Додаткові відомості

Освіта
У 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Російська та англійська мови та зарубіжна література». У 2005 році здобула другу вищу освіту у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу. У 2010 році закінчила аспірантуру ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
Перелік місць роботи

директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (травень 2017-донині)

завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (вересень 2011-травень 2017);

старший викладач кафедри практики та методики навчання англійської мови Київського університету імені Бориса Грінченка (вересень 2007- вересень 2011);

старший викладач кафедри перекладу Міжрегіональної академії управління персоналом (вересень 2003-вересень 2007);

Теми дисертацій (захищених)
2011р.- захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти») з теми:«Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти».
2014 р.- координація дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти) з теми: «Система підготовки вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах Європейського Союзу" ( Міжвідомча рада з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол №4 від 29.04.2014 р.).
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
35 3 1 2019.04.17 09:35:53 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4029 V International Spring Symposium Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices Seven Steps of Forming the Future Teacher’s Methodology Competence in the 21st Century Skills Challenges Dimension Bălți, Moldova document
3488 II Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Реалізація нової освітньої стратегії підготовки педагога: українські реалії, світовий досвід м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3643 The 23 rd Annual National IATEFL Ukraine conference "Learn, Reflect, Develop" - Kyiv, Ukraine document
2436 ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція«Актуальні проблеми практичної психології» Психолого-педагогічна компонента іншомовної підготовки майбутнього педагога м. Глухів document.pdf
2441 І Міжнародна науково-практична конференція \ Професійна підготовка педагога в Україні: реалії сьогодення, погляд у майбутнє м. Київ document
311 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу 'Інноваційні технології навчання іноземних мов' м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
312 Акмелолгія: наука XXI століття Акмеологічні технології професійної підготовки вчителя до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах Західної Європи м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
313 Open educational E-environment of the modern university - Kyiv, Ukraine document
314 ХХІ щорічна національна конференція IATEFL Ukraine для вчителів англійської мови - м. Київ document
316 Актуальные вопросы общественных наук: социология, экономика, психология, антропология, история, философия, филология, педагогика Современные тенденции развития системы иноязычной подготовки будущих учителей начальной школы в Украине Прага document
315 Scientific and Professional Conference Pedagogy and Psychology in the age of globalization Future Teachers` Foreign Language Competence Formation Budapest document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
25384 Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
24612 Реалізація нової освітньої стратегії підготовки вчителя початкової школи: українські реалії, світовий досвід

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
26962 Вивчення компетенції викладача вищої школи в Україні: діагностика та аналітика
21691 Структура змісту професійної підготовки вчителів початкової школи у Фінляндській Республіці: традиції та інновації
10143 Сучасні тенденції розвитку системи іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні
4685 Формування іншомовної компетентності майбутніх вчителів

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
18825 Моделювання процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
18721 Сутність комбінованого навчання у змісті іншомовної методичної підготовки вчителів початкової школи
17934 Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу «Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі»
3895 Мотиваційне забезпечення іншомовної діяльності майбутніх учителів початкової школи
7445 Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу
2513 Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан та освітні перспективи
3160 Раннє навчання іноземних мов як чинник комунікативно-психологічної адаптації особистості у мовному просторі
2515 Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовно-навчальної діяльності
3159 Фундаменталізація іншомовної підготовки вчителів початкової школи
237 До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
228 Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни «Методика викладання англійської мови»
225 Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови
223 Полікультурна обумовленість здатності до міжкультурної комунікації майбутнього вчителя іноземної мови
226 Професійне становлення майбутніх учителів іноземної мови: полікультурний аспект
222 Сучасний викладач іноземної мови вищого навчального закладу: професійно-особистісний аспект
224 Формування світогляду майбутнього вчителя іноземної мови засобами навчальних дисциплін
2621 Моделювання педагогічного процесу в контексті розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури
2622 Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури як фактор зростання професіоналізму

