Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1992 р.
Перелік місць роботи
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Теми дисертацій (захищених)
Мораль в системі економічної життєдіяльності людини та суспільства (соціально-філософський аспект)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
39 4 1 2022.11.30 16:07:51 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2022.12.03 23:35:57 Перейти до Scopus link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7499 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсах" Специфіка прояву гедонізму в сучасному соціумі Вінницький Національний медичний університет ім. М.І. Пирогова document
6863 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку" Філософія як спосіб формування духовності та системного мислення сучасної дитини Київ, Інститут обдарованої дитини НАПН України document
6861 Всеукраїнська наукова конференція "Київські філософські студії - 2021" Роль національної ідеї у консолідації сучасного соціуму Київський університет імені Бориса Грінченка document
6635 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві" Саморозвиток як динамічний механізм соціального формування цілісної особистості Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого document
5377 Міжнародна науково-практична конференція "Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві" Системоутворююча роль моральних цінностей у подоланні духовної кризи сучасного суспільства Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого document
5376 Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю "Київські філософські студії-2020" Сучасна мода як соціально-філософський феномен Київський університет імені Бориса Грінченка document
4800 Всеукраїнська наукова конференція «Доба Ярослава Мудрого: тисячолітній досвід українського державотворення» Освітні реформи Ярослава Мудрого Національний заповідник Софія Київська document
4272 Київські філософські студії - 2019 Філософія успіху в сучасному суспільстві Київський університет імені Бориса Грінченка document
4271 Всеукраїнська наукова конференція "Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства" Проблема соціальної інтеграції та діалогу в сучасному українському суспільстві Сумський державний університет, м. Суми document
3581 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю \ Механізми збереження психологічного здоров'я особистості в сучасних умовах Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса document.pdf
3336 Київські філософські студії Дослідження напрямів впливу інформаційного суспільства на процес модернізації освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
3337 Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект Духовно-моральний складник мистецтва в умовах соціокультурної модернізації суспільства Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка document.doc
2626 Міжнародна міждисциплінарна Асамблея "Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни" Стратегії подолання посттравматичного стресу та збереження психічного здоров'я особистості в сучасних умовах Київ, Польська Академія наук (Київська філія) document
2491 Регіональна науково-практична конференція "Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті та тлі епохи" Етичний концепт у філософії Григорія Сковороди Полтавський університет економіки і торгівлі document
2213 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" Вплив інформаційного суспільства на процес модернізації сучасної освіти (філософський аналіз) Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document
1997 VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій" Дослідження напрямів впливу інофрмаційного суспільства на процес модернізації системи освіти (філософський аспект) Харків, Центр наукових технологій document
1865 Дні науки філософського факультету - 2017, Міжнародна наукова конференція Актуальні проблеми розвитку сучасної освіти в Україні Київський національний університет імені Тараса Шевченка document
590 ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" Філософія національної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних процесів Київ, Україна, Східно-Європейський інститут психології document
1238 ІІ Всеукраїнська науково- практична конференція "Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку" Проблеми національної освіти у контексті глобальних змін м. Дніпро, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29786 Difficult Questions of Historical Memory in Paradigm of Culture Dialogue
27617 Ethical-political constructs of "collective misconduct" and "collective responsibility": experience of post-National Socialistic Germany

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
41781 Tolerance as a Communicative and Socio-Cultural Strategy of Social Agreements
40789 Features of Sacred Music in the Context of the Ukrainian Baroque
40306 Innovative Technologies in Higher Education: Social Policy and Development of International Cooperation
37608 COVID-19 Pandemic: Development of Digital Technologies that Provide Connection, Collaboration and Lifelong Learning

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
40789 Features of Sacred Music in the Context of the Ukrainian Baroque
38323 The phenomenon of state formation at the critical stages of development of ukrainian society
36684 Ukrainian national idea at the decisive stages of development of ukrainian society
35622 Fashion as sign and symbolic conditionality: philosophical and sociological aspects
35238 The Problem of Dialogue in Context Global Processes of Modernity
27700 Consolidating role of historical memory in formation the moral foundations of modern Ukrainian society

Фахові видання, що затверджені МОН (21)

