Додаткові відомості

Освіта
Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури», 1993 р.
Луганський державний педагогіний інститут Східноукраїнського державного університету, магістратура, спеціальність "Українська мова і література", кваліфікація "Магістр української мови і літератури", 1997 р.
Перелік місць роботи
1993 – 1994 рр. – учитель української мови та літератури СШ № 25 м. Луганська;
1994 – 1998 рр. – асистент кафедри української літератури Луганського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка;
1998 – 2001 рр. – аспірант кафедри української літератури, асистент кафедри української літератури Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом);
2001 р. – асистент кафедри української літератури Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка;
2001 р. – присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Українська література»;
2001 – 2002 рр. – старший викладач кафедри української літератури Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка;
2002 – 2008 рр. доцент кафедри української літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; заступник декана факультету української філології з навчальної роботи (за сумісництвом);
2003 р. – присуджено звання доцента кафедри української літератури;
2008 – 2011 рр. – докторант кафедри теорії літератури та компаративістики Інституту філології Київського університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри української літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом);
2011 – 2012 рр. – доцент кафедри доцент кафедри теорії літератури та компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
2012 р. – присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності «Теорія літератури»;
2012 – 2014 рр. – професор кафедри теорії літератури та компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
2013 р. – присуджено вчене звання професора кафедри теорії літератури та компаративістики;
2014 р. –професор кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка.
2015 р. - професор кафедри української літератури і компаративістики Київського університету імені Бориса Грінченка.
10 жовтня 2016 - завідувач кафедри української літератури і компаративістики
Теми дисертацій (захищених)
«Лірика Миколи Руденка. Проблеми поетики» (2001, спеціальність 10.01.01 – українська література);
«Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації» (2012, спеціальність 10.01.06 – теорія літератури)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
45 3 1 2019.04.23 09:05:39 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2829 Всеукраїнська наукова конференція "Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка" Критерії оцінки художнього твору в літературно-критичних розмислах Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2806 Михайло Івасюк - письменник, педагог, громадянин (до 100-річчя від дня народження) Аксіологічні домінанти буковинського тексту в романі М.Івасюка \ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці document
2831 Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Комунікативний дискурс у полікультурному просторі" Геральдична конструкція в типології метатексту: культурна пам"ять і гра" Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського document
2825 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону" Культурний ландшафт карпатського тексту в сучасній українській літературі Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника document
2826 Міжнародна наукова конференція "Літературний процес: трансгресія революцій" Урбаністичні коди української новелістики 20-х рр. ХХ ст. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
1402 VII Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: становлення ідентичностей» «Свій — чужий» у сучасній українській літературі: неоколоніальний дискурс Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
73 Міднародна наукова конференція 'Ewangelia w jezyku matki. Inspiracje dziedzictwem sw. Cyryla i Metodego w wychowaniu i edukacji – wschodnioeuropejskie doswiadczenia w kontekscie aktualnych wyzwan Молитовний жанр у сучасній українській ліриці: у пошуках ідентичності Ягеллонський університет, м. Краків (Польща) document
74 Всеукраїнська науково-практична конференція „Слобожанська беседа – 8. Екологія мови – екологія людських стосунків” 'Свій - чужий' у сучасній українській ліриці: неоколоніальний дискурс ДЗ 'Луганський національний університет імені Тараса Шевенка' (м. Старобільськ) document
75 Міжнародна науково-практична конференція 'Масова література: проблеми інтерпретації, змісту та форми' Rizoma versus trees: естетичні можливості колажної поетики Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського document
72 Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів» Міждисциплінарні підходи до літератури: проблеми методології Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
11496 Новела в структурі української прози: модифікації та функції

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
24608 Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2»
24903 Повернення можливе: роман Ірини Власенко «Чужі скарби»

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
23444 Культурний ландшафт художнього тексту як вияв етнічної ідентичності: технологія вивчення
23818 Художні моделі сучасного роману: типологія і модифікації
17132 Поетичний світ Миколи Руденка
11009 Homo sacredos: між сакральним і профанним (церква та її діячі в художньому дискурсі)
11489 Феноменологія тіла в прозі Богдана Рубчака

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
23444 Культурний ландшафт художнього тексту як вияв етнічної ідентичності: технологія вивчення
20700 Конструкти текстів-абеток у художній літературі : традиції та деконструкція
20900 Поліфонія сучасної української епіки: традиція і деконструкція
20981 Проблема жанрових модифікацій: сучасна репрезентація
15462 Міфологічний сценарій у літературознавчому дискурсі
15198 Жанрово-коппозиційна специфіка ліричної прози: дискусії тривають
17131 Філософсько-естетичні аспекти тілесності в оповіданнях Богдана Рубчака
4051 Буквар нашого часу: між сакральним і профанним
4050 Метатекстуальність поетики роману О. Памука „Сніг”
4053 Спогади І. М. Білогуба “Некролог” у контексті в’язничної й табірної літератури
5532 Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір
11007 Новелістичність композиції роману Якова Качури "Ольга"

