Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1992 р.
Перелік місць роботи
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Теми дисертацій (захищених)
Мораль в системі економічної життєдіяльності людини та суспільства (соціально-філософський аспект)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
39 4 1 2021.09.18 10:26:58 Перейти на сторінку link

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6863 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку" Філософія як спосіб формування духовності та системного мислення сучасної дитини Київ, Інститут обдарованої дитини НАПН України document
6861 Всеукраїнська наукова конференція "Київські філософські студії - 2021" Роль національної ідеї у консолідації сучасного соціуму Київський університет імені Бориса Грінченка document
6635 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві" Саморозвиток як динамічний механізм соціального формування цілісної особистості Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого document
5377 Міжнародна науково-практична конференція "Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві" Системоутворююча роль моральних цінностей у подоланні духовної кризи сучасного суспільства Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого document
5376 Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю "Київські філософські студії-2020" Сучасна мода як соціально-філософський феномен Київський університет імені Бориса Грінченка document
4800 Всеукраїнська наукова конференція «Доба Ярослава Мудрого: тисячолітній досвід українського державотворення» Освітні реформи Ярослава Мудрого Національний заповідник Софія Київська document
4272 Київські філософські студії - 2019 Філософія успіху в сучасному суспільстві Київський університет імені Бориса Грінченка document
4271 Всеукраїнська наукова конференція "Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства" Проблема соціальної інтеграції та діалогу в сучасному українському суспільстві Сумський державний університет, м. Суми document
3581 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю \ Механізми збереження психологічного здоров'я особистості в сучасних умовах Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса document.pdf
3336 Київські філософські студії Дослідження напрямів впливу інформаційного суспільства на процес модернізації освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
3337 Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект Духовно-моральний складник мистецтва в умовах соціокультурної модернізації суспільства Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка document.doc
2626 Міжнародна міждисциплінарна Асамблея "Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни" Стратегії подолання посттравматичного стресу та збереження психічного здоров'я особистості в сучасних умовах Київ, Польська Академія наук (Київська філія) document
2491 Регіональна науково-практична конференція "Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті та тлі епохи" Етичний концепт у філософії Григорія Сковороди Полтавський університет економіки і торгівлі document
2213 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" Вплив інформаційного суспільства на процес модернізації сучасної освіти (філософський аналіз) Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document
1997 VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій" Дослідження напрямів впливу інофрмаційного суспільства на процес модернізації системи освіти (філософський аспект) Харків, Центр наукових технологій document
1865 Дні науки філософського факультету - 2017, Міжнародна наукова конференція Актуальні проблеми розвитку сучасної освіти в Україні Київський національний університет імені Тараса Шевченка document
590 ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" Філософія національної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних процесів Київ, Україна, Східно-Європейський інститут психології document
1238 ІІ Всеукраїнська науково- практична конференція "Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку" Проблеми національної освіти у контексті глобальних змін м. Дніпро, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
27617 Ethical-political constructs of "collective misconduct" and "collective responsibility": experience of post-National Socialistic Germany
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
36684 Українська національна ідея на вирішальних етапах розвитку українського суспільства
35622 Мода як знаково-символічна кондиціональність: філософсько-соціологічний аспект
35238 Проблема діалогу у контексті глобальних процесів сучасності
27700 Консолидирующая роль исторической памяти в формировании нравственных основ современного украинского общества

Фахові видання, що затверджені МОН (20)

