Додаткові відомості

Освіта
У 1990 році закінчив Уманське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Музичне виховання" та здобув кваліфікацію учитель музики і співів, музичний вихователь.
У 1995 році закінчив Уманський державний педагогічний інститут імені П.Г. Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та музики» та здобув кваліфікацію вчителя початкових класів і музики.
З 1996 р. по 1999 р. навчався в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
У 2012 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та здобув кваліфікацію менеджера (управителя) з адміністративної діяльності.
Перелік місць роботи

З 1995 року працював в Уманському державному педагогічному університеті на посадах завідувача кафедри риторики та українознавства, директора Інституту філології та суспільствознавства, проректора з організаційно-методичної роботи заочного та дистанційного навчання.

З 2003 по 2006 рр. працював за сумісництвом в Уманському навчально-виховному комплексі "ЗОШ І- ІІІ ступенів №7 - колегіум" учителем риторики вищої категорії.

З 2007 року працював у Міжрегіональній Академії управління персоналом на посадах декана, заступника директора Інституту міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій.

З 2011 року працює в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка.

Член спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 у Київському університеті імені Бориса Грінченка 

Теми дисертацій (захищених)
Захистив дисертацію з теми: «Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – «теорія та історія педагогіки».
Працює над дисертаційним дослідженням із теми: «Теоретичні та методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - «теорія і методика професійної освіти».
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
55 4 1 2021.09.23 10:03:06 Перейти на сторінку link

Конференції (31)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5905 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Підготовка вчителя початкових класів у контексті впровадження освітніх інновацій: досвід Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
5906 ІІI Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» Андрагогічні засади підготовки вчителя початкових класів до мовленнєво-риторичної діяльності м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5524 III Міжнародний науковий конгрес «SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2020» (ISC-SAI 2020) «Health-saving competence of future primary school teachers: indicators of development» Україна - Узбекистан - Латвія - Польща document
5523 Всеукраїнський науковий онлайн-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Освітні інновації в професійній підготовці вчителя початкових класів м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4707 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Впровадження фінських освітніх інструментів у професійну підготовку вчителя початкової школи м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4706 Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи" Підготовка вчителя до реалізації концепції "Нова українська школа"" м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
4228 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Упровадження європейського педагогічного досвіду в освітній процес підготовки вчителя початкових класів м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4079 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція \ Підготовка вчителя початкової школи в умовах НУШ м. Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка document
4111 Всеукраїнська науково-практична конференція "Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи" Реалізація Концепції Нової української школи у процесі підготовки мабутніх учителів початкових класів м. Біла Церква document
3331 Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у просторі виховних інновацій" Теоретичний аспект проблеми формування соціального здоров`я молодших школярів НАПН України, Інститут проблем виховання, Київ document
3332 Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературної освіти" Підготовка вчителя початкових класів до формування у молодших школярів умінь аналізувати та оцінювати медіатексти м. Умань, Уманський державний педагогічний університет document
3334 ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до здоров`я у процесі інтегрованого тематично-проектного навчання Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми document
3333 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва" Підготовка вчителя початкової школи до риторизації освітнього процесу м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3305 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика" Особливості підготовки менеджера систем якості в початковій освіті м. Умань, Уманський державний педагогічний університет document
2348 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації "Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення" Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів в інклюзивному середовищі м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2354 IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми практичної психології" Психологічна готовність майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності м. Глухів, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document
2352 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Мовленнєво-риторична діяльність педагога в контексті вибудовування нових освітніх стратегій підготовки вчителя початкової школи м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2351 Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до юності" Формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів засобами педагогічної риторики м. Київ, Президія Національної академії педагогічних наук України document
2353 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Змістове забезпеченя підготовки педагога до мовленнєво-риторичної діяльності в США та Європейських країнах м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2347 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика" Особливості мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи в умовах інтегрованого проектно-тематичного навчання м. Дрогобич, Дрогобицьких державний педагогічний університет імені І.Франка document
2349 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку» Учитель початкової школи як суб’єкт мовленнєво-риторичної діяльності м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2350 Всеукраїнська науково-практична конференція \ Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп'ютерного тренажера м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
1215 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи" Формування риторичних умінь учнів четвертого класу в практиці сучасної початкової школи м. Київ,Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document
63 Друга Всеукраїнська науково-практична конференці 'Комунікаційні стратегії сучасної школи' Комунікативні стратегії і тактики переконування в мовленнєво-риторичній діяльності вчителя початкової школи Київ, Парламентська бібліотека document
62 Всеукраїнська науково-методична конференція 'Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді' Формування патріотичних почуттів у студентів під час риторичного виступу Київ document
61 Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню початкової освіти Змістове забезпечення підготовки вчителя до мовленнєво-риторичної діяльності в США та Європі м.Ніжин document
65 Всеукраїнський науково-пракичний семінар 'Науково-дослідна лабораторія В.О.Сухомлинський і школа ХХІ століття: історія і традиції'. Актуальність новаторських ідей В.О.Сухомлинського щодо мовленнєво-риторичної діяльності вчителя ХХІ століття Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
64 Міжнародний симпозіум 'Освіта і здоров'я підростаючого покоління' Методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document
60 'Комунікаційні стратегії сучасної школи' Методи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності м. Київ, Національна парламентська бібліотека України document
66 Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності м. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія document
67 'Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів' Змістово-методичне забезпечення підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
33796 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до риторичної діяльності під час е-навчання: європейська та вітчизняна теорія і практика
33815 Початкова освіта та професійна підготовка майбутніх учителів у країнах ЄС: Значущі для української освіти тенденції
27803 Методика підготовки майбутнього вчителя до організації здоров’язбережувального середовища як складова екології здоров’я дитини
24068 Підготовка вчителя до риторизації освітнього процесу в початковій школі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
36437 An overview of the continuous education system components in dimensions «umwelt», «mitwelt» and «eigenwelt»
36636 ICT as a means of implementing thematic FIN-modeling in the organization of training in institutions of higher pedagogical and adult education
37069 Usage of information and communication technologies in foreign and ukrainian practices in continuing pedagogical education of the digital era
35199 А change of human values during the life as an indicator of the formation of a spiritual being
30588 Mastering your body and your health resources: from theoretical scientific developments to individual comprehension

