Додаткові відомості

Освіта
Педагогічний коледж при національному університеті імені Тараса Шевченка 2004 р.
Міжрегіональна академія управління персоналом 2006 р.
Перелік місць роботи

Загальноосвітні навчальні заклади Києва та області

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
9 1 0 2022.11.19 11:50:54 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8041 XX International Scientific and Practical Conference «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them» ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА Warsaw, Poland document
8040 XIV International Scientific and Practical Conference «Theoretical and science bases of actual tasks» ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА Lisbon, Portugal document
7393 X Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE», 23-26 листопада 2021р. МОЖЛИВОСТІ СЕРВІСУ CLASSROOMSCREEN ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ Афіни, Греція document
7248 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНА ПОЧАТКОВА ОСВІТА В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Застосування сучасних ігрових технологій на уроках “Я досліджую світ” у початковій школі. Дрогобич, 28-29 жовтня 2021 року document
7137 VI Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SCIENCE AND PRACTICE», 26-29 жовтня 2021р., Хайфа, Ізраїль ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТОРІТЕЛІНГУ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» У 1 КЛАСІ Хайфа, Ізраїль document
7139 V Міжнародна науково-практична конференція «Trends in science and practice of today», 19-22 жовтня 2021р., Анкара, Туреччина МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» Анкара, Туреччина document
7138 V Міжнародна науково-практична конференція «Trends in science and practice of today», 19-22 жовтня 2021р., Анкара, Туреччина ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ LEARNINGAPPS НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Анкара, Туреччина document
5812 ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти"" ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБКВЕСТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Київ document.pdf
3211 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі" ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У ЗМІСТІ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка document
2133 Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до юності" Формування ціннісних якостей молодшого школяра на уроках природознавства Інститут проблем виховання НАПН України, Київ document
2295 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Природничо-математична підготовка учителів початкової школи в країнах Європейського Союзу Київський університет імені Бориса Грінченка document
1849 Міжнародна науково-практична конференція \ Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
1848 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
2104 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "РОЛЬ ОСВІТИ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОГО РЕГІОНУ" Підготовка вчителя початкової школи до застосування ІКТ на уроках природознавства ДВНЗ "ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА", м.Івано-Франківськ, Україна document
2294 Міжнародна наукова конференція "Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти" Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів як наукова проблема РІВЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Україна) document
1548 XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ" Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи м. Переяслав-Хмельницький document
1387 Міжнародна науково-практична конференція \ формування професійного інтересу майбутніх учителів початкової школи Національний педагогічний Університет імені М.П.Драгоманова document
1388 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція \ Застосування ІКТ на уроках природознавства в початковій школі Національна парламентська бібліотека України, м.Київ document
963 Міжнародна науково-практична конференція 'Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи ' Змістово-технологічне забезпечення спостережень учнів початкової школи на уроках природознавства Ніжин document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
33801 Preparation of future primary school teachers for the organization of virtual study tours in e-learning: european and domestic accents
27803 Methods of preparing of a future teacher for organization of health-saving environment as a component of ecology of child's health
20514 Technological features of forming of value attitude to health in pupils of primary school
23373 Theoretical and methodological approaches to the formation of ecological and valeological responsibility of future primary school teachers

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
40983 Effective education in the conditions of noosphere existence of mankind with objective and virtual realities
42314 Permanence of professional self-determination in the conditions of socio-economic transformations and processes in the labor market
41666 The influence of natural objects on the emergence and overcoming of the child's anxiety during interaction with others at the beginning of children's teaching at school
41660 The phenomenon "Nature" in social and individual culture, in socio-cultural reality and in socio-cultural experience of mankind and man
36437 An overview of the continuous education system components in dimensions «umwelt», «mitwelt» and «eigenwelt»
37069 Usage of information and communication technologies in foreign and ukrainian practices in continuing pedagogical education of the digital era

