Додаткові відомості

Освіта

Магістратура: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011 рік - викладач дошкільної педагогіки і психології;

Друга вища освіта (спеціалітет): Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2014 рік - вчитель англійської мови;

Аспірантура: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016 - 2020 рік - навчання на денній формі (спеціальність 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки)).

Перелік місць роботи
Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, 2011 рік, посада - методист навчальної частини навчально-методичного відділу.
Теми дисертацій (захищених)

Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського СоюзуГромадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
39 4 1 2021.10.17 11:25:17 Перейти на сторінку link

Конференції (36)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6675 Онлайн міжнародна конференція "Інклюзія та інтернаціоналізація як складові вищої школи" Як зацікавити закордонних студентів, політика мобільності закордонних студентів Університет Масарика (Брно, Чеська Республіка) document.pdf
6651 Всеукраїнська студентсько-учнівська науково-практична он-лайн конференція "Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників" Педагогічні умови формування діалогічної компетенції дітей передшкільного віку НУБІП (Україна) document
6683 Онлайн-курс "Етикет на всі випадки життя" Студент Платформа "Coursera" document.pdf
6682 Інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» Учасник м. Київ document.pdf
5818 ІІІ міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти" Імплементація європейського досвіду розвитку академічної доброчесності майбутніх фахівців в систему вищої освіти України Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5314 Курс "Теорія брехні. Профайлінг" на платформі Coursera Student National Research Tomsk State University, Международная Академия исследования лжи and E-Learning Development Fund document.pdf
5313 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу" Застосування європейського досвіду розвитку академічної чесності в системі вищої освіти України Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5228 Вебінар "Використання можливостей "На Урок" для дистанційного навчання" Учасник Вебінар document.pdf
5312 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації" Член журі у конкурсі наукових проєктів за напрямом "Наука та освіта: утвердження академічної доброчесності та наукової етики" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5227 Вебінар видавництва John Wiley i Sons "Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам" Слухач Вебінар document
5212 Модуль програми «Еразмус+: Жан Моне» «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» Слухач Київський університет імені Бориса Грінченка document
5211 V міжнародна Грінченківська зимова наукова школа для магістрантів, аспірантів та докторантів у галузі знань "01 Освіта/ Педагогіка" Учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
4738 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Спільне та відмінне у розвитку академічної чесності студентів у країнах Європейського союзу та України Київський університет імені Бориса Грінченка document
4309 Освітологічні дебати - 2019. Академічна доброчесність у забезпеченні якості освіти Академічна доброчесність в освітньому процесі України та досвід країн ЄС м. Київ document
4307 Всеукраїнська науково-практична конференція "Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи" Реалізація принципів академічної чесності у процесі професійної підготовки вчителя Нової української школи м. Старобільськ document
4306 Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації" - м. Київ document
3534 II Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Академічна доброчесність в системі професійної підготовки майбутнього педагога м. Київ, Україна document
3402 Active Citizens Local Training 2018/19 Skills, expertise and practice in sustainable social development, intercultural dialogue, social action planning and community networking British Council, Kyiv, Ukraine document
3252 Міжнародний літній науковий симпозіум “Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика” Особливості розвитку академічної чесності майбутніх фахівців в університетах Європи м. Одеса document
3400 ERASMUS+ Letter of Confirmation Higher Education Management in the Faculty of Management University of Tampere (Finland) document
3401 Модуль програми «Еразмус+: Жан Моне» «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» Київський університет імені Бориса Грінченка document
2518 Семінар (загальна кількість годин - 30) Семінар "Academic Writing'', який пройшов у рамках реалізації програми Еразмус+(К107) Київським університетом імені Бориса Грінченка та Університетом Тампере (Фінляндія) Київський університет імені Бориса Грінченка document
2162 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених" Етичний кодекс як гарант академічної чесності в університетах Європейського Союзу м. Переяслав-Хмельницький document
2163 ІІ Міжнародна конференція "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи" Історичний аналіз проблеми академічної чесності майбутніх фахівців в європейській практиці м. Кременчук document
1730 Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст» Порушення принципів академічної чесності як проблема вищої освіти в Україні та країнах Європейського союзу м. Умань document
1731 Круглий стіл «Роль наукової молоді в розвитку національної освіти й науки», який проводився у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2017 Аналіз розвитку академічної чесності студентів і молодих науковців у європейській практиці Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
1724 Наукова конференція «Освітологія – 2017» Євроінтеграційні процеси у вищій освіті України Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1723 Міжвузівська регіональна науково-методична конференція «Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації» Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі становлення вищої освіти м. Житомир document
1732 ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки» Академічна чесність у розвитку лідерського потенціалу університетської спільноти Міжнародний Центр Наукових Досліджень (International Center for Scientific Research), м. Київ document
1721 Всеукраїнська науково-практична конференціїя«Українське суспільство: контури інновацій» Філософський аспект академічної чесності як проблеми інноваційного суспільства Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ document.pdf
1720 V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» Академічна чесність у формуванні професійно-етичної компетентності майбутніх педагогів Національний авіаційний університет, м. Київ document.pdf
1719 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» Академічна чесність як ознака якості університетської освіти Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ document.pdf
1704 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього» Прояви академічної нечесності як проблема розвитку сучасної освіти Центр наукових технологій, м. Харків document
1703 ІІ Грінченківська зимова наукова школа для аспірантів і докторантів у галузі знань «Освіта/Педагогіка» Учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
1253 Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій" Історичний огляд розвитку академічної чесності студентів в європейській освітній практиці Київський університет імені Бориса Грінченка м.Київ, Україна document
1252 V Міжнародна науково-практична конференція "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" Теоретичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ, Україна document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
36283 Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів
32482 Тенденції розвитку академічної чесності майбутніх фахівців в європейських університетах
27796 Академічна чесність як частина якості сучасної вищої освіти
27795 Концептуальні основи формування академічної чесності під час навчання майбутніх педагогів
26113 Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога
22546 Поняття академічної чесності: науковий дискурс

