Додаткові відомості

Освіта
Закінчила в 1983 році Вологодський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія», та в 1996 році Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Початкове навчання»
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
12 2 0 2021.09.23 11:26:04 Перейти на сторінку link

Конференції (28)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7024 ХХХ Міжнардна науково-практична конференція \ Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи:теоретичний аспект London, England document
6503 Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Результативна початкова освіта" Розвиток логічного мислення на уроках математики Київ document.pdf
6107 Всеукраїнська наукова онлайн конференція "Здоров'язбережувальне освітнє середовище в сучасній школі" Ефективні інструменти здоров'язбережувальних технологій Київ document.pdf
5999 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін». Підготовка вчителя початкових класів у контексті впровадження освітніх інновацій Київ document
6002 ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти». ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Київ document.pdf
5537 Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Моніторингове дослідження як складова процесу управління школою Stockholm, Sweden document
6105 III International Scientific and Practical Conference. Tokio, Japan Управління персоналом в закладах освіти: теоретичний вимір Tokio, Japan document
5996 II International Scientific and Practical Conference. ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСУ MICROSOFT TEAMS ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Boston, USA document
5994 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Підготовка майбутнього вчителя до застосування веб-квесту в освітньому процесі початкової школи Київ document.pdf
6001 VI Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти" Ігрова діяльність у контексті наступності дошкільної і початкової освіти Кам’янець-Подільський document.pdf
4408 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Формування дослідницьких умінь молодших школярів в інтегрованому курсі "Я досліджую світ" м. Дрогобич document
4407 "Педагогіка і здоров'я " Здоров'я населення як соціально-економічна та психолого-педагогічна категорія м. Чернігів document
4082 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Застосування мультимедійних технологій у навчанні арифметичного матеріалу учнів початкової школи як наукова проблема м. Переяслав-Хмельницький document
4021 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Формування креативного мислення молодших школярів на уроках математики як наукова проблема м. Переяслав-Хмельницький document
4022 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Формування математичної компетентності молодших школярів на уроках математики як наукова проблема м. Переяслав-Хмельницький document
4020 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Застосування інтернет-сервісу Learningapps на уроках "Я досліджую світ" м. Переяслав-Хмельницький document
2127 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології "ІНКЛЮЗІЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ" Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів в інклюзивному середовищі м. Київ, Україна document
2128 Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до юності" Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ document
2132 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика" Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
2130 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" учасник м.Київ, Україна document
2131 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону" Підготовка вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЬ СТЕФАНИКА, Україна document
2129 Міжнародна наукова конференція "Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти" Природничо-математична підготовка учителів початкової школи в країнах Європейського Союзу РІВЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ document
1391 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи" формування професійного інтересу майбутніх учителів початкової школи Національний педагогічний Університет імені М.П.Драгоманова document
1389 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Комунікативні стратегії сучасної школи" Формування предметної математичної компетентності молодшого школяра засобом ІКТ Національна парламентська бібліотека України, м.Київ document
1390 Міжнародна науково-практична конференція "Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи" Формування математичних понять в учнів початкової школи Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document
1386 XXV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку" Сутність готовності майбутнього вчителя початкової до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди" document
659 XVIII Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди document
658 VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Моделювання здоров'язбережувального освітнього середовища університетського коледжу Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди document

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
33801 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації віртуальних навчальних екскурсій в е-навчанні: європейські та вітчизняні акценти
27803 Методика підготовки майбутнього вчителя до організації здоров’язбережувального середовища як складова екології здоров’я дитини
23373 Теоретико-методологічні підходи до формування еколого-валеологічної відповідальності майбутніх учителів початкової школи
20514 Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи
5445 Педагогічні проекти набуття самоосвітніх компетенцій молодшими школярами як змістова складова курсу „Педагогічні технології у початковій школі”

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36437 An overview of the continuous education system components in dimensions «umwelt», «mitwelt» and «eigenwelt»
37069 Usage of information and communication technologies in foreign and ukrainian practices in continuing pedagogical education of the digital era

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
37123 Training Primary School Teachers to Organize Collective Forms of Work in Small Rural Schools
37115 Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи: теоретичний аспект
34134 Дидактичні можливості інтернет-сервісу geoboard на уроках математики в початковій школі
34158 Організаційно-методичні основи застосування інтернет-сервісу icograms 3d map designer на уроках «я досліджую світ» у 2 класі
34127 Організаційно-методичний супровід застосування інтернет-сервісу н5р на уроках математики у 2 класі
33398 Застосування legо-технології на уроках математики в початковій школі: теоретичний вимір
32090 Моніторингове дослідження як складова процесу управління школою
32487 Організація впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес початкової школи: теоретичний вимір
30832 Теоретичний аспект проблеми формування дослідницьких умінь молодших школярів засобом віртуальної екскурсії
20287 Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі
20578 Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів
19051 Історична трансформація сільської школи України

