Додаткові відомості

Освіта
Київський державний інститут фізичної культури 1993 р.
Перелік місць роботи

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Національний авіаційний університет

Теми дисертацій (захищених)
" Особливості відкритого та замкненого простору в регуляції рухової дії"
Громадська активність
ДГО "Ірбіс"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
45 4 0 2021.09.21 10:17:15 Перейти на сторінку link

Конференції (22)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6921 Європейські цінності в Український освіті: виклики та перспективи Етичні цінності майбутніх тренерів м. Запоріжжя document
6824 «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ». САМОПІЗНАННЯ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ З ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УНІВЕРСИТЕТСЬКІ СТУДІЇ: ЛІДЕРСТВОСЛУЖІННЯ» м. Київ document
6752 Міжнародна науково-практична конференція Психологічні чинники професійного вигорання фітнес тренерів м. Полтава document
6630 XIІ Міжнародна науково-практична конференція «АВІАЦІЙНА ТА ЕКСТРЕМАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ» Збереження психічного здоров’я: психодинамічна парадигма м. Київ document
6572 Інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку суспільства СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ В УКРАЇНІ м. Львів document
6521 VII International Science Conference «Science and practice, problems and innovations ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СПОРТСМЕНІВ У ВЕЛОСПОРТІ BMX Ottawa, Canada document
5035 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини:досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) Фізичне виховання і психологічне здоров'я людини м. Київ document
3192 "Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми" Методологія та методи глибинного пізнання цілісної психіки м. Київ document
3193 Health, physical education and sports: perspectives and best practices Психологічна сумісність гравців футбольної команди з урахуванням ігрових амплуа м. Київ document
2247 V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Психологія фізичного виховання Київ document
2248 V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питанн освіти і науки" Розвиток професійних компететностей майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту в процесі проектної діяльності м. Харьків document
1998 Міжнародна науково-практична конференція Успішні практики підготовки вчителів початкової школи у країнах Європейського Союзу Київ document
1943 V Міжнародна науково-практична конференція "Психолінгвістика в сучасному світі" Діалог в глибинному пізнанні психіки м. Переяслав-Хмельницький document
1863 6 European Conference on Mental Health The Complementary Principle in the Deep Cognition of the Psyche Berlin, Germany document
1800 International Scientific Conference "Modern Methodology of Science and Education" Особливості пізнання обєктивної реальності психічного в глибинному пізнанні Warsaw, Poland document
1798 Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти До проблеми соціально-психологічного викревлення реальної дійсності при порушеннях психофізичного розвитку Полтава document
1785 "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) Метод проектів як засіб розвитку особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту Київ document
647 Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин Проблема об'єктивності психічного відображення в ракурсі глибинно-психологічного пізнання м. Кам'янець-Подільський document
648 'Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах' Мотиваційна орієнтація студентів до фізичної культури і здорового способу життя Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document
645 Здоровий спосіб життя, фізична культура, спорт, актуальні питання спортивної медицини, реабілітація: фізична, медична, психологічна Глибинно-психологічні аспекти фізичної культури і спорту м. Київ document
646 Духовність у становленні та розвитку особистості Духовність в глибинно-психологічному ракурсі пізнання м. Івано-Франківськ document
644 VI Міжнародна науково-практична конференція 'Проблеми емпіричних досліджень у психології' (до 200-річчя з дня народження С.А. К'єркегора) Особливості діагностико-корекційної роботи психолога на засадах розуміння психічного в єдності свідомого і несвідомого м. Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
30339 Проблема пізнання психіки у різноманітних теоретичних підходах і наукових школах.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
30520 Управління технічними аспектами тренування спортсменів у циклічних видах спорту
31322 Management of the technical training process of athletes in cycling sports
25256 The psychological influence of open and enclosed spaces on the regulation of motor activity

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
37174 Age distribution of wrestlers participating in the world championships
36653 Рівень тривожності футболістів та його вплив на змагальну діяльність у міні-футболі
36652 Соматичне виховання: огляд зарубіжного досвіду
37033 Соматичне виховання: огляд зарубіжного досвіду
36841 Research on the brain asymmetry of qualified athletes using dance sport as an example
23838 Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського союзу
23392 Успішні практики підготовки вчителів початкової школи у країнах Європейського Союзу
15797 Methodology of Deep Perception of a Person’s Mind
15964 Об'єктивна реальність психічного відображення в ракурсі психодинамічної теорії
11882 Функціональні аспекти психічного відображення в ракурсі глибинно-психологічного пізнання

