Додаткові відомості

Освіта

Слов’янський
державний педагогічний інститут (м. Слов’янськ, 1980 р.).

Денна аспірантура науково-дослідного інституту
дошкільного виховання Академії педагогічних наук СРСР ім. О. Запорожця (м.
Москва, 1991 р.).

Денна докторантура Луганського національного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія
педагогіки» (м. Луганськ, 2008 р.).

Перелік місць роботи

Заклад дошкільної освіти.
Вихователь закладу дошкільної освіти. Директор закладу дошкільної освіти
(1980-1985рр.).Слов’янський державний педагогічний
інститут. Асистент, доцент кафедри дошкільної педагогіки (1985-1995 рр.).Приватний вищий навчальний
заклад «Краматорський економіко-гуманітарний інститут». Доцент, професор
кафедри педагогіки і психології. Декан гуманітарного факультету; проректор з виховної роботи; проректор з
навчально-методичної роботи 
 (1995-2014рр.).Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка. Завідувач кафедри дошкільної педагогіки і
психології (2015-2018 рр.).  Інститут педагогіки
Київського університету імені Бориса Грінченка. Професор кафедри дошкільної
освіти (з 2018 р.). 

 

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація
на тему «Педагогічні умови формування етичних уявлень у дітей четвертого року
життя» зі спеціальності 13.00.01 –  теорія і історія педагогіки.Докторська дисертація на
тему «Теорія і методика формування управлінської культури керівників дошкільної
освіти» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
65 4 3 2021.09.23 12:04:17 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6111 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін «Формування управлінської творчості в майбутніх керівників дошкільної освіти на засада використання технології педагогічного менеджменту Київ document
5849 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Формування управлінської культури в чинних керівників дошкільної освіти в умова післядипломної педагогічної освіти Київ document.pdf
5476 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Стендова доповідь: "Соціальний світ: хто поряд зі мною" Київ document
5689 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Формування інноваційної компетентності майбутніх педагогів початкової освіти: вітчизняна практика та європейський досвід м. Київ document
4686 Сучасні стратеегії педагогічної освіти в контексті розбулови суспільства сталого розвиткута євроїнтеграції Управлінська культура педагогів вищої школи як умова якості вищої педагогічної освіти Київ document
4176 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Формування управлінської компетентності в майбутніх керівників дошкільної освіти на засадах використання контекстного навчання Київ document
4157 XXII Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи" Формування соціально-моральної компетентності в старших дошкільників на засадах використання сюжетно-рольових ігор Переяслав-Хмельницький document
4090 Дитяча гра та іграшка у просторі культури Формування ціннісних орієнтацій старших дошкільників на засадах використання ігрової діяльності Київ document
4104 Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи Формування полікультурної компетентності в старших дошкільників на засадах використання інтелектуальних карт Суми document
4209 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Підготовка магістрантів до реалізації інтегрованого підходу в дошкільній освіті м. Старобільськ document
4212 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей нової української школи Підготовка магістрантів до реалізації інтегрованого підходу в дошкільній освіті м. Старобільськ document
4089 Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеклачичній парадигмі Формування управлінської культури керівників дошкільної освіти в умовах формальної освітньої діяльності Черкаси document
5565 Innovations in modern education, Ukrainian and global context Інновації в сучасній освіті Київ document
4054 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Підготовка майбутніх докторів філософії до розробки освітніх програм для дошкільників Біла Церква document
3971 Особистість у просторі виховних інновацій Управління естетичним вихованням дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
26881 Теоретичні засади культуровідповідного управління дошкільною освітою : монографія

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
37011 Підготовка майбутніх педагогів до використання доповненої реальності в освітньому процесі закладу дошкільної освіти
32271 Дослідження та розробка освітніх програм як способу ефективності морального виховання дітей дошкільного віку
32272 Формування доброзичливості молодших дітей дошкільного віку на основі особистісно орієнтованої
30781 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до управління впровадженням інноваційних педагогічних технологій
34315 Методологічні й теоретичні засади управління дошкільною освітою. Формування управлінської культури керівників дошкільної освіти як умова її якості.
27240 Передмова. Висновки

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36959 Formation of readiness of future teachers to use augmented reality in the educational process of preschool and primary education
32265 Развитие управленческого творчества будущих руководителей дошкольного образования в вузе

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
36951 Training technologies as a means of increasing motivation for creative activity of futurenursery teachers
35343 Исследование образовательных программ как способ повышения эффективности нравственного воспитания дошкольников.
36656 Підготовка майбутніх педагогів до використання медіапростору в освітньому процесі закладу дошкільної освіти
32257 Управлінська культура педагогів вищої школи як умова якості вищої педагогічної освіти
25835 Розвиток емпатії у старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти
26128 Forming senior preschoolers social orientation as the condition of developing their humane interrelations
30780 Управління формуванням готовності майбутніх докторів філософії до розробки освітніх програм для дітей дошкільного віку
26879 Формування адміністративної культури керівників дошкільних закладів.

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
36656 Підготовка майбутніх педагогів до використання медіапростору в освітньому процесі закладу дошкільної освіти
26988 Управління формуванням готовності майбутніх докторів філософії до розробки освітніх програм для дітей дошкільного віку
25837 Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до полікультурного виховання дошкільників
27237 Формування управлінської культури фахівців дошкільної освіти як умова ефективної о фізичного виховання дошкільників
26878 Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ як засіб та результат культуровідповідного управління

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
36366 Менше критики, більше позитиву: оцінюйте діяльність дітей правильно
27340 Формування соціально-моральної компетентності в старших дошкільників на засадах використання сюжетно-рольових ігор
27101 Формування управлінської культури керівників дошкільної освіти в умовах формальної освітньої діяльності
27193 Формування полікультурної компетентності в старших дошкільників на засадах використання інтелектуальних карт
30779 Модерація як інноваційна форма навчання в умовах закладу вищої освіти
27328 Формування полікультурної компетентності в старших дошкільників на засадах використання інтелектуальних карт
26874 Керувати культурно — керувати ефективно! (Аналіз підходів до визначення сутності поняття "культура управління")

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
208 Кафедра дошкільної освіти 57225913889 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225913889

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
140 Кафедра дошкільної освіти - 2 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
204 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 2.72 7.8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tetana_Ponomarenko

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
112 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до управління впровадженням інноваційних педагогічних технологій монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30781/ 2020
179 Управлінська культура педагогів вищої школи як умова якості вищої педагогічної освіти наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32257/ 2020

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
233 Інновації у педагогічній освіті та підготовці лідера нової школи: досвід країн Європейського Союзу Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
323 Інновації у підготовці вчителя-лідера для нової Європейської школи Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
6 Наукове стажування Latvian state scholarship Подано Документ відсутній 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
201 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 70

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2529 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2535 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
2858 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2018
3630 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4512 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
5115 інше Інший модуль document 24.04.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
26875 Управління в системі дошкільної освіти

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
564 Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019
749 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 282 26.05.2020

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5229 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 7 5 10 27.12.2019
5480 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 27.12.2019
7633 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 4 10 10.12.2020
7700 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ДО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7707 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8664 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2199 Кафедра дошкільної освіти 3,90 27.12.2018
3179 Кафедра дошкільної освіти 4,91 28.12.2019
3983 Кафедра дошкільної освіти 4,69 28.12.2020