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
36283 Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів
26113 Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога
24114 Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки
23124 Феномен академічної чесності у контексті якості сучасної вищої освіти
22546 Поняття академічної чесності: науковий дискурс
21154 Історичний аналіз проблеми академічної чесності майбутніх фахівців в європейській практиці
21125 Теоретичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
36282 Педагогічні умови формування діалогічної компетенції дітей передшкільного віку
32483 Застосування європейського досвіду розвитку академічної чесності в системі вищої освіти України
29221 Особливості розвитку академічної чесності студентів в університетах Європи
24113 Особливості розвитку академічної чесності майбутніх фахівців в університетах Європи
24115 Значення академічної чесності для формування цілісної особистості учнів загальноосвітніх шкіл
23236 Етичний кодекс як гарант академічної чесності в університетах Європейського Союзу
19849 Порушення принципів академічної чесності як проблема вищої освіти в Україні та країнах Європейського союзу
19848 Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі становлення вищої освіти
19841 Академічна чесність у розвитку лідерського потенціалу університетської спільноти
19838 Філософський аспект академічної чесності як проблеми інноваційного суспільства
19837 Академічна чесність у формуванні професійно-етичної компетентності майбутніх педагогів
19836 Академічна чесність як ознака якості університетської освіти
19794 Прояви академічної нечесності як проблема розвитку сучасної освіти
18682 Теоретичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
305 Фаховий коледж «Універсум» ЦК з педагогічної освіти 0 3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Dana_Sopova

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
39 Програма Еразмус+ з Університетом Тампере (Фінляндія) Наукове стажування 02.01.2018-31.05.2018 р.

Юлія Шумілова

Yulia.Shumilova@staff.uta.fi

Учасник проекту Scan_15.11_1.2017_16-07-14.pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
606 Академічні цінності вищої освіти Литовської Республіки та України в контексті цифрового викладання і навчання Спільний грант Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти, науки та спорту Литовської Республіки і Науково-дослідної ради Литви для реалізації науково-дослідних проєктів у 2022‑2023 рр. Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
76

Гриневич Лілія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності

Київського університету імені Бориса Грінченка

Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського Союзу/ 011 «Науки про освіту» (Освітні, педагогічні науки) Аспірантура 2016-2020р. Київський університет імені Бориса Грінченка Сопова.pdf 2021

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2718 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.11.2018
2913 Інше Інший модуль document 22.02.2019
3853 інше Інший модуль document 21.02.2020
3854 інше Інший модуль document 20.03.2020
4747 Інше Інший модуль document 14.12.2020
4780 Інше Інший модуль document 21.12.2020
5015 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5057 інше Інший модуль document 29.04.2021
5104 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5105 Інше Інший модуль document 13.03.2021
5106 Інше Інший модуль document 05.02.2021
5113 інше Інший модуль document 23.04.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1221 Академічна доброчесність у контексті якості вищої освіти науково-практичний семінар для викладачів Київський університет імені Бориса Грінченка 11.10.2017 2

Підготовка та проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів педагогічними працівниками (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Тип участі Дата Документ, що засвідчує
4 "Особливості та етапи оформлення результатів дослідження. засідання Наукового-дискусійного клубу "Синергія" Коледж Член робочої групи 13.10.2020 document
6 "Напрями впровадження досвіду розвитку академічної чесності майбутніх фахівців університетів Європейського Союзу у систему вищої освіти України". семінар-практикум Університет Координатор (керівник) робочої групи 29.10.2020 document

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
895 ЦК з педагогічної освіти 4,92 29.12.2017
1756 ЦК з педагогічної освіти 4,56 22.12.2018
3061 ЦК з педагогічної освіти 4,87 28.12.2019
3570 ЦК з педагогічної освіти 4,81 28.12.2020