ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ: ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ У СУЧАСНОМУ ПРОСТОРІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

Авторы

  • Елена Лавриненко Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут післядипломної освіти, Науково-дослідна лабораторія експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій https://orcid.org/0000-0002-5119-5798

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-1783.2022-20-01-010

Ключевые слова:

інноваційна діяльність, інноваційне мислення, дослідно-експериментальна робота, професійна компетентність, ціннісно-смислові орієнтації, діалектичний підхід, коучинговий підхід, коучингові інструменти, innovative activity, innovative thinking, research an

Аннотация

Анотація. У статті здійснено аналіз наукових досліджень і публікацій (вітчизняних й зарубіжних), у яких визначається інноваційна діяльність як потужний імпульс для динамічного розвивального руху всіх напрямів освітнього процесу. Показано, що залученість в

Библиографические ссылки

Возняк В. Значення класичної діалектики для педагогіки. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія», 2021. 42, 87–103, doi: https://doi.org/ 10.24919/2522-4700.42.6 (дата звернення:07.06.2022)

Гажала О. Дослідно-експериментальна робота як чинник інноваційного розвитку освітнього закладу. Рідна школа. 2015. № 7-8. С. 15–19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2015_7-8_6 (дата звернення: 25.04.2022).

Денисюк Н. Дослідно-експериментальна робота як умова ефективної професійної діяльності вчителя. Реалізація Концепції «Нова українська школа» в умовах інноваційного освітнього середовища : матеріали фестивалю інновацій (22 травня 2019 р., м. Луцьк) / уклад. Н. А. Поліщук. Луцьк : Волинський ІППО, 2019. С. 52–57. URL: http://vippo.org.ua/files/silskashkola/fest2019-1568964942.pdf (дата звернення: 25.04.2022).

Калінська О. Упровадження освітніх інновацій як шлях до формування професіоналізму та педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу. Нова педагогічна думка. 2017. № 3. С. 28–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2017_3_9 (дата звернення: 25.04.2022).

Кошка О. Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність у сучасних закладах освіти. ЛОІППО: вебсайт. URL: https://volrmk.at.ua/offdocs/recom2014/doslid.pdf (дата звернення: 25.04.2022).

Лавриненко О. Можливості коучингу у менеджменті педагогічних інновацій системи післядипломної освіти. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : зб. матеріалів доп. учасн. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 р. Тернопіль : СМП «Тайп», 2021. С. 250-253. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/5712

Нежинська О. О. Основи коучингу : навчальний посібник / О. О. Нежинська, В. М. Тименко. – Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с.

Професійний стандарт вчителя: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text

Ткачук Н. Педагогічна наука і практика в контексті дослідно-експериментальної роботи закладу освіти. Реалізація Концепції «Нова українська школа» в умовах інноваційного освітнього середовища : матеріали фестивалю інновацій (22 травня 2019 р., м. Луцьк) / уклад. Н. А. Поліщук. Луцьк: Волинський ІППО, 2019. С. 19–29. URL: http://vippo.org.ua/files/silskashkola/fest2019-1568964942.pdf (дата звернення: 25.04.2022).

Simonović N. Teachers’ key competencies for innovative teaching, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2021. 9(3), 331-345. doi: 10.23947/2334-8496-2021-9-3-331-345

Опубликован

2022-06-30

Как цитировать

Лавриненко, Е. (2022). ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ: ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ У СУЧАСНОМУ ПРОСТОРІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН. SWorld-Ger Conference Proceedings, 1(gec20-01), 39–47. https://doi.org/10.30890/2709-1783.2022-20-01-010