Додаткові відомості

Освіта

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського, нині Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1987).

Перелік місць роботи

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, асистент кафедри (1987–1990);

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, стажер-дослідник (1990–1992);

Інститут української мови НАН України (1993–2016);

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, професор кафедри української мови і літератури (з 2016).

Теми дисертацій (захищених)

Конотативно-оцінний аспект семантики назв осіб за родом діяльності, місцем проживання та національною належністю (1997).   

Лінгвоконцептуальна репрезентація фрагментів когніції в термінопросторі української мистецтвознавчої картини світу (2007).

Громадська активність
- голова Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (з 2013);
- голова Науково-методичної комісії з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (2009–2016);
- член Словникової комісії Міністерства освіти і науки України (2013);
- член спеціалізованих рад: К 52.051.08 Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (2009–2011); Д 26.173.01 Інституту української мови НАНУ (2011–2015);
- куратор Ради молодих учених Інституту української мови НАНУ (2009–2013).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
191 6 2 2020.01.08 21:24:14 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4292 E-rječnici i e-leksikografija Термінографічна база даних TERM_IN у міжслов’янському діалозі: архітектоніка та проектування Zagreb, Sveučilišta VERN' document
4291 Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja Словник термінів термінознавства: макро- та мікроструктура Zagreb, dvorana Knjižnice HAZU document
3256 XVI Међународни конгрес слависта Галузеве слов'янське термінознавство у парадигмовому аспекті: загальні тенденції розвитку Белград, Сербія document.pdf
3255 XVI Међународни конгрес слависта Моделі семантизації багатозначних термінів у слов'янській лінгвістичній термінографії Белград, Сербія document.pdf
2212 Сучасныя праблемы лексікаграфіі Типологічні різновиди лінгвоконцептуаріїв Мінськ, Білорусь document.pdf
1706 W dialogu języków i kultur Терміни з компонентом медіа – медиа – media в українській, російській та польській мовах Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie document
1705 Terminologia słowiańska: dziś i jutro Термінологічні виміри етичного Polska Akademia Nauk, Warszawa document.pdf
1748 Wspólne posiedzenie Komisji Terminologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Komitetu Słowianoznawstwa i Komitetu Językoznawstwa PAN \ Термінологічна комісія при МКС і  проблематика сучасного слов'янського термінознавства Warszawa, Polska Akademia Nauk document.pdf
1546 Всеукраїнські Грищенківські читання Термінологічна об’єктивація категорії багатозначності в науковій картині світу Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document.docx
1570 English Phraseology and Business Terminology: the Points of Crossing Co-convenors Galway
1538 Словенска терминологиjа данас Слов’янське термінознавство: проблематика й перспективи розвитку Београд, Институт за српски jезик САНУ document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
24185 Сучасне українське теоретичне термінознавство: віхи становлення

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
20298 Psychosocial aspects of improving physical activity of children with chronic diseases

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
26940 Міжмовні лексичні відповідники як репрезентанти наукових універсалій у термінопросторі славістичного мовознавства
26941 Пропозиційні моделі семантизації термінів журналістики у словниках галузі
20705 Слов'янське термінознавство: проблематика й перспективи розвитку

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
26940 Міжмовні лексичні відповідники як репрезентанти наукових універсалій у термінопросторі славістичного мовознавства
26941 Пропозиційні моделі семантизації термінів журналістики у словниках галузі
19484 Білоконенко Л. А. Українськомовний міжособистісний конфлікт

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
26864 Поняття термінопростору: проблема визначення й типологічної диференціації (на матеріалі термінознавчої термінології)
26179 Слов’янське термінознавство кінця ХХ — початку ХХІ століть: досвід наукових пошуків
26135 Моделі семантизації багатозначних термінів у слов'янській лінгвістичній термінографії
26148 Про діяльність Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів у 2013-2018 роках
19852 Why is Terminology your Passion? Interview with Victoria Ivashchenko
19972 Historia Komisji Terminologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
19966 Ukrainian School оf Terminology
20707 З нагоди 60-річчя створення Термінологічної комісії при МКС
20708 Принципи укладання Зведеного словника назв суб*єктів культурної діяльності в українській мові
22140 Типологічні різновиди лінгвоконцептуаріїв

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
90 Кафедра видавничої справи 57195975256 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195975256&eid=2-s2.0-85030623036

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
167 Інститут журналістики Кафедра видавничої справи 1 6 28.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Victoria_Ivashchenko

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
440 Media Studies in European Dialogue Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1453 Фаховий модуль (стажування) - 24.08.2016
1839 Модуль з ІКТ Інший модуль 20.05.2017
2571 Лідерський модуль Інший модуль 08.11.2018
2668 Інше Інший модуль document 30.11.2018
2944 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
3203 ІКТ Інший модуль 2019.pdf 03.06.2019
4182 Інше Інший модуль 27.08.2018

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
462 Редагування та стилістика (1 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
502 Сучасні медіакомунікативні технології (5 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 446 27.06.2019

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3912 Інститут журналістики Редагування та стилістика (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
3969 Інститут журналістики Сучасні медіакомунікативні технології (5 курс, ВСР, денна) Магістр Денна 7 9 не враховується 28.12.2018
5640 Інститут журналістики Редагування та стилістика (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 27.12.2019
5751 Інститут журналістики Сучасні медіакомунікативні технології (5 курс, ВСР, денна) Магістр Денна 9 4 10 27.12.2019

Затверджені робочі програми (4)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
639 Сучасні медіакомунікативні технології Денна Магістр 2457 27.09.2016
4466 Сучасні стратегії розвитку науки Денна Бакалавр 0725/17 03.02.2017
4927 Сучасні медіакомунікативні технології Денна Магістр 1146/17 04.09.2017
6934 Редагування та стилістика Денна Бакалавр 0369/18 26.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
742 Кафедра видавничої справи 4,86 31.12.2016
1127 Кафедра видавничої справи 4,78 12.01.2017
1981 Кафедра видавничої справи 4,54 26.12.2018
2943 Кафедра видавничої справи 4,71 28.12.2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
109 Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів BookFashion Київський університет імені Бориса Грінченка 22.04.2017