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
22890 Геральдична конструкція в типології метатексту: культурна пам"ять і гра
15197 Мемуари І.М.Білогуба як художньо-документальний твір
15200 «Свій – чужий» у сучасній українській ліриці : неоколоніальний дискурс
17132 Поетичний світ Миколи Руденка
11187 Молитовний жанр у сучасній українській ліриці: у пошуках ідентичності
11370 Rhizome versus trees: естетичні можливості колажної поетики
5530 Альтернативні художні версії минулого в літературі сьогодення: спроба типологізації
5531 Своєрідність вставних новел у російських повістях Тараса Шевченка
4048 Художні версії опозиції “природа – цивілізація” у творчості Ж.-М. Ґ. Ле Клезіо
4056 Геральдика й емблематика: літетатурознавчі проекції
4049 Етнографічна складова романтичної епіки П. Куліша та М. Старицького
4052 Літературна історія Харкова в романі Олеся Досвітнього „Кварцит”
4055 Проблема альтернативного моделювання історії в літературі постмодернізму

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
20 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-31.05.2017

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
31 Перший крок у науку: літературознавчі студії Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 14 24.03.2016 4
72 Перший крок у науку: літературознавчі студії Упродовж 2016 року (Щомісяця) 15 24.04.2016 5

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
5 Науковий гурток «Перший крок у науку: літературознавчі студії» 2016-2017 рр. 15 - 24.03.2016 5

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
31 Культурний ландшафт художнього тексту як вияв етнічної ідентичності: технологія вивчення фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23444/ 2018
32 Художні моделі сучасного роману: типологія і модифікації наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23818/ 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
539 Фаховий модуль (стажування) - document 31.08.2016
892 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
1150 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1913 Інше - document 06.12.2017
2132 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
174 «Сучасні компаративні студії: художня література в інтермедіальному вимірі» (спільно з Ірпінським історико-краєзнавчим музеєм). дослідницький проект м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 25.05.2016 10
175 Всеукраїнський науковий колоквіум «Феномен міста: вітчизнчяний та зарубіжний досвід» (співпраця з Інститутом суспільства) науковий колоквіум м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 24.05.2016 10

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
11199 Зарубіжна література та методика її викладання: державна атестація
5523 ОСНОВИ КОМПАРАТИВІСТИКИ: Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи та підготовки до модульних робіт студентів спеціальностей “Українська мова і література”, “Українська мова і література. Мова і література (англійська)”, “Українська мова і література. Мова і література (російська)”

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
226 Теорія літератури (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Інститут філології Магістр Заочна 2015 600 18.12.2015
359 Сучасна теорія та історія літератури: Сучасна теорія літератури (5 курс, УМ, денна) Інститут філології Магістр Денна 2018 264 16.04.2018

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
435 Інститут філології Теорія літератури (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не оцінено не оцінено 30.12.2016
436 Інститут філології Аналіз художнього тексту (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не оцінено не оцінено 30.12.2016
669 Інститут філології Сучасна теорія літератури (5 курс, УМм) Магістр Денна 5 5 не оцінено 29.12.2017
670 Інститут філології Сучасна теорія літератури (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Магістр Денна 5 5 не оцінено 29.12.2017
3961 Інститут філології Сучасна теорія та історія літератури: Сучасна теорія літератури (5 курс) Магістр Денна 5 10 25 28.12.2018

Затверджені робочі програми (8)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
364 Університетські студії: Вступ до мовознавства,Вступ до літературознавства,Я - студент,Лідерствослужіння Денна Бакалавр 2461 27.09.2016
521 Історія української літератури й літературної критики Денна Бакалавр 0171 09.02.2016
4137 Історія української літератури й літературної критики Денна Бакалавр 0403/17 09.02.2017
4140 Сучасна теорія та історія літератури Денна Магістр 0406/17 09.02.2017
4755 Університетські студії Денна Бакалавр 0970/17 14.09.2017
5961 Творчі майстерні (виробнича, безвідривна) Денна Магістр 2403/17 04.09.2017
6961 Сучасна теорія та історія літератури Денна Магістр 0396/18 18.01.2018
6962 Історія української літератури й літературної критики Денна Бакалавр 0397/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
372 Кафедра української літератури і компаративістики 4,72 29.12.2016
976 Кафедра української літератури і компаративістики 4,83 12.01.2017
1839 Кафедра української літератури і компаративістики 4,83 26.12.2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (3)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
75 Відкритий конкурс читців «Із Янголом на плечі» Київський університет імені Бориса Грінченка 17.12.2017
76 Міжнародний конкурс «Коронація слова» Київ 01.02.2017
280 Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» НВК«Домінанта» 20.01.2018

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проекту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Документ, що засвідчує Рік
14 Соколовська Тетяна Володимирівна IV Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт пам'яті професора Віталія Кейса document 2018