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
10962 Сучасні тенденції розвитку системи іншомовної освіти педагога в Україні
9221 Іншомовна складова професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
3650 Формування готовності майбутніх учителів до навчання іноземних мов молодших школярів: акмеологічний аспект
2520 Іншомовна методична культура майбутнього вчителя початкової школи як базовий конструкт його професійного становлення
4168 Концептуальні засади організації раннього навчання іноземних мов у процесі інтелектуального становлення особистості
227 Особистість учителя у процесі іншомовної взаємодії на уроках іноземної мови в початковій школі
277 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в контексті сучасних освітніх парадигм
278 Професіоналізація майбутнього вчителя іноземної мови: теоретико-прикладний аспект
2247 Формування професійної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови в умовах полікультурного середовища
276 Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
2620 Актуалізація проблеми полікультурної компетентності вчителів

Міжнародні науково-дослідні проекти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
2 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні

Координатор Програми – Інститут вищої освіти НАПН України. Контактна особа–Світлана Калашнікова, директор Інституту


вищої освіти НАПН України - svit.ukr@ukr.net.

document 20.01.2016-20.02.2017
81 Координатор проекту Європейський центр імені Вергеланда Розвиток громадянських і соціальних компетентностей у системі підготовки вчителів в Україні

Керівник проекту: Ірина Сабор, Європейський центр ім. Вергеланда- 01.01.2017-31.12.2018 р.

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (2)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
24 Малі гранти 21720008 Вишеградський фонд Компетенції викладача вищої школи в добу змін 01.12.2017 – 31.12.2018 р. Учасник проекту
38 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-1.10.2020 р. Учасник проекту

Участь у державних науково-дослідних проектах (2)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
14 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017 член науково-методичної ради
25 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 член науково-методичної ради

Заявки на отримання грантів (2)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
46 Підготовка вчителя англійської мови майбутнього Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
124 Підготовка вчителя іноземної мови для майбутнього Європейського Союзу (FuTurEs) Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
94 Фаховий модуль (стажування) - document 12.05.2015
411 Лідерський модуль - document 21.05.2015
449 Інше - document 05.12.2016
852 Модуль з ІКТ - nakaz_sert_11_16.pdf 11.11.2016
1635 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
1763 Інше - document 30.03.2017
1866 Інше - document 31.10.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1034 5-ювілейна щорічна студентська науково-практична конференція "Іншомовна освіта очима студентів" Студентська конференція Педагогічний інститут 17.05.2016 2
1036 Конкурс перекладу творів Б. Грінченка "Натхненний творчістю Б. Грінченка" Конкурс Педагогічний інститут 07.12.2016 2
1239 "Вчити-це модно. Педагог -це тренд" Молодіжний форум Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2017 10
1242 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1254 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
21975 Шкільний портфель

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
4181 Методика навчання іноземних мов у початковій школі

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
241 Методика навчання іноземних мов (4 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016
278 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
23 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 5 не оцінено не оцінено 25.11.2016
122 Педагогічний інститут Методика навчання іноземних мов (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не оцінено не оцінено 25.11.2016
3758 Педагогічний інститут Методика навчання англійської мови (4 курс) Бакалавр Заочна 14 10 25 28.12.2018
3759 Педагогічний інститут Методика навчання іноземної мови (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 12 10 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (11)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
13 Практика з додаткової спеціалізації "Іноземна мова" Денна Бакалавр *0868 29.01.2016
14 Виробнича практика зі спеціалізації "Іноземна мова" Денна Молодший спеціаліст *0867 29.01.2016
874 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 0841 23.09.2015
877 Методика навчання дітей іноземної мови Денна Бакалавр 0855 23.09.2015
884 Психолого-педагогічні основи навчання іноземної мови у початковій школі Денна Молодший спеціаліст 0836 26.01.2016
3098 Методика навчання дітей іноземної мови Денна Бакалавр 1596 22.09.2016
3104 Інноваційні технології навчання іноземних мов у ПШ (Спецкурс) Денна Бакалавр 1582 22.09.2016
3105 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 1579 22.09.2016
3109 Методика навчання іноземної мови Денна Бакалавр 1597 22.09.2016
3818 Виробнича практика зі спеціалізації Денна Бакалавр 0083/17 09.02.2017
4592 Методика навчання іноземної мови Денна Бакалавр 0805/17 07.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
91 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,1 20.05.2016
1184 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,58 12.01.2017
2037 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,70 26.12.2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
513 Шоу-програма "Ось ми які" %event_member_prep_event_univ% Київський університет імені Бориса Грінченка - 16.11.2017

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
4 англійська мова Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_angl_mova-1.pdf 12.02.2017