Додаткові відомості

Освіта
1975 -1977 р р. - навчалась у Київському педагогічному училищі;

1977 – 1981 рр. – студентка Київського педагогічного інституту імені О.М. Горького (спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)»), перші кроки в науці.
Перелік місць роботи
По закінченні з відзнакою Київського педагогічного інституту ім.О.М.Горького працювала в педагогічному класі Київської середньої школи № 83;

з 1984 року – викладач кафедри дошкільної педагогіки КДПІ імені ім.О.М.Горького; Працювала доцентом, професором, завідувачем кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, заступником директора з наукової роботи та міжнародних зв'язків Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П.Драгоманова.

3 вересня 2010 року – заступник з наукової роботи директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, професор, а з листопада 2012 р. - завідувач кафедри дошкільної освіти.
Теми дисертацій (захищених)
«Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах ступеневої системи освіти»
Громадська активність
В рамках співпраці кафедри дошкільної освіти з Київським міським Будинком учителя, виступила з повідомленням "Обдаровані дошкільники - "група ризику" у початковій школі" перед учителями початкової школи.

1. Виступ на третьому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 07 вересня 2017 року 17:00 - 17:40. Тема «Ранній розвиток дитини: потреби дітей і батьківські амбіції».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
2. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 12 жовтня 2017 року 20:10 - 20:30. Тема «Дошкільна освіта: потреби дітей та амбіції батьків».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
3. Виступ на третьому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 2 грудня 2017 року 17:00 - 17:40. Тема «Самостійність і дисципліна: хочу і можу»
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
4. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 3 грудня 2017 року 12:15 - 12:54. Тема «Дитячі можу і хочу».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
817 11 12 2021.09.21 10:49:07 Перейти на сторінку link

Конференції (35)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6953 Освіта дітей раннього та дошкільного віку в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку Фреймовий спосіб подання знань як засіб формування системного мислення студентів Луцьк document
6102 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Київ document
5824 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Міждисциплінарні зв`язки як основа формування цілісного уявлення про професію Київ document.pdf
5568 Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір Акмевиховання фахівців дошкільної освіти Луцьк document
5621 ICTERI-2020: 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT IN RESEARCH, EDUCATION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS ICT as a tool for improving the quality of methodical work in the first link of the system of education м. Харків document
5479 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Особливості сучасних дітей у контексті теорії поколінь Київ document
5385 Всеукраїнський науковий онлайн-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Нова стратегія підготовки дошкільного педагога: елективність у дії Київ document
5333 VI Міжнародна науково-практична конференція "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи" Формування у студентів уміння працювати у команді Запоріжжя document
5630 Грамота Видавництво "Свічадо" Дошкільний заклад і родина: співпраця заради дитини Україна document
4430 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Європейські освітні вектори у підготовці майбутніх вихователів в Україні Київ document
4175 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Використання європейського досвіду у підготовці сучасного педагога Київ document
4211 Дитяча гра та іграшка у просторі культури Сучасна образна іграшка як засіб формування моральних цінностей у дітей дошкільного віку Київ document
4192 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей нової української школи Модернізація змісту навчальних дисциплін професійного циклу зі спеціальності "Дошкільна освіта" м. Старобільськ document
4058 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Розвиток критичного мислення у студентської молоді Біла Церква document
3695 Особистісний потенціал сучасного викладача закладу вищої освіти як основа професійного становлення майбутніх фахівців Підготовка педагога нової інформації: українські реалії та європейський досвід Івано-Франківськ document
3448 Особистість у просторі виховних інновацій Формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності Київ document
3434 Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій Вплив ідеї Нової української школи на зміст діяльності педагогів закладів дошкільної освіти Івано-Франківськ document
3175 І Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т. І. Поніманської «Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти» Інтегровані курси в освітньому процесі вищої школи: переваги і ризики м. Рівне document.pdf
3574 Хортинг- національний бренд України у світі : олімпійська перспектива Використання елементів хортингу у фізичному вихованні дітей дошкільного віку м.Ірпінь document
1961 I Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освітив контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Київ document
2058 Всеукраїнська науково-практична конференція "Дитинство як цінність: минуле та сучасне" м.Київ document
3576 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Євроінтеграційні вектори фахової підготовки педагогів Київ document.pdf
1834 Оновлення системи і змісту дошкільної освіти : нові підходи, нова якість Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість м. Київ document
1831 Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Рівне document
1789 Альтернативні педагогічні технології Альтернативні педагогічні технології Київський університет імені Бориса Грінченка document
1794 Сутність та інноваційний потенціал превентивної педагогіки і інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Феномен дитячої субкультури ХХІ століття як ознака сучасного індивідуалізованого суспільства Умань document
1611 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы Організація дошкільної освіти в Україні г. Барановичи, Беларусь document
39 Регіональний семінар, присвячений 160-річчю від дня народження С.Ф. Русова Використання спадщини С.Ф. Русова у контексті розвитку духовного потнеціалу та патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку м. Прилуки document
37 І Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми педагогічної освіти: євпропейський і національний вимір Луцьк document
38 Науково-практичний семінар Особливості мовленнєвих вад дітей старшого дошкільного, молодшого шкільного віку та їх усунення м. Луцьк document
33 Всеукраїнська наукового-практична конференція для науковців та практичних працівників Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі різновікового об'єднання дошкільників м. Умань document
35 Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку Розширення освітнього простору університету в сучасному соціокультурному середовищі Ніжин document
36 Розвиток обдарованості молодшого школяра: діагностика, проектування, психолого-педагогічний супровід Обдаровані дошкільники - 'група ризику' у початковій школі Чернігів document
34 Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін Навчання на засадах дослідження Суми document
40 'Pedagogika. Projekty naukowe' Учим детей общению, возвращаясь к традиции и воспитания в труде Warszava document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
27684 Ціннісно-смислові орієнтири майбутніх педагогів
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід
13259 Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ
7742 Дитина - педагог: сучасний погляд. Психолого - педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
36959 Formation of readiness of future teachers to use augmented reality in the educational process of preschool and primary education
32832 ICT as a Tool for Improving the Quality of Methodical Work in the First Link of the System of Education
28425 Формування рефлексії на основі інформаційно-комунікаційних технологій

