Додаткові відомості

Освіта
Харківський державний університет, 1993 р.
Перелік місць роботи
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Теми дисертацій (захищених)
Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.);
Вища жіноча освіта в Російській імперії в другій половині ХІХ - початку ХХ ст.
Громадська активність
Участь у програмі Спілки жінок України "Миротворчість в Україні: роль жінок",
фото http://www.ex.ua/edit_storage/724966367499
Науковий керівник секції "Педагогіка" КПНЗ "Київська МАН учнівської молоді"
Член Національної спілки краєзнавців України

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
97 5 2 2021.09.23 10:10:08 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
204 Українське православ`я на шляху самовизначення, єдності та конституювання Церковнопарафіяльне шкільництво в умовах модерних трансформацій другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: гендерний вимір Черкаси document
203 Черкаський історіографічний симпозіум, присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського Історичний наратив Михайла Грушевського: рефлексії крізь призму гендерного підходу Черкаси document
205 Мужское и женское: сотрудничество и конфронтация Свобода от обязанностей», или гендерные интерпретации высшего образования для женщин в Российской империи Россия г. Санкт-Петербург document
202 Черкаському національному університету ім. Б.Хмельницього - 95: історія та сучасність Витоки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького: традиції підготовки педагогів у Черкассах на початку ХХ ст. Черкаси, 2016 document
6120 Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міського повсякдення Курсистки медичного відділення Київських вищих жіночих курсів у світлі ego-документів Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6121 НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР З ІСТОРІЇ ОСВІТИ «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій» Деконструкція в сучасних історико-освітніх дослідженнях: нові завдання автора ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО document.pdf
6122 Международная научно-практическая конференция «Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне (Девятые чтения памяти И.А. Анцупова)» «Ми – русини»: міжетнічна проблематика в підавстрійській Буковині за матеріалами щоденника Ольги Кобилянської Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака , Молдова document.docx

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
7995 Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
33330 Соціальний вимір жіночої освіти (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): аспект доступності
34083 «Засіяв книжними словами серця вірних»: освіта і освіченість у Русі
29985 Гендерний вимір соціальних трансформацій (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): формування образу «нової жінки»
24369 Міждисциплінарні історичні дослідження: психоісторія як напрям наукових студій

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
29825 Повоєнні роки життя русинів Буковини в епістолярії Ольги Кобилянської

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
33793 «У житті поки “щастить”»: освітня траєкторія пересічної киянки модерної доби за автобіографією
33328 Колективна пам’ять і національна історія у середній освіті України доби незалежності
29990 М. В. Довнар-Запольський і організація вищої жіночої освіти в Києві на початку ХХ ст
25774 Освіченність і шкільництво у Візантії: суспільні очікування і дидактичні завдання
25780 Розвиток вищої жіночої освіти Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в російській імперії
25770 «Трудове життя дало вам учену славу», Олександра Яківна Єфименко ─ науковиця модерної доби
25772 Гендерні особливості середньовічної медицини Європи: жінка-цілителька
15215 Концепт «Нової жінки» в інтерпретації О.Коллонтай
25775 Жіноча освіченість і виховання середньовічної Європи: міркування сучасників

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
33793 «У житті поки “щастить”»: освітня траєкторія пересічної киянки модерної доби за автобіографією
33328 Колективна пам’ять і національна історія у середній освіті України доби незалежності
25774 Освіченність і шкільництво у Візантії: суспільні очікування і дидактичні завдання
25780 Розвиток вищої жіночої освіти Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в російській імперії
20650 «Особисте життя не розніжило її»: О.Я. Єфименко (1848─1918) ─ учена трудівниця
25770 «Трудове життя дало вам учену славу», Олександра Яківна Єфименко ─ науковиця модерної доби
25772 Гендерні особливості середньовічної медицини Європи: жінка-цілителька
23723 Освітній простір Європи доби просвітництва: дискусії щодо гендерних параметрів навчання
15215 Концепт «Нової жінки» в інтерпретації О.Коллонтай
17689 Рецензія на монографію: Темченко А. Традиційні маничні практики: архаїка знакової системи. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2015. – 112 с.
25775 Жіноча освіченість і виховання середньовічної Європи: міркування сучасників
17672 Новації жіночої освіти модерної доби крізь призму мікроісторії родини (на матеріалах Російської імперії)
11600 Жіноча історія і "анропологічний поворот» у гуманітаристиці: міркування щодо завдань і методів
11601 Становлення «історії жінок» як наукового напряму на Заході: досягення і перспективи
7564 Навчання жінок в університетах: практика вирішення питання в Російській імперії
7565 Розвиток вищої жіночої освіти в Одесі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: загальноімперські тенденції і регіональні особливості
7562 Сучасні історико-освітні дослідження: традиції та новації методології