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
41806 Pedagogical context of attributiveness of reflection in traditional and elearning of future teachers and already working as socially oriented individuals
38652 Advantages of using the online service learningapps in math lessons
38653 Methodical support of the use of virtual tours in the integrated course "I explore the world"
38654 Application of storytelling technology in "I explore the world" lessons in 1st grade
39539 Organization of methodological support for applying game technologies in «І am exploring the world» lessons in grade 3
39958 Possibilities of classroomscreen service for organizing distance learning of students
38095 Didactic capabilities of using geoboard internet service for studying mathematics in elementary school
30832 The theoretical aspect of the problem of formation of research skills of elementary school students by virtual excursion
20287 The methodical specifics of valeological support of lesson in mathematics in primary school
19052 Simulation of the process of formation of professional competence of future primary school teachers

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
30832 The theoretical aspect of the problem of formation of research skills of elementary school students by virtual excursion
20287 The methodical specifics of valeological support of lesson in mathematics in primary school
20553 Future teathers training for junior pupils algoritmic competence forming as a scientific issue
19052 Simulation of the process of formation of professional competence of future primary school teachers

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
42149 Organization of control of students' knowledge in the new Ukrainian school as a scientific problem
42150 Organization of formative assessment of students in the new Ukrainian school as a scientific problem
38652 Advantages of using the online service learningapps in math lessons
38653 Methodical support of the use of virtual tours in the integrated course "I explore the world"
39958 Possibilities of classroomscreen service for organizing distance learning of students
33417 Play activities in the context of continuity of preschool and primary education
27339 Ensuring the continuity of gaming activities to adapt first-graders
27587 Web-quiz as a means of forming information and digital competence in the lessons "I Explore the World"
26808 Famous Ukrainians abroad. Lesson "I am in the world". Grade 4
24480 Theoretical aspect of the problem of formation of social health of junior pupils
25288 Every corner of the world has its own traditions and customs
20302 Elementary school teacher training to application of the ict at the lessons of natural science
19112 Formation of professional competence of primary school teachers
18758 Educating the younger schoolboy value attitude to nature
15322 The content-providing technological supervision of elementary school students in the classroom Natural
15018 Zdorov'yazberezhuvalnoho simulation environment of the institution
13356 Моделювання зров'язбережувального освітнього середовища університетського коледжу

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
135 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 13 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Romanenko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
332 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
172 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1537 Дослідницький модуль - document 20.04.2017
1690 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2180 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.04.2018
2382 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3964 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4243 інше Інший модуль document 29.05.2020
4902 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
6109 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (11)

ID Назва Рік
31832 I am exploring the world. Part 1. 3 class
31835 I am exploring the world. Part 2. 3 class
27927 I am exploring the world. Part 1. 2 class
27928 I am exploring the world. Part 2. 2 class
30825 Researcher's notebook of 2 class
27929 Тетрадь исследователя. часть 1. 2 класс
27080 Я исследую мир. Часть первая. 2 класс
24387 Notebook researcher. Part One
25618 Notebook researcher. Part two
20413 Organization and methodology of healthcare of younger students. The first cycle of training: 1-2 classes
20486 Organization and methodology of healthcare of younger students. The second cycle of training: 3-4 classes

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
25082 Notebook researcher. 1st grade. Part One

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
744 Математична і природнича освіта з методикою навчання (2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020 21/22 н.р.
857 Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6591 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6593 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
6594 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10 10.12.2020
6647 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі ”Здоров`я і фізична культура” (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6776 Педагогічний інститут Основи природознавства і суспільствознавства з методикою навчання (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8398 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9943 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 5 3 30.11.2021
10520 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11193 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (3-4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11727 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 5 5 3 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
612 Кафедра початкової освіти 4,62 30.12.2016
881 ЦК природничих дисциплін 4,65 31.12.2016
1390 Кафедра початкової освіти 4,86 12.01.2017
1742 ЦК з педагогічної освіти 4,74 22.12.2018
2221 Кафедра початкової освіти 4,67 27.12.2018
2726 Кафедра початкової освіти 4,79 28.12.2019
4006 Кафедра початкової освіти 4,94 28.12.2020
4849 Кафедра початкової освіти 4,95 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
372 ПОб-1-17-2.0д III 5 5 2017

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
556 Круглий стіл "... Здається, все б у пісню перелив..." Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.12.2017