Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М. Драгованова, 1978
Перелік місць роботи
Національний університете біоресурсів і природокористування України, проректор
Академія праці і соціальних відносин, проректор
Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, доцент кафедри інформатики
Теми дисертацій (захищених)
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 - теорія і методика навчання інформатики " Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах", 2003 р.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1490 19 38 2017.09.18 09:26:07 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1316 Міжнародна науково-практична конференція INTERNATIONAL CONFERENCES ON ITS 2016, ICEduTech 2016 AND STE 2016 RMIT University 1. MOOCs – theoretical and practical aspects: comparison of selected research results: poland, russia, ukraine, and australia. 2. Educational robots in primary school teachers’ and students’ opinion about stem education for young learners Мельбурн, Австралія document.pdf
1312 Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016) Openness and quality of e-educational university environment Чешен, Польща document.pdf
1313 Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016) Teacher-student collaboration: challenges and opportunities Чешен, Польща document.pdf
1314 Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016) Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspect Чешен, Польща document.pdf
1315 Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016) Collaboration in research activities: ict tools assessment Чешен, Польща document.pdf
1310 Міжнародна науково-практична конференція « Відкрите електронне освітнє середовище сучасного університету» ВПРОВАДЖЕННЯ STEAM НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 3D ТЕХНОЛОГІЙ: МОДЕЛЮВАННЯ, СКАНУВАННЯ ТА ДРУК Київ, Україна document.pdf
1349 ICTERI2016 Educator’s e-Portfolio in the Modern University Київ, Україна document
1309 Міжнародна науково-практична конференція III SCIENTIFIC CONFERENC Cyberspace and virtual worlds - Grand Opening? Open science and education Academy of Special Pedagogy Some results of research in the use of online resources to research in education: a case study Варшава, Польща document
1308 Міжнародна науково-практична конференція DIVAI2016 Communication in Education: ICT Tools Assessment, Recommended Applications for Making Presentations and Didactic Videos. Some Research Results; Штурово, Словаччина document.pdf

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
18692 Collaboration in research activities: ICT tools assessment
18690 Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects
18691 Teacher-student collaboration: challenges and opportunities
11356 Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university
10019 Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри /редкол. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін./ (Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету. с.151-196)
12906 Формування ІКТ-компетентностей через систему компетентнісних задач: від ідеї до практичної реалізації

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (12)

ID Назва Рік
19666 E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
19906 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ – КЛЮЧОВА ВИМОГА ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
16051 Educator’s e-Portfolio in the Modern University
15832 Комунікація в освіті: оцінка ІСТ інструментів
18713 Рекомендовані додатки для створення презентацій та дидактичних відео. Результати дослідження
14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
18669 Modern education quality requirements and information technologies in academic teachers' activities
18675 Title: Quality features of university information environment in its external indicators
18668 Нові освітні стратегії у сучасному цифровому середовищі
10369 MOOCs – selected social and educational aspect
13595 Designing a Modern Cloud-Oriented Virtual Personalized Educational Environment
8223 Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (33)