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (27)

ID Назва Рік
33337 Шкільні підручники з історії України в контексті євроінтеграційного поступу держави
30056 Психоісторія як новітній напрям історіописання
25769 Історична антропологія як новітня парадигма історіописання
25768 Гендерні студії як осмислення культурного розмаїття соціуму
23254 Дівчата Наддніпрянщини модерної доби: вища освіта як складова життєвої траєкторії
21226 Розвиток вищої жіночої освіти Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в Російській імперії
22248 Гендерні студії як осмислення культурного розмаїття соціуму
22316 Міждисциплінарні історичні дослідження: психоісторія як напрям наукових студій
21683 Штрихи до соціокультурного портрету освітянок доби Української революції (О. Єфименко, С. Русова, Н. Полонська-Василенко)
22325 Курсистка в модерному місті кінця ХІХ – початку ХХ ст.: очікування і реалії
21696 Європейські університетські студії жінок у контексті гендерних трансформацій у науці (друга половина ХІХ ст.)
17667 Практика гендерних студій у США: рецепція досвіду українськими дослідниками
10497 Слухачка вищих жіночих курсів другої половини ХІХ ст.: формування образу крізь призму гендерного аналізу
11609 Гендерний вимір Великої війни: фінал емансипації жіноцтва
11600 Жіноча історія і "анропологічний поворот» у гуманітаристиці: міркування щодо завдань і методів
9927 Проект вищої жіночої освіти в інтелектуальному середовищі києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: гендерний вимір
11607 «Нова історична наука» в США після Другої світової війни: напрямки і представники
11417 Повсякдення курсисток вищої жіночої школи в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
7616 Освіченість Богдана Хмельницького крізь призму новацій дидактики єзуїтських колегій
11598 Повсякдення на вищих жіночих курсах в умовах Першої світової війни
7979 Просвітительки народу: соціальна місія випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії
4861 Студенство університету св. Володимира доби Шевченка: соціокультурний портрет
4564 Вплив ідей К.Д. Ушинського на формування генерації «нових жінок» у російській імперії
4806 Учителювання в народній школі: форма громадського служіння українських інтелектуалів
514 Предметна система навчання у вищій жіночій школі російської імперії: досвід упровадження
512 Самореалізація випускниць вищих жіночих курсів російської імперії (кінець XIX – початок XX ст.)
509 Функціонування вищих жіночих курсів у Російській імперії: досвід вирішення питання оплати навчання (друга половина XIX – початок XX ст.)

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
96 Кафедра всесвітньої історії - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
410 Історико-філософський факультет Кафедра всесвітньої історії 2.74 0.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Drach

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
16 Фаховий модуль (стажування) - document 31.03.2016
465 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
499 Лідерський модуль - document 03.02.2016
1526 Модуль з ІКТ - document 20.10.2016
4503 Модуль ІКТ Інший модуль document 20.11.2020
4998 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5229 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
11610 Зарубіжна історіографія всесвітньої історії. Навчальний посібник для спеціальності "історія"
8007 Макромодуль ІІІ. Історія освіти

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
24457 Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини ХVІІ ст.): навчальний посібник
19917 Історія української культури і літературної мови в контексті національного державотворення Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей: 035 «Філологія» (Українська мова та література); 014 «Середня освіта» (Українська мова та література)

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
7276 Освітологія: фахова підготовка
4493 Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник
7984 Історія української культури. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6718 Історико-філософський факультет Науковий семінар з всесвітньої історії (1-3 курс, АСП, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7564 Історико-філософський факультет Новітня історія Західної цивілізації (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8638 Історико-філософський факультет Практика виробнича (Етнографічно-краєзнавча) (4 курс, ІС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
526 Кафедра всесвітньої історії 4,81 30.12.2016
1084 Кафедра всесвітньої історії 4,83 12.01.2017
1938 Кафедра всесвітньої історії 4,47 26.12.2018
2714 Кафедра всесвітньої історії 4,91 28.12.2019
3676 Кафедра всесвітньої історії 4,28 28.12.2020