Додаткові відомості

Освіта
У 1990 році закінчив Уманське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Музичне виховання" та здобув кваліфікацію учитель музики і співів, музичний вихователь.
У 1995 році закінчив Уманський державний педагогічний інститут імені П.Г. Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та музики» та здобув кваліфікацію вчителя початкових класів і музики.
З 1996 р. по 1999 р. навчався в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
У 2012 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та здобув кваліфікацію менеджера (управителя) з адміністративної діяльності.
Перелік місць роботи
З 1995 року працював в Уманському державному педагогічному університеті на посадах завідувача кафедри риторики та українознавства, директора Інституту філології та суспільствознавства, проректора з організаційно-методичної роботи заочного та дистанційного навчання.
З 2003 по 2006 рр. працював за сумісництвом в Уманському навчально-виховному комплексі "ЗОШ І- ІІІ ступенів №7 - колегіум" учителем риторики вищої категорії.
З 2007 року працював у Міжрегіональній Академії управління персоналом на посадах декана, заступника директора Інституту міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій.
З 2011 року працює в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Захистив дисертацію з теми: «Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – «теорія та історія педагогіки».
Працює над дисертаційним дослідженням із теми: «Теоретичні та методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - «теорія і методика професійної освіти».
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
27 3 1 2019.10.16 09:05:08 Перейти на сторінку link

Конференції (25)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4228 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Упровадження європейського педагогічного досвіду в освітній процес підготовки вчителя початкових класів м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4079 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція \ Підготовка вчителя початкової школи в умовах НУШ м. Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка document
4111 Всеукраїнська науково-практична конференція "Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи" Реалізація Концепції Нової української школи у процесі підготовки мабутніх учителів початкових класів м. Біла Церква document
3331 Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у просторі виховних інновацій" Теоретичний аспект проблеми формування соціального здоров`я молодших школярів НАПН України, Інститут проблем виховання, Київ document
3332 Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературної освіти" Підготовка вчителя початкових класів до формування у молодших школярів умінь аналізувати та оцінювати медіатексти м. Умань, Уманський державний педагогічний університет document
3334 ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до здоров`я у процесі інтегрованого тематично-проектного навчання Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми document
3333 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва" Підготовка вчителя початкової школи до риторизації освітнього процесу м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3305 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика" Особливості підготовки менеджера систем якості в початковій освіті м. Умань, Уманський державний педагогічний університет document
2348 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації "Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення" Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів в інклюзивному середовищі м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2354 IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми практичної психології" Психологічна готовність майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності м. Глухів, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document
2352 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Мовленнєво-риторична діяльність педагога в контексті вибудовування нових освітніх стратегій підготовки вчителя початкової школи м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2351 Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до юності" Формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів засобами педагогічної риторики м. Київ, Президія Національної академії педагогічних наук України document
2353 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Змістове забезпеченя підготовки педагога до мовленнєво-риторичної діяльності в США та Європейських країнах м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2347 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика" Особливості мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи в умовах інтегрованого проектно-тематичного навчання м. Дрогобич, Дрогобицьких державний педагогічний університет імені І.Франка document
2349 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку» Учитель початкової школи як суб’єкт мовленнєво-риторичної діяльності м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2350 Всеукраїнська науково-практична конференція \ Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп'ютерного тренажера м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
1215 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи" Формування риторичних умінь учнів четвертого класу в практиці сучасної початкової школи м. Київ,Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document
63 Друга Всеукраїнська науково-практична конференці 'Комунікаційні стратегії сучасної школи' Комунікативні стратегії і тактики переконування в мовленнєво-риторичній діяльності вчителя початкової школи Київ, Парламентська бібліотека document
62 Всеукраїнська науково-методична конференція 'Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді' Формування патріотичних почуттів у студентів під час риторичного виступу Київ document
61 Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню початкової освіти Змістове забезпечення підготовки вчителя до мовленнєво-риторичної діяльності в США та Європі м.Ніжин document
65 Всеукраїнський науково-пракичний семінар 'Науково-дослідна лабораторія В.О.Сухомлинський і школа ХХІ століття: історія і традиції'. Актуальність новаторських ідей В.О.Сухомлинського щодо мовленнєво-риторичної діяльності вчителя ХХІ століття Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
64 Міжнародний симпозіум 'Освіта і здоров'я підростаючого покоління' Методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document
60 'Комунікаційні стратегії сучасної школи' Методи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності м. Київ, Національна парламентська бібліотека України document
66 Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності м. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія document
67 'Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів' Змістово-методичне забезпечення підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
27803 Методика підготовки майбутнього вчителя до організації здоров’язбережувального середовища як складова екології здоров’я дитини
24068 Підготовка вчителя до риторизації освітнього процесу в початковій школі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
27364 Аналіз результатів дослідження проблеми формування готовності майбутніх учителів до використання здоров'язбережувальних технологій у початковій школі
21855 Мовленнєво-риторична діяльність педагога в контексті вибудовування нових освітніх стратегій підготовки вчителя початкової школи
20509 Особливості розвитку риторичних умінь молодших школярів засобом комп'ютерного тренажера
15542 Актуальність новаторський ідеї В.О. Сухомлинського щодо мовленнєво-риторичної діяльності вчителя ХХІ століття
4581 Підготовка вчителя початкової школи в парадигмі мовної риторичної діяльності