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
37024 Вплив мотивації футболістів аматорів на змагальну діяльність
36485 Рівні сформованості комунікативної компетентності майбутнього фахівця фізичної культури і спорту
31321 Аналіз результатів виступу збірної команди України з вільної боротьби напередодні Олімпійських ігор 2020
34566 Використання художніх творів за темами комплексу психомалюнків у процесі глибинного пізнання психіки суб’єкта
33505 Оздоровчий вплив системи "Стретчинг" на фізичний та психологічний стан жінок середнього віку
23970 Проблема пізнання психіки в її цілісності в різних теоретико-методологічних підходах
16774 Методологія глибинного пізнання психіки суб'єкта
11882 Функціональні аспекти психічного відображення в ракурсі глибинно-психологічного пізнання
846 Розвиток рефлексії, як професійно необхідна передумова підготовки фахівців в галузі фізичного виховання та спорту
800 Професійна адаптація молодих фахівців в галузі фізичного виховання та спорту

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (29)

ID Назва Рік
36603 Етичні цінності майбутніх тренерів
36583 Психологічні чинники професійного вигорання фітнес-тренерів
35760 Збереження психічного здоров’я: психодинамічна парадигма
37033 Соматичне виховання: огляд зарубіжного досвіду
34945 Психологічна готовність спортсменів у велоспорті BMX
35624 Сучасний стан проблеми фахової підготовки майбутніх фітнес-тренерів в україні
28710 Оцінка відповідності суб’єктивної самооцінки рівня здоров’я фактичному рівню фізичного здоров’я обстежених юнаків та дівчат
27351 Фізична терапія хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: значення, засоби і принципи
23894 Психологічна сумісність гравців футбольної команди з урахуванням ігрових амплуа
20204 Особливості пізнання об‘єктивної реальності психічного в глибинному пізнанні
20202 Обєктивація психологічних захистів у осіб підліткового віку з невротичною формою заїкання
23003 Метод проекту як засіб розвитку особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту
20207 Методологія реалізації діалогу в глибинно-психологічному пізнанні
16606 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку
16581 Збереження і зміцнення психічного здоров’я студентів засобами фізичного вихованя
17465 Методологія реалізації діалогу в глибиннл-психологічному пізнанні психіки
16574 Психодинамічна методологія глибинного пізнання психіки суб’єкта
16028 Специфіка використання особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні
14012 Історичні аспекти становлення національної системи фізичного виховання
11880 Проблема объективности психического отражения в ракурсе глубинно-психологического познания
11811 Мотиваційна орієнтація студентів до фізичної культури і здорового способу життя
11882 Функціональні аспекти психічного відображення в ракурсі глибинно-психологічного пізнання
7941 Дослідження едіпового комплексу суб’єкта у процесі глибинного пізнання із використанням художніх творів
4608 Вплив перинатальних уражень центральної нервової системи (ЦНС) на фізичний розвиток дітей
2189 Розвиток їздового спорту в Україні
842 Їздовий спорт: історія, становлення та розвиток в Україні
831 познания психики в ее целостности
833 Глубинное познание целостного феномена психики
867 Феномелогічний підхід до вивчення механізмів становлення цінностей особистості

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
34 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
41 Management of the technical training process of athletes in cycling sports http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31322/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
62 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 57202818006 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202818006&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
457 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра спорту та фітнесу 2.39 5.8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Polianychko

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
229 Використання художніх творів за темами комплексу психомалюнків у процесі глибинного пізнання психіки суб’єкта фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34566/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
25 Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw Підвищення кваліфікації 29.05.2017-02.06.2017
Joanna Przybyszewska
International Office
Jozef Pilsudski University of Physical Education
00-968 Warsaw 45
Marymoncka 34
phone: (+48 22 ) 834 04 31, ext 609
fax : (+48 22 ) 864 06 46
e-mail : j.przybyszewska@awf.edu.pl 
Учасник проекту Поляничко.pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
3 Спортивні та фізичні заходи проти сидячого способу життя, спричинені технологічними інструментами Вишеградський фонд - Visegrad Fund application final.pdf 2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
73 Фаховий модуль (стажування) - document 07.07.2016
354 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
471 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
502 Лідерський модуль - document 26.01.2016
1936 Інше - document 06.12.2017
2967 Модуль з ІКТ Інший модуль document 27.02.2019
3810 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
5022 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.03.2021
5362 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
846 Розвиток рефлексії, як професійно необхідна передумова підготовки фахівців в галузі фізичного виховання та спорту

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
627 Психологія здоров`я та здорового способу життя (5 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2019 882 21.12.2019 20/21 н.р.

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
132 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Науково-педагогічні дослідження у фізичній культурі та спорті (6 курс, ФВ) Магістр Денна 1 не враховується не враховується 25.11.2016

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
146 Кафедра спорту та фітнесу 4.2 20.05.2016
1364 Кафедра спорту та фітнесу 4,81 12.01.2017
2196 Кафедра спорту та фітнесу 4,58 27.12.2018
3165 Кафедра спорту та фітнесу 4,68 28.12.2019
3980 Кафедра спорту та фітнесу 4,67 28.12.2020