Додаткові відомості

Освіта

Херсонський державний педагогічний інститут,1978 р., фізико-математичний факультет.

Перелік місць роботи

Міжрегіональна академія управління персоналом, заступник директора інституту

Інститут педагогіки НАПН України, 2001-2006 р.р., старший науковий співробітник

Доцент, професор, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів (дис.на здобуття наукового ступеня д.пед.наук ,2004 р.), спеціальність 13.00.04. Теорія та методика професійної освіти.
Громадська активність
Голова комісії з християнської етики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України
Член міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки та психології, спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти.
Експерт НАЗЯО (договір Е-20-0134 від 28.01 2020 р.)
член редакційної колегії науково фахового збірника "Педагогічна освіта: теорія і практика" (Психологія, Педагогіка)

Координатор по міжнародних проектах кафедри. Подана аплікаційна форма до Вишеградського фонду ID № 21640476 "Компетентність викладачів вищої школи" (2016-2017 н.р.)

Виграний грант та підписаний договір з Вишеградським фондом за проектом ID № 21720008 "Компетентність викладача вищої школи в добу змін" на період з 01.01.2018 до 31.12.2018

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
589 10 11 2021.09.21 10:22:49 Перейти на сторінку link

Конференції (22)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6742 VI Міжнародна Грінченківська наукова онлайн-школа для докторантів, аспірантів, молодих учених та магістрантів - Київ document.pdf
6013 "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" - Київ document
5831 "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої школи" - Київ document.pdf
6018 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри - Київ document.pdf
6020 Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського союзу" "Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу" Київ document.pdf
4793 Міжнародний форум до 100річчя вальдорфської педагогіки "Навчати бачити світ, любити світ, змінювати світ" Ідеї вальдорфської педагогіки в контексті реформ української освіти Київ document.pdf
4483 II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Андрагогічні засади підготовки сучасного педагога Київ document.pdf
4378 3. SETKÁNÍ ANDRAGOGŮ VE ZLÍNĚ Socio-pedagogical aspects of the development of andragogy in Ukraine Zlín, Česká republika document.pdf
4379 11th Annual International Scientifi c Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning DIGITAL COMPETENCE: ABILITIES OF A LECTURER AND EXPECTATIONS OF STUDENTS (UKRAINIAN-POLISH CONTEXT) Katowice,Poland document.pdf
4269 Edukacja międzykulturowa w Polsce s na swiece 30 lat doświadczenia - problemy - perspektywy Edukacja międzykulturowa w perspektywie "Human Rights Education" Cieszyn - Ustroń document.pdf
4112 Освітологія - 2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до Європейського Союзу Освітологічні підходи до розробки комплексної стандартизації оцінювання результатів діяльності викладачів вищої школи Київ document.pdf
4074 Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень Як залучати молодь до педагогічної науки: досвід організації наукової школи Херсон document.pdf
3715 "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: Варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Модель педагогічної освіти сучасного університету Київ document
2583 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Ціннісні орієнтації сучасного студентства: соціологічні виміри Київ document
2168 Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культорологічний, інформаційний виміри Громадянські цінності студентів у Республіці Польщі та України: порівняльний аспект Київ document.pdf
1973 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Інваріативність та варіативність у діяльності педагога: як не розгубитись у час освітніх реформ? Київ document
2582 Освітні шляхи поляків за кордоном Сучасна педагогічна наука в Польщі у рецепціях українських вчених Torun-Ciechocinek document.pdf
833 Акмеологія: наука XXI століття Потенціал педагогіки у професійному розвитку і вдосконаленні вчителя Київський університет імені Бориса Грінченка document
835 Pedagogicka diagnostika a evaluace 2016 Diagnosticke metody v terciarnim vzdelavani Ostravice document
834 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: щоб у серці жила Батьківщина Проблеми національної ідентичності особистості у спадщині В.О.Сухомлинського М. Луцьк document
837 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування' Історико-педагогічні дослідження в Україні: розвиток наукового дискурсу (вступна стаття) м. Київ document
836 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості Взаємозв'язок матеріального і духовного в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. Керівник секції № 1 'В.О.Сухомлинський про розвиток духовних потреб дитини'' м. Херсон document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
27963 Recommendations on the standardization of academic staff activities and suggestions for the further development of university teachers competences

Монографії (колективні) (13)

ID Назва Рік
34201 Distance learning: on the way to developing a new didactic model of university education
34461 Professional ethics of the modern teacher: realities and transformations
27958 High school teacher competence in change
23501 Інваріантність та варіативність професійної діяльності викладача вищої школи в епоху змін
25384 Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
18773 Педагог як суб'єкт морального вдосконалення духовного виховання
15451 Потенціал педагогіки у професійному розвитку і вдосконаленні вчителя
18862 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
11367 Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи
2182 Етичні домінанти виховання особистості (за матеріалами "Хрестоматії з етики" В. А. Сухомлинського)
920 Проблеми підготовки майбутнього вчителя в наукових працях О.Я. Савченко
2181 Сфера освіти як об'єкт дослідження

