Додаткові відомості

Освіта

Київський політехнічний інститут, 1979 р.Докторантура Міжнародної кадрової
академії, 2003 р.Аспірантура
Київського славістичного університету, , 2011 р.

Перелік місць роботи

Президент, головний редактор Української видавничо-поліграфічної
компанії "Експрес-об'ява" (м.Київ)  
1991–2017 рр.Професор кафедри журналістики НПУ імені М.П. Драгоманова  (2007–2016).З 2017 р. – професор кафедри видавничої справи Інституту
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Теми дисертацій (захищених)

Дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філософії в галузі
економіки «Становлення і розвиток малого підприємництва на етапі перехідної економіки України (на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії «ЕксОб»)»,
2003 р.Кандидатська дисертація «Розвиток видавничої справи України в 1990–2010 рр.», 2011 р.Докторська дисертація «Мале
підприємництво видавничої галузі України (1991–2010 рр.)», 2016 р.

Громадська активність
Віце-президент ГО " Національна академія наук вищої освіти України", академік-секретар відділення масової комунікації
Член Національної спілки журналістів України з 1994 р. Секретар Національної спілки журналістів України (2003–2017 рр.)
Перший заступник голови правління Київської організації Національної спілки журналістів України з 2007 року.
Голова координаційної ради Співдружності рекламно-інформаційних видань України з 1998 р., з 2003 - голова ради Співдружності інформаційних видань України.
Голова редакційної ради Видавничо-поліграфічної компанії «ДП «Експрес-об’ява”
Заступник головного редактора, член редакційної колегії Наукового історично-філософського журналу «Університтет» (фахове наукове видання: історія, філософія).
Заступник головного редактора , член редакційної колегії Науково-інформаційного вісника ГО " Національна академія наук вищої освіти України".
Член редакційної колегії серії книг «Зірки української журналістики».
Член редакційної ради "Вісника Книжкової палати України" (фахове видання).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
35 2 1 2019.11.24 10:21:51 Перейти на сторінку link

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6972 Міжнародна науково-практична конференція «Конфлікти ХХІ століття: наслідки і шляхи подолання» Освітні установи в умовах конфліктів Київ document
6971 Х-та Міжнародна науково-практична конференція \ Роль журналістських об'єднань у формуванні інформаційного простору Київ document
6196 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі» Інклюзивна література: погляд видавця Київ document
5888 Науково-практична конференції «Українські революції доби Незалежності у контексті націотворення» Освітяни і Революція Гідності Київ document.pdf
5725 Міжнародна науково-практична конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» Українська книга: електронний вимір Київ document.pdf
5651 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) "Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження" Зародки підприємництва в Україні Черкаси document
5543 «Людяність в умовах конфліктів: виклики, рішення, завдання» Українська журналістика початку 90-х. Київ document
5309 Міжнародна науково-практична конференція «Виклик COVID-19: безпековий та інформаційний виміри» «Дистанційне навчання в період пандемії» Київ document.pdf
5308 III International Scientific and Practical Conference "MAN AND ENVIRONMENT, TRENDS AND PROSPECTS" SMALL BUSINESS AS THE CORE OF MODERN ECONOMICS Tokyo, Japan document.pdf
5307 I International Scientific and Practical Conference "PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE" PUBLISHING BUSINESS OF UKRAINE: FORMATION AND DEVELOPMENT ASPECTS Graz, Austria document.pdf
4859 Міжнародна науково-практична конференція "Українські революції ХХ–ХХІ століть у контексті націо- та державотворення" Місце і роль громадянських інституцій у суспільних перетвореннях м. Київ document.pdf
4574 ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційний простір. Українські реалії: у пошуках історичної правди» Голодомор: у пошуках історичної правди. м. Київ document.pdf
4588 Видавнича справа: виклики сучасності Новації Міністерства освіти і науки щодо напряму знань "Видавнича справа та редагування" м. Київ document.pdf
3591 VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційний простір. Українські реалії: проблеми журналістської доброчесності» Тренди сучасної журналістської освіти Київ document.pdf
3596 Актуальні питання підготовки фахівців з видавничої справи та редагування Робота кафедри в умовах практико-орієнтованого навчання Київ document.pdf
3597 Міжнародна науково-практична конференція "Пропаганда та журналістика у добу інформаційного протиборства: проблеми та виклики" Журналістика і патріотизм в умовах війни Київ document.pdf
3592 Міжнародна науково-практична конференція «Медіа: минуле, сучасність, майбутнє» Науковець з полум’яним серцем патріота (пам’яті Ігоря Леонідовича Михайлина) Харків document.pdf
2773 VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір. Українські реалії: проблеми військової журналістики та освіти" Роздержавлення ЗМІ: за і проти Київ document.pdf
2705 Друга Міжнароднаї науково-практична конференція "С о ціа льи і к о м ун ік а ц ії в ін те р к уль тур н о м у просторі" Книговидання України: стан ьа перспективи розвитку Київ document.pdf
2704 Комунікація у ХХІ столітті: безпековий вимір Видавнича продукція: безпекові перестороги Київ document.pdf
2632 ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЯ «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України Нові можливості ефективного медіабізнесу – інноваційна складова Київ document.pdf