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (21)

ID Назва Рік
36951 Training technologies as a means of increasing motivation for creative activity of futurenursery teachers
37022 Postmodern Trends in Teaching Painting to Preschoolers in the Post-Soviet Space
36625 Підготовка вихователів дітей дошкільного віку: вектор євроінтеграції
32666 Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку критичного мислення студентів
34679 Педагогічні умови використання рухливих ігор з метою формування ціннісних орієнтацій дошкільників
31432 Розвиток художньо-творчих здібностей дітей 5-го року життя: критерії та показники
30606 Організація взаємодії викладача університету зі студентами першого курсу бакалаврату
27246 The formation and development of a child's skills to be free in the conditions of kindergarten
32315 Формування ціннісних орієнтирів дітей дошкільного віку: Сінгапур – Україна, порівняльний аспект.
24308 Роль казок В.О. Сухомлинського в процесі виховання морально-етичних якостей дітей старшого дошкільного віку
24307 Формування емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей п’ятого року життя засобом художнього слова
21274 Європейські вектори нової стратегії підготовки дошкільних педагогів
19446 Підготовка фахівців для дошкільної галузі: стратегія змін
21874 Changes of modern children game activities: reasons and consequences
12372 Місце музейної педагогіки в освітньому процесі сучаного дошкільного навчального закладу
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід
13259 Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ
12371 Формування відповідальності у дошкільників
10219 Формування відповідальності у дошкільників
4632 Чинники виховання відповідальності у дітей дошкільного віку
7742 Дитина - педагог: сучасний погляд. Психолого - педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (26)

