Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет,
1994 рік
Перелік місць роботи

•1996 – 1997 рр. – викладач французької мови в Науково-експериментальному центрі „Дитинство" (м. Луганськ).

•1997 – 2002 рр. – викладач кафедри іноземних мов у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ).

•2002 – 2015 рр. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії, старший викладач, доцент, завідувач кафедри, докторант, доцент кафедри романо-германської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

•2015 – по теперішній час – професор кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Докторська дисертація: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ГУМАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ.
Кандидатська дисертація: ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИХОВАННІ УЧНІВ КОЛЕЖІВ І ЛІЦЕЇВ ФРАНЦІЇ.
Громадська активність
Гарант Освітньо-професійної програми 035.055.03 Мова і література (французька) другого (магістерського) рівня вищої освіти;
Член Спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 (13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 – соціальна педагогіка)
Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.133.05 (13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)
Голова Науково-методичної комісії вченої ради Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (2015-2021 рр.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
53 4 1 2022.11.19 11:07:03 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
0 0 0 2022.11.21 06:01:35 Перейти до Scopus link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7742 ІII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ» Практична реалізація клінічного підходу у підготовці викладачів іноземної мови: український досвід. м. Переяслав document.pdf
6554 «Teaching and Learning Excellence Forum» онлайн-участь British Council document.pdf
6227 Crises et nouveaux prophètes La table ronde: Crises et nouveaux prophètes l’Institut d’études avancées et l’Université Paris-Saclay, Paris (France) document.pdf
6225 - DIGITAL в методиці викладання іноземних мов: Поради та інструменти для організації ефективного навчання Цифрові технології в сучасній методиці навчання іноземних мов м. Дніпро document.pdf
6203 Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами Практичні аспекти розвитку іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх учителів іноземних мов: досвід Франції м.Переяслав document.pdf
5676 Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень сучасної науки Les chercheurs européens sur le développement de la compétence professionnelle dans le métier d’enseignant м.Київ document.pdf
5550 «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: (АВТО-)БІОГРАФІЯ, НАРАТИВ, ІДЕНТИЧНІСТЬ» Алгоритм роботи з відеоматеріалами в інноваційному навчанні іноземної мови (на прикладі байопіку) м.Київ document.pdf
4966 Modern methods of teaching foreign languages and translation in Ukraine and Beyond Пропозиції щодо покращення методичної підготовки майбутніх учителів і викладачів іноземної мови (на прикладі країн Західної Європи) Pereiaslav document.pdf
3734 2-ième Colloque international francophone en Ukraine: "Langues, Sciences et Pratiques" Le Cours magistral en situation Dnipro document.pdf
2150 "New concepts of teaching. Innovative european didactics" "Les didacticiens français sur la construction des situations-problèmes dans le processus d'enseignement/apprentissage des langues étrangères " Kyiv document.pdf
2138 Le 1-er Colloque international francophone en Ukraine \ Les bases philisophiques de la didactique des langues vues par les pédagogues français Kyiv document.pdf
2149 Борис Грінченко - відомий і невідомий (ІХ щорічні Грінченківські читання). Втілення ідей гуманізму Бориса Грінченка як чинник розвитку освіти (на прикладі Франції) м.Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41005 The qualification improvement model for teachers of philology on the use of cloud technologies in pedagogical activity
40743 Development of interpretation skills in future escort interpreters for work in international tourist activity

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
40904 Художній переклад в діалозі історії та духовності (на матеріалі роману Марі-Франс Клер «П’ять майорців для мого незнайомця»)
41004 Implementation of a personality-oriented approach in higher education in France
40418 Formation of Italian language speaking competence in students using a manual «L’italiano è facile»
40758 Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності в учнів філологічного профілю (на матеріалі італійських пісень)
35362 Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов: міжнародний досвід
37203 Linguistic and cognitive features of French social advertising for a healthy lifestyle
25562 Western European Researchers on the Conditions of Effective Transformation of a Teacher’s Professional Habitus during the Seminars Analyzing Practices
21237 Seminars for the analysis of practices in teacher training in Western Europe

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
40904 Художній переклад в діалозі історії та духовності (на матеріалі роману Марі-Франс Клер «П’ять майорців для мого незнайомця»)
40418 Formation of Italian language speaking competence in students using a manual «L’italiano è facile»
40758 Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності в учнів філологічного профілю (на матеріалі італійських пісень)
35362 Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов: міжнародний досвід
37203 Linguistic and cognitive features of French social advertising for a healthy lifestyle
25562 Western European Researchers on the Conditions of Effective Transformation of a Teacher’s Professional Habitus during the Seminars Analyzing Practices
21237 Seminars for the analysis of practices in teacher training in Western Europe
11235 Samples of applying problem situations in teacher s academic process in Franceж
11247 Problem situated learning as a means of teacher s personality development in France

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
34968 Les chercheurs européens sur le développement de la compétence professionnelle dans le métier d’enseignant
30261 Пропозиції щодо покращення методичної підготовки майбутніх учителів і викладачів іноземної мови (на прикладі країн Західної Європи)
21238 Les didacticiens français sur la construction des situations-problèmes dans le processus d'enseignement/apprentissage des langues étrangères
21305 Les bases philosophiques de la didactique des langues postmoderne vues par les pédagogues français
11237 The development of post-diploma pedagogical education in France in the second part of XX century

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
262 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 57220738880 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57220738880&zone=

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
301 Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності в учнів філологічного профілю (на матеріалі італійських пісень) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40758/ 2022

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
17 Мовні студії у формуванні європейської ідентичності МОН України - - 2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1726 Інше - document 01.06.2017
3486 ІКТ Інший модуль Наказ №215_01.04.19.pdf 01.04.2019
4045 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
5256 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
33 Теоретико-методологічні засади особістісно-орієнтованого навчання європейських мов Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 4 Не зазначено 21.10.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
37051 Практикум із дисципліни «Вступ до романської філології». Навчальний посібник.
30302 Методика навчання іноземних мов у школі: збірник тестових завдань. Навчально-методичний посібник

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
196 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4.7 20.05.2016
1508 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,70 12.01.2017
2345 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,39 27.12.2018
3223 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,93 28.12.2019
4128 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,89 28.12.2020
4757 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,92 28.12.2021