Додаткові відомості

Освіта
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 2002 рік
Перелік місць роботи
Відділ освіти методист - головний спеціаліст 2003-2007
Теми дисертацій (захищених)
Лінгвометодичні засади навчання української мови учнів 8-9-х класів з поглибленим вивченням на текстовій основі міжпредметного змісту
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
10 2 0 2021.09.15 10:10:35 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6993 ХІХ Міжнародна наукова конференція з актуальних проблем філологічних досліджень (пам'яті доктора філологічних наук, професора Анатолія Тихоновича Гулака ) Малопродуктивні словотвірні типи дієслів в індивідуальних мовних практиках ЗМІ Харків document.doc
6501 The driving force of science and trends in its development Прескриптивна і дескриптивна норма: стан і тенденції (на матеріалі ЗМІ) Covetry document.pdf
5779 Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries Сильна та слабка словотвірна норма в художній прозі Venice, Italy document
5723 (Warszawa, Polska) Словотвірні типи фемінітивів сучасної прози та літературна норма (Warszawa, Polska) document.pdf
2697 Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем Дериваційні моделі морфем у "Словарі української мови" Бориса Грінченка м. Київ document
2405 Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи Українськомовна словотвірна традиція в період лінгвоциду м. Київ document.tif
2404 Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukrainend Запозичені афікси в українськомовній періодиці м. Люблін Польща document
2403 Актуальні проблеми філологічних наук: сучасні наукові дискусії Мовна норма в дериваційному полі медійного тексту (на матеріалі сучасної періодики) м. Одеса document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
31823 Словотвірні типи фемінітивів сучасної прози та літературна норма
20037 Аналіз запозичених афіксів в українськомовній периодиці
15442 Види конверсії в художньому тексті (на матеріалі творів Марка Вовчка та Г. Вдовиченко)
10686 Інтегрування знань учнів на позаурочних заняттях у української мови у 8-9 класах

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
28741 Способи номінування осіб у масмедіа
27578 Специфіка структури словоформ категорії оцінки героя художнього твору
24553 Продуктивність вторинних дієслів у художньому дискурсі ХХ століття (на матеріалі прози Ю. Яновського, М. Стельмаха, О. Гончара)
24995 Стилістичні функції конверсії в українських періодичних виданнях ХХІ ст.
24130 Динаміка вживання іншомовних морфем у лексиконі текстів періодики
23922 Аналіз словоформ з англійськомовними афіксами в дискурсі ЗМІ
27332 Дериваційна парадигма дієслова (на матеріалі художньої прози Є.Гуцала)
23595 Українськомовна словотвірна традиція в період лінгвоциду
20004 Словотвірна парадигма в романі Ю. Яновського «Вершники»
19729 Дериваційна парадигма неологізмів прози Олеся Гончара
19070 Динаміка словотвірної норми в інформаційному ресурсі українськомовного ЗМІ кінця ХХ-початку ХХІ століття
19865 Форми дієприкметників: способи врегулювання порушень мовної норми (на матеріалі сучасної української мови)
15442 Види конверсії в художньому тексті (на матеріалі творів Марка Вовчка та Г. Вдовиченко)
15445 Морфолого-синтаксична деривація в художньому тексті (на матеріалі роману Г.Вдовиченко «Пів’яблука»)
15443 Стилістичні функції словотворчих засобів у художньому дискурсі Марка Вовчка
6864 Інформаційний ресурс у позаурочних формах навчання української мови
6856 Розвиток позакласної українськомовної освіти (60-70-і рр. ХХ ст.)
825 Методичні рекомендації до роботи з професійно орієнтованими навчальними текстами на уроках української мови у допрофільних 8-9 класах

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
36302 Прескриптивна і дескриптивна норма: стан і тенденції (на матеріалі ЗМІ)
34753 Прескриптивна і дескриптивна норма: стан і тенденції (на матеріалі ЗМІ)
31823 Словотвірні типи фемінітивів сучасної прози та літературна норма
19830 Дериваційні процеси в медійному тексті
16457 Різнозбірка завдань з української мови для студентів нефілологічних спеціальностей
5454 Використання інформаційного ресурсу навчальних текстів у змісті курсу за вибором для учнів 8 - 9 класів "Лінгвістична лабораторія"
25061 Дидактичні матеріали соціокультурної тематики для уроків мови в допрофільних 8-9-х класах
2342 Реалізація внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків на уроках української мови в допрофільних класах
2458 Взаємопов’язане навчання української мови засобами текстового матеріалу у 8-9 класах допрофільної підготовки
25059 Тексти із завданнями для аудіювання і читання мовчки
2457 Реализация социокультурной парадигмы в содержании углубленного изучения украинского языка в 8-9 классах

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
78 Дериваційна парадигма дієслова (на матеріалі художньої прози Є.Гуцала) фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27332/ 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
222 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
374 Лідерський модуль - document 29.04.2016
871 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_06_16_new.pdf 30.06.2016
1024 Фаховий модуль (стажування) - document 02.05.2018
1971 Інше - document 01.03.2017
2591 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
2939 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
3402 ІКТ Інший модуль Сертифікат Заєць .pdf 25.06.2019
4469 інше Інший модуль document 31.10.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
17094 Українська мова за професійним спрямуванням
11959 Українська мова за професійним спрямуванням

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
24858 Форми навчальної роботи з української мови (різнозбірка завдань для перевірки знань)
13687 Методика навчання української мови на текстовій основі (8–9-і класи з поглибленим вивченням)

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
257 Сучасна українська мова (з практикумом) (5 курс, ПО, з.ф.н.) Інститут філології Магістр Заочна 2016 347 30.06.2016

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
422 Інститут філології Сучасна українська мова (з практикумом) (5 курс, ПО, з.ф.н.) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.12.2016
4008 Інститут філології Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) (1 курс) Бакалавр Денна 7 10 не враховується 28.12.2018
5822 Інститут філології Українська мова у професійному спілкуванні: Українська мова в медіа та практична стилістика (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
5825 Інститут філології Українські студії (1 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
5828 Інститут філології Українські студії (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
7252 Інститут філології Українська мова у професійному спілкуванні: Українська мова в медіа та практична стилістика (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7253 Інститут філології Українські студії (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7259 Інститут філології Українські студії (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7263 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7451 Інститут філології Культура усного та писемного мовлення (українська) (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
71 Кафедра української мови 4,7 20.05.2016
1111 Кафедра української мови 4,41 12.01.2017
1659 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,52 22.12.2018
1968 Кафедра української мови 4,78 26.12.2018
2872 Кафедра української мови 4,62 28.12.2019
3710 Кафедра української мови 4,46 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
245 Конкурс методичних розробок педагогічних працівників навчальних закладів м. Києва з української (рідної) мови Київ 15.02.2017