Додаткові відомості

Освіта
У 2007 році закінчила НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю математик, інформатик та адміністратор навчальних комп'ютерних систем.
У 2009 році закінчила Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Фінанси".
У 2014 році закінчила аспірантуру Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
Перелік місць роботи
2008 - старший викладач кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка;
2007-2008 викладач ком'ютерно-орієнтованих дисциплін оптико-механічного технікуму
Теми дисертацій (захищених)
«Формування інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології у процесі вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу».
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
33 2 1 2016.12.06 16:13:42 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
19649 Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики
10721 The structure of information culture of future bachelors of philology
5936 Дослідження сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології
10823 Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии
5938 Сформованість когнітивного компоненту інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
15505 Дослідження сформованості інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології
14345 Підготовка майбутніх бакалаврів з філології до застосування ІКТ у майбутній професійній діяльності
14780 Формування інформатичної компетентності бакалаврів філології у процесі навчання
10721 The structure of information culture of future bachelors of philology
10823 Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
19650 Застосування інформаційних технологій для організації наукової роботи студентів
18233 Застосування планшетів та смартфонів у освітньому процесі
10098 Блоги як засоби освітньої діяльності
12905 Блоги як засоби освітньої діяльності
10825 Дисципліни інфомаційно-комп’ютерного циклу у підготовці до майбутньої професійної діяльності студентів напряму підготовки «менеджмент»
10819 Досвід використання системи Moodle під час вивчення дисципліни «Інформаційні технології навчання» у Київському університеті імені Бориса Грінченка»
10821 Досвід застосування електронного навчального курсу в Київському університеті імені Бориса Грінченка
3768 Застосування мережевих сервісів у навчально-виховному процесі
4668 Застосування ІКТ у навчально-виховному процесі
7147 Застосування мережних сервісів у навчально-вихованому процесі
10823 Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии
5943 Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии в процессе изучения дисциплин информационно-компьютерного цикла
1911 Інформаційна культура як складова професійної підготовки майбутніх фахівців
2246 Трансформація аксіологічної складової інформаційної культури у сучасному інформаційному суспільстві
2333 Навчальний курс «технічні засоби навчання» у підготовці до педагогічної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей
656 Інформаційно-комунікаційні технології, як засіб підвищення ефективності управління навчальним процесом

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
522 Інше Інший модуль document 26.02.2015
865 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_03_17.pdf 10.04.2017
1442 Лідерський модуль Інший модуль document 01.02.2017
1460 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.04.2017
1631 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.08.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
207 ІІІ Українська науково-практична конференція для молодих вчених «Інформаційні технології – 2016» Науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
5921 Основи інформаційної культури бакалаврів з філології
5954 Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ

Навчальні та методичні матеріали (5)

ID Назва Рік
5910 Методичні рекомендації до вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу "Інформаційні технології навчання" та "Технічні засоби навчання" для студентів неінформатичних спеціальностей вищих навчальних закладів
5921 Основи інформаційної культури бакалаврів з філології
7155 Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 27 з дисципліни "Інформаційні технології навчання"
7150 Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 30 з дисципліни "Інформаційні технології навчання"
5954 Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ

Сертифіковані ЕНК (10)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
8 Технічні засоби навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
9 Інформаційні технології навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
10 Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
11 Інформаційні системи і технології (І семестр) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
49 Економічна інформатика (2 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 648 16.12.2013
150 Інформаційні технології навчання (1 курс, ДО, з.ф.н.) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Заочна 2015 168 08.04.2015
251 Економетрика (1 курс, ФіКб) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
252 Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
301 Теорія ігор (2 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
320 Економетричне моделювання (5 курс) Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Магістр Денна 2017 392 12.06.2017

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
28 Факультет інформаційних технологій та управління Інформатика (1 курс) Бакалавр Денна 7 не оцінено 25.11.2016
31 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб) Бакалавр Денна 9 5 25.11.2016
87 Факультет інформаційних технологій та управління Економічна інформатика (2 курс) Бакалавр Денна 5 4 25.11.2016
94 Факультет інформаційних технологій та управління Комп'ютерне оброблення даних (3 курс, МІ) Бакалавр Денна 7 не оцінено 25.11.2016
447 Факультет інформаційних технологій та управління Міжнародні інформаційні системи і технології (4 курс, МІ) Бакалавр Денна 8 не оцінено 30.12.2016
448 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (1 курс, ФіКб) Бакалавр Денна 9 не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (10)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1011 Інформатика Денна Бакалавр 2181 27.09.2016
1024 Комп`ютерне оброблення даних Денна Бакалавр 1954 27.09.2016
1038 Символьні обчислення та комп`ютерна алгебра Денна Бакалавр 1930 27.09.2016
1057 Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у галузі права Денна Магістр 1943 27.09.2016
1143 Економетрика Денна Бакалавр 0576 23.03.2016
1179 Економетричне моделювання Денна Магістр 0583 23.03.2016
4021 Сучасні інформаційні технології в галузі філології Денна Бакалавр 0286/17 03.02.2017
4024 Інформаційні технології в іноземних мовах Денна Бакалавр 0289/17 03.02.2017
4033 Економетрика Денна Бакалавр 0298/17 03.02.2017
4036 Економетричне моделювання Денна Магістр 0301/17 03.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
46 Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 3,8 20.05.2016