Додаткові відомості

Освіта
У 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Російська та англійська мови та зарубіжна література». У 2005 році здобула другу вищу освіту у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу. У 2010 році закінчила аспірантуру ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
Перелік місць роботи
старший викладач кафедри практики та методики навчання англійської мови
Київський університет імені Бориса Грінченка (вересень 2007- вересень 2011);
старший викладач кафедри перекладу
Міжрегіональна академія управління персоналом (вересень 2003-вересень 2007);
Теми дисертацій (захищених)
2011р.- захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти») з теми:«Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти».
2014 р.- координація дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти) з теми: «Система підготовки вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах Європейського Союзу" ( Міжвідомча рада з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол №4 від 29.04.2014 р.).
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
26 3 1 2017.01.18 14:52:20 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
311 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу 'Інноваційні технології навчання іноземних мов' м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
312 Акмелолгія: наука XXI століття Акмеологічні технології професійної підготовки вчителя до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах Західної Європи м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
313 Open educational E-environment of the modern university - Kyiv, Ukraine document
314 ХХІ щорічна національна конференція IATEFL Ukraine для вчителів англійської мови - м. Київ document
316 Актуальные вопросы общественных наук: социология, экономика, психология, антропология, история, философия, филология, педагогика Современные тенденции развития системы иноязычной подготовки будущих учителей начальной школы в Украине Прага document
315 Scientific and Professional Conference Pedagogy and Psychology in the age of globalization Future Teachers` Foreign Language Competence Formation Budapest document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
10143 Сучасні тенденції розвитку системи іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні
4685 Формування іншомовної компетентності майбутніх вчителів

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
18825 Моделювання процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
18721 Сутність комбінованого навчання у змісті іншомовної методичної підготовки вчителів початкової школи
17934 Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу «Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі»
3895 Мотиваційне забезпечення іншомовної діяльності майбутніх учителів початкової школи
7445 Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу
2513 Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан та освітні перспективи
3160 Раннє навчання іноземних мов як чинник комунікативно-психологічної адаптації особистості у мовному просторі
2515 Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовно-навчальної діяльності
3159 Фундаменталізація іншомовної підготовки вчителів початкової школи
237 До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
228 Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни «Методика викладання англійської мови»
225 Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови
223 Полікультурна обумовленість здатності до міжкультурної комунікації майбутнього вчителя іноземної мови
226 Професійне становлення майбутніх учителів іноземної мови: полікультурний аспект
222 Сучасний викладач іноземної мови вищого навчального закладу: професійно-особистісний аспект
224 Формування світогляду майбутнього вчителя іноземної мови засобами навчальних дисциплін
2621 Моделювання педагогічного процесу в контексті розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури
2622 Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури як фактор зростання професіоналізму

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
10962 Сучасні тенденції розвитку системи іншомовної освіти педагога в Україні
9221 Іншомовна складова професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
3650 Формування готовності майбутніх учителів до навчання іноземних мов молодших школярів: акмеологічний аспект
2520 Іншомовна методична культура майбутнього вчителя початкової школи як базовий конструкт його професійного становлення
4168 Концептуальні засади організації раннього навчання іноземних мов у процесі інтелектуального становлення особистості
227 Особистість учителя у процесі іншомовної взаємодії на уроках іноземної мови в початковій школі
277 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в контексті сучасних освітніх парадигм
278 Професіоналізація майбутнього вчителя іноземної мови: теоретико-прикладний аспект
2247 Формування професійної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови в умовах полікультурного середовища
276 Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
2620 Актуалізація проблеми полікультурної компетентності вчителів

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
2 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні

Координатор Програми – Інститут вищої освіти НАПН України. Контактна особа–Світлана Калашнікова, директор Інституту


вищої освіти НАПН України - svit.ukr@ukr.net.

document 20.01.2016-20.02.2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
94 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 12.05.2015
411 Лідерський модуль Інший модуль document 21.05.2015
449 Інше Інший модуль document 05.12.2016
852 Модуль з ІКТ Інший модуль nakaz_sert_11_16.pdf 11.11.2016
1635 Дидактичний модуль Інший модуль document 16.02.2016

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1034 5-ювілейна щорічна студентська науково-практична конференція "Іншомовна освіта очима студентів" Студентська конференція Педагогічний інститут 17.05.2016 2
1036 Конкурс перекладу творів Б. Грінченка "Натхненний творчістю Б. Грінченка" Конкурс Педагогічний інститут 07.12.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
4181 Методика навчання іноземних мов у початковій школі

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
241 Методика навчання іноземних мов (4 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016
278 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
23 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 5 не оцінено 25.11.2016
122 Педагогічний інститут Методика навчання іноземних мов (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не оцінено 25.11.2016

Затверджені робочі програми (10)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
13 Практика з додаткової спеціалізації "Іноземна мова" Денна Бакалавр *0868 29.01.2016
14 Виробнича практика зі спеціалізації "Іноземна мова" Денна Молодший спеціаліст *0867 29.01.2016
874 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 0841 23.09.2015
877 Методика навчання дітей іноземної мови Денна Бакалавр 0855 23.09.2015
884 Психолого-педагогічні основи навчання іноземної мови у початковій школі Денна Молодший спеціаліст 0836 26.01.2016
3098 Методика навчання дітей іноземної мови Денна Бакалавр 1596 22.09.2016
3104 Інноваційні технології навчання іноземних мов у ПШ (Спецкурс) Денна Бакалавр 1582 22.09.2016
3105 Практичний курс англійської мови Денна Бакалавр 1579 22.09.2016
3109 Методика навчання іноземної мови Денна Бакалавр 1597 22.09.2016
3818 Виробнича практика зі спеціалізації Денна Бакалавр 0083/17 09.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
91 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,1 20.05.2016