Монографії (колективні) (8)

ID Назва Рік
35799 Научные исследования XXI века. Том 2
34499 Small business as a foundation for progressive development
34498 Small business as a foundation for progressive development
35798 Научные исследования XXI века. Том 1
29230 Національна безпека України у викликах новітньої історії
29401 Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: вивчення запитів фахівців
29863 Видавничий потенціал сучасної України як інструмент політичної боротьби
22562 Мова і бізнес: історичний екскурс

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31493 Инклюзивная литература как инновационный маркетинговый ресурс издательской деятельности

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
35738 Видавнича справа України наприкінці ХХ - початку ХХІ століття: лінгвістичний аспект
32838 Українське підприємництво в умовах відродження ринкових відносин (1990–1995 рр.)
31696 Сучасні тренди видавничої освіти
31599 Мовні тенденції видавничої галузі України (1991-2012 рр.)
29184 Формування нормативно-правового забезпечення видавничого бізнесу сучасної України
25399 Рецензія Шпака В.на книгу «Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування і ворожнечі)»
25318 Революційні зміни видавничої галузі на межі тисячоліть
25398 Друковані ЗМІ України: історіографічний аспект
22558 Начерки з методології дослідження видавничого підприємництва
22538 Правидавництво трансформацій
22456 Книговидання України: фактори розвитку
25308 Сучасні тренди українського книговидання
36702 Українське книговидання на межі тисячоліть

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
31696 Сучасні тренди видавничої освіти
25399 Рецензія Шпака В.на книгу «Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування і ворожнечі)»
25637 Науковець із полум’яним серцем патріота
36702 Українське книговидання на межі тисячоліть

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
32618 Зародки підприємництва в Україні
31359 Малий бізнес як стрижень сучасної економіки
31357 Видавнича справа України: аспекти становлення та розвитку
25451 Зміна форми власності комунальних засобів масової інформації як потреба сьогодення
25310 Роздержавлення ЗМІ: за і проти
25553 Журналістика і патріотизм в умовах війни
22561 Методологія дослідження історії видавничого підприємництва
22535 Українські друковані ЗМІ в інформаційному просторі
22537 Нові можливості ефективного медіабізнесу - інноваційна складова
22462 Історіографія друкованих ЗМІ України
22531 Журналістська освіта: нові виклики
22463 Талант, огранений долею

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
125 Кафедра видавничої справи 57217313179 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217313179&eid=2-s2.0-85087067036

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
370 Інститут журналістики Кафедра видавничої справи 3.37 5.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Shpak2

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
10 Сучасні тренди українського книговидання наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25308/ 2018
166 Видавничий потенціал сучасної України як інструмент політичної боротьби монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29863/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
209 Wyższa Szkoła Lingwistyczna у Ченстохово, Польща Наукове стажування 01.11.2019 – 01.02.2020

Ректор
університету  д-р Едіта Садовська

Учасник програми document

Словники, енциклопедії (2)

ID Назва Рік
32840 Термінологічний словник видавничого бізнесу: книга редактора : українсько-англійський
29248 Словник сучасних поліграфічних термінів: книга редактора

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1952 Фаховий модуль (стажування) - document 24.11.2017
2523 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2580 Модуль з ІКТ Інший модуль pk_736_13_11_18.pdf 13.11.2018
3128 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3821 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 01.02.2020
5084 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5322 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
29225 Управління сучасним видавництвом
22466 Поліграфія: книга редактора

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
12 Інститут журналістики Контент-продюсування цифрових медіапроєктів Не міжгалузева Створення програми 27.04.2020 nakaz_2020_318.pdf
13 Інститут журналістики Контент-продюсування цифрових медіапроєктів Не міжгалузева Набір на програму 27.04.2020 nakaz_2020_747_793_s.pdf

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
402 Поліграфія (2 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2018 736 13.11.2018
432 Видавниче планування: бізнес-план (3 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019 20/21 н.р.
433 Управління сучасним видавництвом (5 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 322 10.05.2019 20/21 н.р.

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3833 Інститут журналістики Поліграфія (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 3 9 25 28.12.2018
5504 Інститут журналістики Поліграфія (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5514 Інститут журналістики Практика реклами у видавничій справі: Організація роботи рекламних структур у видавництві (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5938 Інститут журналістики Видавниче планування: бізнес-план (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 27.12.2019
5939 Інститут журналістики Управління сучасним видавництвом (5 курс, ВСР, денна) Магістр Денна 8 5 10 27.12.2019
6880 Інститут журналістики Практика реклами у видавничій справі (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7655 Інститут журналістики Поліграфія (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
743 Кафедра видавничої справи 4,71 31.12.2016
1547 Кафедра видавничої справи 4,65 12.01.2017
2392 Кафедра видавничої справи 4,48 28.12.2018
3132 Кафедра видавничої справи 4,66 28.12.2019
4172 Кафедра видавничої справи 4,49 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
108 Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів BookFashion Київський університет імені Бориса Грінченка 22.04.2017

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
100 Крохмаль Олександра Михайлівна Інститут журналістики IV IV Всеукраїнський фестиваль блогерів "Smart Blog". Київ 2019 Всеукраїнський II document