Додаткові відомості

Освіта

Київський державний педагогічний інститут
ім. О.М. Горького, філологічний факультет за спеціальністю
«Російська мова і література» (рік завершення 1988). 


 




Аспірантура на кафедрі теорії та історії педагогіки
Українського державного університету ім. М.П. Драгоманова (рік завершення 1997).


 
Перелік місць роботи

1988-1994 рр. Глухівський педагогічний інститут, асистент, старший
викладач кафедри мов і літератури.







1997-1999
рр.
СШ №323 м. Києва, учитель зарубіжної літератури.







2001-2017 рр. Інститут вищої освіти НАПН
України, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший
науковий співробітник, заступник завідувача відділу соціальних проблем вищої
освіти.

Теми дисертацій (захищених)

Формування
дидактичних умінь у студентів педагогічних університетів України

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
67 4 1 2022.01.17 10:47:17 Перейти на сторінку link

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7609 X Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ» - Київ document.pdf
7134 Ukrainian Education Axiology of the European Choice - Київ document.pdf
7096 Priming Governance For Global Political Dynamics Through Collaborative Governance and Public Policy” The Context of Global Problems towards Sustainable Development of Society and Higher Education and Science Makassar, Indonesia document.pdf
6980 The 8th TECHNIUM International Conference “International conference on sustainable future, technology development and social sciences” The Context of Global Problems towards Sustainable Development of Society (Higher Education and Science) Malaysia document
6981 I International Scientific and Practical Conference «Scientific Practice: Modern And Classical Research Methods» Соціальна відповідальність університетів: аксіологічні аспекти. Boston, USA document.pdf
5446 Освітологічні дебати "Дистанційне навчання в системі забезпечення якості вищої освіти: переваги та ризики" У рамках Фестивалю науки – 2020 Член суддівської команди Київ document.pdf
5444 Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті Участь студентів в експертному оцінюванні освітніх програм як засіб забезпечення якості вищої освіти Київ document.pdf
5445 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ За підсумками реалізації Модуля «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус +: Жан Моне» Підготовка експертів для акредитації освітніх програм: європейський досвід Київ document.pdf
4699 Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті Навчання, базоване на дослідженнях, як чинник розвитку особистості студента Київ document.pdf
4700 ОСВІТОЛОГІЯ – 2019. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ: РУХ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Професійний розвиток науково-педагогічних працівників як засіб забезпечення якості вищої освіти Київ document.pdf
3624 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Неперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників як фактор забезпечення якості вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3623 Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу запрошення м.Київ document.pdf
3369 V Морозівські читання \ Тьюторство і фасилітація в умовах студентоцентрованого навчання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document.pdf
3262 ХХХVІII Міжнародна наукова інтернет–конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Безперервний професійний розвиток науково–педагогічних працівників закладів вищої освіти: термінологічний аналіз Переяслав-Хмельницький document
3236 Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті Викладач і студент: менторство чи фасилітація м. Київ, Інститут вищої освіти НАПН України document.pdf
3235 ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА 2018: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ СВІТІ Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в Європі: досвід для України м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України document.pdf
3234 Освітологія 2018 "Якість освіти України: сучасні викликита пріоритети розвитку" Член робочої групи КиЇвський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3433 Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів: основні напрями м.Дніпро, ДНУ імені Олеся Гончара document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
40429 Сучасні підходи до формування професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти в системі підвищення кваліфікації (на прикладі програми підвищення кваліфікації викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка)
36659 Освітнє лідерство: від теорії до практики

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
38639 Університетські цінності в закладах вищої освіти України та Республіки Польща: погляд студентів
36715 Социокультурные детерминанты социальной ответственности университетов
36283 Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів
36726 Соціальна відповідальність університетів: аксіологічні аспекти
32465 Участь студентів у забезпеченні якості освіти в університеті
33968 Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників університету: теоретичні підходи і моделі
30705 Напрями досліджень в галузі освіти в сучасних університетах світу: аналітичний огляд
31569 Система наук про освіту: досвід європейських університетів
30443 Інтерактивні методи в комунікативній освіті
27925 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів
28831 Трансформація ролей науково-педагогічних працівників українських університетів у студентоцентрованому навчанні та викладанні
24401 Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
38639 Університетські цінності в закладах вищої освіти України та Республіки Польща: погляд студентів
36715 Социокультурные детерминанты социальной ответственности университетов
36283 Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів
32465 Участь студентів у забезпеченні якості освіти в університеті
33968 Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників університету: теоретичні підходи і моделі
31569 Система наук про освіту: досвід європейських університетів
40431 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті:актуальність тренінгів
27924 Cучасні методи навчання і викладання на основі дослідження: зарубіжний досвід
30443 Інтерактивні методи в комунікативній освіті
27925 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів
28831 Трансформація ролей науково-педагогічних працівників українських університетів у студентоцентрованому навчанні та викладанні
24402 Види і форми безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників (за результатами опитування)
24401 Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
24509 Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів: основні напрями
24510 Професійний розвиток науково–педагогічних працівників в Європі: досвід для України
24403 Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти: термінологічний аналіз

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
46 Наукові підрозділи НДЛ освітології 6.82 60.8 2021 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Bulvinska

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (8)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
13 Наукові підрозділи Неперервна професійна освіта: теорія і практика Зміст Випусковий редактор № 1 Дотримано 2021
14 Наукові підрозділи Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор № 1 Дотримано 2021
31 Наукові підрозділи Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор № 2 Дотримано 2021
32 Наукові підрозділи Неперервна професійна освіта: теорія і практика Зміст Випусковий редактор № 2 Дотримано 2021
53 Наукові підрозділи Неперервна професійна освіта: теорія і практика Зміст Випусковий редактор № 3 Дотримано 2021
54 Наукові підрозділи Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор № 3 Дотримано 2021
79 Наукові підрозділи Неперервна професійна освіта: теорія і практика Зміст Випусковий редактор № 4 Дотримано 2021
80 Наукові підрозділи Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор № 4 Дотримано 2021

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
226 Експертна діяльність із забезпечення якості вищої освіти Спільний грант Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща для здійснення наукових досліджень у 2020-2021 рр. Коллективний - 2019
578 Digital learning and teaching in European Union Higher Education : experience for Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
604 Академічні цінності вищої освіти Литовської Республіки та України в контексті цифрового викладання і навчання Спільний грант Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти, науки та спорту Литовської Республіки і Науково-дослідної ради Литви для реалізації науково-дослідних проєктів у 2022‑2023 рр. Коллективний - 2021
620 Трансформація освітніх технологій в університеті в умовах глобальних кризових явищ Національний фонд досліджень України Коллективний - 2021

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
93 Наукове дослідження Latvian state scholarship Подано Документ відсутній 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2108 Лідерський модуль Інший модуль document 30.03.2018
2558 Інше Інший модуль document 05.06.2018
2573 Інше Інший модуль open2study1.pdf 22.05.2018
2678 Інше Інший модуль document 04.04.2018
3068 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3478 Інше Інший модуль Експерт.pdf 31.03.2019
3479 Інше Інший модуль Критичне мислення.pdf 02.02.2019
3609 Інше Інший модуль сертифікат ІВО-об'єднано.pdf 22.05.2019
4313 інше Інший модуль document 11.06.2020
4314 інше Інший модуль document 07.09.2020
4318 інше Інший модуль document 31.03.2020
5365 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5405 інше Інший модуль document 22.03.2021
5406 інше Інший модуль document 02.07.2021
5407 інше Інший модуль document 09.02.2021
5460 інше Інший модуль document 12.08.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
33934 Європейський простір вищої освіти: параметри якості та експертизи