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
31150 Практичні аспекти професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції
27364 Аналіз результатів дослідження проблеми формування готовності майбутніх учителів до використання здоров'язбережувальних технологій у початковій школі
21855 Мовленнєво-риторична діяльність педагога в контексті вибудовування нових освітніх стратегій підготовки вчителя початкової школи
20509 Особливості розвитку риторичних умінь молодших школярів засобом комп'ютерного тренажера
15542 Актуальність новаторський ідеї В.О. Сухомлинського щодо мовленнєво-риторичної діяльності вчителя ХХІ століття
4581 Підготовка вчителя початкової школи в парадигмі мовної риторичної діяльності

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
31150 Практичні аспекти професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції
26913 Нова стратегія підготовки менеджера систем якості в початковій освіті
20674 Змістове забезпечення підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності в США та європейських країнах (Болгарія, Франція, Польща)
20509 Особливості розвитку риторичних умінь молодших школярів засобом комп'ютерного тренажера
15545 Методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності
438 Вітчизняне соціально-побутове красномовство як національний кодекс словесної добропристойності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (37)

ID Назва Рік
36169 Дослідницька основа інноваційної складової професійної підготовки вчителя початкових класів з використанням європейського і вітчизняного досвіду
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
32321 Професійна підготовка вчителя початкових класів у контексті євроінтеграційних змін: теоретичний аналіз
24278 Особливості підготовки менеджера систем якості в початковій школі
24480 Теоретичний аспект проблеми формування соціального здоров'я молодших школярів
20284 Як учителю початкової школи ефективно підготувати інформаційну промову
18893 Застосування комп'ютерного тренажера у процесі формування риторичних умінь учнів червертого класу
19418 Формування риторичних умінь учнів четвертого класу в практиці сучасної початкової школи
18901 Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп'ютерного тренажера
19736 Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера
18378 Як підготувати і виголосити промову з метою переконання
15305 Змістове забезпечення підготовки вчителя до мовленнєво-риторичної діяльності в США та Європі
15398 Риторичні прийоми зацікавлення та утримування уваги молодщих школярів
14985 Сім секретів риторичного успіху вчителя початкової школи
14550 Особливості формування образного мислення в учнів початкової школи
14549 Формування вмінь читати в першокласників як науково-педагогічна проблема
14548 Методичний аспект проблеми формування вміння невербального мовлення учнів другого класу на уроках риторики
13727 Мовленнєво-риторичні поради вчителеві початкової школи
10897 Комунікативні завдання як засіб підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності
12064 Діагностика мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи на уроці
10374 Діагностика мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи на уроці
10186 Аналіз педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського з проблеми мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи
12075 Аналіз педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського з проблеми мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи
10330 Патріотичне виховання молодших школярів як науково-педагогічна проблема
10347 Театралізована гра як засіб розвитку творчих умінь молодших школярів
7566 Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності
13814 Аналіз мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи на уроці
13029 Мовленнєво-риторичні поради вчителеві початкової школи
7814 Формування мовленнєво-риторичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
2625 Формування творчої особистості школяра в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
2623 Нетрадиційні форми роботи методичних об'єднань учителів початкової школи
2979 Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності
2500 Перші кроки до науки
437 Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа розвитку комунікативної компетентності у вчителя початкової школи
435 Риторика як засіб навчання невербальним особливостям міжкультурної комунікації
436 Риторичні рекомендації педагогам щодо підготовки та ведення музичного заходу
439 Творча діяльність учителя як основна умова формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
83 Учасник проекту Європейський центр імені Вергеланда Розвиток компетентностей для демократичного громадянства у системі підготовки вчителів

