Додаткові відомості

Освіта
Хустське базове медичне училище- 04.07.1995 - Диплом з відзнакою, спеціальність сестринська справа
Ужгородський державний університет - 30.06.2000 - Диплом з відзнакою, Магістр біології. Викладач біології та хімії.
Аспірантура з відривом від виробництва, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (10.10.2001р.- 15.03.2005 р.)
Перелік місць роботи
01.11.2001 - Зарахована до аспірантури з відривом від виробництва Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України - Наказ № 213-п від 10.10.2001 р.
16.03.2005 - Відрахована з аспірантури в зв’язку з закінченням строку навчання - Наказ № 51– п від 15.03.2005 р.10.03.2005 - Прийнята на посаду інженера 2-ої категорії відділу генетики мікроорганізмів по строковому договору по 31.12.2005р.- Наказ № 51– п від 16.03.2005 р. 01.01.2006 Наказ № 51– п від 16.03.2005 р. - Наказ № 6–к від 03.01.2006 р.
17.03.2006 Звільнена від обійманої посади за власним бажанням згідно з ст.38 КЗпП України у зв’язку з виїздом за межі України - Наказ № 53–к від 16.03.2006 р.
Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України та рішенням спеціалізованої вчечної ради Інституту мікробіології та вірусології ім.Д.К. Заболотного НАН України від 08 червня 2006р., протокол №9-07/06 присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності "мікробіологія". ДК № 034887
15.11.2006 Прийнята на посаду доцента кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна» - Наказ № 305– к від 07. 12.2006 р.
27.08.2009 Звільнена від обійманої посади за угодою сторін п.1 ст.36 КЗпП України - Наказ № 200 –к від 01.09.2009 р.
01.09 2009 Прийнята на посаду доцента кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни Інституту психології і соціальної педагогіки до обрання за конкурсом Наказ № 12265- к від 31.08.2009 р. Вважати обраною за конкурсом на посаду доцента кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології і соціальної педагогіки на умовах контракту
Вважати обраною за конкурсом на посаду доцента кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології і соціальної педагогіки на умовах контракту.
25.05.2013 Рішенням атестаційної колегії присвоєне вчене звання доцента кафедри анатомії і фізіології людини (протокол №4-02-Д від 25 квітня 2013р.). Атестат доцента №12 ДЦ №034997 м.Київ .
Працює донині.
Теми дисертацій (захищених)
«Фізико-хімічні і біологічні властивості ландоміцину Е і його продукування культурою Streptomyces globisporus 3-1» зі спеціальності 03.00.07 – мікробіологія.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
62 4 2 2021.09.15 10:33:30 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6784 3 th International Scientific and Practical Jnline Conference "Health? PhysicalEducation and Sports Perspectives and Best Practices"" ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ІНТЕГРАЛЬНИМИ ВИСНОВКАМИ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ Київський університет імені Бориса Грінченка document
5498 Фестиваль освітнього лідерства, 19.09.2020 (онлайн)) Учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
4547 Клевер Клевер Київський університет Бориса Грінченка document
4384 Фестиваль освітньоголідерства Сlever Учасник_Фестиваль освітньоголідерства Сlever Київ document
4382 Нealth, Physical Education an Sports Нealth, Physical Education an Sports Київ document
4383 Фізичне виховання, спорт та здоров*я людини Фізичне виховання, спорт та здоров*я людини Київ document
1933 Фестиваль освітнього лідерства "Сlever" Участь у фестивалі освітнього лідерства "Сlever" Київський університет Бориса Грінченка document
1932 Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізичне виховання, спорт а здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи» Вплив фізичних навантажень на організм сучасної молоді м.Київ Київський університет Бориса Грінченка document
2093 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення Інклюзіяв новій українській школі Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
34569 Influence of sexual dimorphism on the development of the logical thinking function in young athletes aged 13–15 years with different blood groups
33760 Research of peculiarities of development of time perception function in 13-15 year-old athletes with different blood groups
36753 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (16)

