Додаткові відомості

Освіта
Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка, 1992 р.
Перелік місць роботи
Працювала на посадах старшого наукового співробітника НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій КУ імені Бориса Грінченка, старшого викладача кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу.
Сертифікований провідний викладач системи післядипломної педагогічної освіти за Проектом МОН України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» за Компонентом «Професійний розвиток педагогічних працівників».
Теми дисертацій (захищених)
"Розвиток професійної Я-концепції вчителів початкової школи в умовах інноваційної діяльності" 19.00.07 -- вікова та педагогічна психологія
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
15 2 0 2019.10.10 09:25:47 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4014 Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах Психологічні особливості адаптації курсантів-першокурсників до навчально-службової діяльності Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського document
3972 Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування Особистісна тривожність як чинник професійної дезадаптації студентів-психологів м.Львів document.pdf
3815 День Жана Моне: Як подати заявку на конкурс Жан Моне 2019 р. учасник Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3814 Забезпечення якості освітніх програм у відповідності до рекомендацій Болонського процесу, Європейського простору вищої освіти та законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" учасник Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ document
3813 Цькування у шкільних колективах (булінг): політики і практики запобігання та подолання учасник Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.doc
3217 Інструменти мотивації на персональному, інституційному, національному рівнях в контексті розвитку систем внутрішнього забезпечення якості у вищій освіті Акмеологічні технології як інструменти розвитку професійної самосвідомості студентів соціономічних спеціальностей Національна академія педагогічних наук України, м.Київ document
2523 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Розвиток аутопсихологічної компетентності студентів засобами акмеологічних технологій Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
1758 Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі Аутопсихологічна компетентність як фактор особистісно-професійного розвитку майбутніх психологів Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна document
1351 Інноваційні технології управління новою школою в Україні Акмеологічні практики професійно-особистісного розвитку вчителів Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ document
1352 Be Smart! Psychological Characteristics of Developmental Levels of professional I-concept of a Specialist Geneva (Switzerland) document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
27372 Рефлексія у структурі професійного самовизначення майбутніх психологів
24118 Розвиток аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери засобами акмеологічних технологій
8412 Психологічна характеристика рівнів розвитку професійної я-концепції фахівця

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
27372 Рефлексія у структурі професійного самовизначення майбутніх психологів
25544 Професійна Я-концепція як метарезультат розвитку аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців
24118 Розвиток аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери засобами акмеологічних технологій
2757 Психологічні особливості професійної я-концепції вчителів, які працюють в умовах інноваційної діяльності
2851 Своєрідність професійних Я-концепцій вчителів ЗНЗ в залежності від характеру педагогічної діяльності
964 Особливості валеонастанов як детермінант психологічного здоров’я особистості у дорослому віці

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
26837 Психологічні особливості адаптації курсантів-першокурсників до навчально-службової діяльності
26466 Особистісна тривожність як чинник професійної дезадаптації студентів-психологів
19815 Аутопсихологічна компетентність як фактор особистісно-професійного розвитку майбутніх психологів
8412 Психологічна характеристика рівнів розвитку професійної я-концепції фахівця
10989 Психологічні засади розвитку професійної Я-концепції майбутніх та молодих педагогів в контексті інноваційної діяльності
3088 До проблеми дослідження особистісних факторів як чинників розвитку професійної Я-концепції вчителів
1997 Особливості емоційно-оцінної складової професійної самосвідомості вчителів-інноватиків.
10992 Теоретико-методологические основы изучения профессиональной Я-концепции учителя-инноватора
386 Особливості впливу особистісних факторів на розвиток професійної Я-концепції вчителів початкової школи
1135 Інноваційна діяльність як чинник особистісно-професійного розвитку вчителів початкової школи
6482 Професійна Я-концепція фахівця: теоретичний аналіз проблеми категоріального визначення
6465 Розвиток професійної Я-концепції вчителів, які працюють в інноваційних освітніх закладах, засобами психологічного тренінгу
6467 Властивості когнітивної складової професійної Я-концепції вчителів початкової школи в контексті інноваційної діяльності

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
103 Психологічна безпека сучасної особистості: практики та технології упродовж 2017 року (1 раз на 2 місяці) 7 22.05.2017 5

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
33 Консультативно-діагностичний семінар "Навички XXI століття: мій шлях до конкурентноспроможної особистості" 08 грудня 2016р. 3

