі освіти в Україні
9706 Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України «Про вищу освіту»
9546 Культурологічний підхід в організації освітнього процесу
10020 Новий Закон України «Про вищу освіту»: дискусійні аспекти наукового тезаурусу
10954 Новий закон України про вищу освіту: нововведення та ризики
5027 Компаративістика у сфері освіти:навчальний курс для магістрів
9020 Науковий напрям інтегрованого дослідження освіти – освітологія
4547 Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології
3874 Проблеми полікультурної освіти у педагогічних дослідженнях польських учених
9018 Інтерактивне навчання в освіті дорослих: до розвитку проблеми
9017 Освітні реформи: освітологічний контекст
7111 Освітні реформи: освітологічний контекст
466 Культорологічні концепти освітології та розвиток полікультурного суспільства
9709 Освітологія - науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти
7103 Освіта як об'єкт дослідження
1810 Дослідження проблеми методологічної культури вчителя: наукова концепція П.Г.Кабанова
1814 Неперервна освіта в умовах полікультурного глобалізованого світу
1816 Інформаційні технології у неперервній професійній освіті: психолого-педагогічний аспект
1815 Педагогічні технології: коротка характеристика сутнісних ознак
1608 Про результати завершеної науково-дослідної роботи з теми: "Психолого-педагогічні основи особистісного підходу до впровадження педагогічних технологій у професійних закладах освіти"
1610 Неперервна професійна освіта в контексті її технологічного забезпечення
1612 Освіта дорослих: технологічний аспект
1614 Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект
1617 Особистісно орієнтовані технології: метод проектів
1618 Педагогічні технології: визначення, структура, проблеми впровадження

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
18971 Training PhDs in education on research methodology
14666 Методологічні стандарти порівняльних досліджень в галузі освіти у польському науковому просторі
10021 Різниця понять. Чи постраждає зміст закону?
9546 Культурологічний підхід в організації освітнього процесу
9969 Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології
4915 Європейські вимоги до критеріїв ефективності професійної підготовки фахівців
3827 Культурологія освіти як складова освітології
4930 К проблеме развития научного направления интегрированного исследования сферы образования
515 Сфера освіти як об’єкт дослідження
2669 Освіта як об'єкт дослідження
7107 Освіта в сучасному світі

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
2 Батечко Ніна Григорівна Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури - 2016

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
670 Дидактичний модуль Інший модуль document 22.01.2016
965 Модуль з ІКТ Інший модуль stazh_d2_08_04_15.pdf 08.04.2015
1265 Дослідницький модуль Інший модуль document 13.12.2016

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (10)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1021 Участь у роботі Грінченківської наукової зимової школи для аспірантів і докторантів у галузі педагогіки Наукова школа Київ 12.02.2016 2
1022 Грінченківська наукова школа «Якість вищої освіти: національний та університетський виміри» 12-те засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті Київ 07.04.2016 2
1023 Розвиток дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників університету (Дослідницький модуль) Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету Київ 19.04.2016 2
1024 Диспут «Система забезпечення якості вищої освіти: сутність, стан, напрями вдосконалення» Засідання 1-го Дискусійного клубу з актуальних питань освіти Київ 18.04.2016 2
1025 Диспут «Навчання на дослідницькій основі: яким воно має бути?» Засідання 2-го Дискусійного клубу в рамках Фестивалю науки у Київському університеті імені Бориса Грінченка Київ 27.04.2016 2
1028 Участь у науково-практичному семінарі «Організація науково-дослідницької роботи в шкільних наукових товариствах ‒ колективах чле Науково-практичний семінар на базі навчально-виховного комплексу «Домінанта» міста Києва Київ 11.10.2016 2
1039 Методологічний семінар «Середня шкільна освіта: європейські тенденції розвитку» (у рамках фестивалю науки в Університеті) Методологічний семінар для викладачів Інституту післядипломної педагогічної освіти Київ 10.04.2016 2
1041 Проведення Грінченківської наукової школи «Якість вищої освіти: національний та університетський виміри» 12-те засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті Київ 07.04.2016 2
1042 Проведення круглого столу з науковцями з Вищої школи імені Павла Влодковіца у Плоцьку (Польща) щодо напрямів співпраці Круглий стіл Київ 27.10.2016 2
1043 Проведення круглого столу з науковцями Групи досліджень вищої освіти Університету Тампере (Фінляндія) щодо видання англомовного Круглий стіл Київ 09.11.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
9019 Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика
7101 Інтерактивні технології навчання дорослих
7585 Основи педагогічної творчості

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
19333 Розвиток дослідницької компетентності викладачів вищої школи
15440 Теорія і практика вищої освіти
9021 Методологія науково-педагогічних досліджень

Навчальні та методичні матеріали (10)

ID Назва Рік
15372 Освітня програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету (дослідницький модуль)
11093 Макромодуль VIIІ. Компаративістика: якість функціонування освітніх систем. Параметри експертизи
10953 Сутність і зміст експертної діяльності в освіті
9573 Макромодуль V. Культурологія освіти (п.1.5. Розділу І)
9568 Макромодуль І. Вступ до освітології (п.1.1. Розділу І)
9575 Макромодуль ІХ. Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти (п.1.9. Розділу І)
7276 Освітологія: фахова підготовка
4493 Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник
4995 Освітологія: хрестоматія
7101 Інтерактивні технології навчання дорослих

Затверджені робочі програми (4)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3074 Освітологія Денна Магістр 3394 27.09.2016
3076 Освітологія Денна Магістр 3402 05.12.2016
3082 Освітологія Денна Магістр 3403 05.12.2016
4091 Компаративістика вищої школи Денна Магістр 0357/17 02.02.2017