ID Назва Рік
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
36474 Motivation to health and its relationship with biodemographic and anthropometric parameters and functional state of cardio-respiratory system of patients and healthy people
35470 Зв’язок духовності за рисами характеру з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і здорових людей
33372 Експрес-метод оцінки соматичного здоров’я осіб з вадами опорно-рухового апарату за резервами біоенергетики (проблема оцінки здоров’я спортсменів)
33365 Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного у ніверситету
36753 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture
27800 Стан спадковості у студентів та його зв’зок із самооцінкою здоров’я
28625 Фізична реабілітація дітей шкільного віку з міопією І–ІІІ ступеню
23439 Фізіологічний стан спортсмена під дією мобільного радіотелефону
22790 Експериментальне дослідження впливу спортивного туризму на рівень розвитку фізичної підготовленості підлітків
22349 Вплив фізичних навантажень на організм студентів-першокурсників
21339 Від якості навчальних знань до якості освіти
21340 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
14861 Від якості навчальних завдань до якості освіти
14612 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
9274 Дослідження впливу право- та ліворукості студентів на їхню навчальну успішність

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
36474 Motivation to health and its relationship with biodemographic and anthropometric parameters and functional state of cardio-respiratory system of patients and healthy people
36460 Мотивація до здоров’я та її зв’язок із біодемографічними й антропометричними характеристиками та функціональним станом кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей
33372 Експрес-метод оцінки соматичного здоров’я осіб з вадами опорно-рухового апарату за резервами біоенергетики (проблема оцінки здоров’я спортсменів)
33365 Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного у ніверситету
14612 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (21)

ID Назва Рік
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
36448 Зв’язок духовності за рисами характеру з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і здорових людей
35470 Зв’язок духовності за рисами характеру з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і здорових людей
23916 Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напряму підготовки
25382 Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напрямку підготовки
22349 Вплив фізичних навантажень на організм студентів-першокурсників
21845 Важливість супроводження лекцій презентаційним матеріалом у форматі Power Point при викладанні курсу анатомії у вищій школі
21843 Вплив фізичних навантажень на організм студентів
5488 Вплив психофізіологічних особливостей на успішність студентів при вивченні дисципліни «Психогенетика»
3237 Вплив фізичних навантажень на організм студентів
710 Здоров'яформуюча освіта як імператив життєздатності молодого покоління
687 Моніторинг рівня знань студентів вищих навчальних закладів про ВІЛ-інфекцію
717 Вплив психогенних факторів на соматичні розлади у підлітків
716 Методика викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах
1352 Моніторинг інформованості школярів та студентів щодо факторів ризику та профілактики серцево-судинних захворювань
374 Особливості формування бактеріального ценозу у дітей та шляхи їх оптимізації
715 Інформаційна культура у професійній підготовці сучасного педагога
1348 Особливості адаптивних можливостей організму дітей з порушеннями функції респіраторної системи при різній руховій активності
1353 Впровадження і використання новітніх технологій у викладанні біологічних дисциплін для студентів у вищій педагогічній школі
1350 Впровадження і використання новітніх технологій у викладанні вікової фізіології та анатомії людини для студентів у вищій педагогічній школі
1346 Застосування програмованих методів навчання і перевірки знань студентів у процесі викладання курсу "Математичні методи в біології"

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
70 Influence of sexual dimorphism on the development of the logical thinking function in young athletes aged 13–15 years with different blood groups http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34569/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
160 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 57220173830 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220173830

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
71 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології AAF-7984-2019 1 0 https://publons.com/researcher/3250882//

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
461 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 5.03 3.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olesia_Tymchyk

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
2 Експертна рада МОН з експертизи електронних версій проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів document 2017

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
121 Лекція для мешканців мікрорайону Березняки "Вплив молочно-кислих бактерій на організм людини" 01.03.2016 1
156 Системна робота впродовж півріччя 01.05.2017-01.12.2017 5

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
115 Фаховий модуль (стажування) - document 06.05.2016
116 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
117 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
118 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
213 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
1937 Інше - document 06.12.2017
2470 Модуль з ІКТ Інший модуль document 16.04.2018
2628 Інше Інший модуль document 31.05.2018
3040 Інше Інший модуль document 27.12.2018
3073 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3267 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
3435 ІКТ Інший модуль Сертифікат Тимчик .pdf 25.06.2019
3824 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.03.2020
4509 Модуль ІКТ Інший модуль document 20.11.2020
4517 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
4676 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5016 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5082 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5313 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
656 "Здоров"я та сучасність" Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 20.10.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (16)