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
26913 Нова стратегія підготовки менеджера систем якості в початковій освіті
20674 Змістове забезпечення підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності в США та європейських країнах (Болгарія, Франція, Польща)
20509 Особливості розвитку риторичних умінь молодших школярів засобом комп'ютерного тренажера
15545 Методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності
438 Вітчизняне соціально-побутове красномовство як національний кодекс словесної добропристойності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (34)

ID Назва Рік
24278 Особливості підготовки менеджера систем якості в початковій школі
24480 Теоретичний аспект проблеми формування соціального здоров'я молодших школярів
20284 Як учителю початкової школи ефективно підготувати інформаційну промову
18893 Застосування комп'ютерного тренажера у процесі формування риторичних умінь учнів червертого класу
19418 Формування риторичних умінь учнів четвертого класу в практиці сучасної початкової школи
18901 Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп'ютерного тренажера
19736 Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера
18378 Як підготувати і виголосити промову з метою переконання
15305 Змістове забезпечення підготовки вчителя до мовленнєво-риторичної діяльності в США та Європі
15398 Риторичні прийоми зацікавлення та утримування уваги молодщих школярів
14985 Сім секретів риторичного успіху вчителя початкової школи
14550 Особливості формування образного мислення в учнів початкової школи
14549 Формування вмінь читати в першокласників як науково-педагогічна проблема
14548 Методичний аспект проблеми формування вміння невербального мовлення учнів другого класу на уроках риторики
13727 Мовленнєво-риторичні поради вчителеві початкової школи
10897 Комунікативні завдання як засіб підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності
12064 Діагностика мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи на уроці
10374 Діагностика мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи на уроці
10186 Аналіз педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського з проблеми мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи
12075 Аналіз педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського з проблеми мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи
10330 Патріотичне виховання молодших школярів як науково-педагогічна проблема
10347 Театралізована гра як засіб розвитку творчих умінь молодших школярів
7566 Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності
13814 Аналіз мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи на уроці
13029 Мовленнєво-риторичні поради вчителеві початкової школи
7814 Формування мовленнєво-риторичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
2625 Формування творчої особистості школяра в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
2623 Нетрадиційні форми роботи методичних об'єднань учителів початкової школи
2979 Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності
2500 Перші кроки до науки
437 Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа розвитку комунікативної компетентності у вчителя початкової школи
435 Риторика як засіб навчання невербальним особливостям міжкультурної комунікації
436 Риторичні рекомендації педагогам щодо підготовки та ведення музичного заходу
439 Творча діяльність учителя як основна умова формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
83 Учасник проекту Європейський центр імені Вергеланда Розвиток компетентностей для демократичного громадянства у системі підготовки вчителів

Керівник проекту: Ірина Сабор, Європейський центр ім. Вергеланда- 01.12.2017 – 31.12.2018 р.

