Додаткові відомості

Освіта
У 2000 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
Перелік місць роботи
Загальний стаж роботи становить 20 років, із них: педагогічний – 11 років, науково-педагогічний – 9 років.

З 1997 по 2003 роки працювала на посаді вихователя та вихователя-методиста ДНЗ № 274 Дніпровського району м. Києва.

З 2003 р. і по теперішній час працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка. За цей час працювала на посадах: методиста науково-методичного центру педагогічної майстерності, що було реорганізовано у НМЦ управління освітою і методичною роботою (2003-2008); викладача кафедри теорії та методики дошкільної освіти; педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання (2008-2011); викладача кафедри педагогіки (2011 - 2014); з вересня 2014 року працює на посаді старшого викладача кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту.
Теми дисертацій (захищених)
"Розвиток дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)" (спеціальність 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
15 2 0 2019.12.10 09:08:40 Перейти на сторінку link

Конференції (30)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4512 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Особистісно-професійне становлення майбутніх педагогів у процесі пошуково-дослідницької діяльності Київський університет імені Бориса Грінченка document
4455 І Міжнародна науково-практична конференція "Освіта ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи" Технології формування пошуково-дослідницької компетентності майбутніх педагогів Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
4434 Науково-методологічний семінар з історії освіти "Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні" Дослідження генези дошкільної освіти: регіональний вимір Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
4399 Всеукраїнська науково-практична конференція "Велет українського слова" Внесок Пантелеймона Куліша у підручникотворення Інститут педагогіки НАПН України document
4179 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Застосування технології "Self-book" в особистісно-професійному розвитку Київський університет імені Бориса Грінченка document
4185 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Форми репрезентації джерел з історії освіти" Значення бібліографічних покажчиків у формуванні джерельної бази магістерських досліджень з історії освіти Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
4300 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" Використання Інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
3722 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Змістово-технологічне забезпечення особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів у центрі компетентностей Київський університет імені БОриса Грінченка document
3138 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991-2017)" Регіональні аспекти студіювання розвитку дошкільної освіти в Україні (1991-2017): джерела та історіографія Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
2001 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Стратегія навчання на дослідженнях майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах Київський університет імені Бориса Грінченка document
2002 Міжнародна науково-практична конференція" Якісна освіта в Україні : тенденції, проблеми, перспективи" Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document
1893 Науково-методологічний семінар з історії освіти \ Історико-педагогічні дослідження в освітніх програмах другого (магістерського рівня) підготовки фахівців із педагогічної освіти Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
2000 Міжнародна науково-практична конференція \ Становлення і розвиток педагогічної освіти в Україні в історико-педагогічній ретроспективі ХХ століття Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document
1999 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Навчання на дослідженнях у процесі фахової підготовки майбутніх педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка document
2184 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону" Формування дослідницької компетентності молодших школярів за умов розбудови нової української школи ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" document
1653 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)" Особливості вивчення освіти доби Української революції в змісті підготовки майбутніх педагогів Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
1647 Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця засобами пошукової діяльності Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
1565 Науково-методологічний семінар з історії освіти Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
1566 Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього Формування професійної компетентності майбутнього педагога в музейному середовищі Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document
1500 Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній думці України (кінець ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття) Holy cross university Humanitarian pedagogical faculty document
107 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми практичної психології» Навчання на дослідженнях як засіб формування психологічної готовності студентів педагогічних спеціальностей до професійної діяльності Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document
105 Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи Підготовка фахівців дошкільної освіти в Україні: історико-педагогічна ретроспектива другої половини ХХ століття Львівський національний університет імені Івана Франка document
104 Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів Розвиток дошкільної освіти в Незалежній Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document
108 Conferinta internationala de Stiinte ale Educftiei Development of variant models of pre-school in Ukraine (end of XX - beginning of XXI centery) Universitate Stefan cel Mare Suceava document
106 І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика» Внесок Софії Русової у розбудову українських дитячих садків ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» document
102 Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя в історико-педагогічних студіях Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
103 Малокомплектная школа: современные проблемы и пути модернизации Особенности развития малокомплектных школ в Киевской области Казахский национальный педагогический университет имени Абая document
109 Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень Джерельна база дослідження розвитку дошкільної освіти на Київщині в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (м. Хмельницький) document
110 Українська педагогіка 1920-х років - сучасні оцінки і виміри Розвиток ідей суспільного дошкільного виховання в теоретико-практичній спадщині О. Дорошенко (20-ті роки ХХ століття) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
111 Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра Особливості підготовки вихователів до реалізації особистісного підходу Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25498 Розвиток дошкільного виховання в Україні у контексті новаторської педагогіки (друга половина ХХ століття)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
27732 Використання інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів
23803 Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової
22676 Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей
15171 Ідеї С. Русової про виховання дітей дошкільного віку на сторінках часопису «Світло» (1910–1914)
11110 Перспективний досвід педагогів-практиків як фактор розвитку дошкільної освіти в м. Києві (1973-1991)
9773 Формування дослідницької компетентності вчителя початкової школи у процесі функціонування історико-педагогічних студій