ID Назва Рік
32825 Основи медичних знань. Перша медична допомога
24814 Патологічна фізіологія
20771 Основи медичних знань та охорони здоров’я
20308 Анатомія і фізіологія дитини
20052 Основи медичних знань. Посібник для проведення практичних робіт студентів вищих навчальних закладів
20053 Педіатрія
22921 Медико-соціальні основи здоров’я
15151 Медико-соціальні основи здоров’я
14500 Генетика з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Друге видання доопрацьоване
14499 Психогенетика
11473 МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. Навчальний посібник.
11481 Генетика людини з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
5228 Психогенетика
5241 Генетика людини з основами психогенетики
5236 Медико-соціальні проблеми здоров'я
5248 Збірник задач з генетики

Навчальні та методичні матеріали (24)

ID Назва Рік
33636 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
27807 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
24717 Основи медичних знань
24718 Основи медичних знань та охорони здоров'я
24716 Основи медичних знань. Перша медична допомога.
28726 Основи медичних знань та охорони здоров"я
28671 Патологічна фізіологія
22813 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб.з питань проведення практичних робіт
15679 Збірник задач з генетики людини
15076 Вікова фізіологія та валеологія
14963 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
14964 Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
14965 Педіатрія
36752 Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
14962 Основи медичних знань
18489 Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
18491 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
18494 Основи медичних знань: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
18495 Основи охорони здоров'я: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
18492 Педіатрія
11796 Практикум з генетики
11798 Практикум з психогенетики
11478 Психогенетика. Посібник для вищих навчальних закладів
5509 Практикум з психогенетики

Сертифіковані ЕНК (12)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
2 Психогенетика (6 курс) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2012 459 05.10.2012
111 Основи валеології (1 курс, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2014 398 01.10.2014
112 Вікова фізіологія і валеологія (1 курс, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2014 398 01.10.2014
143 Психогенетика (6 курс, ПП, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
144 Психогенетика (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
518 Патологічна анатомія та фізіологія (за професійним спрямуванням) (1 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019 20/21 н.р.
629 Перша медична допомога (3 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 20/21 н.р.
666 Педіатрія (5 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2019 902 28.12.2019
761 Основи медичних знань та охорони здоров`я (3 курс, СП, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020
821 Біохімія рухової активності (1 курс, ФТЕ, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
822 Основи медичних знань та охорони здоров`я (3 курс, СП, заочна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2020 706 11.11.2020
865 Основи педіатрії та акушерства (5 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (24)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
72 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вікова фізіологія і валеологія (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 25.11.2016
326 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вікова фізіологія і валеологія (НОВИЙ, 1 курс, ДО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
327 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(А), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
358 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи валеології (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
361 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи медичних знань та охорони здоров`я (5 курс, ПО, з.ф.н.) Магістр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
388 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Психогенетика (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Магістр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
600 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія: Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
605 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
651 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія та фізіологія людини з основами генетики: Модуль 2. Основи генетики (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 29.12.2017
652 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вікова фізіологія і валеологія (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 29.12.2017
653 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вікова фізіологія і валеологія (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 29.12.2017
3637 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія: Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 12 не враховується не враховується 28.12.2018
3640 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія та фізіологія людини з основами генетики (2 курс) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 28.12.2018
3788 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 15 не враховується не враховується 28.12.2018
5496 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Перша медична допомога (3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 27.12.2019
6115 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Біохімія рухової активності (1 курс, ФТЕ, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
6116 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Біохімія рухової активності (3 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
6770 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи медичних знань та охорони здоров`я (2 курс, СР, СП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6771 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи медичних знань та охорони здоров`я (3 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 6 5 10 10.12.2020
6773 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи педіатрії та акушерства (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 8 5 10 10.12.2020
6824 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Перша медична допомога (3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8260 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Педіатрія (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8261 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Патологічна анатомія та фізіологія (за професійним спрямуванням) (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8344 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи медичних знань та охорони здоров`я (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
579 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,47 30.12.2016
1473 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,84 12.01.2017
2316 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,61 27.12.2018
3259 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,64 28.12.2019
4098 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,77 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
324 ФТЕб-1-17-4.0д I 5 4 2017-2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
170 Руденко Дар'я Миколаївна,
Поліщук Валентина Геннадіївна
IV Фізична терапія, ерготерапія I 2021