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
32381 Компетентностное развитие преподавателей высшей школы средствами цифровых технологий
30066 Digital competence: abilities of a lecturer and expectations of students (Ukrainian-Polish context)
26962 Вивчення компетенції викладача вищої школи в Україні: діагностика та аналітика

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
31760 Academic staff`s social-personal dominant activity
32961 The research on educational environment of institution of higher education involving experts: results and analysis.
33451 Теорія і методологія неперервної професійної освіти
31545 Толерантність вчителя у міжкультурному середовищі університету
26679 Edukacja międzykulturowa na uniwersytecie: od teorii do praktyki
25128 Polska pedegogica i edukacja międzykulturowa w recepji ukraińskich badaczy
26032 Модель педагогічної освіти сучасного університету
20022 Педагогіка вищої школи: сучасні дидактичні стратегії
18576 The Values of Modern Ukrainian Students
18773 Педагог як суб'єкт морального вдосконалення духовного виховання
18136 У пошуках нової педагогіки: критичний аналіз
18862 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
11367 Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи
4598 Теоретическая и практическая ценность международной коллективной монографии «Духовность воспитания»: рефлексии ученого

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
36675 Елективість як провідний принцип освіти дорослих
31731 Сучасні стратегії трансформації змісту педагогічної освіти
33451 Теорія і методологія неперервної професійної освіти
29076 Як залучати молодь до педагогічної науки: досвід наукової школи
26032 Модель педагогічної освіти сучасного університету
24236 Педагогічна культура та професійна етика як ціннісна основа діяльності вчителя (за матеріалами праць В. О. Сухомлинського)
21993 Аксіологічні орієнтири професійної підготовки педагога (наукові ідеї доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України О.Я. Савченко)
20710 Конструктивний підхід у навчанні: з досвіду діяльності центрів компетентностей у європейських університетах
20022 Педагогіка вищої школи: сучасні дидактичні стратегії
15062 "Науки про освіту" : чи є в них місце педагогіці?
15061 Професійна діяльність учителя крізь призму педагогічної інноватики
18136 У пошуках нової педагогіки: критичний аналіз
11147 Історико-педагогічні дослідження в Україні: розвиток наукового дискурсу
10920 Морально-етичні принципи та норми наукової діяльності викладача вищої школи
9992 Розвиток акмеологічної позиції педагога у процесі розв'язання моральних дилем

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
32961 The research on educational environment of institution of higher education involving experts: results and analysis.
11147 Історико-педагогічні дослідження в Україні: розвиток наукового дискурсу
10919 Взаємозв'язок матеріального і духовного у педагогічній спадщині В. Сухомлинського
15058 Етика педагогічного взаємодії викладача та студента: принципи та особливості
9992 Розвиток акмеологічної позиції педагога у процесі розв'язання моральних дилем
4556 Ценностные ориентации будущего профессионала
4555 Розвиток людини як сутнісна ідея педагогіки К. Ушинського
6488 Mokytojo etika - dvasinio konteksto pagrindinis demuo ugdant asmenybę
4585 Аксіалогічний потенціал сучасного педагога
4634 Peculiarities of ethical and pedagogical approach to realization in professional education
10553 Наукові школи — основа розвитку сучасного університету
2180 Етичні основи реалізації завдань неперервної освіти людини
2228 Толерантність як основа формування професійної поведінки майбутнього педагога
4572 Етичний розвиток сучасного педагога
2671 Аксіологічні засади освітології: держава, суспільство і особистість
4550 Етична компетентність педагогічного працівника у контексті компетентнісно спрямованої освіти

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
78 Digital competence: abilities of a lecturer and expectations of students (Ukrainian-Polish context) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30066/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
20 Кафедра теорії та історії педагогіки 57208208206 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57208208206&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
134 Кафедра теорії та історії педагогіки - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
108 Педагогічний інститут Кафедра теорії та історії педагогіки 3.97 18.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Khoruzha

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
106 Іntercultural education at the university: from theory to practice наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26679 2019
197 Толерантність вчителя у міжкультурному середовищі університету наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31545/ 2020
228 Professional ethics of the modern teacher: realities and transformations монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34461/ 2021

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
21 Малі гранти 21720008 Вишеградський фонд Компетенції викладача вищої школи в добу змін 01.01.2018 – 30.05.2019 р. Координатор проекту