Керівник проекту: Ірина Сабор, Європейський центр ім. Вергеланда- 01.12.2017 – 31.12.2018 р.

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
97 Кафедра початкової освіти 57212529668 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57212529668&zone

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
166 Кафедра початкової освіти - 2 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
128 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 1.26 2.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Hennadii_Bondarenko

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
52 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту

Участь у державних науково-дослідних проєктах (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
5 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017 член науково-методичної ради
26 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 член науково-методичної ради

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
571 Development of professional potential of future primary school teachers using the experience of Europe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
173 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 100

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1007 Модуль з ІКТ - 119_goz_stazh_13.pdf 13.03.2013
1033 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.05.2018
1507 Лідерський модуль - document 21.04.2017
2538 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
3052 Інше Інший модуль document 14.03.2019
3303 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
4112 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4236 інше Інший модуль document 25.09.2020
4805 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 29.05.2020
4878 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1248 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1259 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5
1275 «Реалізація концепції «Нова українська школа» Круглий стіл Районний методичний кабінет відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації Київської області 01.11.2017 5

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
42 Формування риторичної культури у майбутніх учителів початкової школи Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 15 Не зазначено 29.04.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
23426 Зошит-посібник №8 "Школа чемних"
7369 Історія педагогічної риторики

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
343 Дитяча література з методикою навчання (2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2017 846 29.12.2017
526 Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 605 20.09.2019
527 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 605 20.09.2019
598 Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 882 21.12.2019
831 Університетські студії (1 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
380 Педагогічний інститут Планування та організація освітнього процесу у початковій школі (з.ф.н.) Магістр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
3653 Педагогічний інститут Дитяча література з методикою навчання (2 курс) Бакалавр Денна 1 не враховується 25 28.12.2018
3831 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: Комунікація в управлінській діяльності (5 курс) Магістр Заочна 6 10 не враховується 28.12.2018
5397 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 9 5 10 27.12.2019
5482 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 5 10 27.12.2019
5485 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 27.12.2019
5752 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 8 5 10 27.12.2019
6748 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в початковій школі (6 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7157 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7272 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
8330 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
8560 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8606 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8646 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (5-6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
20 Кафедра початкової освіти 4,8 20.05.2016
959 Кафедра початкової освіти 4,85 12.01.2017
1824 Кафедра початкової освіти 4,93 26.12.2018
2949 Кафедра початкової освіти 4,96 28.12.2019
3486 Кафедра початкової освіти 4,94 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
34 ПОм-1-16-2.0д V 1 - 2016

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
13 Сізоненко Катерина Володимирівна Кафедра початкової освіти V Педагогічні науки I document 2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
211 ІІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2017" м. Київ 06.02.2017