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
30832 Теоретичний аспект проблеми формування дослідницьких умінь молодших школярів засобом віртуальної екскурсії
20287 Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі
20553 Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів як наукова проблема
20578 Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів
4401 Обгрунтування методики формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників аграрного виробництва

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (27)

ID Назва Рік
37115 Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи: теоретичний аспект
33417 Ігрова діяльність у контексті наступності дошкільної і початкової освіти
33409 Застосування сервісу microsoft teams для організації дистанційного навчання
32090 Моніторингове дослідження як складова процесу управління школою
26807 Застосування інтернет-сервісу learningapps на уроках «Я досліджую світ»
27075 Застосування мультимедійних технологій у навчанні арифметичного матеріалу учнів Початкової школи як наукова проблема
31028 Здоров'язбережувальна діяльність вчителя початкової школи як наукова проблема
26784 Формування креативного мислення молодших школярів на уроках математики як наукова проблема
24482 Розвиток творчих можливостей молодшого школяра як наукова проблема
25883 Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до застосування віртуальної екскурсії в інтегрованому курсі "Я досліджую світ"
23865 Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до застосування віртуальної екскурсії в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»
20294 Підготовка вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів
19576 Актуальність підготовки майбутнього вчителядо формування алгоритмічної компетентності молодших школярів
19120 Методика формування професійного інтересу майбутніх учителів початкової школи
15318 Формування математичних понять в учнів початкової школи
15014 Актуальність проблеми підготовки студентів до формування поняттєвого мислення молодших школярів
15017 Аналіз практики підготовки студентів до розвитку творчих здібностей молодшого школяра
15018 Моделювання здоров'язбережувального середовища навчального закладу
13389 ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
13383 Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності
13356 Моделювання зров'язбережувального освітнього середовища університетського коледжу
13617 Удосконалення професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи В процесі педагогічної практики
13632 Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності
4402 АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
4423 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ
5444 НАСТУПНІСТЬ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В ДОШКІЛЛІ – ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
740 Використання інтерактивного навчання у професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
175 Кафедра початкової освіти - 2 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
136 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Lyudmyla_Romanenko

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
180 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 50

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
414 Лідерський модуль - document 07.05.2015
1049 Фаховий модуль (стажування) - document 29.09.2015
1283 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
1788 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
2247 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3836 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.01.2020
3925 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4982 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
19 Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів Методичний семінар НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" (вул. Березняківська, 4 а) 08.11.2016 2
1250 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1277 «Реалізація концепції «Нова українська школа» Круглий стіл Районний методичний кабінет відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації Київської області 01.11.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (15)

ID Назва Рік
31832 Я досліджую світ. Частина 1. 3 клас
31835 Я досліджую світ. Частина 2. 3 клас
30825 Зошит дослідника 2 клас. У 2-х частинах. Ч.2
27929 Зошит дослідника. частина 1. 2 клас
27927 Я досліджую світ. Частина 1. 2 клас
27928 Я досліджую світ. Частина 2. 2 клас
27080 Я досліджую світ. Частина перша. 2 клас
25618 Зошит дослідника. Частина друга
24387 Зошит дослідника. Частина перша
24949 Навчання грамоти. Я досліджую світ. 1 клас. Частина друга
24956 Навчання грамоти. Я досліджую світ. 1 клас. Частина третя
24384 Я досліджую світ 1 клас. Частина друга
24383 Я досліджую світ 1 клас. Частина перша
20413 Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. Перший цикл навчання: 1-2 класи
20486 Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. Другий цикл навчання: 3-4 класи

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
25082 Зошит дослідника. 1 клас. Частина перша
13399 Формування професійного інтересу учнів ПТНЗ аграрного профілю

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
701 Математична і природнича освіта (2 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2020 198 19.03.2020
743 Математична і природнича освіта: Математика з методикою навчання (1-2 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020
857 Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6592 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 10.12.2020
6961 Педагогічний інститут Природознавство з методикою навчання (5-6 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7491 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
7493 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7494 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 4 10 10.12.2020
7498 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7521 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8399 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8513 Педагогічний інститут Математика з методикою навчання (5-6 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8631 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
613 Кафедра початкової освіти 4,94 30.12.2016
1391 Кафедра початкової освіти 4,77 12.01.2017
2222 Кафедра початкової освіти 4,78 27.12.2018
2729 Кафедра початкової освіти 4,59 28.12.2019
4007 Кафедра початкової освіти 4,70 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
20 ПОб-1-16-2.0д III 1 - 2016
380 ПОб-1-16-2.0д IV 5 5 2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
20 Друць Ірина Валеріївна Кафедра початкової освіти V Початкова освіта II document 2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
213 Конкурс на посаду директорів шкіл м. Києва м. Київ 06.08.2017