ID Назва Рік
36625 Підготовка вихователів дітей дошкільного віку: вектор євроінтеграції
32666 Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку критичного мислення студентів
32668 Якість дошкільної освіти в Україні та країнах ЄС: параметри виміру та методичний супровід
29475 Дошкільна освіта України в 30-ті роки ХХ століття: зразкова дошкільна установа як центр методичної роботи
27592 Образна іграшка як засіб формування життєвих цінностей дитини
31396 Формування ціннісних орієнтирів дітей дошкільного віку: Сінгапур - Україна, порівняльний аспект
32315 Формування ціннісних орієнтирів дітей дошкільного віку: Сінгапур – Україна, порівняльний аспект.
24592 Інтегровані курси в освітньому процесі вищої школи: переваги і недоліки
24578 Вплив ідеї Нової української школи на зміст діяльності педагогів закладів дошкільної освіти
20535 Формування фахової компетентності майбутніх педагогів під час навчання в університеті
10615 Підготовка студентів до творчого використання методу експерементування в роботі з дітьми
10251 Місце музейної педагогіки в освітньому процесі сучасного дошкільного навчально закладу
12372 Місце музейної педагогіки в освітньому процесі сучаного дошкільного навчального закладу
14556 Обдаровані діти - "група ризику" у початковій школі
14354 Освітній простір університету як умова формування професійної компетентності випускника
12371 Формування відповідальності у дошкільників
10219 Формування відповідальності у дошкільників
3517 Дитина дошкільного віку: Яка вона? Сучасний вихователь: яким йому бути?
3853 Самостійність формується в праці.
4632 Чинники виховання відповідальності у дітей дошкільного віку
8169 Взаємодія педагога і дітей при вивченні іноземної мови
1981 Взаємодія педагога і дітей при вивченні іноземної мови
1502 Взаємодія педагога і дітей при вивченні іноземної мови
293 Про гру та експериментування з піском і водою як засоби розвитку мислення і мовлення дітей
8318 Здоров'я дитини крізь призму сімейног виховання
8269 Роль з'ъздів працівників дошкільної галузі у розвитку теорії та практики сучасного дошкільного виховання

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (56)

ID Назва Рік
36720 Фреймовий спосіб подання знань в освітньому процесі ЗВО
35376 Програма "Дитина": нові підходи й змістові акценти в дошкільній освіті
34163 Із дарами щедрими зими ні на мить не занудьгуєм ми!
32889 Світосприйняття дитини крізь скло чарівних окулярів Всеволода Нестайка
32284 Творчо спрямована особистість народжується в грі
32283 Хочу знати все!або Експериментуйте разом із дітьми
26904 Дошкільний заклад і родина:співпраця заради дитини
27531 Особистість педагога: у вимірі запитів XXI століття
24947 Чому діти не хочуть виконувати трудові доручення
24597 Рух+гра= рухлива гра, або як позбутися гіподинамії
24594 Як чарівна Фея присипляє дітей: усе про денний сон
24882 Прогулянка — час яскравих вражень, активності й пізнання
24084 Інтегровані курси в практиці підготовки вихователів дітей дошкільного віку
24019 Як весело й цікаво підготуватися до прогулянки
24951 Влияние родителей на формирование у детей положительного отношения к книге
24884 Запрошуємо до столу, або як виховувати культуру харчування
24883 Ранкова гімнастика від А до Я
24302 Кожен день - у радість
23328 Ранок радісних зустрічей
23877 Як спонукати дітей бігти на заняття наввипередки
19967 Пізнавальні прогулянки з дошкільниками
24886 О развитии чувства равновесия в дошкольном детстве
19297
21874 Changes of modern children game activities: reasons and consequences
18787 Кімнатні рослини в дитячому садку
21829 О развитии чувства равновесия в дошкольном детстве
21631 Студентські експрес - дослідження в контексті фахової підготовки
22847 Трансформации игровой деятельности современного ребенка: причины и следствия
22849 Цільові прогулянки в природі: моральний аспект
15543 Відкриваймо горизонти життя разом
16101 До питань мети навчання у вищих навчальних закладах
14557 Закони Чарівної країни
15828 Створюємо розвивальне середовище для сенсорного розвитку власноруч
14718 Як малюють русалки
10196 Особистість випускника дитсадка : базові якості
10613 Казка як засіб екологічної освіти.
11660 Навчання на засадах дослідження
9795 Формуємо комунікативні навички в праці
5670 Відкриваємо таємниці зимової природи
10251 Місце музейної педагогіки в освітньому процесі сучасного дошкільного навчально закладу
10362 Музично-ігрова діяльність як засіб формування комунікативних умінь старших дошкільників
8630 Учим детей общению, возвращаясь к традиции воспитания в труде
12369 Учим детей общению, возращаясь к традиции воспитания в труде
4586 Відповідальність формуємо змалку
3953 Найліпший мотив до діяльності, або Давай зробимо це разом
3882 Розвиток дошкільника в процесі набуття ним еколого-природничої компетентності
3956 Якщо в групі новенька дитина
1998 Взаємодія вчителя і дітей в умовах вивчення іноземних мов
1563 Золота лінія перетину домашнього і суспільного виховання дітей дошкільного віку
1557 Роль гри в житті дитини молодшого шкільного віку
796 Ознайомлення дошкільників зі складними явищами навколишнього світу: крок за кроком
4006 Чинники виховання відповідальності у дітей дошкільного віку
926 Експерементально-дослідницька діяльність дітей у природі як технологія пізнавального розвитку
940 Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»
2001 Дитина у природному довкіллі: зауваги до освітньої лінії
925 Екологічна казка у житті сучасної дитини

