Додаткові відомості

Освіта

Полтавський кооперативний технікум (1999-2001); ОКР молодший спеціаліст; спеціальність "Бухгалтер".


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2000-2004): ОКР бакалавр; спеціальність "Дошкільне виховання. Мова і література (англійська)"; кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2004-2005): ОКР спеціаліст; спеціальність "Дошкільне виховання. Мова і література (англійська)"  кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою.

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2005-2006); ОКР магістр; спеціальність "Дошкільна освіта"; кваліфікація: магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки та методик дошкільного виховання.


Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2006-2009); аспірантура, кафедра дошкільної і початкової освіти (денна форма навчання),

Київський університет імені Бориса Грінченка (2013-2015): ОКР магістр; спеціальність "Мова і література (англійська)"; кваліфікація: магістр англійської мови і літератури, філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

Перелік місць роботи

асистент, старший викладач кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2011рр.);

заступник декана з виховної роботи психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2008рр.)

старший викладач, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2011-2015рр.);

заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (2012-2018рр.);

заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (2018-донині);

доцент кафедри англійської мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2015 - 2016);

доцент кафедри іноземних мов факультету права та міжнародних відносин (2016 - донині).

Теми дисертацій (захищених)
Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії, спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, 2009
Громадська активність
Консультант з питань запровадження, розбудови та ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Тернопільській класичній академії (м. Тернопіль) (наказ від 15.09.2020 № 152, Тернопільська класична академія)
Член ГО "Українська асоціація оцінювання" (з 2021 року)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
141 7 5 2021.04.30 07:27:06 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2616 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Дослідницький компонент навчання у підготовці сучасного фахівця соціальної сфери Інститут людини, Київський університет імені Бориса Грінченка document
598 Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору Інтердисциплінарність науково-предметної іншомовної підготовки магістрів гуманітарного профілю Міжнародний конгрес центр 'Український Дім' document
610 Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [«Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь»] Розвиток емоційної сфери учнів початкової школи засобами творення віртуально-навчального іншомовного середовища м. Кіровоград, Національний центр 'Мала академія наук України' document
608 І Міжнар. наук.-практ. конф. [«Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування»] Інформаційна компетентність та інформаційна культура сучасного фахівця м. Київ, Національний центр 'Мала академія наук України' document
607 Всеукр. наук.-практ. конф. [«Комунікація і глобалізація: лінгводидактичний та лінгвокультурний аспекти»] Теоретичні основи розвитку освітнього е-середовища у сучасному глобалізованому суспільстві м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
606 ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»] Сутність поняття інформаційне суспільство м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
605 II Всеукр. наук.-практ. конф. [«Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованих дошкільників»] Мистецькі педагогічні технології у структурі навчально-виховної діяльності вчителя початкової школи з обдарованими дітьми м. Алупка, АР Крим document
609 ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі»], (м. Кривий Ріг, 11-12 квітня 2013 року). Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» м. Кривий Ріг, Криворізький національний університет document
599 Міжнар. наук.-практ. конф. [«Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства»] Інтегративний компонент у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
600 ІІ Всеукр. наук.-метод. конф. [«Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика»] Артпедагогіка як наука: зміст, суть, значення та форми впровадження м. Херсон, КВНЗ 'Херсонська академія неперервної освіти' document
601 VI Міжнар. наук.-практ. конф. [«Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України»] Формування мовленнєвої компетенції педагога у віртуально-навчальному іншомовному середовищі смт Буча, Київська обл., Інститут вищої освіти НАПН України document
604 Міжнар. наук.-практ. конф. [«Самоосвіта та розвиток емоційного інтелекту як фактор удосконалення педагогічної майстерності вчителя»] Емоційно-почуттєвий компонент творення віртуальної педагогічної взаємодії на уроках іноземних мов м. Миргород document
603 Міжнародна науково-практична конференція «Суб’єктно-особистісні виміри психологічної освіти» Соціально-психологічні тренінгові системи творення віртуально-навчального іншомовного середовища м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка document
602 ХІ Міжнародний «Тиждень освіти дорослих» в Україні: «Освіта дорослих для розуміння і соціального партнерства» Критерії сформованості умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
6300 Віртуально-навчальне іншомовне середовище освітніх систем сучасного інформаційного суспільства