ID Назва Рік
19666 E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
16682 Educational e-environment of modern University: foreign experts’ perspective
14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
18692 Collaboration in research activities: ICT tools assessment
19667 E-learning Managers Training to Design High-tech Electronic Learning Environment
18671 From programmed teaching to constructivism and personally-oriented approach to e-learning
16224 Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing
18670 Międzynarodowa sieć naukowa IRNet w dobie nowych technologii, globalizacji i internacjonalizacji edukacji oraz kompetencji kluczowych – wstępny raport z implementacji projektu
18669 Modern education quality requirements and information technologies in academic teachers' activities
18690 Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects
18691 Teacher-student collaboration: challenges and opportunities
18675 Title: Quality features of university information environment in its external indicators
18677 Training of Primary School Teachers for the Implementation of Educational Robotics International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering
15412 Модель ІКТ компетентності вчителів
18668 Нові освітні стратегії у сучасному цифровому середовищі
10369 MOOCs – selected social and educational aspect
13595 Designing a Modern Cloud-Oriented Virtual Personalized Educational Environment
13692 Designing an e-university environment based on the needs of net-generation students
13193 Distance Learning Technology as Tool for Monitoring and Inprovement of ICT-Competence of Teachers of Computer Science
11356 Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university
16418 OPEN E-ENVIRONMENT – THE KEY INSTRUMENT OF THE EDUCATION QUALITY
10221 Public Information and Educational Environment as One of the Ways to Improve the ICT Competence of Future Specialists
13691 Quality of higher education and structure of ICT competence of teachers in ukrainian high schools
8223 Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT
16432 Імплементація корпоративних стандартів ік-компетентності – запорука якісного відкритого е- середовища університету
10019 Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри /редкол. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін./ (Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету. с.151-196)
12906 Формування ІКТ-компетентностей через систему компетентнісних задач: від ідеї до практичної реалізації
3861 Corporate Standard of ICT competence of masters
4081 Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
6339 Формирование навыков сотрудничества у студентов с использованием сервисов Веб 2.0
4080 Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу
864 Формування інформатичних компетентностей учнів середньої школи
854 Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом при навчанні?

Фахові видання, що затверджені МОН (30)

ID Назва Рік
19906 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ – КЛЮЧОВА ВИМОГА ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
19722 Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів
14831 Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
15412 Модель ІКТ компетентності вчителів
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
11795 Система компетентнісних завдань як засіб формування компетентностей на уроках інформатики
9986 Формування компетентностей майбутніх фахівців з програмної інженерії
13188 Шляхи формування підприємницької компетентності майбутніх інформатиків
3865 Вбудовані системи, програмне забезпечення для їх проектування в системі навчання майбутніх студентів
3861 Corporate Standard of ICT competence of masters
6323 Інформатика-6: навчання через діяльність
4081 Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
6337 Використання вікі-рушіїв для організації електронного навчального середовища навчального закладу
6203 Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ
6198 Модель стандарту ікт-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти
6204 Організація MOOC на основі Вікі-технології
6320 Проектна діяльність як засіб формування ІКТ-компетентності учнів
6197 Система інформаційної підтримки набуття магістрами наукової складової ІКТ-компетентності
4080 Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу
3377 Cистема вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів
6603 Навчально-методичний комплект «Інформатика, 5»: у ногу з вимогами суспільства
6327 Формувальне оцінювання: від теорії до практики
897 Концепція навчання учнів інформатиці у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах
898 Концепція підручника «Сходинки до інформатики»
891 Чи має керівник навчального закладу володіти ІКТ-компетентністю?
864 Формування інформатичних компетентностей учнів середньої школи
903 Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності тих, хто їх навчає?
902 Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі заочної освіти
918 Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання
900 Методична підготовка майбутніх учителів інформатики до використання дослідницьких методів навчання

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (29)

ID Назва Рік
18705 Educational Robots In Primary School Teachers’ And Students’ Opinion About Stem Education For Young Learners
16337 3D -printing Studying as a Component of Modern STEAM Education
16051 Educator’s e-Portfolio in the Modern University
15832 Комунікація в освіті: оцінка ІСТ інструментів
18713 Рекомендовані додатки для створення презентацій та дидактичних відео. Результати дослідження
18630 Educational e-environment of modern University: foreign experts’ perspective
18631 Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing
18632 Open Educational E-environment of modern university. Introduction
12318 Використання wiki-технології для організації навчального середовища сучасного університету
16237 Open Educational E-environment of modern university. Introduction
16233 Use of wiki-technology for modern university learning environment
16234 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Вступ
6637 Educational Technologies in the Preparation of Future Teachers
6189 An analysis of information society development in Ukraine
6184 Contrastive analyses and evaluation of the ICT and e-learning and intercultural competences in Australia, Czech republic, the Netherlands, Poland, Portugal, Russia, Slovakia, Spain and Ukraine within the framework of the IRNET international research network project
6191 Informal learning as an integral part of e-learning environment of the modern education
6188 Information environment of blended learning: aspects of teaching and quality
6192 Scientific component of masters ICT competence in modern university
6195 Способы интеграции цифрового контента в электронном учебном курсе
10640 Яким має бути «розумний» університет у «розумному» суспільстві?
893 Pedagogical aspects of cloud computing
899 Інформатизація середньої освіти України: сучасні підходи та стратегія впровадження (за матеріалами Державної цільової програми «Сто відсотків»)
863 Підготовка конкурентноздатного випускника магістратури в умовах сучасного університету
865 Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень
853 Інформатичні компетентності професора – міф чи реальність?
901 Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти
6057 Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів
6058 Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів
6303 Як визначити педагогічну цінність електронних засобів навчального призначення?