ID Назва Рік
38323 The phenomenon of state formation at the critical stages of development of ukrainian society
36684 Ukrainian national idea at the decisive stages of development of ukrainian society
35622 Fashion as sign and symbolic conditionality: philosophical and sociological aspects
35238 The Problem of Dialogue in Context Global Processes of Modernity
33506 Main milestones of the creative heritage of famous ukrainian philosopher S.B. Krymsky
32042 Theoretical and methodological principles personality formation in context philosophical heritage S.B. Krymskiy
32542 Global challenges and spiritual problems of modern civilization: dialectics of interrelation
27700 Consolidating role of historical memory in formation the moral foundations of modern Ukrainian society
27345 Transformation of consulting valuable orientations of modern ukrainian student
24558 Spiritual and Religious Values of the Modern Youth: Traditions and Innovations
21328 Influence of informative society on the modernization process modern education (philosophical analysis)
21327 Philosophical problems of quality modern higher education
23862 Spiritual and Religious Values of the Modern Youth: Traditions and Innovations
23860 The axiological paradigm of ukrainians’s religious priorities: expressions, state, tendencies
18324 National Education Philosophy in terms of contemporary globalization: Proceedings of the XI International scientific conference "Higher Education in the context of Ukraine's integration into the European educational space"
21315 The specifics of implementing innovative technologies in modern higher education
3229 Ethical dimension of business
2006 The philosophical analysis of moral in the context of modern management, oriented to the man
2628 Values of personality under transformation modern Ukrainian society
2629 Ціннісні орієнтації особистості і проблеми модернізації сучасної української освіти
2010 Філософський аналіз сучасних інноваційних процесів у системі вищої освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
36688 Philosophy as a way of forming the spirituality and systemic thinking of the modern child
36686 The role of the national idea in the consolidation of modern society
35990 Self-development as a dynamic mechanism of social formation of an integral personality
32184 System-forming role of moral values in overcoming the spiritual crisis of modern society
31412 Сучасна мода як соціально-філософський феномен
24557 The posttraumatic stress overcoming strategies and human mental health preservation in the modern circumstances
21464 Investigation of the directions of influence of the information society on the process of modernization of the educational system (philosophical aspect)
21463 Аctual problems of the development of modern education in Ukraine
18318 Problems of national education in the context of global change. Materials of II All-Ukrainian scientific-practical conference "Philosophy, Theory and Practice of anticipating Education for Sustainable Development"
499 Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський аспект)
2230
2005 Філософське розуміння моралі як цінності, що консолідує сучасний глобалізований світ
2011 Вплив моральних цінностей на економічну життєдіяльність соціуму
503 Моральні цінності як мотиватори економічної діяльності слов'ян
2007 Перспективи розвитку сучасної освіти у контексті євроінтеграції

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті Назва видання Посилання Рік
6 Features of Sacred Music in the Context of the Ukrainian Baroque Religions https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40789/ 2022

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
120 Innovative Technologies in Higher Education: Social Policy and Development of International Cooperation https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40306/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
230 Кафедра філософії 57287525500 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57287525500

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
594 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра філософії та релігієзнавства 27 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Liudmila_Ovsiankina

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
225 Проблема діалогу у контексті глобальних процесів сучасності фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35238/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
190 Вища школа соціально-господарська (м. Пшеворськ, Польща) Наукове стажування 09.10-23.11.2020 професор Пітер Ярош Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
701 Фаховий модуль (стажування) - document 25.12.2013
982 Модуль з ІКТ - sert_kurs_16_06_14.pdf 16.06.2014
1431 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1454 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
1754 Інше - document 15.06.2017
2740 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.12.2018
3318 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3993 Інше Інший модуль document 18.06.2020
4463 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 23.11.2020
4664 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5074 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5603 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_661_01.10.2021_ЕНК.pdf 01.10.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
21 Філософія (2,3 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
95 Етика бізнесу (3 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
545 Філософські студії (4 курс, ФР, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
1081 Філософські студії (3 курс, ФІК, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 661 01.10.2021

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
430 Історико-філософський факультет Філософія (2,3 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
4040 Історико-філософський факультет Філософські студії (1-4 курс) Бакалавр Заочна 8 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
5902 Історико-філософський факультет Філософські студії (4 курс, ФР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 10 27.12.2019
6195 Історико-філософський факультет Групова динаміка і ділові комунікації (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7326 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 3 не враховується 10.12.2020
7327 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФВ, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7328 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7331 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8850 Історико-філософський факультет Філософські студії (1-2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9022 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 5 3 не враховується 30.11.2021
9654 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9655 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФВ, ТД, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9807 Історико-філософський факультет Групова динаміка і ділові комунікації (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10373 Історико-філософський факультет Філософські студії (1-2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10386 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
10387 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
12034 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
535 Кафедра філософії 3,23 30.12.2016
1320 Кафедра філософії 3,62 12.01.2017
2150 Кафедра філософії 4,30 27.12.2018
2811 Кафедра філософії 4,14 28.12.2019
3934 Кафедра філософії 4,25 28.12.2020
4411 Кафедра філософії 4,39 28.12.2021