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29220 Approaches to the Development of the ICT Competence Standard in the System of Research-Based Training for the Future Specialist of Social Sphere in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
32522 The quality of providing educational services in the higher education system in Ukraine: Students’ opinion
29220 Approaches to the Development of the ICT Competence Standard in the System of Research-Based Training for the Future Specialist of Social Sphere in Ukraine
22259 Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
21079 Сучасні підходи до інформатизації навчального процесу у вищих навчальних закладах в Україні
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
37181 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils
32522 The quality of providing educational services in the higher education system in Ukraine: Students’ opinion
31478 Research-based training for preparation of professionals of the social sphere in Germany
26098 Розвиток дослідницької компетентності магістрантів спеціальності «Соціальна робота» у процесі роботи з електронним навчальним курсом «Професійне спілкування іноземною мовою»
22259 Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
19352 Modern Internet-based scientific methods of scientific and research activities
15315 Історичний бекграунд розвитку навчання на дослідницькій основі у вітчизняній системі вищої освіти
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview
10175 Розвиток іншомовного професійного мовлення у контексті науково-дослідної діяльності магістрів гуманітарного профілю
36776 Сучасні підходи до іншомовної підготовки магістрів не філологічних спеціальностей
7647 Генеза поняття "інформаційна компетентність" у конпексті неперевної педагогічної освіти
7649 Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
31478 Research-based training for preparation of professionals of the social sphere in Germany
30389 Засоби наукової комунікації у формуванні дослідницької компетентності майбутнього психолога
26293 Discovering of research-based training system effectiveness in Ukraine
23724 Система підготовки фахівців соціальної сфери на дослідницькій основі в Болонському університеті (Італія)
19223 Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики
22662 Підходи до розроблення стандарту ІКТ-компететності у системі підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні
14539 Стратегічні напрямки переходу до навчання на дослідницькій основі
14044 Компоненти та наукові підходи до проектування системи науково-предметної іншомовної підготовки магістрів
14056 Організація науково-дослідницької діяльності студентів у контексті науково-предметної іншомовної підготовки
11658 Інтердисциплінарність науково-предметної іншомовної підготовки магістрів гуманітарного профілю
9224 Науково-дослідна діяльність магістрів педагогічної освіти у контексті іншомовної підготовки
3659 Теоретичні основи творчої педагогічної взаємодії у сучасному освітньому середовищі
943 Артпедагогіка як наука: зміст, суть, значення та форми впровадження
978 Теоретичні основи розвитку освітьного е-середовища у сучасному глобалізованому інформаційному суспільстві
36055 Формування мовленєєвої компетенції педагога у віртуально-навчальному іншомовному середовищі
1594 Критерії сформованості умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (49)