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
42 Формування риторичної культури у майбутніх учителів початкової школи Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 15 29.04.2016 4

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
52 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-1.10.2020 р. Учасник проекту

Участь у державних науково-дослідних проектах (2)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
5 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017 член науково-методичної ради
26 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 член науково-методичної ради

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1007 Модуль з ІКТ - 119_goz_stazh_13.pdf 13.03.2013
1033 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.05.2018
1507 Лідерський модуль - document 21.04.2017
2538 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
3052 Інше Інший модуль document 14.03.2019
3303 Модуль з ІКТ Фаховий модуль (за кордоном) наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1248 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1259 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5
1275 «Реалізація концепції «Нова українська школа» Круглий стіл Районний методичний кабінет відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації Київської області 01.11.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
23426 Зошит-посібник №8 "Школа чемних"
7369 Історія педагогічної риторики

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
343 Дитяча література з методикою навчання (2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2017 846 29.12.2017

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
380 Педагогічний інститут Планування та організація освітнього процесу у початковій школі (з.ф.н.) Магістр Заочна 1 не оцінено не оцінено 30.12.2016
3653 Педагогічний інститут Дитяча література з методикою навчання (2 курс) Бакалавр Денна 1 не оцінено 25 28.12.2018
3831 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: Комунікація в управлінській діяльності (5 курс) Магістр Заочна 6 10 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (25)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
899 Методика навчання літературного читання Денна Бакалавр 0804 02.02.2016
900 Методика навчання літературного читання Денна Бакалавр 0798 05.11.2015
906 Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання Денна Бакалавр 0801 02.02.2016
909 Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання Денна Бакалавр 0802 02.02.2016
3125 Лідерствослужіння Денна Бакалавр 1680 27.09.2016
3144 Організація і управління у початковій школі Денна Бакалавр 1675 27.09.2016
3152 Моніторинг якості початкової освіти Денна Спеціаліст 1663 27.09.2016
3155 Організація та керівництво методичною роботою у початковій школі Денна Спеціаліст 1660 27.09.2016
3157 Планування та організація освітнього процесу у початковій школі Денна Спеціаліст 1659 27.09.2016
3163 Педагогічна риторика Денна Магістр 1649 27.09.2016
3166 Педагогічна риторика Денна Магістр 1656 27.09.2016
3168 Управління освітнім процесом у ЗНЗ Денна Магістр 1655 27.09.2016
3811 Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання Денна Бакалавр 0076/17 02.02.2017
3816 Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання Денна Бакалавр 0081/17 02.02.2017
3819 Методика навчання літературного читання Денна Бакалавр 0084/17 02.02.2017
3829 Дитяча література з методикою навчання Денна Бакалавр 0094/17 02.02.2017
4625 Організація і управління у початковій школі Денна Бакалавр 0838/17 07.09.2017
4633 Риторична майстерність учителя початкової школи Денна Бакалавр 0847/17 07.09.2017
4639 Дитяча література з методикою навчання Денна Бакалавр 0853/17 07.09.2017
4644 Педагогічна риторика Денна Магістр 0858/17 07.09.2017
4645 Педагогічна риторика Денна Магістр 0859/17 07.09.2017
4649 Управління освітнім процесом у ЗНЗ Денна Магістр 0863/17 07.09.2017
6770 Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання Денна Бакалавр 0205/18 15.01.2018
6771 Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання Денна Бакалавр 0206/18 15.01.2018
7228 Навчальна (психолого-педагогічна) практика Денна Бакалавр 0661/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
20 Кафедра початкової освіти 4,8 20.05.2016
959 Кафедра початкової освіти 4,85 12.01.2017
1824 Кафедра початкової освіти 4,93 26.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
34 ПОм-1-16-2.0д V 1 - 2016

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
13 Сізоненко Катерина Володимирівна Кафедра початкової освіти V Педагогічні науки I document 2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
211 ІІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2017" м. Київ 06.02.2017