Додаткові відомості

Освіта

Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність математика, 1994

Київський університет імені Бориса Грінченка, теорія і методика професійної освіти, 2016

Перелік місць роботи

Київський університет імені Тараса Шевченка, інженер кафедри загальної математики, 1994-1999

Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ", викладач математики, 1999-2005

Гімназія №136 м. Києва, вчитель математики, 2005-2008

Технічний ліцей м. Києва, вчитель математики, 2008-2009

ЗОШ №81 м. Києва, заступник директора, 2009-2011

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, викладач циклової комісії економіко-математичних дисциплін і менеджменту, 2011-2016

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувач шкільним відділенням 2016 - 2019

Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, старший викладач кафедри початкової освіти 2019 - по теперішній час

Теми дисертацій (захищених)
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
В УМОВАХ КОЛЕДЖУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
48 5 1 2021.09.15 11:55:25 Перейти на сторінку link

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7045 The I International Science Conference «Problems of modern science and practice», Застосування інерактивної технології «дерево рішень» на уроках математики в початковій школі Boston document
6973 XXXII Міжнародна науково-практична конференція “ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE” ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТ КАРТ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Бостон, США document
6003 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" Сучасний педагог в умовах парадигмальних змін Київський університет імені Бориса Грінченка document
5819 ІІI Міжнародноа наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» Андрагогічні засади сучасної вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
5378 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Застосування інтелект-карт в організації виробничої практики майбутніх учителів початкової школи Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5606 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships Making a difference through partnerships European University Association document.pdf
4599 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Компаративний аналіз європейського досвіду підготовки майбутніх вчителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики м. Київ document
4403 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
3730 SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT, PEDAGOGY. #5 Використання ІКТ на уроках математики в початковій школі Barselona document.pdf
667 Проблеми емпіричних досліджень у психології Педагогічні інновації на уроках математики початкової школи Київський національний університет імені Тараса Шевченка
660 Pedagogika Wspolczesna nauka. Nowy wyglad. Використання інтерактивних технологій навчання при вивченні дробів у початковій школі Wroclaw
661 Pedagogika Wspolczesna nauka. Nowy wyglad. Розв'язування задач із застосуванням деяких інтерактивних технологій на уроках математики у початковій школі Wroclaw
665 Pedagogika. Teoria. Praktyka Застосування інтерактивних технологій при розв’язуванні логічних задач на годинах цікавої математики в початковій школі Szczecin
664 Pedagogika. Teoria. Praktyka Ефективність застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі Szczecin
663 1025-РІЧЧЯ ІСТОРІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні математичного мислення студентів коледжу Київський університет імені Бориса Грінченка
666 Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД Навчання студентів застосуванню інтерактивних технологій на уроках математики Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
662 Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА» Готовність майбутнього вчителя початкових класів до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
33806 Математична підготовка майбутніх учителів початкової освіти в країнах європи та в україні: інтерактивний компонент е-навчання

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
36636 ICT as a means of implementing thematic FIN-modeling in the organization of training in institutions of higher pedagogical and adult education

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
37171 Застосування інерактивної технології «дерево рішень» на уроках математики в початковій школі
36709 Застосування інтелект карт при моделюванні уроків математики в початковій школі
34889 Застосування інтерактивних технологій та ІКТ на уроках математики в закладах загальної середньої освіти
31502 Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування ментальних карт на уроках математики
32872 Застосування веб-квест-технології у підготовці майбутніх учителів початкової школи
33667 Застосування е-середовища на уроках математики в початковій школі

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
31502 Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування ментальних карт на уроках математики
32872 Застосування веб-квест-технології у підготовці майбутніх учителів початкової школи
30948 Інтерактивні технології навчання на уроках математики у початковій школі: від планування до результату
18558 Математичний інструментарій вимірювання готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики
14415 Розвиток вітчизняної математичної освіти на рубежі тисячоліть
14416 Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики: педагогічні умови
12557 Інтерактивне навчання на уроках математики в початковій школі
10896 Застосування інтерактивних технологій з використанням ІКТ на заняттях дисциплін математичного циклу
8510 Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні математичного мислення студентів коледжу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
37171 Застосування інерактивної технології «дерево рішень» на уроках математики в початковій школі
36709 Застосування інтелект карт при моделюванні уроків математики в початковій школі
28138 Порівняння виразу і числа. Знаходження довжини ламаної лінії. Розвязування задач
25622 Використання ІКТ на уроках математики в початковій школі
13531 Використання інтерактивних технологій навчання при вивченні дробів у початковій школі
8618 Ігрові елементи при застосуванні інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі
8965 Деякі способи розв’язування тригонометричних рівнянь
9745 Доповнення рівностеи. Розв’язування задач на знаходження невідомого зменшуваного
9784 Застосування інтерактивних технологій при роз’язуванні задач на рух на уроках математики в початковій школі
8479 Необхідні та достатні умови застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі
8466 Розв`язування задач із застосуванням деяких інтерактивних технологій на уроках математики у початкових школах
10155 Складання й обчислення виразів. Вправи і задачі на закріплення вивчених таблиць множення і ділення
8472 Application of interactive educational methodologies in forming mathematical thinking in college students
8484 Інтерактивність як спосіб ефективної взаємодії і навчання студентів
8488 Ефективність застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі
8497 Застосування інтерактивних технологій при розв’язуванні логічних задач на годинах цікавої математики в початковій школі
8499 Навчання студентів застосуванню інтерактивних технологій на уроках математики

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
396 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 2.75 5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Nina_Rudenko

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
195 Інтерактивні технології навчання на уроках математики у початковій школі: від планування до результату фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30948/ 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
181 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 30

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
7 Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професоор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
«Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики» 2012-2016 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
99 системна робота, Школа майбутнього першокласника 23.01.2016-24.12.2016 3
264 системна робота впродовж року січень-грудень 2017 10

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
568 Стажування - document 13.12.2016
3924 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
3965 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
3979 Інше Інший модуль document 23.02.2020
4029 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4234 інше Інший модуль Руденко Н,М.2020_05_27 Сертифікати конференції _Якість професійної підготовки _175.pdf 27.05.2020
4235 інше Інший модуль Сертифікат Руденко Ніна.pdf 29.05.2020
4666 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5030 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.03.2021

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
47 Фрактал Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 17.03.2016
124 Фрактал упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 20 Не зазначено 30.10.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
10154 Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
701 Математична і природнича освіта (2 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2020 198 19.03.2020
743 Математична і природнича освіта: Математика з методикою навчання (1-2 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020
744 Математична і природнича освіта з методикою навчання (2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020
857 Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7490 Інститут людини Математика зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7492 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 7 4 10 10.12.2020
7495 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 10.12.2020
7496 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 4 10 10.12.2020
7497 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8172 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 10.12.2020
8650 Педагогічний інститут Практика виробнича (особистісно-професійне становлення) (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
237 Фаховий коледж «Універсум» 4,35 23.12.2016
883 ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту 4,46 29.12.2017
1744 ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту 4,42 22.12.2018
2739 ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту 4,42 28.12.2019
4010 Кафедра початкової освіти 4,36 28.12.2020