ID Назва Рік
21079 Сучасні підходи до інформатизації навчального процесу у вищих навчальних закладах в Україні
14118 Іншомовний компонент у науково-дослідницькій діяльності магістрів гуманітарного профілю
13135 Дистанційні технології навчання у підготовці наукового проекту магістрами
9224 Науково-дослідна діяльність магістрів педагогічної освіти у контексті іншомовної підготовки
13136 Сучасні засоби дистанційного вивчення англійської мови
36046 Сучасні лінгвістичні дослідження творів Дж. К. Ролінг про Гаррі Поттера
5199 Казка «Попелюшка». Заняття з англійської мови з використанням авторської технології «Модифікована казка»
3567 "Модифікована казка". Розробка занять з англійської мови з використанням авторської технології
5200 Розробка заняття з англійської мови у старшій групі ДНЗ із використанням авторської технології «Модифікована казка»
3320 Інформаційні засоби комунікації у віртуально-навчальному педагогічному середовищі
7647 Генеза поняття "інформаційна компетентність" у конпексті неперевної педагогічної освіти
3658 Концепції дослідження теорії віртуальності у педагогічних науках
36829 Організаційна структура побудови дистанційного курсу «Сучасна дитяча література англомовних країн» на платформі Moodle
4729 Розвиток емоційної сфери учнів початкової школи засобами творення віртуально-навчального іншомовного середовища
4227 Розвиток емоційної сфери учнів початкової школи засобами творення віртуально-навчального іншомовного середовища
1491 Сучасний інформаційний простір як засіб навчання та отримання знань
508 Інтерактивні технології навчання як засіб формування креативності майбутнього вчителя початкових класів
3032 Інформаційна компетентність та інформаційна культура сучасного фахівця
880 Розвиток креативності майбутнього вчителя початкової школи як необхідного інструментарію для роботи з обдарованими учнями
7649 Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»
944 Сутність поняття інформаційне суспільство
214 Структурні елементи віртуального навчального іншомовного середовища педагогічного вишу
217 Інтегративний компонент у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи
216 Інформаційне суспільство та глобалізація: система впливів на вищу освіту України
219 Віртуалізація навчальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей: контекстуальний дискурс
301 Нові інформаційно-комунікаційні технології у сучасній теорії та практиці навчання іноземної мови
2254 Полікультуризація іншомовного мовленнєвого розвитку особистості майбутнього педагога
1630 Виховний потенціал віртуально-навчального іншомовного середовища
306 Емоційно-почуттєвий компонент творення віртуальної педагогічної взаємодії на уроках іноземних мов
1732 Креативно-репродуктивна комунікація у вищому навчальному педагогічному закладі освіти
1629 Полікультуризація іншомовного мовленнєвого розвитку особистості майбутнього педагога
1769 Ідейно-художній зміст та структура роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»
1591 Тренінгові та арт-терапевтичні технології у розвитку креативності майбутнього вчителя
1598 Формування креативності майбутнього педагога засобами інтерактивних технологій навчання
1768 Інформаційно-комп’ютерна насиченість професійно-педагогічного компоненту підготовки майбутнього вчителя іноземних мов
1597 Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов
1596 Віртуальна педагогічна реальність: теоретико-наукове підґрунтя
1599 Соціалізуючі чинники віртуальної педагогічної реальності
1770 Творення віртуальної педагогічної реальності засобами сучасної масової комунікації
1730 Формування соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов засобами лінгвокраїнознавчого матеріалу
1595 Художньо-естетичні аспекти підготовки майбутніх учителів початкових класів до творення віртуальної педагогічної реальності
1592 Віртуальна компетенція у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів
1731 Креативно-комунікативна компетенція учителя як показник професійної готовності
1724 Розвиток педагогічної творчості майбутнього вчителя як основна детермінанта професійної готовності
1601 Технологія використання jazz-chants на уроках іноземної мови як засіб підвищення соціокультурної компетенції молодших школярів
1593 Формування творчої, креативної особистості майбутнього вчителя початкових класів: психолого-педагогічний аспект
1725 Психолого-педагогічний та лінгвістичний потенціал казки
1726 Умови формування креативності студентів педагогічного ВНЗ
1723 Формування креативності майбутніх учителів іноземної мови в початкових класах засобами мистецтва

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
93 Член робочої групи Посольство США в Україні «Навколишнє середовище для кожного: уявлення та роздуми»

Шарі Вільсон, США

shari@projcentral.co

- 01.09.2017-30.05.2018
122 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

САМ.pdf 31.05.2020-11.05.2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
16 Інститут людини 57192587127 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57192587127&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
23 Інститут людини C-2079-2014 3 1 https://publons.com/researcher/1275998/roman-pavliuk/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
75 Інститут людини Інститут людини 5.29 39.6 2021 https://www.researchgate.net/profile/Roman_Pavliuk

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
53 Discovering of research-based training system еfectiveness in Ukraine фахове службова 2018

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
47 Програма Еразмус+ з Університетом Кадису (Іспанія) Підвищення кваліфікації 15.05.-19.05.2017 р.

Juan Carlos García Galindo


General Director of International Relations


University of Cadiz

gestion.ka107@gm.uca.es

Учасник проекту document
162 Університет Кельн (м.Кельн, Федеративна Республіка Німеччина) Соціальна робота у порівнянні лютий 2019 – жовтень 2019

Dr. Emmerich, MichaelaKlosterstr. 79b

Brieffach: 10

50931 Köln

Telefon +49 221 470 4790

E-Mail michaela.emmerich@uni-koeln.de

Координатор document
292 Остравський університет (Чехія) Міжнародне стажування Еразмус+ 06-10.12.2021

Pavla Nemethova

Учасник програми document

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
17 Експертна рада МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених document 2017

