Додаткові відомості

Освіта
1989-1992 р.р. – Київський державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (спеціальність “Педагогіка та методика початкового навчання”. Кваліфікація “Вчитель початкових класів”).
Перелік місць роботи

Вересень 1992 р. – вересень 1995 р. – Ірпінська школа-дитсадок №21, вчитель початкових класів;

Вересень 1995 р. – вересень 2001 р. – Київська гімназія східних мов №1, вчитель початкових класів;

Вересень 2001 р. – жовтень 2011 р. – Інститут педагогіки НАПН України – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії літературної освіти;

З березеня 2015 р. – доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

З вересня 2015 р.-2017р. – доцент кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

З вересня 2017 р.– доцент кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування умінь аналізу художньої деталі літературного твору в учнів 5-7 класів» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література).
Громадська активність
-

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
14 3 0 2020.01.11 10:05:42 Перейти на сторінку link

Конференції (28)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4692 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Компетентнізація педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку Київський університет імені Бориса Грінченка document
4696 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Дидактико-методичні засади удосконалення когнітивного компоненту дисциплін гуманітарного циклу Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
4693 "Освітологічні дебати - 2019. Академічна доброчесність у забезпеченні якості освіти" Академічна доброчесність у забезпеченні якості освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
4697 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Проблема формування духовно-моральних цінностей студентів в умовах освітнього середовища сучасного закладу вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
3847 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Ґрунтовні ідеї сучасних нормативних документів у предметно-компетентнісному вимірі м. Київ document
2254 ХVII Міжнародна науково-практична конференція "Професійна підготовка фахівців в умовах неперервної освіти: креативний підхід" Науково-педагогічні підходи до розвитку креативності в педагогічній підготовці майбутніх учителів педагогічних спеціальностей м.Житомир document
2255 IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми практичної психології" Психолого-педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій у студентів педагогічних спеціальностей м.Глухів document
2050 Международная научно-практическая конференция "СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА" Технология формирование духовно-моральных ценностей студентов в условиях вуза Білорусь, м. Гродно document
2049 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Проблема формування духовно-моральних цінностей студентів в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу м. Київ document
2051 Всеукраїнський науково-методичний семінар (з міжнародною участю) «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА НАУКОМЕТРІЯ ЯК ПРОВІДНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» Зарубіжний підхід до системи виховання студентства м. Умань document
2047 Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого - погляд у майбутнє" Формування аксіологічної компетентності у студентів педагогічних університетів м.Ніжин document
2048 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Аксіологічний аспект фахової підготовки майбутніх учителів в умовах цивілізаційних змін м.Київ document
2045 Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Формування духовно-моральних цінностей студентів в умовах вищого навчального закладу м. Умань document
2046 Всеукраїнський науково-метгодичний семінар-тренінг "Психодидактика освітнього середовища: усунення перешкод особистісного освітнього розвитку" Психодидактичні умови формування духовно-моральних цінностей студентів м. Умань document
2044 Всеукраїнський науково-методичний семінар "Особливості створення освітнього середовища для формування творчої особистості молодшого школяра" Формування духовно-моральних цінностей молодших школярів м. Умань document
1692 Перша Міжнародна науково-практична онлайн Інтернет-конференція "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Формування ціннісних орієнтацій старшокласників засобами міжпредметних зв'язків м. Умань, Украіна document
1578 І Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання" Формування літературної компетентності в учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій м. Кам'янець-Подільський, Україна document
1560 III Международная научная конференция "Детство как антропологический, культурологический, психолого-педагогический феномен" Информационная среда как источник формирования системы ценностей и социализации ребенка м. Самара, Росія document
1559 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Реалізація виховного компонента освітнього середовища ВНЗ та закладів післядипломної освіти" Система ціннісних орієнтацій як необхідна умова виховання сучасної молоді м. Умань, Украіна document
1161 Всеукраїнський науково-методичний семінар з міжнародною участю "Інноваційні підходи розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в культурно-освітньому просторі" Формування у дітей молодшого шкільного віку творчої компетентності у процесі роботи з дитячою книгою м.Мелітополь, Україна document
1162 Одинадцята Всеукраїнська науково-практична конференція 'Україна - країни сходу в ХХІ столітті в діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні виміри особистості' Становлення та розвиток шкільної літературної освіти в Україні: ціннісні виміри м. Київ, Україна document
1159 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Дитяча книжка в сучасному освітньому просторі: реалії та перспективи" Формування літературної компетентності в учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій м.Кам'янець-Подільський, Україна document
1160 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті Євроінтеграційних процесів" Білінгвізм як наукова проблема, аспекти дослідження білінгвізму. м. Чернівці, Україна document
1163 Міжнародна науково-практична конференція "Масова література: проблема інтерпретації, змісту та форми" Поезія Оксани Забужко: спроба прочитання м. Миколаїв, Україна document
1714 ІІІ Всеукраїнські Волошинські читання "Ціннісні парадигми наукової спадщини Ніли Волошиної" Особливості вивчення літератури як мистецтва слова в основній школі м. Черкаси, Україна document
1693 Міжнародна конференція "Розвиток науки на сучасному етапі" Формування читацької компетентності учнів основної школи у процесі вивчення художньої літератури: психолого-педагогічний аналіз м. Київ, Україна document
1713 II-nd regular conference "European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches" Формування системи ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі навчання української літератури Stuttgart, Germany document
1694 IX Mezinarodni vedecko-prakticka konference Літературна освіта учителів філологічних спеціальностей як чинник розвитку креативного складника предметних компетентностей учнів основної школи Praha document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
31236 Формування інформаційної компетентності на уроках літератури засобами ІКТ нового покоління
30476 Formation of media competence as means of influence on emotional, cognitive, and volitional development of personality
12894 Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі: монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
30516 Психолінгвістичні аспекти формування культури діалогічного спілкування
30588 Mastering your body and your health resources: from theoretical scientific developments to individual comprehension
30161 Нealth in the civic students’ value system: empirical analysis
24595 Психодидактичні детермінанти розвитку дітей дошкільного віку
21597 Didactic aspects of cognition of human as a bio-psycho-socio-cultural personality
21900 Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)