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (2)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
2 Сьома рамкова програма (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange) PIRSES-GA-2013-612536 Європейська Комісія Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК 1/01/2014 – 31/12/2017 Учасник проекту
11 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія DESIRE 1 грудня 2013 – 1 грудня 2016 (36 місяців) Учасник проекту

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
8 Кочарян Артур Борисович «Розвиток інформаційно - комунікаційної компетентності науково - педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів» Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 2016

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
324 Лідерський модуль Інший модуль document 02.07.2015
551 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 24.04.2015
552 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.04.2015
1302 Дидактичний модуль Інший модуль document 29.12.2016
1303 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.12.2016

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
690 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 10
706 Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти" - ТEI 2016 Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Київський університет імені Бориса Грінченка 15.04.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (25)

ID Назва Рік
20107 Я — студент
15942 Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
15962 Інформатика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
16120 Информатика: учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
18706 Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle 3)
18686 Основи робототехніки
18684 Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE
16478 Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент"
14990 Я — студент
11410 Інформатика: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів
11422 Інформатика: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
5788 Інформатика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
6193 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики 11 клас
6194 Збірник задач для державної підсумкової атестації з інформатики, 9-й клас
3849 Я студент (Розділ V)
3852 Я – студент: навч.посіб
5786 Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
5789 Сходинки до інформатики: книга для учня 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів
6657 Я – студент: навч.посіб
5785 Інформатика: підручник для 11 класу
5782 Інформатика: підручник для 10 класу
5774 Інформатика: підручник для 9 класу
5781 Інформатика: експериментальний підручник для 10 класу

Навчальні та методичні матеріали (22)

ID Назва Рік
15932 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики: навч. посіб. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.
15947 Робочий зошит з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.
11424 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 7 клас.
11416 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 3 кл.
11418 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 4 кл.
11419 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 5 кл.
11420 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 6 кл.
11421 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 7 кл.
11413 Робочий зошит з інформатики. 4 клас
6041 Зошит для контролю знань з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6040 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6042 Робочий зошит з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
5791 Сходинки до інформатики: інтегорваний курс з розвитку алгоритмічного, логічного та критичного мислення молодших школярів: методичний посібник для вчителя, 2 клас
6038 Зошит для контролю знань з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6039 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6046 Курсова робота з методики навчання інформатики: методичні рекомендації
6037 Робочий зошит з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6035 Сходинки до інформатики: Робочий зошит №1 для учня 2 класу
6036 Сходинки до інформатики: Робочий зошит №2 для учня 2 класу
6043 Опорні конспекти з інформатики, 9 клас
6033 Зошит з інформатики до підруч. для 9 кл. заг.-осв. закладів. Частина 1
6034 Зошит з інформатики до підруч. для 9 кл. заг.-осв. закладів. Частина 2

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
222 Методика викладання інформатики у вищій школі (6 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2015 574 02.12.2015
276 Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології" - - - 2016 611 11.11.2016
307 Методика викладання фахових дисциплін (ІНм) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2017 249 10.04.2017
327 Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2017 392 12.06.2017

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
399 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (3)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1194 Методика викладання інформатики у вищій школі Денна Магістр 1140 22.10.2015
3719 Інноваційні методи,технології та моніторинг якості електронного навчання Заочна Магістр 2898 27.09.2016
4051 Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання Денна Магістр 0316/17 03.02.2017