Додаткові відомості

Освіта
2005 - 2010 рр. - Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогіка і методика середньої освіти (українська мова та література)» – магістр, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури
Перелік місць роботи

вересень 2010 - серпень 2012 – викладач кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, за суміщенням – лаборант кафедри


вересень 2012 - донині – викладач кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
"Формування граматичної компетентності майбутніх вчителів української мови і літератури на засадах текстоцентричного підходу", 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
14 3 0 2017.12.07 22:13:38 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6612 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція "Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом" - Київ document.pdf
6155 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» Реалізація компетентнісного підходу до навчання майбутніх учителів-словесників в умовах дистанційної освіти Київ document
5071 IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем" Формування українськомовної особистості студента-філолога на матеріалі «Словаря» Бориса Грінченка Київ document
4630 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції» Реалізація стратегії змішаного навчання у процесі формування культуромовної особистості майбутніх учителів української мови Київ document
4629 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти» Формування мовної особистості студентів-філологів засобами блогодидактики Київ document.pdf
4280 П’ята всеукраїнська мультидисциплінарна конференція “Чорноморські наукові студії” Психологічні чинники формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури Одеса document
4281 Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Дидактичний потенціал блогів в організації самостійної роботи студентів-філологів Переяслав-Хмельницький document
3837 І Міжнародна науково-практична конференція «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи» Інноваційні підходи до формування граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників Херсон document.pdf
3229 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи" Система роботи з формування мовної особистості майбутнього вчителя-словесника у процесі опрацювання морфології української мови Київ document
2900 Лінгвістичний і лінгводидактичний простір: здобутки і перспективи Реалізація текстоцентричного підходу засобами ІКТ м.Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
33039 Оптимізація методів формування української культуромовної особистості майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання
26110 Оптимізація методів навчання граматики української мови майбутніх учителів-словесників на засадах текстоцентричного підходу
20663 Формування граматичної компетентності студентів засобами технологій Web 2.0
7926 Організація текстотворчої діяльності студентів філологічних спеціальностей під час вивчення морфології
7931 Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови на основі текстів етнопедагогічного змісту

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
24844 Система текстових вправ і завдань для формування граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників
7926 Організація текстотворчої діяльності студентів філологічних спеціальностей під час вивчення морфології
1036 Реалізація принципів культуровідповідності та етнізації у процесі вивчення студентами класичного університету дисципліни «Етнопедагогіка»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
29121 Дидактичний потенціал настільних ігор Scrabble та Alias на заняттях з української мови
6625 Навчальний текст як засіб формування граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей
7933 Навчальний текст як засіб формування граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей
1912 Граматична компетенція як складова професіограми студента-філолога
1082 Граматична компетенція як складова професіограми студента-філолога
2156 Реалізація принципу наступності у процесі вивчення студентами філологічних спеціальностей дисципліни «етнопедагогіка»
1033 Реалізація принципу наступності у процесі вивчення студентами філологічних спеціальностей дисципліни «Етнопедагогіка»
1024 Формування україномовної компетенції студентів класичного університету засобами етнопедагогіки
1063 Етнопедагогічна підготовка як елемент професійно-педагогічної компетентності
1037 Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету у процесі вивчення педагогічних дисциплін
2262 Формування ціннісних орієнтацій студентів класичного університету засобами етнопедагогіки
1091 Формування ціннісних орієнтацій студентів класичного університету засобами етнопедагогіки
2337 Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету в процесі вивчення педагогічних дисциплін
6616 Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету в процесі вивчення педагогічних дисциплін

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
31 Інститут філології Кафедра української мови 1 1.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Horokhova_Tetiana

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
201 Malopolska School of Public Administration, University of Economics in Krakow International postgraduate practical internship «New and innovative teaching methods» 14.09.2020 – 09.10.2020

Malopolska School of Public Administration, University of Economics in Krakow

Учасник програми document

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
44

Караман Станіслав
Олександрович, завідувач кафедри української мови Інституту філології
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук,
професор

Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури на засадах текстоцентричного підходу» 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) Київський університет імені Бориса Грінченка, аспірантура без відриву від виробництва, 2012 - 2019 Спеціалізована вчена рада Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка - 2018

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
997 Модуль з ІКТ - sert_kurs_27_06_13_new.pdf 27.06.2013
2226 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2584 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
2942 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
3077 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
4395 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 222222.pdf 09.10.2020
4494 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
7340 Хрестоматія з етнопедагогіки

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
24 Етнопедагогіка (2 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2012 459 05.10.2012
37 Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5831 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5852 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
6545 Інститут філології Культура усного та писемного мовлення (українська) (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7450 Інститут філології Культура усного та писемного мовлення (українська) (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8009 Історико-філософський факультет Українські студії (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
8016 Інститут філології Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8839 Інститут філології Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1053 Кафедра української мови 4,84 12.01.2017
1907 Кафедра української мови 4,73 26.12.2018
2593 Кафедра української мови 4,80 28.12.2019
3642 Кафедра української мови 4,88 28.12.2020

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
45 Купецька Вероніка Володимирівна I ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Міжнародний рівень - 2021