Додаткові відомості

Освіта
У 1971 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького за спеціальністю "Математика і програмування"
Перелік місць роботи

З 1971 року по 1973 рік працювала вчителем математики Київської середньої школи №2. З 1970 р. по 1980р. - заступник директора Київської школи №18. З 1980р. по 1988р. на адміністративній роботі. З 1988 року директор Київського педагогічного коледжу ім.. К.Д. Ушинського. З 2 січня 2008 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка. З 1 липня 2010 року – завідувач кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін. З 1 вересня 2016 року – професор кафедри дошкільної освіти.

Теми дисертацій (захищених)
«Інтеграція змісту загальнопедагогічної підготовки майбутніх вихователів у педагогічних училищах і коледжах України» зі спеціальності 13.00.01 – професійна педагогіка
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
17 3 0 2021.09.23 10:58:37 Перейти на сторінку link

Конференції (23)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5481 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Стендова доповідь: "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі" Київ document
4591 Сучасні стратеегії педагогічної освіти в контексті розбулови суспільства сталого розвиткута євроїнтеграції рідготовка майбутніх вихователів до управлінської діяльності в закладах дошкільної освіти Київ document
4426 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Культурологічний вимір професійної компетентності майбутнього вихователя дітей дошкільного віку Київ document
4170 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Підготовка майбутніх вихователів до інновацій в управлінській діяльності в закладах дошкільної освіти Київ document
4208 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Підготовка майбутнього вихователя до управлінської діяльності в закладі дошкільної освіти м. Старобільськ document
4043 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Педагогічні умови забезпечення логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку Біла Церква document
4027 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Здоров'язбережувальні технології як засіб екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку: теоретичний аспект Переяслав-Хмельницький document
4028 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Логіко-математичний розвиток дітей старшого дошкільного віку: компоненти та критерії дослідження Переяслав-Хмельницький document
4026 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Характеристика дефініційного поля феномену творчих здібностей дітей дошкільного віку Переяслав-Хмельницький document
3692 Особистісний потенціал сучасного викладача закладу вищої освіти як основа професійного становлення майбутніх фахівців Підготовка магістрів до управління інноваційною діяльністю закладу дошкільної освіти Івано-Франківськ document
3338 Особистість у просторі виховних інновацій Особливості формування ціннісних орієнтацій вихователів дітей дошкільного віку в умовах євроінтеграції Київ document
3693 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Сучасні підходи до формування математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку Переяслав-Хмельницький document
3738 Хортинг- національний бренд України у світі : олімпійська перспектива Формування особистісного потенціалу старшого дошкільника у системі хортингу м.Ірпінь document
1962 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Київ document
2986 Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи Проблема наступності між дошкільною та початковою ланками освіти в умовах євроінтеграції Київ document
1882 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість) Всеукраїнський науково-практичний семінар "Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість) Київ document
1883 Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Рівне document
1734 VII Международный научно-практический семинар "Дошкольное образование: опыт проблемы, перспективы" Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений Барановичи document
126 ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Методологічні підходи формування здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу Дрогобич document
127 Science and Education a New Dimension Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості Budapest document
125 Тенденції і перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Інноваційна діяльність кафедри вищого навчальноео закладу як умова професійного становлення майбутнього педагога Переяслав-Хмельницький document
124 Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників Київ document
123 Ідеї К.Д. Ушинського у сучасній педагогіці ( до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) Ідеї К.Д. Ушинського щодо підготовки майбутніх вчителів у сучасній неперервній педагогічній освіті Київ document

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
31199 Формування готовності майбутніх спеціалістів дошкільної освіти до здійснення професійної діяльності в умовах євроінтеграції.
27684 Ціннісно-смислові орієнтири майбутніх педагогів
27247 Формування дослідницьких умінь майбутніх дошкільних педагогів як основа реалізації сучасної стратегії діяльності закладів вищої освіти
15195 Методологічні підходи до формування здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу
5150 Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах неперервності педагогічної освіти в університеті

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
28425 Формування рефлексії на основі інформаційно-комунікаційних технологій