ID Назва Рік
36684 Українська національна ідея на вирішальних етапах розвитку українського суспільства
35622 Мода як знаково-символічна кондиціональність: філософсько-соціологічний аспект
35238 Проблема діалогу у контексті глобальних процесів сучасності
33506 Головні віхи творчої спадщини видатного українського філософа С.Б. Кримського
32042 Теоретичні та методологічні засади формування особистості в контексті філософської спадщини С.Б. Кримського
32542 Глобальні виклики і духовні проблеми сучасної цивілізації: діалектика взаємозв’язку
27700 Консолидирующая роль исторической памяти в формировании нравственных основ современного украинского общества
27345 Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства
24558 Духовно-релігійні цінності сучасної молоді: усталеності та інновації
23860 Аксіологічна парадигма релігійних пріоритетів українства: вияви, стан, тенденції
21328 Вплив інформаційного суспільства на процес модернізації сучасної освіти (філософський аналіз)
23862 Духовно-релігійні цінності сучасної молоді: усталеності та інновації
21327 Філософські проблеми якості сучасної вищої освіти
18324 Філософія національної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних процесів
21315 Специфіка впровадження інноваційних технологій у сучасній вищій освіті
3229 ЕТИЧНИЙ ВИМІР БІЗНЕСУ
2006 Філософський аналіз моралі у контексті сучасного людиноорієнтованого управління
2629 Ціннісні орієнтації особистості і проблеми модернізації сучасної української освіти
2628 Ціннісні орієнтації особистості в умовах трансформації сучасного українського суспільства
2010 Філософський аналіз сучасних інноваційних процесів у системі вищої освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
36688 Філософія як спосіб формування духовності та системного мислення сучасної дитини
36686 Роль національної ідеї у консолідації сучасного соціуму
35990 Саморозвиток як динамічний механізм соціального формування цілісної особистості
32184 Системоутворююча роль моральних цінностей у подоланні духовної кризи сучасного суспільства
31412 Сучасна мода як соціально-філософський феномен
24557 Стратегії подолання посттравматичного стресу та збереження психічного здоров’я особистості в сучасних умовах
21464 Дослідження напрямів впливу інформаційного суспільства на процес модернізації системи освіти (філософський аспект)
21463 Актуальні проблеми розвитку сучасної освіти в Україні
18318 Проблеми національної освіти у контексті глобальних змін. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку"
499 Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський аспект)
2230 Філософське розуміння моралі як цінності, що консолідує сучасний глобалізований світ
2005 Філософське розуміння моралі як цінності, що консолідує сучасний глобалізований світ
2011 Вплив моральних цінностей на економічну життєдіяльність соціуму
503 Моральні цінності як мотиватори економічної діяльності слов'ян
2007 Перспективи розвитку сучасної освіти у контексті євроінтеграції

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
594 Історико-філософський факультет Кафедра філософії 1.71 7.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Liudmila_Ovsiankina

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
225 Проблема діалогу у контексті глобальних процесів сучасності фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35238/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
190 Вища школа соціально-господарська (м. Пшеворськ, Польща) Наукове стажування 09.10-23.11.2020 професор Пітер Ярош Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
701 Фаховий модуль (стажування) - document 25.12.2013
982 Модуль з ІКТ - sert_kurs_16_06_14.pdf 16.06.2014
1431 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1454 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
1754 Інше - document 15.06.2017
2740 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.12.2018
3318 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3993 Інше Інший модуль document 18.06.2020
4463 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 23.11.2020
4664 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5074 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
21 Філософія (2,3 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
95 Етика бізнесу (3 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
545 Філософські студії (4 курс, ФР, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
430 Історико-філософський факультет Філософія (2,3 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
4040 Історико-філософський факультет Філософські студії (1-4 курс) Бакалавр Заочна 8 9 не враховується 28.12.2018
5902 Історико-філософський факультет Філософські студії (4 курс, ФР, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 27.12.2019
6195 Історико-філософський факультет Групова динаміка і ділові комунікації (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7326 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 7 3 не враховується 10.12.2020
7327 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФВ, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7328 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7331 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
8850 Історико-філософський факультет Філософські студії (1-2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
535 Кафедра філософії 3,23 30.12.2016
1320 Кафедра філософії 3,62 12.01.2017
2150 Кафедра філософії 4,30 27.12.2018
2811 Кафедра філософії 4,14 28.12.2019
3934 Кафедра філософії 4,25 28.12.2020