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
154 Кафедра дошкільної освіти 57225914004 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57225914004

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
32 Кафедра дошкільної освіти - 1 0 https://app.webofknowledge.com/author/#/record/16703186?SID=C5lmM54qzxtQ5PT8WQu

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
143 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 1.76 9.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Ganna_Belenka

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
162 Формування ціннісних орієнтирів дітей дошкільного віку: Сінгапур - Україна, порівняльний аспект фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31396/ 2020

Участь у державних науково-дослідних проєктах (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
15 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017 член науково-методичної ради
27 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 член науково-методичної ради

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
131 Досвід європейських країн з підготовки вчителів для забезпечення безперервного переходу від дошкільної освіти до початкової школи Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
184 Інновації у педагогічній освіті та підготовці лідера нової школи: досвід країн Європейського Союзу Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
322 Інновації у підготовці вчителя-лідера для нової Європейської школи Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
161 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 100

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
973 Модуль з ІКТ - 392 від 12.06.2017.pdf 12.06.2017
1486 Фаховий модуль (стажування) - document 31.03.2017
3110 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3899 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4022 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4102 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
4390 Інше Інший модуль document 15.10.2020
5114 інше Інший модуль document 24.04.2021
5223 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1258 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
21869 Дорога до школи : зошит-посібник № 4 для 1 кл. загально- освіт. навч. закл.
5867 Формування базової професійної компетентності вихователів у процесі університетської освіти

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
23834 Система розвивально-ігрових занять з ейдетики для дітей старшого дошкільного віку
15278 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»
15626 Київ від А до Я

Навчальні та методичні матеріали (15)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
23326 Дошкільнятам про світ природи. Діти четвертого року життя (молодший дошкільний вік)
20310 Я зростаю, розвиваюсь, пізнаю: Кольори : збірка розвивальних завдань для дітей 3-4 років
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
15498 Дошкільнятам про світ природи : діти п'ятого року життя
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
13255 Виховуємо базові якості старшого дошкільника в умовах ДНЗ
14739 Виховуємо базові якості старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ
5873 Віконечко в природу
5870 Дитина в довкіллі
5967 Кольорове намисто
3867 ДОШКІЛЬНЯТАМ ПРО СВІТ ПРИРОДИ методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
14735 Дошкільнятам про світ природи. Старший дошкільний вік
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
114 Вступ до спеціальності (1 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014
326 Альтернативні педагогічні технології в дошкільній освіті (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2017 392 12.06.2017
429 Університетські студії (1 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
524 Основи природничо-математичних наук з методикою (2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
681 Основи природничо-математичних наук з методикою (5 курс, ПМДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2020 198 19.03.2020

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
74 Педагогічний інститут Вступ до спеціальності (1 курс) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 25.11.2016
329 Педагогічний інститут Вступ до спеціальності (1 курс, ДО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
3630 Педагогічний інститут Альтернативні педагогічні технології в дошкільній освіті (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 6 не враховується 25 28.12.2018
3861 Педагогічний інститут Проектна діяльність у навчальних закладах (6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 15 не враховується не враховується 28.12.2018
4013 Педагогічний інститут Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс) Бакалавр Денна 4 не враховується 25 28.12.2018
6039 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 27.12.2019
6638 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6872 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7712 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8165 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (5 курс, ПМДО, заочна) Магістр Денна 9 5 10 10.12.2020
8863 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
624 Кафедра дошкільної освіти 4,76 30.12.2016
943 Кафедра дошкільної освіти 4,83 12.01.2017
1810 Кафедра дошкільної освіти 4,73 26.12.2018
2825 Кафедра дошкільної освіти 4,93 28.12.2019
3445 Кафедра дошкільної освіти 4,94 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
22 Осадча Юлія Сергіївна Педагогічний інститут V Дошкільна освіта III document 2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
1 Всеукраїнська студентьска олімпіада з навчальної дисципліни "Дошкільна освіта" Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 18.05.2017