Участь у державних науково-дослідних проєктах (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
16 Teach for all Меморандум про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Громадською організацєю «Навчай для України» ГО «Навчай для України» Навчай для України 2017 розробник освітньої програми, координатор
30 Teach for all Меморандум про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Громадською організацєю «Навчай для України» ГО «Навчай для України» Навчай для України 2017-2020 розробник освітньої програми, координатор

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
6 Братко Марія Василівна "Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу" / 13.00.04; 13.00.06 Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджемнту освіти" НАПН України document 2019

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
5 Руденко Ніна Миколаївна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування і н терактивних технологій на уроках математики» Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Робота у складі експертних рад МОН (2)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
38 Комісія з християнської етики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України document 2017
48 Експертна комісія з етики та предметів морально-духовного спрямування Khoruzha.pdf 2021

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
235 Інновації у педагогічній освіті та підготовці лідера нової школи: досвід країн Європейського Союзу Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
253 Підготовка вчителів початкових класів по викладанню іноземних мов:західно-європейські практики до українських реалій Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
326 Інновації у підготовці вчителя-лідера для нової Європейської школи Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
600 Розвиток підприємницької компетентності: університетські практики Міжнародний Вишеградський Фонд. Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
56 Зміст і технології забезпечення якості неперевної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 02.2021 https://pi.kubg.edu.ua/images/Звіт.pdf 100

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
81 Фаховий модуль (стажування) - document 01.03.2016
247 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
327 Лідерський модуль - document 02.07.2015
671 Дослідницький модуль - document 22.01.2016
882 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
2471 Модуль з ІКТ Інший модуль stazh_04_16_18.pdf 16.04.2018
2705 Інше Інший модуль document 31.01.2018
3123 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3970 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4945 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.03.2021
4988 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5391 інше Інший модуль document 09.06.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1031 Міжнародна конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій" Міжнародна конференція м. Київ 30.11.2016 2
1032 Круглий стіл "Стратегії міжнародної співпраці" (Україна-Польща) Круглий стіл м. Київ 29.11.2016 2
1035 Грінченківська наукова зимова школа для аспірантів і докторантів у галузі знань "Освіта/Педагогіка" Школа для аспірантів м. Київ 04.02.2016 2
1253 "Нова початкова школа-простір освітніх можливостей" Київський педагогічний форум Київський університет імені Бориса Грінченка 18.01.2017 10

Зимові та літні школи (1)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
2 Педагогічний інститут Зимова V міжнародну Грінченківську наукову зимову школу для докторантів, аспірантів, молодих вчених та магістрантів у галузі знань «Освіта / Педагогіка» Київський університет імені Бориса Грінчека Керівник робочої групи 2020 Наказ_Зимова школа.doc

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
18854 Соціологія виховання особистості
26917 Етичний розвиток педагога

Підручники, навчальні посібники (колективні) (10)

ID Назва Рік
31809 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
31834 Я — студент
27967 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
27966 Я — студент
20107 Я — студент
14990 Я — студент
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
3852 Я – студент: навч.посіб
6657 Я – студент: навч.посіб

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
31543 Практикум з критичного мислення
4582 Методи навчання та їх класифікація

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
2 Педагогічний інститут Корпоративна освіта та розвиток персоналу Не міжгалузева Створення програми 27.02.2020 nakaz_2020_153.pdf
3 Педагогічний інститут Корпоративна освіта та розвиток персоналу Не міжгалузева Набір на програму 27.02.2020 nakaz_2020_794_s.pdf

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
246 Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 200 13.04.2016
401 Соціальна педагогіка: теорія і практика: Модуль 6. Соціологія виховання (2 курс, СП, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2018 736 13.11.2018
430 Педагогічна етика (3 курс, КВД, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
746 Методологія і методи науково-педагогічних досліджень (5 курс, ПВШ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 251 12.05.2020
786 Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 464 01.09.2020

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
367 Педагогічний інститут Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм, з.ф.н.) Магістр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
3936 Педагогічний інститут Соціальна педагогіка: теорія і практика: Модуль 6. Соціологія виховання (2 курс) Бакалавр Денна 9 не враховується 25 28.12.2018
7817 Педагогічний інститут Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 5 10 10.12.2020
8127 Історико-філософський факультет Філософія і методологія наукової діяльності (1 курс, АСП) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
198 Кафедра теорії та історії педагогіки 4.9 20.05.2016
1511 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,84 12.01.2017
2350 Кафедра теорії та історії педагогіки 5,00 27.12.2018
3238 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,90 28.12.2019
4135 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,72 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
31 Москальчук Ганна Олексіївна Педагогічний інститут VI Професійна освіта I document 2018
51 Кабанова Крістіна Юріївна Педагогічний інститут V Професійна освіта I document 2019