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
27732 Використання інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів
20422 Підготовка фахівців із дошкільної освіти в України: історико-педагогічна ретроспектива другої половини ХХ ст.
14900 Організаційно-педагогічна діяльність Софії Русової- громадського діяча, просвітителя, педагога
9791 Педагогічне просвітництво Тимофія Лубенця (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття)
9773 Формування дослідницької компетентності вчителя початкової школи у процесі функціонування історико-педагогічних студій
6498 ВНЕСОК ПЕДАГОГІВ-ПРАКТИКІВ У РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ КИЇВЩИНИ (1958–1972 рр. ХХ ст.)
2741 Джерельна база дослідження розвитку дошкільної освіти на Київщині в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття
2752 Нормативне забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні (друго половина ХХ - початок ХХІ століття)
2761 РОЗВИТОК ІДЕЙ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІЙ СПАДЩИНІ О. ДОРОШЕНКО (20-ті РОКИ ХХ-го СТОЛІТТЯ)
2760 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КИЇВЩИНИ (1958-1984 р.р. ХХ СТОЛІТТЯ)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
19894 Вивчення освіти доби української революції в змісті підготовки майбутніх педагогів
19585 Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця засобами пошукової діяльності
18895 Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній думці України (кінець ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття)
14940 Розвиток дошкільної освіти в незалежній Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття)
14049 Внесок С. Русової у розбудову українських дитячих садків
2753 Форми підвищення кваліфікації вихователів і завідувачів дошкільних установ на Київщині (50-70-ті роки ХХ століття)
2307 Розвиток мережі закладів дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ ст.)
2751 Розвиток мережі закладів дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ століття)

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
21 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні - Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
38 Історико-педагогічні студії Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 17 08.12.2016 2
89 Історико-педагогічні студії упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 25 14.11.2017 4

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
109 Педагогічний інститут Кафедра педагогіки та психології 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Venhlovska

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
88 Фаховий модуль (стажування) - document 04.05.2016
483 Лідерський модуль - document 22.01.2016
981 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
1579 Інше - document 01.03.2017
2133 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018
2500 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3087 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
652 Аукціон студентських наукових проектів Науковий проект Педагогічний інститут 27.05.2016 2
1234 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1264 «Класно-урочна система навчання в контексті розбудови нової української школи» Київський освітній форум Київський університет імені Бориса Грінченка 22.08.2017 5
1270 «Ідеї Ф.Фребеля: від минулого до сьогодення» Педагогічні читання для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Шевченківського району м. Києва Національна бібліотека України для дітей 14.11.2017 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
16025 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»
16023 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
87 Історія педагогіки Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
291 Педагогіка (1 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
385 Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2018 549 04.09.2018
386 Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2018 549 04.09.2018

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
50 Педагогічний інститут Історія педагогіки Бакалавр Денна 6 5 25.11.2016
306 Педагогічний інститут Історія педагогіки (1 курс, ДО, з.ф.н) Бакалавр Заочна 2 не оцінено 30.12.2016
308 Педагогічний інститут Історія педагогіки (1 курс, ОМ, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не оцінено 30.12.2016
309 Педагогічний інститут Історія педагогіки (1 курс, ПО, з.ф.н) Бакалавр Заочна 8 не оцінено 30.12.2016
3815 Педагогічний інститут Педагогіка (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 3 10 28.12.2018
3820 Педагогічний інститут Педагогіка (4 курс) Бакалавр Денна 5 10 28.12.2018
3823 Педагогічний інститут Педагогіка загальна (1 курс) Бакалавр Заочна 10 10 28.12.2018
3992 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс) Магістр Денна 10 не оцінено 28.12.2018
4001 Педагогічний інститут Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс) Магістр Заочна 9 9 28.12.2018
4501 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 7 5 03.12.2019
4514 Педагогічний інститут Педагогіка (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 5 не оцінено 03.12.2019
4518 Педагогічний інститут Педагогіка (5 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 5 не оцінено 03.12.2019
4522 Педагогічний інститут Педагогіка (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 7 5 03.12.2019
4829 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 8 4 03.12.2019

Затверджені робочі програми (12)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
851 Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми Денна Спеціаліст 0875 29.09.2015
3019 Педагогіка (інтегрований курс) Денна Бакалавр 2678 27.09.2016
3021 Педагогіка (інтегрований курс) Денна Бакалавр 2681 27.09.2016
3025 Педагогіка (інтегрований курс) Денна Бакалавр 2679 27.09.2016
3039 Історія педагогіки Денна Бакалавр 2987 27.09.2016
3045 Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми Денна Спеціаліст 2972 27.09.2016
4678 Педагогіка Денна Бакалавр 0892/17 07.09.2017
4680 Педагогіка Денна Бакалавр 0894/17 07.09.2017
4681 Педагогіка Денна Бакалавр 0895/17 07.09.2017
7225 Навчальна (пропедевтична) практика Денна Бакалавр 0660/18 15.01.2018
7229 Навчальна (психолого-педагогічна) практика Денна Бакалавр 0662/18 15.01.2018
7230 Практика з додаткової спеціалізації "Практична психологія" Денна Бакалавр 0663/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
31 Кафедра педагогіки та психології 4,3 20.05.2016
997 Кафедра педагогіки та психології 4,50 12.01.2017
1859 Кафедра педагогіки та психології 4,82 26.12.2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
518 Майстер-клас "Професійне selfi" особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.12.2017

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету (1)

ID Шифр ради Назва спеціальностей Рік
2 К 26.133.01 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.05 – соціальна педагогіка 2019