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
31203 Формування творчої самостійності у дітей старшого дошкільного віку в процесі пізнавальної діяльності
26747 Дослідження проблеми виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку у взаємодії сім’ї та закладу дошкільної освіти
25015 Формування ціннісних орієнтацій майбутнього дошкільного педагога в умовах сучасного вищого навчального закладу
21275 Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект
19448 Історичні домінанти виховання підростаючого покоління в українців
15681 Інноваційний потенціал вищого навчального закладу як необхідна умова підготовки педагога до інноваційної діяльності
15195 Методологічні підходи до формування здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу
14467 Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості
5150 Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах неперервності педагогічної освіти в університеті

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
31523 Формування професійних здібностей майбутніх педагогів дошкільної освіти в умовах євроінтеграції
31527 Сучасні підходи до формування ціннісного ставлення до природи в дітей старшого дошкільного віку
27590 Виробнича (організаційна) практика як важлива складова професійної підготовки магістрів
27589 Теоретичні засади наступності дошкільної і початкової освіти як проблема сучасної освіти
27341 Підготовка магістрів до управління інноваційною діяльністю закладу дошкільної освіти
20534 Людський капітал як фактор інноваційного розвитку вищого навчального закладу
15681 Інноваційний потенціал вищого навчального закладу як необхідна умова підготовки педагога до інноваційної діяльності
29437 Особливості підготовки майбутніх вихователів до забезпечення наступності дошкільної й початкової освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (30)

ID Назва Рік
34426 Формування елементарної математичної компетентності у дітей середнього дошкільного віку
26854 Здоров’язбережувальні технології як засіб екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку: теоретичний аспект
26853 Логіко-математичний розвиток дітей старшого дошкільного віку: компоненти та критерії дослідження
26855 Характеристика дефініційного поля феномену творчих здібностей дітей дошкільного віку
24473 Сучасні підходи до формування математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку
24938 Сучасні підходи до формування математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку.
25071 Воспитание у детей старшего дошкольного возраста ценностного отношения к природе
24885 Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений
19303 Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений
22285 Підготовка майбутнього педагога до співпраці з батьками
13796 Інноваційна діяльність кафедри вищого навчальноео закладу як умова професійного становлення майбутнього педагога
17303 Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання дидактичних ігор на уроках математики
17279 Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування наочності на уроках математики
17318 Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування пізнавального інтересу учнів на уроках математики
12116 Быть или не быть малокомплектной школе в Украине
12374 Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до розвитку творчих здібностей учнів
12373 Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій на уроках математики
4553 Ідеї К.Д. Ушинського щодо підготовки майбутніх учителів у сучасній неперервній педагогічній освіті
11058 Ідеї К.Д.Ушинського щодо підготовки майбутніх учителів в сучасній неперервній педагогічній освіті
5449 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
5448 ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
5450 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ
11997 Перлини наукового пошуку
11993 Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей)
4420 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
5155 ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ
11995 Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей)
5156 ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ
10533 Організація педагогічної практики в умовах неперервності педагогічної освіти в університеті
2223 Формування ціннісних орієнтацій майбутнього педагога в умовах неперервності педагогічної освіти в університеті

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
36 Кафедра дошкільної освіти - 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
149 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Katerina_Volinec

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
67 Підготовка магістрів до управління інноваційною діяльністю закладу дошкільної освіти фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27341/ 2019

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
324 Інновації у підготовці вчителя-лідера для нової Європейської школи Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
164 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 80

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
150 Модератор соціального проекту 2016 3

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
309 Лідерський модуль - document 20.10.2016
917 Модуль з ІКТ - sert_kurs_317_08_07_15.pdf 08.07.2015
1487 Фаховий модуль (стажування) - document 31.03.2017
1576 Інше - document 01.03.2017
2696 Інше Інший модуль document 31.03.2018
3628 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
5110 Інше Інший модуль document 24.04.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
5 Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів Методичний семінар НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" (вул. Березняківська, 4 а) 08.11.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
15253 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
12892 Дипломна робота зі спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика"

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14751 Місточок до школи
13278 Оздоровче виховання молодших школярів
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
562 Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5223 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 5 10 27.12.2019
6737 Педагогічний інститут Організація і управління в дошкільній освіті (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7697 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ДО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8486 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується 31.12.2020
8657 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
40 Кафедра дошкільної освіти 4,6 20.05.2016
1015 Кафедра дошкільної освіти 4,02 12.01.2017
1877 Кафедра дошкільної освіти 4,18 26.12.2018
3235 Кафедра дошкільної освіти 4,85 28.12.2019
3603 Кафедра дошкільної освіти 4,71 28.12.2020