Заявки на колективні гранти (7)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
24 Incubator of Scientific Researches: Integration into European Scientific Space Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
39 Психологічна платформа “Суспільство рівних” Посольство Австралії в Україні - - 2017
123 Інкубатор наукових досліджень: інтеграція в європейський науковий простір Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
202 Проекти Жана Моне «Інтеграція в Європейський науковий простір (IESS)» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
342 Academic mobility of students of 016 Special Education specialty House of Europe Коллективний - 2020
449 Integration into European Scientific Space Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
506 Digitalization of social work “Barriers-free Social Services” (BarFree) Erasmus+KA2 Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
13 Координація заходів соціального проекту в Інституті людини 2016 5
294 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (18)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
218 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
307 Лідерський модуль - document 20.10.2016
1304 Дидактичний модуль - document 29.05.2016
1548 Фаховий модуль (стажування) - document 19.05.2017
1628 Інше - document 11.08.2017
1906 Інше - document 06.12.2017
1945 Інше - document 14.12.2017
2491 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
2662 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
2663 Інше Інший модуль document 23.03.2018
2998 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 12.04.2019
3336 Інше Інший модуль document 05.10.2019
3643 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3671 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4900 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5077 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
6046 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6187 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (6)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
458 “Навчання, засноване на дослідженнях в системі забезпечення якості освіти” Інститутський форум Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
624 «Відомий і невідомий Борис Грінченко» Науково-просвітницький марафон Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 09.12.2016 2
660 Вектори переходу переходу Інституту людини до нової якості освіти: аналіз та оцінювання Інститутський семінар із елементами тренінгу Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 10.02.2016 2
1140 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1160 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1172 Наукова цукерня Наукова цукерня Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
4181 Методика навчання іноземних мов у початковій школі

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
6299 Віртуальна педагогічна взаємодія на уроках іноземних мов : програма спецкурсу з практикумом

Сертифіковані ЕНК (15)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
23 Ділова іноземна мова (5 курс) Педагогічний інститут Магістр Денна 2013 345 27.06.2013
133 Сучасна дитяча література англомовних країн (5 курс) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
147 Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
298 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2016 728 30.12.2016
368 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2018 264 16.04.2018
369 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, КО, денна) Інститут людини Магістр Денна 2018 264 16.04.2018
398 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
399 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПС, денна) Інститут людини Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
400 Іноземна мова за професійним спрямуванням: Англійська мова електронного спілкування (5 курс, УЕН, заочна) Інститут людини Магістр Заочна 2018 736 13.11.2018
567 Університетські студії (1 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 21/22 н.р.
568 Університетські студії (1 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
569 Університетські студії (1 курс, ПП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 21/22 н.р.
657 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП, МОСП, ПП, КО, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 902 28.12.2019 20/21 н.р.
854 Університетські студії (1 курс, ПБ, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
1131 Університетські студії (1 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
16 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ПП) Бакалавр Денна 2 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
202 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП) Магістр Денна 9 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
336 Факультет права та міжнародних відносин Ділова іноземна мова (5 курс) (з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
3686 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова за професійним спрямуванням: Англійська мова електронного спілкування (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 4 не враховується 9 25 28.12.2018
3873 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс) Магістр Денна 8 не враховується 9 25 28.12.2018
5582 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП, МОСП, ПП, КО, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
5838 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
5841 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПБК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5845 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 10 27.12.2019
5849 Інститут людини Університетські студії (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
6983 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, МОСП, ПП, ЕКП, КО, денна) Магістр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8026 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8028 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8029 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 10.12.2020
8865 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
8867 Інститут людини Університетські студії (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8990 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, МОСП, ПП, ЕКП, КО, денна) Магістр Денна 7 5 5 3 30.11.2021
11460 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 5 10 30.11.2021
11468 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 30.11.2021
11731 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 8 5 5 3 30.11.2021
12036 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
494 Кафедра іноземних мов 4,63 30.12.2016
1336 Кафедра іноземних мов 4,82 12.01.2017
2164 Кафедра іноземних мов 4,96 27.12.2018
2945 Кафедра іноземних мов 4,90 28.12.2019
3951 Кафедра іноземних мов 4,91 28.12.2020
4469 Кафедра іноземних мов 4,75 28.12.2021

Заходи мистецького спрямування (2)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
82 Щорічний фестиваль першокурсників "Ось ми які" особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 16.11.2017
83 Словник Грінченка та сучасність особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 05.12.2017