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
903 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
1017 Фаховий модуль (стажування) - document 28.11.2017
1387 Лідерський модуль - document 01.02.2017
2120 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018
2211 Інше Інший модуль document 12.12.2017
2212 Інше Інший модуль document 24.05.2018
2218 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2636 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
2715 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.11.2018
2953 Інше Інший модуль document 28.02.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
63 “Особистість: гармонія у тобі” Психологічна студія Педагогічний інститут та Інститут мистецтв Університету 14.04.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
10988 Психологічний супровід професійно-особистісного розвитку вчителя в умовах інноваційної діяльності

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
12996 Фрагмент розвивально-психологічного тренінгу для вчителів-інноваторів

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
236 Акмеологія і психологія професійної діяльності (6 курс, ПС) Інститут людини Магістр Денна 2015 600 18.12.2015
273 Акмеологія (5 курс, ПП, з.ф.н.) Інститут людини Магістр Заочна 2016 347 30.06.2016

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
58 Інститут людини Акмеологія і психологія професійної діяльності (5 курс, ПС) Магістр Денна 10 4 не оцінено 25.11.2016
290 Інститут людини Акмеологія (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не оцінено не оцінено 30.12.2016
760 Інститут людини Акмеологія (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 4 5 не оцінено 29.12.2017
761 Інститут людини Галузі психологічної науки: Модуль 5. Психологія особистості (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Заочна 4 не оцінено не оцінено 29.12.2017
762 Інститут людини Галузі психологічної науки: Модуль 8. Психологія розвитку (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 3 не оцінено не оцінено 29.12.2017
763 Інститут людини Галузі психологічної науки: Модуль 8. Психологія розвитку (3 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 4 не оцінено не оцінено 29.12.2017
3893 Інститут людини Психологія особистості (3 курс) Бакалавр Денна 6 9 не оцінено 28.12.2018
3897 Інститут людини Психологія розвитку (1-3 курс) Бакалавр Денна 15 10 не оцінено 28.12.2018
3994 Інститут людини Технології кар`єрного консультування та акмеологічні практики (5 курс, ПС, денна) Магістр Денна 9 8 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (19)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1906 Психологія особистості Денна Бакалавр 0647 23.09.2015
1914 Психологія особистості Денна Бакалавр 0241 16.02.2016
1916 Психологія особистості Денна Бакалавр 0244 16.02.2016
1920 Психологія особистості Денна Бакалавр 0242 16.02.2016
3191 Психологія особистості: Особистість у науковому пізнанні, Теорії особистості, Особистість у вітчизняній психології Денна Бакалавр 3235 27.09.2016
3196 Педагогічна психологія Денна Бакалавр 3227 27.09.2016
3210 Психологія особистості Денна Бакалавр 3213 27.09.2016
3215 Акмеологія та психологія професійної діяльності Денна Магістр 3220 27.09.2016
4179 Психологія особистості Денна Бакалавр 0445/17 02.02.2017
4222 Психологія особистості Денна Бакалавр 0488/17 02.02.2017
4226 Психологічна безпека особистості Денна Магістр 0492/17 02.02.2017
4489 Галузі психологічної науки: Педагогічна психологія Денна Бакалавр 3276 27.09.2016
5203 Психологія розвитку Денна Бакалавр 1423/17 04.09.2017
5315 Психологія особистості Денна Бакалавр 1535/17 04.09.2017
6012 Виробнича, переддипломна практика Денна Магістр 2404/17 04.09.2017
7019 Технології кар`єрного консультування та акмеологічні практики Денна Магістр 0454/18 08.01.2018
7020 Галузі психологічної науки: Модуль 5. Психологія особистості Денна Бакалавр 0455/18 08.01.2018
7027 Психологія: Модуль 4. Психологія розвитку Денна Бакалавр 0462/18 08.01.2018
7028 Психологія особистості Денна Бакалавр 0463/18 08.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
208 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3.2 20.05.2016
1535 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,13 12.01.2017
2376 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,52 27.12.2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
76 Коростишевська Катерина Ігорівна,
Якобсон Аліса Ігорівна
II Гендерні дослідження I 2019
79 Прилуцька Юлія Юріївна III Загальна та соціальна психологія I 2019