ID Назва Рік
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
30832 Теоретичний аспект проблеми формування дослідницьких умінь молодших школярів засобом віртуальної екскурсії
30556 Лідерські якості сучасного студента університету у рефлексивному вимірі
30042 Сторітелінг у професійній підготовці майбутніх педагогів: сучасні інструменти
30516 Психолінгвістичні аспекти формування культури діалогічного спілкування
29331 Формування лідерських якостей майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовц
30161 Нealth in the civic students’ value system: empirical analysis
29327 Проблема формування літературної компетентності старшокласників у процесі аналізу художнього твору з використанням інноваційних засобів навчання
24523 Формування моральних цінностей в молодших школярів
23966 Світове мистецтво в житті і творчості Тараса Шевченка
24595 Психодидактичні детермінанти розвитку дітей дошкільного віку
22679 Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді
22674 Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді
21902 Системний підхід до формування навичок проведення науково-педагогічного дослідження
21277 Системний підхід до формування навичок проведення науково-педагогічного дослідження
21597 Didactic aspects of cognition of human as a bio-psycho-socio-cultural personality
21900 Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
31547 Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в контексті сучасних освітніх парадигм
30832 Теоретичний аспект проблеми формування дослідницьких умінь молодших школярів засобом віртуальної екскурсії
29327 Проблема формування літературної компетентності старшокласників у процесі аналізу художнього твору з використанням інноваційних засобів навчання
24579 Цінність орієнтації майбутніх вчителів як передумова інтеграції до Європейського освітнього простору
24585 Вивчення літературного твору учнями основної школи засобами ІКТ: компетентнісний підхід
23965 Компетентнісний підхід до викладання літератури з використанням хмарних технологій
26687 Аналіз наукового тезаурусу компетентнісного підходу як стратегічного орієнтиру сучасної середньої освіти в Україні
23964 Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти
22336 Проблема формування духовноморальних цінностей студентів в умовах освітнього середовища
21203 Особливості роботи над епітетами як виразниками образності мовлення на уроках читання в початковій школі
19683 Формування літературної компетентності в учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
30478 Сучасна пізнавальна література як засіб мовленнєвого розвитку дошкільників
23967 Формування ключових компетентностей учнів як чинник соціалізації
19582 Формування ціннісних орієнтацій старшокласників засобами міжпредметних зв'язків
14942 Білінгвізм як наукова проблема, аспекти дослідження білінгвізму
12902 Поезія Оксани Забужко: спроба прочитання
15760 Формування предметних компетентностей учнів на предметах гуманітарного циклу

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
33 Нealth in the civic students’ value system: empirical analysis http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30161/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
46 Кафедра початкової освіти 57201058070 6 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57201058070&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
116 Кафедра початкової освіти - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
102 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 1 6 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Palamar

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
107 Аналіз наукового тезаурусу компетентнісного підходу як стратегічного орієнтиру сучасної середньої освіти в Україні фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26687/ 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
126 Фаховий модуль (стажування) - document 19.12.2015
190 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
191 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
192 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
193 Лідерський модуль - document 22.01.2016
1862 Інше - document 14.12.2017
3678 Дослідницький модуль Інший модуль 2019.pdf 25.11.2019
3816 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1243 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1255 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
16023 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»
12896 Сонет в історії української та світової літератури.

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
329 Педагогічна антропологія (5 курс, ПО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2017 392 12.06.2017
348 Тренінгові студії педагога-дослідника (2 курс, КВД, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2017 846 28.12.2017
349 Тренінгові студії педагога-дослідника (3 курс, КВД, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2017 846 28.12.2017
350 Педагогічна антропологія (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2017 846 28.12.2017
640 Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
289 Педагогічний інститут Основи педагогічних досліджень (2 курс) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 05.01.2017
3829 Педагогічний інститут Педагогічна антропологія (5 курс) Магістр Денна 14 9 25 28.12.2018

Затверджені робочі програми (8)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
805 Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом Денна Бакалавр 0822 31.03.2016
859 Професійно-педагогічна іміджелогія Денна Магістр 0878 01.12.2015
3040 Основи педагогічних досліджень Денна Бакалавр 2990 27.09.2016
4075 Педагогічна антропологія Денна Магістр 0341/17 02.02.2017
4076 Педагогічна антропологія Денна Магістр 0342/17 02.02.2017
4684 Тренінгові студії педагога-дослідника Денна Бакалавр 0898/17 07.09.2017
6745 Педагогічна антропологія Денна Магістр 0180/18 15.01.2018
6752 Тренінгові студії педагога-дослідника Денна Бакалавр 0187/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
136 Кафедра педагогіки та психології 4.4 20.05.2016
1596 Кафедра педагогіки та психології 4,81 12.01.2017
2165 Кафедра початкової освіти 4,50 27.12.2018
2951 Кафедра початкової освіти 4,62 28.12.2019