Додаткові відомості

Освіта
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 1998
Перелік місць роботи
вчитель англійської мови Шибиринівської НСШ (с. Шибиринівка Чернігівського району)(1998-1999) , вчитель англійської мови та літератури СШ №1 м. Чернігова (1999-2000), викладач / старший викладач / доцент кафедри англійської філології Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2003-2006), доцент / професор кафедри германської філології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2006-2008, 2011-2014)
Теми дисертацій (захищених)
1. Колесник О.С. Мовні засоби відображення міфологічної картини світу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі). – Рукопис.- Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2003.
2. Колесник О. С. Лінгвосеміотика міфологічного простору. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОНмолодьспорту України. – Київ, 2012.
Громадська активність
участь у роботі "Громадського науково-дослідного центру універсальних технологій розвитку людини" - організація та здійснення міжгалузевих дослідницьких проектів, а також круглих столів, семінарів і конференцій прикладного характеру;
участь у роботі спеціалізованих вчених рад : 1.\tК 26.133.08, Київський університет імені Бориса Грінченка
2.\tК 26.053.15, НПУ ім. М.П. Драгоманова

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
241 8 8 2021.09.20 10:06:02 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4023 ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО: ТОЧКИ ДОТИКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Лінгвосеміотика «гендерної міфології». Переяслав-Хмельницький document.pdf
2754 Embracing Linguistic and cultural Diversity Through English Verbal representations of the value-concepts: a linguo-cultural sketch Iasi, Romania - Chernivtsi, Ukr document
2755 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Текст у сучасному лінгвістичному вимірі" Verbal representations of the value-concepts Переяслав-Хмельницький document.pdf
302 ІХ Міжнародна наукова конференція 'Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи Універсальні закономірності поступу відкритих систем : мова, міф, культура Чернівці, ЧНУ імені Ю. Федьковича document
301 Міжуніверситетський круглий стіл з міжнародною участю 'Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур' Beyond the language: myth, mind and culture Одеса-Дрогобич document
303 . V Міжнародна наукова конференція «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України» Альтернативні світи в аспекті міфосеміотики Дніпро, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15602 Мова та міф у вимірі міждисциплінарних студій

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
20912 Концепт-міфологема ГОРА у лінгвокультурах європейських етносів
20030 Концепт-універсалія ДРУГ у мові та міфі: універсологічно-лінгвокультурна розвідка

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
30639 Poznawcze przesłanki semiozy zorientowanej na mit

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
33958 Verbal representation of HELL: myth-semiotic and linguo-cultural dimensions
34914 Концепт Вальгала у мові та картині субкультурного світу
30639 Poznawcze przesłanki semiozy zorientowanej na mit
30638 Концепт ВОЛЯ в європейських лінгвокультурах
24564 Вербалльні репрезентації аксіологічних концептів: лінгвокультурологічний нарис
24567 Лінгвосеміотика світо-конструювання
24566 Семантична матриця дискурсивного простору (на матеріалі англомовних коментарів трансляцій матчів NBA)
20912 Концепт-міфологема ГОРА у лінгвокультурах європейських етносів
20030 Концепт-універсалія ДРУГ у мові та міфі: універсологічно-лінгвокультурна розвідка
15601 Вербальне моделювання альтернативних світів з позицій теорії міфологічно орієнтованого семіозису

Фахові видання, що затверджені МОН (22)

ID Назва Рік
33958 Verbal representation of HELL: myth-semiotic and linguo-cultural dimensions
34914 Концепт Вальгала у мові та картині субкультурного світу
33956 Системні основи мовного моделювання
28917 Екзистенційні феномени у мові та міфологічному просторі
30638 Концепт ВОЛЯ в європейських лінгвокультурах
28921 Типологія альтернативних світів в аспекті міфосеміотики
24567 Лінгвосеміотика світо-конструювання
24563 Соціальний статус людини у вимірі мови: лінгвоуніверсологічний підхід
20019 Мовний образ концептів ментальної сфери крізь призму міфосеміотики
20029 Знайомство з M-логікою: базові міркування стосовно ключових понять
20023 На перехресті світів: мовна репрезентація концепту ЛІС у вимірі міфо-семіотики
15586 "Нечіткі сутності" в міфологічному просторі: лінгвосеміотичний та універсологічний контури
15593 Вторинна номінація і вторинна міфологія у творенні альтернативних світів
15594 Лінгвокультурні й лінгвосеміотичні особливості вербалізації концепту-міфологеми "ДРАКОН"
15595 Універсальні закономірності поступу відкритих систем : мова, міф, культура
11141 Інверсивні процеси у поступі відкритих систем: мова, міф, культура
11126 Від міфосеміотики до нео-антропоцентризму у лінгвістиці
11133 Енігматичні феномени в аспекті міфологічно орієнтованого семіозису
11125 Концепт-міфологема "ельф" у дзеркалі мови
11130 Міфологічно орієнтований семіозис в аспекті квантової лінгвістики
11121 Концепт "війна" в аспекті лінгвосеміотики та лінгвокультурології
11134 Концепт-міфологема "гном" у дзеркалі мови

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
34199 «Анатомія» мовного моделювання
28911 Лінгвосеміотика «гендерної міфології»
24570 Дискурс і міф з позицій універсології та М-логіки
24568 Міфологічний дискурс і міфологічний простір з позицій М-логіки
25488 Семантичні трансформації з позицій М-логіки (на матеріалі деяких індоєвропейських мов)
20916 Дефрагментація світів: М-логіка у вербальному моделюванні
15599 Неологічна ноематика в аспекті міфосеміотики
15590 Альтернативні світи в аспекті міфосеміотики
15597 Поза мовою: міф, свідомість, культура
11136 Міфосеміотика в сучасному мовознавстві: на шляху до квантової лінгвістики
8881 Мовний образ концепту-міфологеми спис: лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти
4125 Релятивні параметри розвитку відкритих систем в аспекті лінгвосеміотики міфу
4124 У пошуках душі та духу: лінгвосеміотичний нарис
4106 РОДОВЕ ДЕРЕВО крізь призму міфологічного семіозису: Лінгвокультурологічнй нарис

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
32 The cognitive premises of myth-oriented semiosis http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30639/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
103 Кафедра германської філології 57214230388 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57214230388&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (2)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
114 Кафедра германської філології - 1 0 -
117 Кафедра германської філології - 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
519 Інститут філології Кафедра германської філології 0 1.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Kolesnyk

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
18 Стрельченко Ксенія Сергіївна «Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ-ХХІ століть)» / 10.02.04 германські мови Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
69 Фаховий модуль (стажування) - document 20.05.2016
266 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
5367 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.05.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
11137 Теоретична фонетика англійської мови : навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6949 Інститут філології Прикладна лінгвістика (6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
415 Кафедра германської філології 4,48 29.12.2016
1166 Кафедра германської філології 4,17 12.01.2017
2022 Кафедра германської філології 4,28 26.12.2018
2634 Кафедра германської філології 4,36 28.12.2019
3770 Кафедра германської філології 4,99 28.12.2020